Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Savez samostalnih sindikata Srbije inicira izmenu člana 187. Zakona, kojim će biti predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja)


Radnik u Srbiji ne sme da dobije otkaz ukoliko boluje od teške bolesti, stav je Saveza samostalnih sindikata Srbije i zato su oni pokrenuli inicijativu za izmenu člana 187. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). Osim porodiljskog i odsustva radi nege deteta, sindikalci će tražiti da se u propise doda i ova opcija.

Predlog je da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme ne može da se otkaže ugovor dok je privremeno sprečen za rad. Rešenje o prestanku radnog odnosa ništavo je ako je na dan otkaza poslodavcu bila poznata okolnost privremene sprečenosti za rad.

Duško Vuković, potpredsednik Veća SSSS, smatra da bi, ako ima političke volje, tekst izmene i dopune ovog propisa brzo mogao da se nađe pred poslanicima.

Prema članu 183. Zakona o radu, opravdanim zdravstvenim razlogom da se ne dobije otkaz ugovora o radu sada se smatra privremena sprečenost za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja, kao i korišćenje porodiljskog, odsustva radi nege deteta ili posebne nege deteta.

U Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja kažu da bi ukoliko dođe do promene propisa trebalo precizirati bolesti koje bi ušle u okvir zakona, a takođe i uvesti strožu kontrolu lekarskih komisija.

- Predlog bi najpre morao da se razmotri na Socijalno-ekonomskom savetu - kažu nadležni. - Trebalo bi utvrditi na čiji račun će ići isplata zarada radnika koji su teško bolesni. Da li će taj teret prihvatiti poslodavci ili RFZO.

U RFZO navode da oni i sada plaćaju naknadu zarade za osiguranike koji su zbog teških bolesti sprečeni za rad duži vremenski period i upućeni na ocenu preostale radne sposobnosti.

- Posmatranje samo po dijagnozi bilo bi neodgovarajuće, jer je potrebno sagledati svakog osiguranika i oboljenja koja po svom karakteru i razvoju mogu da dovedu do trajne ili privremene sprečenosti za rad - kažu u RFZO. - Imajući u vidu da su razlozi prestanka radnog odnosa propisani Zakonom i ukoliko zakonodavac kao razlog zabrane otkaza ugovora o radu propiše teško oboljenje zaposlenog, posebno će podzakonskim aktima biti propisan i stepen oštećenja kao posledica bolesti koji će podrazumevati posebnu zaštitu, s obzirom na to da je predmetna materija prvenstveno iz nadležnosti radnog prava, a ne zdravstvenog osiguranja.

Zaposleni i sada ne može da dobije otkaz ukoliko je privremeno sprečen za rad zbog bolesti, odnosno bolest ne sme da bude razlog otkaza.

U RFZO kažu da nije moguće propisivanje liste bolesti za koje poslodavac obolelom zaposlenom ne bi mogao dati otkaz ugovora o radu, s obzirom na to da tok bolesti, osim od dijagnoze, zavisi i od stadijuma bolesti i komplikacija na zdravstveno stanje obolelog, od čega zavisi i njegova radna sposobnost. Takav predlog može se smatrati diskriminišućim, jer bi svakako neke od bolesti bile izuzete i takvo rešenje bi moglo biti predmet postupka pred Ustavnim sudom.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 183

Opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu, u smislu člana 179. ovog zakona, ne smatra se:

1) privremena sprečenost za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja;

2) korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;

3) odsluženje ili dosluženje vojnog roka;

4) članstvo u političkoj organizaciji, sindikatu, pol, jezik, nacionalna pripadnost, socijalno poreklo, veroispovest, političko ili drugo uverenje ili neko drugo lično svojstvo zaposlenog;

5) delovanje u svojstvu predstavnika zaposlenih, u skladu sa ovim zakonom;

6) obraćanje zaposlenog sindikatu ili organima nadležnim za zaštitu prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

6. Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

Član 187

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog člana i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S. - B. R., 08.12.2016.
Naslov: Redakcija