Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) aktivna supstanca jeste supstanca ili mikroorganizam, uključujući i viruse, koja ima opšte ili specifično dejstvo na štetne organizme, bilje, biljne delove ili biljne organizme;

1A) AKTIVNA SUPSTANCA NISKOG RIZIKA JESTE SUPSTANCA KOJA, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU HEMIKALIJE, NIJE KLASIFIKOVANA U NAJMANjE JEDNU OD SLEDEĆIH KLASA OPASNOSTI: KARCINOGENO, MUTAGENO, TOKSIČNO PO REPRODUKCIJU, SENZIBILIZACIJA, VEOMA TOKSIČNO, TOKSIČNO, EKSPLOZIVNO, KOROZIVNO, KAO I SUPSTANCA KOJA NIJE PERZISTETNA (PERIOD POLURASPADA U ZEMLjIŠTU MANjI OD 60 DANA); ČIJI JE BIOKONCENTRACIONI FAKTOR MANjI OD 100; KOJA NE DOVODI DO POREMEĆAJA RADA ENDOKRINOG SISTEMA; KOJA NE IZAZIVA NEUROTOKSIČNE ILI IMUNOTOKSIČNE EFEKTE;

1B) AĐUVANT JESTE POMOĆNO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA, ODNOSNO SUPSTANCA ILI PROIZVOD KOJI SE SASTOJI OD KOFORMULANATA, ILI PROIZVOD KOJI SADRŽI JEDAN ILI VIŠE KOFORMULANATA, KOJE KORISNIK MEŠA SA PROIZVODOM ZA ZAŠTITU BILjA ILI PROIZVODOM OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA I TAKO POBOLjŠAVA NjIHOVU EFIKASNOST ILI DRUGE PESTICIDNE OSOBINE;

2) biljem se smatraju žive biljke i živi biljni delovi, uključujući sveže voće i seme;

3) biljni  proizvodi  jesu  proizvodi  biljnog  porekla  u neobrađenom stanju ili jednostavno prerađeni mlevenjem, sušenjem ili presovanjem;

4) distributer jeste pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši promet sredstava za zaštitu bilja, a pri tome ne menja njihove karakteristike;

4A) DOBRA EKSPERIMENTALNA PRAKSA (GOOD EXPERIMENTAL PRACTICE-GEP) JESTE SPROVOĐENjE TESTOVAEFIKASNOSTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U POLjU U SKLADU SA ODREDBAMA SMERNICA PP 1/181 I PP 1/152 EVROPSKE I MEDITERANSKE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU BILjA (EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANISATION - EPPO);

4B) DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA (GOOD LABORATORY PRACTICE - GLP) JESTE SISTEM KVALITETA KOJI SE ODNOSI NAORGANIZACIJU I USLOVE POD KOJIMA SE PLANIRAJU, IZVODE, PRATE, SNIMAJU, ARHIVIRAJU I SAOPŠTAVAJU NEKLINIČKE/PREDKLINIČKE STUDIJE I STUDIJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU;

5) dobra poljoprivredna praksa jeste obavljanje poljoprivredne delatnosti na način kojim se omogućava upravljanje poljoprivrednim zemljištem i reproduktivnim materijalom uz uvažavanje prirodnih karakteristika datog poljoprivrednog područja i optimalnu kombinaciju agrotehničkih mera u cilju očuvanja prirodne plodnosti poljoprivrednog zemljišta i sprečavanja prekomernog zagađenja životne sredine, prekomerne upotrebe sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja tako da proizvedeno bilje ili biljni proizvodi namenjeni ishrani sadrže što je moguće manji nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja;

5) DOBRA POLjOPRIVREDNA PRAKSA (GOOD AGRICULTURAL PRACTICE - GAP) JESTE NACIONALNO PREPORUČENA,ODOBRENA ILIREGISTROVANA BEZBEDNA PRIMENA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA POSTOJEĆIM USLOVIMA U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNjE, SKLADIŠTENjA, TRANSPORTA, DISTRIBUCIJE ILI PRERADE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE I PODRAZUMEVA PRIMENU PRINCIPA INTEGRALNOG UPRAVLjANjA ŠTETNIM ORGANIZMIMA U ODREĐENOM KLIMATSKOM PODRUČJU, KAO I PRIMENU MINIMALNIH KOLIČINA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I UTVRĐIVANjE MAKSIMALNIH KONCENTRACIJA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NA NAJNIŽEM MOGUĆEM NIVOU, RADI POSTIZANjA ŽELjENOG EFEKTA;

5A) DOBRA PRAKSA ZAŠTITE BILjA JESTE IZBOR I PRIMENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA NjEGOVOM REGISTROVANOM NAMENOM, U KOLIČINAMA, ODNOSNO KONCENTRACIJAMA I U VREME PRIMENE KOJE JE PRIHVATLjIVO DA BI SE OBEZBEDILA EFIKASNOST SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA SA NAJMANjOM POTREBNOM KOLIČINOM PRIMENE, UZ UVAŽAVANjE PRIRODNIH KARAKTERISTIKA DATOG POLjOPRIVREDNOG PODRUČJA I MOGUĆNOSTI PRIMENE AGROTEHNIČKIH I BIOLOŠKIH MERA SUZBIJANjA;

6) životinje jesu one životinjske vrste koje pripadaju vrstama koje čovek uobičajeno hrani, drži ili konzumira;

7) životna sredina jeste voda, vazduh, zemljište, flora, fauna i njihovi uzajamni odnosi;

7) ŽIVOTNA  SREDINA  JESTE  VODA  (UKLjUČUJUĆIPODZEMNE, POVRŠINSKE, ZASLANjENE, PRIOBALNE I MORSKE VODE), VAZDUH, SEDIMENT, ZEMLjIŠTE, FLORA, FAUNA I NjIHOVI UZAJAMNI ODNOSI, KAO I UZAJAMNI ODNOSI SA DRUGIM ŽIVIM ORGANIZMIMA;"

7A) ZAŠTITA PODATAKA JESTE VREMENSKI OGRANIČENO PRAVO VLASNIKA TESTOVA ILI STUDIJA DA SPREČI NjIHOVU UPOTREBU U KORIST DRUGOG PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

8) integralna zaštita bilja jeste racionalna primena kombinacije bioloških, biotehnoloških, hemijskih, agrotehničkih ili oplemenjivačkih mera gajenja bilja, pri čemu je upotreba hemijskih sredstava ograničena na najnužniju meru potrebnu za održavanje populacije štetnih organizama ispod nivoa koji može prouzrokovati ekonomski neprihvatljivu štetu;

8) INTEGRALNO UPRAVLjANjE ŠTETNIM ORGANIZMIMA JESTE PAŽLjIVO SAGLEDAVANjE I INTEGRISANjE SVIH DOSTUPNIH METODA ZA ZAŠTITU BILjA (BIOLOŠKIH, BIOTEHNOLOŠKIH, HEMIJSKIH, AGROTEHNIČKIH ILI OPLEMENjIVAČKIH MERA GAJENjA BILjA) KOJE OMETAJU RAZVOJ POPULACIJA ŠTETNIH ORGANIZAMA I OGRANIČAVAJU PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I DRUGIH MERA INTERVENCIJE NA NIVOU KOJI JE EKONOMSKI I EKOLOŠKI OPRAVDAN I SMANjUJU ILI SVODE NA NAJMANjU MOGUĆU MERU RIZIK PO ZDRAVLjE LjUDI I ŽIVOTNU SREDINU, NA NAČIN DA SE PODSTIČE SE RAST I RAZVOJ ZDRAVIH USEVA I ZASADA SA NAJMANjIM MOGUĆIM POREMEĆAJIMA U AGRO-EKOSISTEMIMA, KAO I PRIRODNI MEHANIZAMI KONTROLE ŠTETNIH ORGANIZAMA;

9) jedinstvena načela jesu jedinstveni kriterijumi za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja i za donošenje odluka u skladu sa savremenom međunarodnom metodologijom;

10) karenca jeste poslednji rok primene sredstava za zaštitu bilja pre berbe, odnosno žetve;

10A) KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA JESTE KONTROLA KOJU NADLEŽNI ORGAN SPROVODI RADI POTVRDE USAGLAŠENOSTI SA OVIM ZAKONOM I PRIMENE PROPISA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, I TO MONITORING, NADZOR, PROVERA, REVIZIJA, INSPEKCIJA, UZORKOVANjE I LABORATORIJSKO ISPITIVANjE (U DALjEM TEKSTU: SLUŽBENA KONTROLA);

11) korisnik jeste pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje primenjuje sredstva za zaštitu bilja;

11) KORISNIK JESTE PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, ODNOSNO FIZIČKO LICE KOJE KORISTI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U OKVIRU OBAVLjANjA SVOJIH PROFESIONALNIH AKTIVNOSTI, UKLjUČUJUĆI OPERATERE, TEHNIČARE, POSLODAVCE I SAMOZAPOSLENA LICA U POLjOPRIVREDI I DRUGIM SEKTORIMA (PROFESIONALNI KORISNIK) ILI KOJE KORISTI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA NA MALIM POVRŠINAMA (OKUĆNICE, BAŠTE, VRTOVI I SL) NA BILjU ILI PROIZVODIMA OD BILjA KOJE PROIZVODI ZA SVOJE SOPSTVENE POTREBE (NEPROFESIONALNI KORISNIK);

11A) KOFORMULANT JESTE SUPSTANCA ILI PROIZVOD KOJI SE KORISTI ILI JE NAMENjEN ZA KORIŠĆENjE U SREDSTVU ZA ZAŠTITU BILjA ILI AĐUVANTU, ALI KOJI NIJE AKTIVNA SUPSTANCA, NI PROTEKTANT NITI SINERGIST;

12) lista odobrenih aktivnih supstanci i osnovnih supstanci (u daljem tekstu: Lista odobrenih supstanci) jeste popis aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci odobrenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja, koja se usklađuje sa listom aktivnih supstanci i osnovnih supstanci na teritoriji Evropske unije;

12) LISTA ODOBRENIH AKTIVNIH SUPSTANCI (U DALjEM TEKSTU: LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI) JESTE SPISAKPROCENjENIH I ODOBRENIH AKTIVNIH SUPSTANCI I OSNOVNIH SUPSTANCI I SUPSTANCI NISKOG RIZIKA, A KOJA SE USKLAĐUJE SA ODGOVARAJUĆOM LISTOM NA TERITORIJI EVROPSKE UNIJE;

13) lista zabranjenih aktivnih supstanci i osnovnih supstanci (u daljem tekstu: Lista zabranjenih supstanci) jeste popis aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci zabranjenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja, koja se usklađuje sa listom zabranjenih aktivnih supstanci i osnovnih supstanci na teritoriji Evropske unije;

13) LISTA ODOBRENIH PROTEKTANATA I SINERGISTA JESTE SPISAK PROCENjENIH I ODOBRENIH PROTEKTANATA I SINERGISTA KOJA SE USKLAĐUJE SA ODGOVARAJUĆOM LISTOM NA TERITORIJI EVROPSKE UNIJE;

13A) LISTA NEPRIHVATLjIVIH KOFORMULANATA JESTE SPISAK PROCENjENIH KOFORMULANATA KOJI NISU PRIHVATLjIVI DA BUDU SASTOJAK SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, A KOJA SE USKLAĐUJE SA ODGOVARAJUĆOM LISTOM NA TERITORIJI EVROPSKE UNIJE;

14) maksimalno dozvoljena količina ostataka jeste najveća količina ostataka sredstava za zaštitu bilja, izražena u mg/kg ispitivanog proizvoda;

14A) MALI USEV I MANjE ZNAČAJNA NAMENA JESTE PRIMENA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NA BILjU ILI BILjNIM PROIZVODIMA KOJI SE SE GAJE U MANjEM OBIMU ILI KOJI SE GAJE U VEĆEM OBIMU, ALI JE POTREBA ZA NjIHOVOM ZAŠTITOM RETKA;

14B) METABOLIT JESTE PROIZVOD RAZLAGANjA AKTIVNE SUPSTANCE, PROTEKTANTA ILI SINERGISTE KOJI NASTAJE U ORGANIZMIMA ILI ŽIVOTNOJ SREDINI I SMATRA SE RELEVANTNIM AKO POSTOJI RAZLOG ZA PRETPOSTAVKU DA SU NjEGOVA SUŠTINSKA SVOJSTVA UPOREDIVA SA RODITELjSKOM SUPSTANCOM, U SMISLU BIOLOŠKE CILjANE AKTIVNOSTI, ILI AKO PREDSTAVLjA VEĆI ILI UPOREDIV RIZIK ZA ORGANIZME OD RODITELjSKE SUPSTANCE, ILI AKO POSEDUJE ODREĐENE TOKSIKOLOŠKE OSOBINE KOJE SE SMATRAJU NEPRIHVATLjIVIM, I KAO TAKAV JE RELEVANTAN ZA ODLUKU O REGISTRACIJI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ILI ZA ODREĐIVANjE MERA ZA SMANjENjE RIZIKA OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

14V) NEČISTOĆA JESTE BILO KOJI SASTOJAK, OSIM ČISTE AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO DRUGI OBLIK KOJI JE PRISUTAN U TEHNIČKOM MATERIJALU AKTIVNE SUPSTANCE, UKLjUČUJUĆI KOMPONENTE KOJE POTIČU IZ PROCESA PROIZVODNjE ILI PROCESA RAZGRADNjE TOKOM SKLADIŠTENjA;

14G) NEPRIHVATLjIV KOFORMULANT JESTE KOFORMULANT ČIJI OSTACI ILI PRIMENA IMAJU ŠTETAN UTICAJ NA ZDRAVLjE LjUDI, ŽIVOTINjA I PODZEMNE VODE ILI KOJI IMA NEPRIHVATLjIV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU NAKON PRIMENE U SKLADU SA DOBROM PRAKSOM U ZAŠTITI BILjA U POSTOJEĆIM USLOVIMA PRIMENE;

15) osnovna supstanca jeste supstanca koja nije primarno proizvedena kao sredstvo za zaštitu bilja, a koja ispoljava određenu biološku aktivnost;

15) OSNOVNA SUPSTANCA JESTE AKTIVNA SUPSTANCA KOJA:

(1) NE IZAZIVA ZABRINUTOST,

(2) NEMA  OSOBINE  SUPSTANCE  KOJA  DOVODI  DO POREMEĆAJA RADA ENDOKRINOG SISTEMA (ENDOKRINI DISRUPTOR), NEUROTOKSIČNIH ILI IMUNOTOKSIČNIH EFEKATA,

(3) NIJE PRIMARNO PROIZVEDENA KAO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA, A ISPOLjAVA ODREĐENU BIOLOŠKU AKTIVNOST I KORISNA JE U OBLASTI ZAŠTITE BILjA, DIREKTNO ILI U PROIZVODIMA U ČIJI SASTAV ULAZI TA SUPSTANCA I RASTVARAČ, I

(4) NE STAVLjA SE U PROMET KAO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA.

OSNOVNOM SUPSTANCOM SMATRA SE I AKTIVNA SUPSTANCA KOJA ISPUNjAVA KRITERIJUME ZA HRANU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BEZBEDNOST HRANE;

16) ostaci sredstava za zaštitu bilja jesu jedna ili više aktivnih supstanci ili osnovnih supstanci, odnosno drugih supstanci, uključujući i njihove metabolite i proizvode nastale njihovom razgradnjom ili reakcijom, koje su prisutne na bilju i u bilju, odnosno na proizvodima biljnog porekla i u proizvodima biljnog porekla ili u jestivim proizvodima životinjskog porekla ili bilo gde u životnoj sredini (vazduh, voda, zemljište), a posledica su upotrebe sredstava za zaštitu bilja;

17) pomoćno sredstvo za zaštitu bilja jeste proizvod koji sadrži jednu ili više supstanci prirodnog, odnosno sintetičkog porekla u konačnom obliku i koji se koristi zajedno sa proizvodom za zaštitu bilja;

18) preparat jeste mešavina ili rastvor supstanci namenjenih za upotrebu kao proizvod za zaštitu bilja, od kojih je najmanje jedna supstanca aktivna supstanca;

19) proizvod za zaštitu bilja jeste aktivna supstanca i preparat koji sadrži jednu ili više aktivnih supstanci u konačnom obliku, a koji je namenjen za:

- zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili sprečavanje delovanja štetnih organizama,

- delovanje na životne procese biljaka različito od načina delovanja sredstava za ishranu bilja, kao što su regulatori razvoja i rasta biljaka,

- zaštitu biljnih proizvoda tokom skladištenja, koji se primenjuju pre ili posle žetve, odnosno berbe, izuzev konzervanasa,

- uništavanje neželjenih biljaka ili njihovih delova;

19) PROIZVOD ZA ZAŠTITU BILjA JESTE PROIZVOD KOJI SE SASTOJI ILI SADRŽI AKTIVNU SUPSTANCU ILI OSNOVNU SUPSTANCU I KOFORMULANTE, A MOŽE DA SADRŽI I PROTEKTANT, ODNOSNO SINERGIST I PRIMENjUJE SE:

 (1) ZA ZAŠTITU BILjA ILI BILjNIH PROIZVODA OD ŠTETNIH ORGANIZAMA ILI SPREČAVANjE DELOVANjA ŠTETNIH ORGANIZAMA, OSIM AKO SE OVI PROIZVODI KORISTE U HIGIJENSKE SVRHE,

(2) KAO REGULATOR RASTA BILjAKA KOJI DELUJE NA ŽIVOTNE PROCESE BILjAKA RAZLIČITO OD NAČINA DELOVANjA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA,

(3) ZA OČUVANjE BILjNIH PROIZVODA, KADA SU U PITANjU SUPSTANCE ILI PROIZVODI KOJI NISU REGULISANI POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU KONZERVANSI,

(4) ZA UNIŠTAVANjE NEŽELjENIH BILjAKA ILI DELOVA BILjAKA, IZUZEV ALGI, OSIM AKO SE TI PROIZVODI PRIMENjUJU NA ZEMLjIŠTE ILI VODU U SVRHU ZAŠTITE BILjA,

(5) ZA KONTROLU ILI SPREČAVANjE NEŽELjENOG RASTA BILjAKA, IZUZEV ALGI, OSIM AKO SE TI PROIZVODI PRIMENjUJU NA ZEMLjIŠTE ILI VODU U SVRHU ZAŠTITE BILjA;

20) proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja jeste preparat, drugi proizvod ili pomoćno sredstvo za zaštitu bilja pripremljeno za direktnu primenu na malim površinama, čija primena ne predstavlja opasnost za korisnike i ne zahteva nošenje ličnih zaštitnih sredstava;

20) PROIZVOD OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA JESTE PREPARAT KOJI SADRŽI AKTIVNU SUPSTANCU NISKOG RIZIKA ILI DRUGI PROIZVOD KOJI MOŽE BITI PRIPREMLjEN ZA DIREKTNU PRIMENU ILI ZA PRIMENU NA MALIM POVRŠINAMA, A ČIJA PRIMENA NE PREDSTAVLjA OPASNOST ZA KORISNIKE I NE ZAHTEVA NOŠENjE LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA;

21) proizvođač jeste pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja;

21A) PROIZVODNjA JESTE SINTEZA AKTIVNIH SUPSTANCI ZA FORMULISANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KAO I FORMULISANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA OD JEDNE ILI VIŠE AKTIVNIH SUSPTANCI UZ DODATAK KOFORMULANATA, PROTEKTANATA I/ILI SINERGISTA;

21B)  PROTEKTANT  JESTE  POMOĆNO  SREDSTVO  ZA ZAŠTITU BILjA, ODNOSNO SUPSTANCA ILI PROIZVOD KOJI SE DODAJE PROIZVODU ZA ZAŠTITU BILjA DA BI SE UKLONILI ILI SMANjILI FITOTOKSIČNI EFEKTI PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILjA;

22) promet jeste svako snabdevanje sredstvima za zaštitu bilja sa ili bez naknade, uključujući i uvoz na teritoriju Republike Srbije, osim skladištenja radi izvoza iz carinskog područja Republike Srbije ili skladištenja radi njihovog bezbednog odlaganja;

23) registracija sredstava za zaštitu bilja jeste postupak na osnovu koga se dozvoljava proizvodnja, promet i primena sredstava za zaštitu bilja;

23A) SINERGIST JESTE SUPSTANCA ILI PROIZVOD KOJI, IAKO NE ISPOLjAVA ILI ISPOLjAVA SLABO DELOVANjE KAO PROIZVOD ZA ZAŠTITU BILjA, MOŽE POJAČATI DELOVANjE AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO SUPSTANCI U PROIZVODU ZA ZAŠTITU BILjA;

24) supstanca jeste hemijski element i njegova jedinjenja, koji se javljaju u prirodi ili kao rezultat proizvodnog procesa, uključujući i sve nečistoće koje su uslovljene procesom proizvodnje;

 

25) tehnički proizvod jeste materijal koji sadrži aktivnu supstancu i nečistoće koje nastaju pri njenoj proizvodnji, a može da sadrži i neophodnu količinu aditiva;

25A) TESTOVI I STUDIJE JESU ISTRAŽIVANjE ILI ISPITIVANjE RADI UTVRĐIVANjA OSOBINA I PONAŠANjA AKTIVNE SUPSTANCE, SINERGISTE, PROTEKTANTA, KOFORMULANTA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, PREDVIĐANjA IZLOŽENOSTI AKTIVNOJ SUPSTANCI, SINERGISTI, PROTEKTANATU, KOFORMULANATU, ODNOSNO NjIHOVIM RELEVANTNIM METABOLITIMA I ODREĐIVANjA BEZBEDNOG NIVOA IZLOŽENOSTI, U CILjU STVARANjA USLOVA ZA BEZBEDNU PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

26) tranzit jeste svaki transport pošiljke preko teritorije Republike Srbije;

27) uvoz jeste svako unošenje pošiljke na teritoriju Republike Srbije, osim tranzita;

28) uređaji za primenu jesu mašine, aparati i oprema, uključujući i njihove sastavne delove koji su konstruisani za adekvatnu primenu preparata, proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava za zaštitu bilja na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i za tretiranje semena;

28) UREĐAJI ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA

(U DALjEM TEKSTU: UREĐAJI ZA PRIMENU) JESU MAŠINE, APARATI I OPREMA, UKLjUČUJUĆI I NjIHOVE SASTAVNE DELOVE, KOJI SU KONSTRUISANI ZA ADEKVATNU PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU, KAO I ZA TRETIRANjE SEMENA;

29) štetni organizmi jesu organizmi iz biljnog i životinjskog carstva, virusi, bakterije, mikoplazme ili drugi patogeni organizmi štetni za bilje ili biljne proizvode.

Primena propisa

Član 4.

Sredstva za zaštitu bilja mogu se proizvoditi, stavljati u promet i primenjivati na teritoriji Republike Srbije ako su registrovana i snabdevena deklaracijom i uputstvom za primenu u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, a aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koju sredstva za zaštitu bilja sadrže može se proizvoditi i stavljati u promet na teritoriji Republike Srbije, ako je upisana u Listu odobrenih supstanci u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

Sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrovana u Republici Srbiji, kao i aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koju sredstva za zaštitu bilja sadrže, a koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, mogu se proizvoditi i skladištiti u Republici Srbiji, odnosno njihov uvoz i transport preko teritorije Republike Srbije može se vršiti samo ako su namenjeni za stavljanje u promet u zemlji u koju se izvoze.

Sredstva za zaštitu bilja se klasifikuju, pakuju i obeležavaju u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega i u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije koji se primenjuju i na sadržaj i dostavljanje bezbednosnog lista.

Sredstva za zaštitu bilja, aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koji su stavljeni u promet suprotno odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega, kao i ambalaža od sredstava za zaštitu bilja smatraju se otpadom.

Ispitivanje svojstava i uticaja sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu mora se sprovoditi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA, AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE KOJE SU PROIZVEDENE I STAVLjENE U PROMET SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU NjEGA, SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJIMA JE ISTEKAO ROK UPOTREBE I KOJA SE VIŠE NE MOGU PRIMENjIVATI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, KAO I SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA KOJA JE ISTEKAO ROK ZA ODLAGANjE, SKLADIŠTENjE, PROMET I PRIMENU UTVRĐEN U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, SMATRAJU SE OTPADOM I NA NjIH SE PRIMENjUJU PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE OTPAD.

NA AMBALAŽU U KOJU SE PAKUJU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA, AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE, KAO I NA ISPRAŽNjENU AMBALAŽU OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, AKTIVNIH SUPSTANCI, ODNOSNO OSNOVNIH SUPSTANCI, PRIMENjUJU SE PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE AMBALAŽA I AMBALAŽNI OTPAD.

II DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE I OBAVLjANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije

Član 5.

Poslove laboratorijskog ispitivanja i sa njima povezane stručne poslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja obavlja Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, osnovana zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

II. SUBJEKTI I POSLOVI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA

SUBJEKTI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA

ČLAN 5.

POSLOVE U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, U OKVIRU SVOJIH OVLAŠĆENjA, OBEZBEĐUJE REPUBLIKA SRBIJA PREKO MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO), SUBJEKATA KOJI OBAVLjAJU POSLOVE OD JAVNOG INTERESA, SUBJEKATA UPISANIH U ODGOVARAJUĆE REGISTRE KOJI SE VODE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, KAO I DRUGIH SUBJEKATA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Poslovi od javnog interesa

Član 6.

Poslovi od javnog interesa u oblasti registracije, stavljanja u promet i primene sredstava za zaštitu bilja i uređaja za primenu, obuhvataju sledeće naučne i stručne poslove:

1) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije;

2) procenu sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije;

3) praćenje ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i životnoj sredini;

4) naučnu i stručnu podršku pri donošenju odluka u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja i utvrđivanja maksimalno dozvoljene količine ostataka;

5) laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za zaštitu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere hemijskih i fizičkih osobina;

6) kontrolno testiranje uređaja za primenu;

7) primenjena i druga istraživanja u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

8) razvijanje, uspostavljanje i primenu novih postupaka u dobroj praksi u zaštiti bilja i dobroj poljoprivrednoj praksi;

9) uvođenje međunarodnih standarda u ispitivanju efikasnosti sredstava za zaštitu bilja;

10) stručno osposobljavanje lica odgovornih za skladištenje, stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja i uređaja za primenu;

11) evidenciju potrošnje, primene sredstava za zaštitu bilja I zaostalih količina sredstava za zaštitu bilja;

12) pripremanje naučne osnove za izradu propisa u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

13) druge poslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

ČLAN 6.

POSLOVI OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA OBUHATAJU LABORATORIJSKE I SA NjIMA POVEZANE STRUČNE POSLOVE, I TO:

1) ISPITIVANjE  UZORAKA  UZETIH  U  POSTUPKU SLUŽBENE KONTROLE PROIZVODNjE, UVOZA, UNUTRAŠNjEG PROMETA I PRIMENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

2) ISPITIVANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I HRANE BILjNOG POREKLA NA OSTATKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U OKVIRU GODIŠNjIH I VIŠEGODIŠNjIH PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE;

3) ISPITIVANjA, SUPERANALIZE UZORAKA I POTVRDNA ISPITIVANjA UZORAKA UZETIH U POSTUPKU SLUŽBENE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I HRANE BILjNOG POREKLA NA OSTATKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

4) PROVERA REZULTATA ISPITIVANjA, PRIMENjENIH TESTOVA I METODA ISPITIVANjA UZORAKA UZETIH U POSTUPKU SLUŽBENE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I HRANE BILjNOG POREKLA NA OSTATKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

5) ČUVANjE REFERENTNIH UZORAKA I STANDARDNIH REAGENASA;

6) PRIPREMA, ODRŽAVANjE I DISTRIBUCIJA REFERENTNOG MATERIJALA;

7) UVOĐENjE, RAZVIJANjE I VALIDACIJA NOVIH METODA ISPITIVANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA, SMERNICAMA I PROTOKOLIMA;

8) KOORDINACIJA AKTIVNOSTI SLUŽBENIH LABORATORIJA, U DELU SVOJE KOMPETENTNOSTI, RADI PRIMENE NOVIH ANALITIČKIH METODA;

9) DOSTAVLjANjE SLUŽBENIM LABORATORIJAMA PODATAKA O ANALITIČKIM METODAMA, UKLjUČUJUĆI I REFERENTNE METODE;

10) ORGANIZOVANjE MEĐULABORATORIJSKIH UPOREDNIH TESTOVA KOMPETENTNOSTI SLUŽBENIH LABORATORIJA, OBRADA DOBIJENIH REZULTATA MEĐULABORATORIJSKIH UPOREDNIH TESTIRANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNO PRIZNATIM PROTOKOLIMA, SASTAVLjANjE IZVEŠTAJA I DAVANjE PREPORUKA;

11) UČESTVOVANjE U MEĐULABORATORIJSKIM UPOREDNIM TESTOVIMA KOMPETENTNOSTI NA MEĐUNARODNOM NIVOU;

12) SARADNjA  SA  REFERENTNIM  LABORATORIJAMA DRUGIH ZEMALjA I REFERENTNIM LABORATORIJAMA EVROPSKE UNIJE;

13) DOSTAVLjANjE  MINISTARSTVU  I  SLUŽBENIM LABORATORIJAMA INFORMACIJA DOBIJENIH OD REFERENTNIH LABORATORIJA DRUGIH ZEMALjA I REFERENTNIH LABORATORIJA EVROPSKE UNIJE;

14) USPOSTAVLjANjE JEDINSTVENIH KRITERIJUMA I METODA U SLUŽBENIM LABORATORIJAMA;

15) NAUČNA I TEHNIČKA POMOĆ MINISTARSTVU PRI IZRADI PLANOVA SLUŽBENIH KONTROLA;

16) OBUKA OSOBLjA U SLUŽBENIM LABORATORIJAMA;

17) PRIPREMA NACIONALNIH VODIČA ZA UZORKOVANjE I RUKOVANjE UZORCIMA.

Konkurs za obavljanje poslova od javnog interesa

Član 7.

Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, može se ustupiti pravnim licima putem konkursa (u daljem tekstu: Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa) koji ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje i objavljuje u"Službenom glasniku Republike Srbije".

Obavljanje poslova od javnog interesa iz člana 6. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 5) može se na osnovu konkursa ustupiti na period od najmanje pet godina.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja za koje se konkurs raspisuje;

2) period na koji se ustupa obavljanje poslova od javnog interesa;

3) podatke kojima se dokazuje ispunjenost uslova u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti ili akreditacije ili obezbeđenja kvaliteta u organizovanju i sprovođenju rada u laboratoriji i polju, u zavisnosti od vrste poslova za koje se raspisuje konkurs;

4) kriterijume za izbor Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar).

Odluku o izboru Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

SUBJEKTI KOJI OBAVLjAJU POSLOVE OD JAVNOG INTERESA

ČLAN 7.

LABORATORIJSKE I SA NjIMA POVEZANE STRUČNE POSLOVE IZ ČLANA 6. OVOG ZAKONA OBAVLjA LABORATORIJA KOJA JE OSNOVANA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BEZBEDNOST HRANE.

LABORATORIJSKE I SA NjIMA POVEZANE STRUČNE POSLOVE IZ ČLANA 6. TAČKA 1) OVOG ZAKONA MOŽE DA OBAVLjA I LABORATORIJA ČIJI OSNIVAČ JE REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KOJA JE AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE I KALIBRACIJU", IZABRANA PUTEM KONKURSA I OVLAŠĆENA OD STRANE MINISTARSTVA ZA OBAVLjANjE TIH POSLOVA (U DALjEM TEKSTU: SLUŽBENA LABORATORIJA).

LABORATORIJSKE I SA NjIMA POVEZANE STRUČNE POSLOVE IZ ČLANA 6. TAČ. 2) DO 17) OVOG ZAKONA, MOŽE DA OBAVLjA I LABORATORIJA ČIJI OSNIVAČ JE REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KOJA JE AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE I KALIBRACIJU", IZABRANA PUTEM KONKURSA I OVLAŠĆENjA OD STRANE MINISTARSTVA ZA OBAVLjANjE TIH POSLOVA (U DALjEM TEKSTU: REFERENTNA LABORATORIJA).

 

AKREDITACIJA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA MOŽE DA SE ODNOSI NA POJEDINE VRSTE ISPITIVANjA ILI GRUPE ISPITIVANjA (TESTOVA).

JEDNA REFERENTNA LABORATORIJA MOŽE BITI REFERENTNA ZA JEDNU VRSTU ILI VIŠE VRSTA (GRUPE) ISPITIVANjA.

AKO U REPUBLICI SRBIJI NE POSTOJI REFERENTNA LABORATORIJA MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE (U DALjEM TEKSTU: MINISTAR) MOŽE, ZA POJEDINE VRSTE ISPITIVANjA, DA ODREDI.

Ugovor o obavljanju poslova od javnog interesa

Član 8.

Na osnovu odluke o izboru Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa, Ministarstvo sa pravnim licem kome je ustupljeno obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja zaključuje ugovor, kojim se naročito utvrđuju:

1) poslovi od javnog interesa koji su predmet ugovora;

2) odgovorno lice koje će obavljati određene poslove;

3) metode, način i postupak obavljanja određenih poslova;

4) međusobna prava, obaveze i odgovornosti;

5) vreme na koje se zaključuje ugovor;

6) način finansiranja i cena za obavljanje određenih poslova;

7) kontrola vršenja određenih poslova;

8) prestanak važenja ugovora;

9) razlozi za raskid ugovora;

10) otkazni rok za raskid ugovora.

KONKURS

ČLAN 8.

IZBOR REFERENTNE LABORATORIJE I SLUŽBENE LABORATORIJE IZ ČLANA 7. OVOG ZAKONA, VRŠI SE PUTEM KONKURSA KOJI RASPISUJE MINISTARSTVO I OBJAVLjUJE GA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NAROČITO SADRŽI:

1) POSLOVE ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE;

2) PERIOD NA KOJI SE OBAVLjAJU POSLOVI;

3) PODATKE KOJI SE ODNOSE NA OBIM AKREDITACIJE, ODNOSNO TEHNIČKU OPREMLjENOST I KADROVSKU OSPOSOBLjENOST;

4) KRITERIJUME ZA IZBOR;

5) ROK ZA DONOŠENjE I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU;

6) NAČIN OBAVEŠTAVANjA O REZULTATIMA KONKURSA. KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SPROVODI KOMISIJA KOJU OBRAZUJE MINISTAR.

ODLUKU O IZBORU REFERENTNE LABORATORIJE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE DONOSI MINISTAR.

NA OSNOVU ODLUKE O IZBORU MINISTARSTVO SA REFERENTNOM LABORATORIJOM, ODNOSNO SLUŽBENOM LABORATORIJOM, ZAKLjUČUJE UGOVOR, KOJIM SE NAROČITO UTVRĐUJU: POSLOVI KOJI SU PREDMET UGOVORA; LICA KOJE ĆE OBAVLjATI ODREĐENE POSLOVE; NAČIN I POSTUPAK OBAVLjANjA ODREĐENIH POSLOVA; MEĐUSOBNA PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI; VREME NA KOJE SE ZAKLjUČUJE UGOVOR; NAČIN FINANSIRANjA I CENA ZA OBAVLjANjE ODREĐENIH POSLOVA; KONTROLA VRŠENjA ODREĐENIH POSLOVA; RAZLOZI ZA RASKID UGOVORA; OTKAZNI ROK ZA RASKID UGOVORA.

REZULTATI KONKURSA OBJAVLjUJU SE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

RASPISIVANjE I OBJAVLjIVANjE KONKURSA I IZBOR REFERENTNE LABORATORIJE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE, SPROVODI SE U ODVOJENIM POSTUPCIMA.

MINISTARSTVO UTVRĐUJE SPISAK REFERENTNIH LABORATORIJA, ODNOSNO SLUŽBENIH LABORATORIJA, KOJI SE OBJAVLjUJE NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA.

Jedinstvene metode, kriterijumi i smernice za obavljanje poslova od javnog interesa

Član 9.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije organizuje i uspostavlja primenu jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica za obavljanje poslova od javnog interesa na teritoriji Republike Srbije, koje vrše Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa.

Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa dužna su da poslove od javnog interesa obavljaju u skladu sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama iz stava 1. ovog člana.

ISPITIVANjE EFIKASNOSTI

ČLAN 9.

POSLOVE ISPITIVANjA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U POLjU, RADI DOBIJANjA PODATAKA O NjIHOVOJ EFIKASNOSTI ZA POTREBE POSTUPKA REGISTRACIJE, MOŽE DA OBAVLjA PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK, KOJE IMA SERTIFIKAT O POSTUPANjU SA SMERNICAMA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE.

SERTIFIKAT IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE IZDATI PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU, KOJI ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU OBJEKATA, OPREME, OPERATIVNIH PROCEDURA KOJE SPROVODI, SMERNICA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE KOJE PRIMENjUJE I STRUČNE SPREME I STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI KADROVA.

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA I IZDAVANjE SERTIFIKATA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PODNOSI SE MINISTARSTVU.

MINISTAR REŠENjEM UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I IZDAJE SERTIFIKAT KOJIM SE ODREĐUJE OBIM ISPITIVANjA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

 

SERTIFIKAT SE IZDAJE NA PERIOD OD PET GODINE I MOŽE SE OBNOVITI.

ZAHTEV ZA OBNOVU SERTIFIKATA MOŽE SE PODNETI NAJKASNIJE 60 DANA PRE ISTEKA ROKA VAŽENjA SERTIFIKATA.

OBNAVLjANjE SERTIFIKATA VRŠI SE NA NAČIN I POD USLOVIMA PROPISANIM ZA NjEGOVO IZDAVANjE.

REŠENjE MINISTRA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE U POGLEDU OBJEKATA, OPREME, OPERATIVNIH PROCEDURA KOJE SPROVODI, SMERNICA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE KOJE PRIMENjUJE, USLOVE U POGLEDU BROJA, STRUČNE SPREME I STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI KADROVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANjE I OBNOVU SERTIFIKATA, KAO I OBRAZAC SERTIFIKATA.

Podnosilac zahteva

Član 10.

Sredstva za zaštitu bilja (PROIZVODI ZA ZAŠTITU BILjA; PROIZVODI OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA; POMOĆNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA; DRUGI PROIZVODI) registruje Ministarstvo na osnovu zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja koji podnosi proizvođač.

Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može podneti ako je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, IMA NAJMANjE JEDNO LICE ZAPOSLENO NA NEODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM, RASPOREĐENO NA POSLOVIMA REGISTRACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KOJE IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE, IZ OBLASTI ZAŠTITE BILjA (FITOMEDICINE) i ako poseduje dokaze o ispunjenju uslova za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Proizvođač koji nema sedište u Republici Srbiji zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja podnosi preko zastupnika, odnosno predstavništva sa sedištem u Republici Srbiji.

Zastupnik proizvođača iz stava 3. ovog člana mora biti registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i mora imati ugovor o zastupanju kojim se naročito utvrđuje i osigurava odgovornost za eventualne štete koje nastanu primenom sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije.

ZASTUPNIK PROIZVOĐAČA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA MORA DA BUDE REGISTROVAN U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA, MORA DA ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU ZAPOSLENOG STRUČNOG KADRA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I MORA DA IMA UGOVOR O ZASTUPANjU KOJI NAROČITO SADRŽI PODATKE ZA IDENTIFIKACIJU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJE JE PREDMET UGOVORA, PODATKE I DOKAZE DA JE PROIZVOĐAČ KOJI NEMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI REGISTROVAN ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI PROIZVODNjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KAO I ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE ŠTETE KOJE NASTANU PRIMENOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.

Predstavništvo proizvođača iz stava 3. ovog člana mora biti registrovano u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje I MORA DA ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU ZAPOSLENOG STRUČNOG KADRA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Dokumentacija za procenu sredstava za zaštitu bilja

Član 13.

Dokumentacija za procenu sredstava za zaštitu bilja naročito sadrži podatke o:

1) identitetu proizvođača;

2) sredstvima za zaštitu bilja koji su potrebni za njihovu  identifikaciju;

3) rezultatima ispitivanja fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja;

4) primeni i efikasnosti sredstava za zaštitu bilja;

4) PRIMENI I REZULTATIMA ISPITIVANjA EFIKASNOSTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, PRI ČEMU SE DOSTAVLjA NAJMANjE ŠEST REPREZENTATIVNIH TESTOVA EFIKASNOSTI OD KOJIH NAJMANjE DVA MORAJU DA BUDU URAĐENA U REPUBLICI SRBIJI, A OSTALI TESTOVI MOGU BITI URAĐENI U ZEMLjAMA KOJE PRIPADAJU JUGOISTOČNOJ ZONI EVROPSKE I MEDITERANSKE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU BILjA (EPPO);

5) dodatnim osobinama sredstava za zaštitu bilja;

6) analitičkim metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i ostataka sredstava za zaštitu bilja;

7) rezultatima toksikoloških ispitivanja sredstava za zaštitu bilja;

8) ostacima sredstava za zaštitu bilja u tretiranom bilju, odnosno na tretiranom bilju, proizvodima od bilja, hrani i hrani za životinje;

9) rezultatima ispitivanja sudbine i ponašanja sredstava za zaštitu bilja u životnoj sredini;

9) SUDBINI I PONAŠANjU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U ŽIVOTNOJ SREDINI;

10) rezultatima ekotoksikoloških ispitivanja.

Ako zbog prirode sredstava za zaštitu bilja ili njegove predložene primene neki od podataka iz stava 1. ovog člana nije neophodno dostaviti, kao i ako ispitivanje sredstava za zaštitu bilja nije naučno neophodno ili tehnički moguće, proizvođač je dužan da o tome Ministarstvu dostavi pismeno obrazloženje.

 

ZA SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA KOJE SADRŽI AKTIVNU SUPSTANCU SUPSTANCU ZA KOJU JE ISTEKLO PATENTNO PRAVO (GENERIČKA AKTIVNA SUPSTANCA), DOKUMENTACIJA ZA PROCENU NAROČITO SADRŽI PODATKE IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 6) OVOG ČLANA.

PORED DOKUMENTACIJE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DOKUMENTACIJA ZA PROCENU IZ STAVA 1. TAČ. 7), 8), 9) I 10) OVOG ČLANA SADRŽI PODATKE ZA KOJE JE ISTEKLA ZAŠTITA PODATAKA, I TO PODATKE IZ DOKUMENTACIJE ZA AKTIVNU SUPSTANCU UPOTREBLjENE PRILIKOM NjENOG UKLjUČENjA U LISTU ODOBRENIH AKTIVNIH SUPSTANCI U EU, PODATKE IZ DOKUMENTACIJE ZA SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA KOJE SADRŽI TU AKTIVNU SUPSTANCU KOJI SU UPOTREBLjENI PRILIKOM REGISTRACIJE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U ZEMLjAMA ČLANICAMA EU, I TO ZA SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA ISTOG SADRŽAJA AKTIVNE SUPSTANCE I ISTE FORMULACIJE, KAO I PODATKE IZ NAUČNE LITERATURE.

ISPITIVANjE FIZIČKIH, HEMIJSKIH I TEHNIČKIH OSOBINA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, MORA DA SE SPROVODI U LABORATORIJAMA ČIJE JE POSTUPANjE USKLAĐENO SA SMERNICAMA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA ILI U LABORATORIJAMA AKREDITOVANIM U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA TESTIRANjE I KALIBRACIJU" I PRIRUČNIKOM O RAZVOJU I PRIMENI FAO SPECIFIKACIJA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA.

ISPITIVANjE FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE MORA DA SE SPROVODI U LABORATORIJAMA ČIJE JE POSTUPANjE USKLAĐENO SA SMERNICAMA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA.

ISPITIVANjE OSOBINA I UTICAJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE NA ZDRAVLjE LjUDI, ŽIVOTINjA I ŽIVOTNU SREDINU RADI REGISTRACIJE, MORA DA SE SPROVODI U LABORATORIJAMA ČIJE JE POSTUPANjE USKLAĐENO SA SMERNICAMA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA.

ISPITIVANjA FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA, KAO  I OSOBINA I UTICAJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE NA ZDRAVLjE LjUDI, ŽIVOTINjA I ŽIVOTNU SREDINU VRŠE SE U SKLADU SA METODAMA UTVRĐENIM POSEBNIM PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU HEMIKALIJE.

ISPITIVANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U POLjU, RADI DOBIJANjA PODATAKA O NjIHOVOJ EFIKASNOSTI U CILjU POSTUPKA REGISTRACIJE, MORA DA SPROVODE SUBJEKTI ČIJE JE POSTUPANjE USKLAĐENO SA SMERNICAMA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU NjEGA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU I NAČIN POSTUPANjA SA DOKUMENTACIJOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I METODE ZA ISPITIVANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

Procena aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja

Član 14.

Procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja vrši Ministarstvo.

Izuzetno, procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja može da vrši i Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa daje predlog Ministarstvu za upisivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u Listu odobrenih supstanci, odnosno predlog za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Ako se u postupku procene iz st. 1. i 2. ovog člana ustanovi da su neophodni dodatni podaci, Ministarstvo mora od proizvođača tražiti da dopuni dokumentaciju, vodeći računa o efikasnosti postupka.

Ministar propisuje elemente za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja.

PROCENA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA

ČLAN 14.

PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA RADI NjIHOVE REGISTRACIJE (U DALjEM TEKSTU: PROCENA) OBAVLjA MINISTARSTVO.

PROCENA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBUHVATA PROCENU EFIKASNOSTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I DIREKTNIH I/ILI INDIREKTNIH MOGUĆIH ŠTETNIH UTICAJA NA ZDRAVLjE LjUDI, ZDRAVLjE ŽIVOTINjA I ŽIVOTNU SREDINU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KAO I AKTIVNIH SUSTANCI, ODNOSNO OSNOVNIH SUPSTANCI, PROTEKTANATA, SINERGISTA I KOFORMULANATA KOJE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA SADRŽE, PRI ČEMU SE UZIMA U OBZIR INTERAKCIJA IZMEĐU AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I DRUGIH SASTOJAKA U SREDSTVU ZA ZAŠTITU BILjA.

PROCENA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA OBAVLjA SE U SKLADU SA JEDINSTVENIM NAČELIMA ZA PROCENU I REGISTRACIJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

ZA PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KORISTE SE I MEĐUNARODNE SMERNICE I PREPORUKE DOSTUPNE U VREME PROCENE ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU, ODNOSNO POSTOJEĆE NAUČNO I TEHNIČKO ZNANjE.

PROCENA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA MOŽE DA TRAJE NAJDUŽE 18 MESECI OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU.

 

AKO SE U POSTUPKU REGISTRACIJE UTVRDI DA SU POTREBNI DODATNI PODACI ZA PROCENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ROK OD 18 MESECI SE PREKIDA I MINISTARSTVO ODREĐUJE DODATNI ROK U KOME PODNOSILAC ZAHTEVA DOSTAVLjA TE PODATKE, KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD ŠEST MESECI.

U SLUČAJU DA SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA SADRŽI AKTIVNU SUPSTANCU, ODNOSNO OSNOVNU SUPSTANCU KOJA JE VEĆ UPISANA U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI, ROK OD 18 MESECI SE PREKIDA DOK SE NE ZAVRŠI POSTUPAK IZ ČLANA 12. STAV 2. OVOG ZAKONA.

AKO DO ISTEKA ROKA UTVRĐENOG U STAVU 6. OVOG ČLANA PODNOSILAC ZAHTEVA NE DOSTAVI DODATNE PODATKE ILI SE POSTUPAK IZ ČLANA 12. STAV 2. OVOG ZAKONA ZAVRŠI NEGATIVNIM ISHODOM, MINISTAR DONOSI REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU.

REŠENjE IZ STAVA 8. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE JEDINSTVENA NAČELA ZA PROCENU I REGISTRACIJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

OCENjIVAČ

ČLAN 14A

POSLOVE IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA MINISTARSTVO MOŽE DA POVERI VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI OSNIVAČ JE REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KOJA JE AKREDITOVANA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OBRAZOVANjA U OBLASTI BIOTEHNIČKIH NAUKA, ODNOSNO POLjOPRIVREDE, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM, KAO I ORGANIZACIJI ČIJI OSNIVAČ JE REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, UPISANOJ U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA U OBLASTI BIOTEHNIČKIH NAUKA, ODNOSNO POLjOPRIVREDE, U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE NAUČNOISTRAŽIVAČKA DELATNOST (U DALjEM TEKSTU: OCENjIVAČ)."

IZBOR OCENjIVAČA SPROVODI SE PUTEM KONKURSA KOJI RASPISUJE MINISTARSTVO I OBJAVLjUJE GA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

KONKURS IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NAROČITO SADRŽI:

1) POSLOVE ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE;

2) PERIOD NA KOJI SE OBAVLjAJU POSLOVI;

3) PODATKE  KOJI  SE  ODNOSE  NA  KADROVSKU OSPOSOBLjENOST;

4) KRITERIJUME ZA IZBOR;

5) ROK ZA DONOŠENjE I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU;

6) NAČIN OBAVEŠTAVANjA O REZULTATIMA KONKURSA. KONKURS IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SPROVODI KOMISIJA KOJU OBRAZUJE MINISTAR.

 

ODLUKU O IZBORU OCENjIVAČA DONOSI MINISTAR. REZULTATI KONKURSA OBJAVLjUJU SE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE.

SA OCENjIVAČEM KOJI JE IZABRAN NA KONKURSU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ZAKLjUČUJE SE UGOVOR O OBAVLjANjU POSLOVA PROCENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KOJIM SE NAROČITO UTVRĐUJU: POSLOVI KOJI SU PREDMET UGOVORA; LICA KOJE ĆE OBAVLjATI ODREĐENE POSLOVE; NAČIN I POSTUPAK OBAVLjANjA ODREĐENIH POSLOVA; MEĐUSOBNA PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI; VREME NA KOJE SE ZAKLjUČUJE UGOVOR; NAČIN FINANSIRANjA I CENA ZA OBAVLjANjE ODREĐENIH POSLOVA; KONTROLA VRŠENjA ODREĐENIH POSLOVA; RAZLOZI ZA RASKID UGOVORA; OTKAZNI ROK ZA RASKID UGOVORA I ČIJI JE SASTAVNI DEO IZJAVA O ČUVANjU TAJNOSTI PODATAKA I IZJAVA O NEPOSTOJANjU SUKOBA INTERESA, KOJE POTPISUJU LICA KOJA OBAVLjAJU POSLOVE PROCENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJA SU ZAPOSLENA KOD OCENjIVAČA.

MINISTARSTVO UTVRĐUJE SPISAK OCENjIVAČA I OBJAVLjUJE GA NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA.

Registrovanje sredstava za zaštitu bilja

Član 15.

Ministarstvo registruje sredstva za zaštitu bilja ako na osnovu procene iz člana 14. ovog zakona utvrdi:

1) da je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci ili se može upisati u tu listu;

2) da sredstva za zaštitu bilja, uzimajući u obzir naučna i tehnička saznanja, u zavisnosti od namene:

-i imaju zadovoljavajuću efikasnost,

- i nemaju neprihvatljiv uticaj na bilje ili biljne proizvode,

- i nemaju neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu;

- i nemaju štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životinja, posredno ili neposredno putem vode za piće, hrane ili hrane za životinje, - ne prouzrokuju nepotrebnu patnju štetnih kičmenjaka koji se suzbijaju;

3) da se priroda i sastav aktivne supstance, osnovne supstance, nečistoće i ostale supstance u sredstvima za zaštitu bilja mogu odrediti propisanim metodama;

4) da su fizičke i hemijske osobine sredstava za zaštitu bilja određene i da se smatraju prihvatljivim u svrhu odgovarajuće primene i skladištenja;

5) da se ostaci sredstava za zaštitu bilja od toksikološkog i ekotoksikološkog značaja mogu odrediti odgovarajućim metodama;

6) maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim proizvodima;

7) karencu za traženu namenu.

Sredstva za zaštitu bilja se mogu registrovati i za primenu na nepoljoprivrednim površinama, ako proizvođač uz zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja priloži dokumentaciju iz čl. 12. i 13. ovog zakona i ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. tač. 1) do 5) ovog člana.

REGISTRACIJA PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILjA

ČLAN 15.

PROIZVOD ZA ZAŠTITU BILjA MOŽE DA SE REGISTRUJE AKO SE, U POSTUPKU PROCENE IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA, UTVRDI DA:

1) JE AKTIVNA, ODNOSNO OSNOVNA SUPSTANCA KOJU PROIZVOD ZA ZAŠTITU BILjA SADRŽI UPISANA U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI I DA JE IZVOR AKTIVNE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE IDENTIČAN ILI EKVIVALENTAN IZVORU NA OSNOVU KOGA JE IZVRŠEN UPIS AKTIVNE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE U TU LISTU;

2) JE  SINERGIST,  ODNOSNO  PROTEKTANT KOGA PROIZVOD ZA ZAŠTITU BILjA SADRŽI UPISAN U LISTU ODOBRENIH SINERGISTA I PROTEKTANATA I DA JE IZVOR SINERGISTE, ODNOSNO PROTEKTANTA IDENTIČAN ILI EKVIVALENTAN IZVORU NA OSNOVU KOGA JE IZVRŠEN UPIS SINERGISTE, ODNOSNO PROTEKTANTA U TU LISTU;

3) NE  SADRŽI  KOFORMULANT  UPISAN  U  LISTU NEPRIHVATLjIVIH KOFORMULANATA;

4) JE TEHNIČKA FORMULACIJA PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILjA TAKVA DA SU IZLAGANjE KORISNIKA I DRUGI RIZICI OGRANIČENI NA NAJMANjU MOGUĆU MERU;

5) PROIZVOD ZA ZAŠTITU BILjA, UZIMAJUĆI U OBZIR REALNE USLOVE PRIMENE I DOBRU PRAKSU U ZAŠTITI BILjA:

(1) JE DOVOLjNO EFIKASAN,

(2) NEMA DIREKTAN ILI INDIREKTAN ŠTETAN UTICAJ NA ZDRAVLjE LjUDI (UKLjUČUJUĆI I NAJOSETLjIVIJE GRUPE STANOVNIŠTVA) ILI NA ZDRAVLjE ŽIVOTINjA, I TO NEPOSREDNO ILI PREKO VODE ZA PIĆE (UZIMAJUĆI U OBZIR I SUPSTANCE KOJE NASTAJU KAO REZULTAT TRETIRANjA VODE), HRANE, HRANE ZA ŽIVOTINjE ILI VAZDUHA, ILI KAO POSLEDICA KONTAKTA NA RADNOM MESTU ILI PREKO DRUGIH INDIREKTNIH UTICAJA, A UZIMAJUĆI U OBZIR POZNATE KUMULATIVNE I SINERGISTIČKE EFEKTE KADA SU NAUČNE METODE ZA PROCENU TIH UTICAJA DOSTUPNE I USVOJENE,

(3) NEMA DIREKTAN ILI INDIREKTAN ŠTETAN UTICAJ NA PODZEMNE VODE,

(4) NEMA NEPOŽELjAN UTICAJ NA BILjE ILI BILjNE PROIZVODE,

(5) NE IZAZIVA NEPOTREBNE PATNjE I BOL KIČMENjACIMA ZA ČIJE SE SUZBIJANjE KORISTI,

(6) NEMA  NEPRIHVATLjIV  UTICAJ  NA  ŽIVOTNU SREDINU (KADA SU NAUČNE METODE ZA PROCENU TIH UTICAJA DOSTUPNE I USVOJENE), NAROČITO IMAJUĆI U VIDU:

- NjEGOVU SUDBINU I DISTRIBUCIJU U ŽIVOTNOJ SREDINI, A NAROČITO KONTAMINACIJU POVRŠINSKIH VODA (UKLjUČUJUĆI SLIVOVE I PRIOBALNE VODE), PODZEMNIH VODA, VAZDUHA I ZEMLjIŠTA, UZIMAJUĆI U OBZIR MESTA KOJA SU UDALjENA OD MESTA PRIMENE PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILjA I PRATEĆI NjEGOVO PRENOŠENjE NA VELIKE UDALjENOSTI U ŽIVOTNOJ SREDINI,

- UTICAJ NA NECILjANE VRSTE, UKLjUČUJUĆI PONAŠANjE TIH VRSTA,

- BIOLOŠKU RAZNOVRSNOST I EKOSITEM; 6) SE PRIRODA I KOLIČINA AKTIVNIH SUPSTANCI, PROTEKTANATA, SINERGISTA I, KADA JE TO POTREBNO, BILO KOJA NEČISTOĆA OD TOKSIKOLOŠKOG ILI EKOTOKSIKOLOŠKOG ZNAČAJA ILI NEČISTOĆA RELEVANTNA ZA ŽIVOTNU SREDINU, KAO I KOFORMULANTI, MOGU ODREDITI ODGOVARAJUĆIM METODAMA;

7) SE OSTACI OD TOKSIKOLOŠKOG I EKOTOKSIKOLOŠKOG ZNAČAJA, A KOJI NASTAJU KAO REZULTAT ODOBRENIH PRIMENA, MOGU ODREDITI ODGOVARAJUĆIM METODAMA KOJE SU OPŠTE PRIHVAĆENE, SA ODGOVARAJUĆIM GRANICAMA ODREĐIVANjA U RELEVANTNIM UZORCIMA;

8) SU FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILjA ISPITANA I SMATRAJU SE PRIHVATLjIVIM SA ASPEKTA ODGOVARAJUĆE PRIMENE I SKLADIŠTENjA TOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA.

PORED USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ZA AKTIVNU SUPSTANCU KOJU PROIZVOD ZA ZAŠTITU BILjA KOJI SE REGISTRUJE SADRŽI, MORAJU DA BUDU UTVRĐENE I MAKSIMALNO DOZVOLjENE KOLIČINE OSTATAKA U ILI NA BILjU ILI BILjNIM PROIZVODIMA KOJI SE KORISTE KAO HRANA ILI HRANA ZA ŽIVOTINjE, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM.

PODNOSILAC ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILjA DOSTAVLjA DOKAZE DA SU ISPUNjENI USLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PROCENA ISPUNjENOSTI USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE NA OSNOVU ZVANIČNO PRIZNATIH TESTOVA I STUDIJA IZVEDENIH U POLjOPRIVREDNIM USLOVIMA I USLOVIMA ZAŠTITE BILjA I ŽIVOTNE SREDINE KOJI SU RELEVANTNI I REPREZENTATIVNI ZA PRIMENU PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILjA.

MINISTAR UTVRĐUJE LISTU ODOBRENIH PROTEKTANATA I SINERGISTA I LISTU NEPRIHVATLjIVIH KOFORMULANATA.

REGISTRACIJA PROIZVODA OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA

ČLAN 15A

PROIZVOD OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA MOŽE DA SE REGISTRUJE AKO SE, U POSTUPKU PROCENE IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA, UTVRDI DA:

1) JE AKTIVNA SUPSTANCA, PROTEKTANT, ODNOSNO SINERGIST KOJE PROIZVOD OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA SADRŽI, SUPSTANCA NISKOG RIZIKA;

2) NE SADRŽI SUPSTANCE KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST;

3) JE DOVOLjNO EFIKASAN;

4) NE IZAZIVA NEPOTREBAN BOL I PATNjU KOD KIČMENjAKA;

5) ISPUNjAVA USLOVE IZ ČLANA 15. STAV 1. TAČ. 2), 3), 5), 6) I 7) I ČLANA 15. STAV 2. OVOG ZAKONA.

PODNOSILAC ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU PROIZVODA OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA DOSTAVLjA DOKAZE DA SU ISPUNjENI USLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PROCENA ISPUNjENOSTI USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE NA OSNOVU ZVANIČNO PRIZNATIH TESTOVA I STUDIJA IZVEDENIH U POLjOPRIVREDNIM USLOVIMA I USLOVIMA ZAŠTITE BILjA I ŽIVOTNE SREDINE KOJI SU RELEVANTNI I REPREZENTATIVNI ZA PRIMENU PROIZVODA OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA.

ZA PROIZVOD OPŠTE UPOTREBE ZA ZAŠTITU BILjA, PRILIKOM PROCENE IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA NIJE POTREBNO UTVRDITI MERE ZA SMANjENjE RIZIKA.

PROIZVOD ZA ZAŠTITU BILjA OPŠTE UPOTREBE JE NAMENjEN ZA PRIMENU OD STRANE NEPROFESONALNOG KORISNIKA I MOŽE BITI PRIPREMLjEN ZA DIREKTNU PRIMENU ILI UPAKOVAN U MALA PAKOVANjA.

REGISTRACIJA POMOĆNOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA

ČLAN 15B

POMOĆNO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA MOŽE DA SE REGISTRUJE AKO SE, U POSTUPKU PROCENE IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA, UTVRDI DA:

1) NE SADRŽI KOFORMULANTE KOJI SU UPISANI U LISTU NEPRIHVATLjIVIH KOFORMULANATA, KADA SE RADI O AĐUVANTU I PROTEKTANTU;

2) SADRŽI PROTEKTANT UPISAN U LISTU ODOBRENIH PROTEKTANATA I SINERGISTA, KADA SE RADI O PROTEKTANTU;

3) NEMA NEPOŽELjAN UTICAJ NA BILjE ILI BILjNE PROIZVODE I NEPRIHVATLjIV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU KADA SE PRIMENjUJE U SKLADU SA DOBROM PRAKSOM U ZAŠTITI BILjA U POSTOJEĆIM USLOVIMA PRIMENE;

4) SU  NjEGOVA  FIZIČKA  I  HEMIJSKA  SVOJSTVA ISPITANA I DA SE SMATRAJU PRIHVATLjIVIM SA ASPEKTA ODGOVARAJUĆE PRIMENE I SKLADIŠTENjA.

PODNOSILAC ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU POMOĆNOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA DOSTAVLjA DOKAZE DA SU ISPUNjENI USLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PROCENA ISPUNjENOSTI USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE NA OSNOVU ZVANIČNO PRIZNATIH TESTOVA I STUDIJA IZVEDENIH U POLjOPRIVREDNIM USLOVIMA I USLOVIMA ZAŠTITE BILjA I ŽIVOTNE SREDINE KOJI SU RELEVANTNI I REPREZENTATIVNI ZA PRIMENU POMOĆNOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA.

REGISTRACIJA DRUGOG PROIZVODA

ČLAN 15V

DRUGI PROIZVOD MOŽE DA SE REGISTRUJE AKO SE, U POSTUPKU PROCENE IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA, UTVRDI DA:

1) JE  OSNOVNA  SUPSTANCA  UPISANA  U  LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI;

2) NE SADRŽI KOFORMULANTE KOJI SU UPISANI U LISTU NEPRIHVATLjIVIH KOFORMULANATA;

3) NEMA NEPOŽELjAN UTICAJ NA BILjE ILI BILjNE PROIZVODE I NEPRIHVATLjIV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU KADA SE PRIMENjUJE U SKLADU SA DOBROM PRAKSOM U ZAŠTITI BILjA U POSTOJEĆIM USLOVIMA PRIMENE;

4) SU  NjEGOVA  FIZIČKA  I  HEMIJSKA  SVOJSTVA ISPITANA I DA SE SMATRAJU PRIHVATLjIVIM SA ASPEKTA ODGOVARAJUĆE PRIMENE I SKLADIŠTENjA.

PODNOSILAC ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU DRUGOG PROIZVODA DOSTAVLjA DOKAZE DA SU ISPUNjENI USLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PROCENA ISPUNjENOSTI USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE NA OSNOVU ZVANIČNO PRIZNATIH TESTOVA I STUDIJA IZVEDENIH U POLjOPRIVREDNIM USLOVIMA I USLOVIMA ZAŠTITE BILjA I ŽIVOTNE SREDINE KOJI SU RELEVANTNI I REPREZENTATIVNI ZA PRIMENU DRUGOG PROIZVODA.

ODREDBE OVOG ČLANA NE PRIMENjUJU SE NA DRUGE PROIZVODE KOJI SADRŽE SA, OSNOVNU SUPSTANCU UPISANU U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI, ALI NE I KOFORMULANTE.

Zaštita podataka

Član 18.

U postupku  registracije  sredstava  za  zaštitu  bilja

Ministarstvo i Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa OCENjIVAČ ne mogu podatke iz dokumentacije iz čl. 12. i 13. ovog zakona iskoristiti u korist drugih proizvođača, i to podatke o:

1) aktivnoj supstanci, odnosno osnovnoj supstanci, osim ako je:

- proizvođač koji je prvi podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja dao pismenu saglasnost da proizvođač koji je kasnije podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može da koristi tu dokumentaciju;

- proteklo najmanje deset godina od prvog upisivanja aktivne supstance u Listu odobrenih supstanci;

2) sredstvima za zaštitu bilja, osim ako je:

- proizvođač koji je prvi podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja dao pismenu saglasnost da proizvođač koji je kasnije podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može da koristi tu dokumentaciju;

- ako je proteklo najmanje deset godina od registracije sredstava za zaštitu bilja.

Sadržina rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

Član 20.

Rešenje o registraciji sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: rešenje o registraciji) donosi ministar na osnovu rezultata procene aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i rezultata procene sredstava za zaštitu bilja IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA.

Rešenje o registraciji glasi na sredstva SREDSTVO za zaštitu bilja i na proizvođača.

Rešenje o registraciji naročito sadrži:

1) trgovački naziv sredstava za zaštitu bilja;

2) sastav sredstava za zaštitu bilja;

3) podatke o primeni sredstava za zaštitu bilja;

4) klasifikaciju i oznake za obeležavanje sredstava za zaštitu bilja;

5) prodajna mesta;

6) karencu;

7) maksimalno dozvoljenu količinu ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani.

7) KATEGORIJU KORISNIKA.

Procena aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana mora se završiti najkasnije u roku od godinu dana od dana podnošenja zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Rok za donošenje rešenja o registraciji računa se od dana završetka procene aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA.

Rešenje o registraciji je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo vodi Listu odobrenih supstanci, Listu zabranjenih supstanci i Listu sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koje se objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije" jednom godišnje.

MINISTARSTVO UTVRĐUJE SPISAK REGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I OBJAVLjUJE GA NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja iz stava 6. ovog člana.

MINISTAR UTVRĐUJE LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI.

Rok važenja i produženje roka važenja registracije

Član 22.

Rešenje o registraciji izdaje se na rok od najviše deset godina i može se produžiti rešenjem ministra.

Zahtev za produženje roka važenja registracije proizvođač podnosi Ministarstvu najkasnije 12 meseci pre isteka roka na koji je izdato. Rok važenja registracije mora se produžiti ako se utvrdi da registrovana sredstva za zaštitu bilja ispunjavaju uslove za registraciju iz člana 15. ovog zakona.

Ministarstvo može, po službenoj dužnosti, preispitati rešenje o registraciji radi provere ispunjenosti uslova iz člana 15. ovog zakona i u te svrhe tražiti od proizvođača registrovanih sredstava za zaštitu bilja, odnosno lica iz člana 21. stav 1. ovog zakona da dostave dodatnu dokumentaciju, odnosno podatke koji su potrebni za ponovnu procenu.

Rok na koji je rešenje o registraciji izdato može se produžiti i ako je u postupku produženja roka važenja registracije, odnosno preispitivanja rešenja o registraciji potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju i izvršiti ponovnu procenu.

Rešenje o produženju roka važenja registracije je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

ROK VAŽENjA I OBNOVA REGISTRACIJE

ČLAN 22.

REŠENjE O REGISTRACIJI IZDAJE SE NA PERIOD OD NAJVIŠE DESET GODINA I PO ISTEKU UTVRĐENOG ROKA REGISTRACIJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA MOŽE SE OBNOVITI REŠENjEM MINISTRA.

ZAHTEV ZA OBNOVU REGISTRACIJE PROIZVOĐAČ PODNOSI MINISTARSTVU NAJKASNIJE 18 MESECI PRE ISTEKA ROKA NA KOJI JE REŠENjE O REGISTRACIJI IZDATO.

OBNOVA REGISTRACIJE VRŠI SE NA NAČIN I POD USLOVIMA PROPISANIM ZA REGISTRACIJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

Ukidanje rešenja o registraciji, zabrane i ograničenja

Član 23.

Ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja o registraciji i zabrani ili ograničenju prometa i primene registrovanih sredstava za zaštitu bilja, ako:

1) utvrdi da su sredstva za zaštitu bilja prestala da ispunjavaju bilo koji od uslova za registraciju sredstava za zaštitu bilja iz člana 15. ovog zakona;

2) utvrdi da su podaci na osnovu kojih je doneto rešenje o registraciji netačni ili da dovode u zabludu;

3) proizvođač u određenom roku ne otkloni nedostatke koji su utvrđeni u toku vršenja kontrole sredstava za zaštitu bilja, a ti nedostaci mogu da dovedu do promene karakteristika sredstava za zaštitu bilja u odnosu na karakteristike koje su utvrđene u rešenju o registraciji;

4) istekne rok na koji je rešenje o registraciji izdato, a proizvođač nije podneo zahtev za produženje roka važenja registracije u roku iz člana 22. stav 2. ovog zakona;

5) proizvođač registrovanih sredstava za zaštitu bilja podnese zahtev za ukidanje rešenja o registraciji.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rok u kome se sredstva za zaštitu bilja mogu nalaziti u prometu radi prodaje i primene postojećih zaliha, s tim što taj rok ne može biti duži od 18 meseci od dana donošenja rešenja.

Proizvođači, uvoznici i distributeri dužni su da preduzmu potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja u roku koji je utvrđen rešenjem iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje način postupanja sa zalihama sredstava za zaštitu bilja.

PREISPITAVANjE REŠENjA O REGISTRACIJI

ČLAN 23.

MINISTARSTVO MOŽE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI POKRENUTI POSTUPAK PREISPITIVANjA REŠENjA O REGISTRACIJI (U DALjEM TEKSTU: POSTUPAK PREISPITAVANjA) AKO POSTOJI SUMNjA DA SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA NE ISPUNjAVA USLOVE ZA REGISTRACIJU IZ ČL. 15, 15A, 15B I 15V OVOG ZAKONA, A NAROČITO AKO POSTOJI SUMNjA DA SUDBINA I PONAŠANjE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U ŽIVOTNOJ SREDINI PREDSTAVLjAJU OZBILjAN RIZIK ZA KONTAMINACIJU VODA.

U SLUČAJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MINISTARSTVO O TOME OBAVEŠTAVA PROIZVOĐAČA I ODREĐUJE MU ROK ZA IZJAŠNjENjE I DOSTAVLjANjE DODATNIH PODATAKA.

REŠENjE O REGISTRACIJI MOŽE SE REŠENjEM MINISTRA UKINUTI AKO SE U POSTUPKU PREISPITAVANjA UTVRDI DA:

1) SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA NE ISPUNjAVA USLOVE IZ ČL. 15, 15A, 15B I 15V OVOG ZAKONA;

2) SU PODACI NA OSNOVU KOJIH JE REŠENjE O REGISTRACIJI IZDATO NETAČNI ILI POGREŠNI ILI DA DOVODE U ZABLUDU;

3) JE PROIZVOĐAČ KOJI IMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI BRISAN IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, A ZA PROIZVOĐAČA KOJI NEMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI AKO SE UTVRDI DA JE BRISAN IZ ODGOVARAJUĆEG REGISTRA/EVIDENCIJE NADLEŽNOG ORGANA ZEMLjE U KOJOJ SE NALAZI SEDIŠTE PROIZVOĐAČA.

REŠENjEM O UKIDANjU REŠENjA O REGISTRACIJI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA MOŽE SE ZABRANITI PROMET I PRIMENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ILI UTVRDITI ROK U KOME SE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA MOGU NALAZITI U PROMETU RADI PRODAJE I PRIMENE POSTOJEĆIH ZALIHA, S TIM ŠTO TAJ ROK NE MOŽE BITI DUŽI OD 18 MESECI OD DANA DONOŠENjA REŠENjA.

REŠENjE O REGISTRACIJI MOŽE SE REŠENjEM MINISTRA IZMENITI, ODNOSNO DOPUNITI U POSTUPKU PREISPITIVANjA, U SLUČAJU DA SE, NA OSNOVU NOVIH NAUČNIH I TEHNIČKIH SAZNANjA, UTVRDI DA SU SE NAČIN I KOLIČINA PRIMENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA IZMENILI.

U SLUČAJU IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA IZMENI DEKLARACIJU I UPUTSTVO ZA PRIMENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA.

KOLIČINE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJE SU STAVLjENE U PROMET PRE DONOŠENjA REŠENjA O IZMENI, ODNOSNO DOPUNI REŠENjA O REGISTRACIJI, MOGU SE NALAZITI U PROMETU DO ISTEKA ROKA UPOTREBE OZNAČENOG NA DEKLARACIJI I UPUTSTVU ZA PRIMENU.

PROIZVOĐAČI, UVOZNICI I DISTRIBUTERI DUŽNI SU DA PREDUZMU POTREBNE MERE ZA POVLAČENjE IZ PROMETA ZALIHA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U ROKU KOJI JE UTVRĐEN REŠENjEM IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

REŠENjE IZ ST. 3. I 5. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

Izmena rešenja o registraciji

Član 24.

Ako se na osnovu novih naučnih i tehničkih saznanja upotreba supstanci koje sredstva za zaštitu bilja sadrže ograniči ili se izmeni način i količina primene sredstava za zaštitu bilja ministar može doneti rešenje o izmeni rešenja o registraciji.

Ako proizvođač registrovanih sredstava za zaštitu bilja podnese zahtev za izmenu rešenja o registraciji ministar može doneti rešenje o izmeni rešenja o registraciji ako su ispunjeni uslovi iz člana 15. ovog zakona.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Ministarstvo može zahtevati dokumentaciju iz čl. 12. i 13. ovog zakona i uzorke koji su potrebni za procenu opravdanosti izmene rešenja o registraciji.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izmenu rešenja o registraciji zbog manjih promena koje nemaju uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, nije potrebna ponovna procena sredstava za zaštitu bilja.

Pod manjim promenama koje nemaju uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, u smislu stava 4. ovog člana, smatraju se promena trgovačkog naziva sredstava za zaštitu bilja, promena naziva proizvođača, zastupnika ili predstavništva, promena sastava koji se u skladu sa međunarodnim standardima smatra manjom izmenom bez promene sadržaja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance.

U slučaju iz stava 4. ovog člana proizvođač registrovanih sredstava za zaštitu bilja dužan je da uz zahtev za izmenu rešenja o registraciji dostavi dokaze o nastupanju manjih promena koje nemaju uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu.

Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

UKIDANjE I IZMENE, ODNOSNO DOPUNE REŠENjA O REGISTRACIJI NA ZAHTEV PROIZVOĐAČA

ČLAN 24.

REŠENjE O REGISTRACIJI MOŽE SE REŠENjEM MINISTRA UKINUTI, IZMENITI, ODNOSNO DOPUNITI NA OBRAZLOŽEN ZAHTEV PROIZVOĐAČA.

REŠENjE O REGISTRACIJI MOŽE SE IZMENITI, ODNOSNO DOPUNITI POD USLOVOM DA SE NA OSNOVU PROCENE IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA UTVRDI DA SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA I DALjE ISPUNjAVA USLOVE IZ ČL. 15, 15A, 15B I 15V OVOG ZAKONA.

PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NIJE POTREBNO VRŠITI U SLUČAJU DA SE ZAHTEV ZA IZMENU, ODNOSNO DOPUNU REŠENjA O REGISTRACIJI ODNOSI NA IZMENU TRGOVAČKOG NAZIVA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA, PROIZVOĐAČA ILI ZASTUPNIKA (MANjE PROMENE).

PROIZVOĐAČ MOŽE U ZAHTEVU ZA IZMENU I DOPUNU REŠENjA O REGISTRACIJI TRAŽITI DA SE REGISTROVANO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA STAVLjA U PROMET I POD DRUGIM TRGOVAČKIM NAZIVOM SA ISTIM POLjEM PRIMENE ILI ZA DEO REGISTROVANOG POLjA PRIMENE.

REŠENjEM O UKIDANjU REŠENjA O REGISTRACIJI MOŽE SE ZABRANITI PROMET I PRIMENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ILI UTVRDITI ROK U KOME SE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA MOGU NALAZITI U PROMETU RADI PRODAJE I PRIMENE POSTOJEĆIH ZALIHA, S TIM ŠTO TAJ ROK NE MOŽE BITI DUŽI OD 18 MESECI OD DANA DONOŠENjA REŠENjA.

U SLUČAJU IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA IZMENI DEKLARACIJU I UPUTSTVO ZA PRIMENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA.

PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA IZMENI DEKLARACIJU I UPUTSTVO ZA PRIMENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA I O TOME ODMAH OBAVESTI MINISTARSTVO I U SLUČAJU IZMENA U KLASIFIKACIJI I OBELEŽAVANjU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU HEMIKALIJE, U KOM SLUČAJU SE NE VRŠI IZMENA, ODNOSNO DOPUNA REŠENjA O REGISTRACIJI.

KOLIČINE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJE SU STAVLjENE U PROMET PRE DONOŠENjA REŠENjA O IZMENI, ODNOSNO DOPUNI REŠENjA O REGISTRACIJI, KAO I U SLUČAJU IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, MOGU SE NALAZITI U PROMETU DO ISTEKA ROKA UPOTREBE OZNAČENOG NA DEKLARACIJI I UPUTSTVU ZA PRIMENU.

PROIZVOĐAČI, UVOZNICI I DISTRIBUTERI DUŽNI SU DA PREDUZMU POTREBNE MERE ZA POVLAČENjE IZ PROMETA ZALIHA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U ROKU KOJI JE UTVRĐEN REŠENjEM IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

REŠENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR PROPISUJE OBRAZAC ZAHTEVA ZA UKIDANjE, IZMENU, ODNOSNO DOPUNU REŠENjA O REGISTRACIJI, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZMENU, ODNOSNO DOPUNU REŠENjA O REGISTRACIJI.

Ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u istraživačke ili razvojne svrhe

Član 26.

Ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke i razvojne svrhe koje se izvodi u životnoj sredini može se vršiti samo na osnovu rešenja o odobravanju ispitivanja u istraživačke ili razvojne svrhe, koje donosi ministar.

Izuzetno, ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe može se vršiti i bez rešenja iz stava 1. ovog člana, ako se sredstva za zaštitu bilja i aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca ne ispuštaju u životnu sredinu.

Zahtev za ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe mogu podneti naučnoistraživačke organizacije u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Uz zahtev za ispitivanje iz stava 3. ovog člana dostavlja se dokumentacija koja sadrži podatke na osnovu kojih je moguće izvršiti procenu efekata na zdravlje ljudi i životinja ili mogući štetan, odnosno nepovoljan uticaj na životnu sredinu.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje sadržinu i obrazac zahteva za ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe.

ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ

ČLAN 26.

EKSPERIMENTI ILI TESTOVI KOJI UKLjUČUJU ISPUŠTANjE U ŽIVOTNU SREDINU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJE NIJE REGISTROVANO MOGU SE VRŠITI SAMO NA OSNOVU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ KOJA SE IZDAJE REŠENjEM MINISTRA.

NEREGISTROVANA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA, U SMISLU OVOG ZAKONA, JESU I REGISTROVANA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA KOJA JE POTREBNO IZVRŠITI ISPITIVANjA U ISTRAŽIVAČKE ILI RAZVOJNE SVRHE KOJA SE IZVODE U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA NAMENE KOJE NISU NAVEDENE U REŠENjU O REGISTRACIJI TOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA.

 

ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O DOZVOLI ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ PODNOSI LICE IZ ČLANA 10. OVOG ZAKONA.

UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O DOZVOLI ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ PODNOSI SE DOKUMENTACIJA KOJA SADRŽI PODATKE KOJI OMOGUĆAVAJU PROCENU MOGUĆIH UTICAJA NA ZDRAVLjE LjUDI I ŽIVOTINjA ILI NA ŽIVOTNU SREDINU.

REŠENjEM O DOZVOLI ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ MOGU SE ODREDITI OGRANIČENjA KOLIČINA PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA I POVRŠINE KOJE ĆE SE TRETIRATI, KAO I MERE ZA SPREČAVANjE ŠTETNIH UTICAJA NA ZDRAVLjE LjUDI, ŽIVOTINjA ILI NA ŽIVOTNU SREDINU, UKLjUČUJUĆI I MERU ZABRANE KORIŠĆENjA I PROMETA TRETIRANOG BILjA ILI BILjNIH PROIZVODA U SLUČAJU DA MAKSIMALNE DOZVOLjENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NISU UTVRĐENE.

U SLUČAJU DA SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA NIJE REGISTROVANO, REŠENjEM O DOZVOLI ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ DOZVOLjAVA SE I UVOZ UZORKA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJE NIJE REGISTROVANO.

REŠENjE MINISTRA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANjE REŠENjA O DOZVOLI ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE UZ TAJ ZAHTEV PODNOSI.

Uslovi za uvoz sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance

Član 39.

U Republiku Srbiju mogu se uvoziti registrovana sredstva za zaštitu bilja.

U Republiku Srbiju može se uvoziti aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja je upisana u Listu odobrenih supstanci i koja se koristi za proizvodnju registrovanih sredstava za zaštitu bilja.

Uvoz registrovanih sredstava za zaštitu bilja može vršiti pravno lice, odnosno preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako je upisan u Registar distributera i uvoznika, AKO JE UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA I AKO POSEDUJE SAGLASNOST PROIZVOĐAČA KOJI NEMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI ZA UVOZ TIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

Uvoz aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja je upisana u Listu odobrenih supstanci i koja se koristi za proizvodnju registrovanih sredstava za zaštitu bilja može vršiti proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji.

ZA POTREBE PROIZVODNjE REGISTROVANOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U REPUBLIKU SRBIJU MOGU SE UVOZITI AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE UPISANE U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI, I TO NjIHOVI IZVORI NAVEDENI U REŠENjU O REGISTRACIJI, ODNOSNO DOKUMENTACIJI KOJA JE DOSTAVLjENA UZ ZAHTEV ZA NjIHOVU REGISTRACIJU.

UVOZ IZ STAVA 4. OVOG ČLANA MOŽE DA VRŠI PROIZVOĐAČ REGISTROVANOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJI IMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI.

ZA POTREBE ISTRAŽIVANjA I RAZVOJA U REPUBLIKU SRBIJU MOGU SE UVOZITI NEREGISTROVANA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O DOZVOLI ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ.

UVOZ IZ STAVA 6. OVOG ČLANA MOŽE DA VRŠI LICE IZ ČLANA 10. OVOG ZAKONA.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA PRI UVOZU NE PODLEŽU UZORKOVANjU.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na uvoz sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

Odobrenje i zabrana uvoza

Član 43.

Uzorke uzete iz pošiljke fitosanitarni inspektor dostavlja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa SLUŽBENOJ LABORATORIJI radi ispitivanja hemijskih i fizičkih osobina.

Ako su rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem odobrava uvoz pošiljke.

Ako rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, nisu u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem zabranjuje uvoz pošiljke i naređuje njeno vraćanje ili privremeno oduzimanje.

Protiv rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Sa privremeno oduzetom pošiljkom postupa se u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi u obavljanju prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru.

Član 45.

Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja, i to:

1) na način koji bi prouzrokovao zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja;

2) na način koji bi prouzrokovao zagađenje voda i površina koje se graniče sa tretiranim površinama;

2) NA NAČIN KOJI BI PROUZROKOVAO ZAGAĐENjE VODA, ODNOSNO SUPROTNO ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU VODE, IZUZEV SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJA SU REGISTROVANA ZA PRIMENU U VODENOJ SREDINI;

2A) NA NAČIN KOJI BI PROUZROKOVAO ZAGAĐENjE POVRŠINA KOJE SE GRANIČE SA TRETIRANIM POVRŠINAMA;

3) za suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja;

4) u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva;

5) iz vazduhoplova koja su otrovna TOKSIČNA za pčele;

6) u vreme cvetanja bilja koja su otrovna za pčele;

6) KOJA SU TOKSIČNA ZA PČELE U VREME CVETANjA BILjA KOJE SE TRETIRA ILI KOROVA PRISUTNIH NA PARCELI KOJA SE TRETIRA;

7) u zaštićenim područjima;

7A) ZA KOJE JE DONETO REŠENjE O UKIDANjU REŠENjA O REGISTRACIJI ILI REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA OBNOVU REGISTRACIJE, OSIM U OKVIRU ROKA KOJI JE UTVRĐEN REŠENjEM IZ ČLANA 23. STAV 4. I ČLANA 24. STAV 5. OVOG ZAKONA;

8) koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci.

8) KOJA SADRŽE AKTIVNU SUPSTANCU, ODNOSNO OSNOVNU SUPSTANCU KOJA NIJE UPISANA U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI, PROTEKTANTE, ODNOSNO SINERGISTE KOJI NISU UPISANI U LISTU ODOBRENIH PROTEKTANATA I SINERGISTA I KOFORMULANTE KOJI SU UPISANI U LISTU NEPOŽELjNIH KOFORMULANATA, OSIM U SLUČAJU AKO JE PRIMENA ODOBRENA U SKLADU SA čl. 26. I 27. OVOG ZAKONA.

Izuzetno od stava 1. tač. 4) i 7) ovog člana sredstva za zaštitu bilja mogu se primenjivati jedino u slučaju suzbijanja karantinskih ili regulisanih nekarantinskih štetnih organizama ili drugih štetnih organizama ŠTETNIH ORGANIZAMA SA PROPISANIH LISTA ILI U SLUČAJU TRETIRANjA BILjA, BILjNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA SA PROPISANIH LISTA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZDRAVLjE BILjA, a na osnovu saglasnosti Ministarstva u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana, odnosno ministarstva nadležnog za životnu sredinu u slučaju iz stava 1. tačka 7) ovog člana.

U SLUČAJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE PROIZVODI ZA ZAŠTITU BILjA OPŠTE UPOTREBE I DRUGI PROIZVODI.

U slučaju primene sredstava za zaštitu bilja u zaštićenim područjima, posle pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za životnu sredinu iz stava 2. ovog člana lica koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja moraju obavestiti upravljače zaštićenih prirodnih područja o predstojećoj primeni sredstava za zaštitu bilja najkasnije 48 sati pre primene.

POSLE PRIBAVLjANjA SAGLASNOSTI MINISTARSTVA, ODNOSNO MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ŽIVOTNU SREDINU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, LICA KOJA VRŠE PRIMENU PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILjA OPŠTE UPOTREBE I DRUGIH PROIZVODA MORAJU OBAVESTITI LICA NADLEŽNA ZA VODOZAŠTITNE ZONE ZA IZVORIŠTA VODA I VODOSNABDEVANjE STANOVNIŠTVA, ODNOSNO UPRAVLjAČE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA, O PREDSTOJEĆOJ PRIMENI NAJKASNIJE 48 SATI PRE PRIMENE.

Izuzetno od stava 1. tačka 6) ovog člana sredstva za zaštitu bilja mogu se primenjivati jedino u slučaju suzbijanja štetnih organizama sa propisanih lista ili tretiranja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata sa propisanih lista, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZDRAVLjE BILjA pod uslovima iz člana 49. ovog zakona.

Obaveze korisnika

Član 46.

Korisnik mora biti stručno osposobljen za primenu sredstava za zaštitu bilja.

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti i mere predostrožnosti u vezi sa primenom sredstava za zaštitu bilja, a koje se odnose na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu.

Korisnik je dužan da obavesti vlasnike parcela koje se graniče sa parcelom koja će biti tretirana o primeni sredstava za zaštitu bilja, najmanje 24 sata pre početka primene tih sredstava.

Korisnik je dužan da Ministarstvu dostavi podatke o žetvi, odnosno berbi bilja koje obavlja pre isteka karence.

Bilje, odnosno biljni proizvodi iz stava 4. ovog člana, moraju se posle žetve, odnosno berbe skladištiti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda i ne mogu se koristiti, odnosno staviti u promet kao hrana dok se ne ispitaju i dok se ne utvrdi njihova bezbednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Ministar propisuje program stručnog osposobljavanja korisnika.

ČLAN 46.

KORISNIK JE DUŽAN DA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I SVE AKTIVNOSTI U VEZI SA PRIMENOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KAO ŠTO SU RUKOVANjE, SKLADIŠTENjE, TRANSPORT I ODLAGANjE SPROVODI POD USLOVIMA I NA NAČIN KOJIM SE NE UGROŽAVA ŽIVOT I ZDRAVLjE LjUDI I ŽIVOTINjA ILI ŽIVOTNA SREDINA.

PROFESIONALNI KORISNIK JE DUŽAN DA:

1) OBAVESTI VLASNIKE PARCELA KOJE SE GRANIČE SA PARCELOM KOJU NAMERAVA DA TRETIRA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA NAJMANjE 24 SATA PRE POČETKA PRIMENE;

2) REDOVNO VRŠI BAŽDARENjE I TEHNIČKE PROVERE UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

3) KORISTI UREĐAJE KOJI SU PROŠLI KONTROLNO TESTIRANjE;

4) PRIMENjUJE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA ČL. 44. I 45. OVOG ZAKONA.

AKO SE BERBA, ODNOSNO ŽETVA MORA OBAVITI PRE ISTEKA KARENCE, PROFESIONALNI KORISNIK JE DUŽAN DA BILjE, ODNOSNO BILjNE PROIZVODE, ČIJU BERBU, ODNOSNO ŽETVU OBAVI PRE ISTEKA KARENCE, SKLADIŠTI ODVOJENO OD DRUGOG BILjA, ODNOSNO BILjNIH PROIZVODA I NE MOŽE IH STAVITI U PROMET KAO HRANU ILI HRANU ZA ŽIVOTINjE DOK SE ISPITIVANjEM NE UTVRDI DA JE NIVO OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLjENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINjE.

U SLUČAJU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA KORISNIK JE DUŽAN DA VODI EVIDENCIJU O ŽETVI, ODNOSNO BERBI KOJE OBAVLjA PRE ISTEKA KARENCE.

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA NAMENjENO PROFESIONALNOM KORISNIKU MOŽE DA PRIMENjUJE FIZIČKO LICE KOJE IMA SERTIFIKAT PROFESIONALNOG KORISNIKA IZDAT U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, KAO I PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK, KOJI IMA ZAPOSLENO LICE KOJE IMA SERTIFIKAT PROFESIONALNOG KORISNIKA.

SERIFIKAT PROFESIONALOG KORISNIKA IZDAJE MINISTARSTVO.

SERTIFIKAT PROFESIONALNOG KORISNIKA SE IZDAJE LICU KOJE JE OBUČENO ZA BEZBEDNU PRIMENU, RUKOVANjE, SKLADIŠTENjE, TRANSPORT I ODLAGANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

SERTIFIKAT PROFESIONALNOG KORISISNIKA SE IZDAJE NA PERIOD OD PET GODINA I MOŽE SE PRODUŽITI PROFESIONALNOM KORISNIKU KOJI JE NAKON IZDAVANjA SERTIFIKATA POHAĐAO OBUKU PO PROPISANOM PROGRAMU.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE PROGRAM I NAČIN SPROVOĐENjA OBUKE I NAČIN PROVERE ZNANjA RADI IZDAVANjA SERTIFIKATA PROFESIONALNOG KORISNIKA, KAO I OBRAZAC TOG SERTIFIKATA MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE I NAČIN PRIMENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KOJIMA SE NE UGROŽAVA ŽIVOT I ZDRAVLjE LjUDI, ŽIVOTINjA I ŽIVOTNE SREDINE, KAO I USLOVE I NAČIN RUKOVANjA, SKLADIŠTENjA, TRANSPORTA I ODLAGANjA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

Zaštita pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama

Član 49.

Sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna TOKSIČNA za pčele mogu se primenjivati ako:

1) su lica koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja 48 sati pre primene obavestila odgajivače pčela, njihova udruženja i organe jedinice lokalne samouprave o predstojećoj primeni sredstava za zaštitu bilja, sa navođenjem načina primene, radi preduzimanja odgovarajućih mera zaštite;

2) se pčelinja društva nalaze na rastojanju od najmanje pet kilometara od mesta tretiranja, kako bi ta pčelinja društva mogla biti premeštena u zonu bezbednu za pčele.

Odgajivači pčela, njihova udruženja i organi jedinice lokalne samouprave dužni su da po prijemu obaveštenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana preduzmu odgovarajuće mere zaštite, u skladu sa lokalnim uslovima, na lokacijama na kojima se nalaze pčelinja društva i pasišta koja pčele posećuju i u kojima pčele masovno lete i da podatke o preduzetim merama dostave licima koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele na njihov zahtev.

Sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana i obeležena oznakom za rizik za vodenu sredinu i vodene organizme mogu se primenjivati samo na udaljenosti koja nije manja od jednog kilometara od vodenih površina NA UDALjENOSTI OD VODENIH POVRŠINA KOJA JE PROPISANA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU VODE, tako da se isključi mogućnost njihovog direktnog dospevanja ili premeštanja putem vetra ili kiše na vodene površine.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje bliže uslove za zaštitu pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama prilikom primene sredstava za zaštitu bilja.

Uređaji za primenu

Član 50.

Uređaji za primenu mogu se koristiti i stavljati u promet ako, u skladu sa predviđenom namenom, obezbeđuju sigurnu i efikasnu primenu i sigurnost za rukovaoce, radnu i životnu sredinu.

ČLAN 50.

UREĐAJI ZA PRIMENU MOGU SE KORISTITI AKO, U SKLADU SA PREDVIĐENOM NAMENOM, OBEZBEĐUJU SIGURNU I EFIKASNU PRIMENU I SIGURNOST ZA RUKOVAOCE, RADNU I ŽIVOTNU SREDINU.

UREĐAJI ZA PRIMENU KOJI SE KORISTE MORAJU DA BUDU PODVRGNUTI KONTROLNOM TESTIRANjU, KOJE SE OBAVLjA U PROPISANIM VREMENSKIM PERIODIMA.

KONTROLNO TESTIRANjE UREĐAJA, U SMISLU OVOG ZAKONA, JESTE PROVERA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA ZA PRIMENU I POJEDINAČNIH RADNIH DELOVA TIH UREĐAJA, OCENA FUNKCIONISANjA POJEDINIH RADNIH DELOVA TIH UREĐAJA I UREĐAJA ZA PRIMENU U CELINI, KAO I PROCENA RIZIKA PO RUKOVAOCA I RADNU I ŽIVOTNU SREDINU PRI NjIHOVOJ UPOTREBI.

NA OSNOVU IZVRŠENOG KONTROLNOG TESTIRANjA UREĐAJA IZDAJE SE POTVRDA O FUNKCIONALNOSTI I OZNAKA KOJOM SE UREĐAJI ZA PRIMENU VIDNO OBELEŽAVAJU.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN OBAVLjANjA I VREMENSKI PERIOD U KOME SE OBAVLjA KONTROLNO TESTIRANjE UREĐAJA, NAČIN EVIDENTIRANjA IZVRŠENOG KONTROLNOG TESTIRANjA UREĐAJA, OBRAZAC POTVRDE O FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA, NAČIN OBELEŽAVANjA I OBRAZAC OZNAKE ZA OBELEŽAVANjE UREĐAJA, KAO I UREĐAJE ZA PRIMENU KOJI SU U UPOTREBI ZA KOJE SE KONTROLNO TESTIRANjE NE OBAVLjA.

OBRAZAC OZNAKE KOJOM SE UREĐAJI VIDNO OBELEŽAVAJU IZRAĐUJE I ŠTAMPA NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA.

Kontrolno testiranje

Član 51.

Uređaji za primenu koji se koriste i stavljaju u promet moraju biti podvrgnuti kontrolnom testiranju i vidno obeleženi oznakom.

Kontrolno testiranje, u smislu ovog zakona, jeste provera tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primenu i pojedinačnih radnih delova tih uređaja, ocena funkcionisanja pojedinih radnih delova tih uređaja i uređaja za primenu u celini, kao i procena rizika po rukovaoca i radnu i životnu sredinu pri njihovoj upotrebi.

Kontrolno testiranje uređaja za primenu vrši Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa po izvršenom kontrolnom testiranju izdaje potvrdu o funkcionalnosti uređaja za primenu, obeležava uređaj za primenu oznakom i vodi evidenciju o kontrolnom testiranju.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa dužno je da Ministarstvu na svaka tri meseca dostavlja podatke iz evidencije o kontrolnom testiranju.

Ministar propisuje način i periodičnost kontrolnog testiranja, sadržinu potvrde o funkcionalnosti uređaja za primenu, način obeležavanja i sadržinu oznake uređaja za primenu, obrazac za evidenciju o kontrolnom testiranju, kao i uređaje za primenu za koje nije potrebno vršiti kontrolno testiranje.

ČLAN 51.

KONTROLNO TESTIRANjE OBAVLjAJU PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA KOJA SU REGISTROVANA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA OBAVLjANjE OSTALIH USLUGA U POLjOPRIVREDI, TEHNIČKA ISPITIVANjA I ANALIZE ILI KONSALTING I MENADžMENT POSLOVE I STRUČNE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE VISOKOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, KOJE POSEDUJU REŠENjE O VERIFIKACIJI U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE OBRAZOVANjE I VASPITANjE I KOJE IMAJU:

1) STALNO ZAPOSLENO LICE SA PUNIM RADNIM VREMENOM KOJE IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE, IZ OBLASTI POLjOPRIVREDNE TEHNIKE (MEHANIZACIJE) I POLOŽEN ISPIT ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA;

2) MERNE  INSTRUMENTE  ZA  OBAVLjANjE  POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA;

3) ODGOVARAJUĆE PROSTORIJE ZA SMEŠTAJ MERNIHNINSTRUMENATA;

4) ODGOVARAJUĆU OPREMU ZA RUKOVANjE I TRANSPORT MERNIH INSTRUMENATA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA.

KONTROLNO TESTIRANjE MOGU DA OBAVLjAJU I DRUGA PRAVNA LICA KOJA SU REGISTROVANA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA, ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST OBAVLjANjE OSTALIH USLUGA U POLjOPRIVREDI, TEHNIČKA ISPITIVANjA I ANALIZE ILI KONSALTING I MENADžMENT POSLOVI, KOJA ISPUNjAVAJU USLOVE IZ STAVA 1. TAČ. 2), 3) I 4) I IMAJU STALNO ZAPOSLENO LICE SA PUNIM RADNIM VREMENOM KOJE IMA DOZVOLU ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA.

MINISTAR REŠENjEM UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA.

DOZVOLA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA IZDAJE SE LICU KOJE:

1) IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE, IZ OBLASTI POLjOPRIVREDNE TEHNIKE (MEHANIZACIJE);

2) IMA NAJMANjE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA IZ OBLASTI UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

3) JE POLOŽILO STRUČNI ISPIT ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA.

DOZVOLA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA IZDAJE SE REŠENjEM MINISTRA NA ROK OD TRI GODINE I MOŽE SE OBNOVITI.

OBNOVA DOZVOLE ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA VRŠI SE NA ZAHTEV IMAOCA DOZVOLE, KOJI SE PODNOSI NAJKASNIJE 90 DANA PRE ISTEKA ROKA VAŽENjA DOZVOLE.

OBNOVA DOZVOLE ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA VRŠI SE NA NAČIN I POD USLOVIMA PROPISANIM ZA NjENO IZDAVANjE.

DOZVOLA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA PRESTAJE DA VAŽI, ODNOSNO MOŽE SE ODUZETI NA NAČIN I POD USLOVIMA PREDVIĐENIM ZA PRESTANAK VAŽENjA I ODUZIMANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE PROMETA NAROČITO OPASNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA TRETIRANjE SEMENA IZ ČLANA 36. OVOG ZAKONA.

LICA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA MINISTARSTVU PRIJAVE SVAKU PROMENU USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA NASTALE PROMENE.

NA ZAHTEV LICA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, KAO I UKOLIKO SE UTVRDI DA OVA LICA VIŠE NE ISPUNjAVAJU USLOVE PREDVIĐENE OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU NjEGA, MINISTAR DONOSI REŠENjE O UKIDANjU REŠENjA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

 

REŠENjE MINISTRA IZ ST. 3, 5. I 10. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE U POGLEDU PROSTORIJA, ODGOVARAJUĆE OPREME I MERNIH INSTRUMENATA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA UREĐAJA.

STRUČNI ISPIT ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA

ČLAN 51A.

OBUKU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA IZ ČLANA 51. STAV 4. TAČKA 3) OVOG ZAKONA, KAO I ORGANIZOVANjE I OBAVLjANjE POLAGANjA STRUČNOG ISPITA MOŽE DA OBAVLjA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA KOJA:

1) IMA  AKREDITACIJU  ZA  OBAVLjANjE  POSLOVA OBRAZOVANjA U OBLASTI POLjOPRIVREDNE TEHNIKE (MEHANIZACIJE) U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM;

2) ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU STRUČNOG I NAUČNOG KADRA SA ODGOVARAJUĆIM REFERENCAMA IZ OBLASTI TEHNIKA PRIMENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KAO I USLOVE U POGLEDU PROSTORIJA I TEHNIČKE OPREMLjENOSTI ZA SPROVOĐENjE OBUKA;

3) ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU PROSTORIJA, ODGOVARAJUĆE OPREME I MERNIH INSTRUMENATA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA UREĐAJA.

MINISTAR REŠENjEM UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

STRUČNI ISPIT ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA I PROVERA ZNANjA RADI IZDAVANjA UVERENjA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU OBAVLjA SE PRED ISPITNOM KOMISIJOM KOJU OBRAZUJE VISOKOŠKOLSKA USTANOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, S TIM ŠTO JEDAN ČLAN TE KOMISIJE MORA DA BUDE PREDSTAVNIK MINISTARSTVA.

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE UVERENjE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA UREĐAJA.

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA, PORED POSLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OBAVLjA I SLEDEĆE POSLOVE:

1) OBAVLjA  PROVERU  SPROVEDENIH  KONTROLNIH TESTIRANjA UREĐAJA;

2) ORGANIZUJE ŠTAMPANjE OZNAKA ZA OBELEŽAVANjE UREĐAJA NA KOJIMA JE IZVRŠENO KONTROLNO TESTIRANjE UREĐAJA, IZDAJE TE OZNAKE I VODI EVIDENCIJU O NjIHOVOM IZDAVANjU;

3) KONTROLNO TESTIRANjE U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

 

(1) KADA  JE  KONTROLNO  TESTIRANjE  USLOV  ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM STANDARDIMA (GLOBAL GAP I SL),

(2) KONTROLNO  TESTIRANjE  NOVIH  UREĐAJA  ZA PRIMENU;

(3) KADA KONTROLNO TESTIRANjE NE MOŽE DA BUDE IZVRŠENO OD STRANE LICA IZ ČLANA 51. OVOG ZAKONA.

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNA JE DA:

1) VODI ZBIRNU EVIDENCIJU O IZVRŠENIM KONTROLNIM TESTIRANjIMA UREĐAJA I IZDATIM POTVRDAMA O FUNKCIONALNOSTI I TU EVIDENCIJU SVAKA TRI MESECA DOSTAVLjA MINISTARSTVU;

2) PLANIRA  RASPORED  KONTROLNOG  TESTIRANjA UREĐAJA KOJE VRŠE KONTROLNE STANICE NA GODIŠNjEM NIVOU I TAJ RASPORED DOSTAVLjA MINISTARSTVU, NAJKASNIJE DO APRILA MESECA ZA TEKUĆU GODINU;

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE DUŽNA DA MINISTARSTVU PRIJAVI SVAKU PROMENU KOJA SE ODNOSI NA USLOVE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OBUKE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA NASTALE PROMENE.

NA ZAHTEV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I UKOLIKO SE UTVRDI DA TO LICE VIŠE NE ISPUNjAVA USLOVE PREDVIĐENE OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU NjEGA, MINISTAR DONOSI REŠENjE O UKIDANjU REŠENjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

REŠENjE MINISTRA IZ ST. 2. I 8. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE KOJE MORA DA ISPUNjAVA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I PROGRAM I NAČIN POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA I PROVERE ZNANjA, OBRAZAC ZAHTEVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA, OBRAZAC ZAPISNIKA O POLAGANjU STRUČNOG ISPITA I OBRAZAC UVERENjA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU.

Razmena podataka

Član 67.

Ministarstvo pribavlja, koristi i razmenjuje podatke iz baza podataka i evidencija koje vode organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, ustanove, proizvođači i distributeri, kao i druga ovlašćena lica, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka, a naročito podatke koji se odnose na oblast opasnih supstanci i zagađivače životne sredine i ekološki značajne regione.

 

Lični podaci iz baza podataka i evidencija iz stava 1. ovog člana, mogu se tražiti i saopštiti samo od strane nadležnih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Ministarstvo može saopštavati podatke iz baza podataka i registara koje vode drugi organi državne uprave ili organi jedinica lokalne samouprave, ukoliko je takva vrsta podataka neophodna za izvršavanje aktivnosti Ministarstva propisanih ovim zakonom.

Ministarstvo može saopštavati podatke iz baza podataka i registara koje vode javne ustanove odgovorne za akutna trovanja i druge efekte sredstava za zaštitu bilja i Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa, ako je takva vrsta podataka potrebna za izvršavanje aktivnosti Ministarstva.

Član 70.

Pravno lice i preduzetnik plaća naknadu za:

1) registraciju, odnosno procenu sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance;

2) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za zaštitu bilja koje se vrši na njihov zahtev;

3) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani, hrani za životinje i životnoj sredini koji se vrše na njihov zahtev;

4) pregled za izdavanje rešenja o odobrenju ispitivanja neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci koje nisu upisane u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe;

5) pregled pošiljki prilikom uvoza;

6) pregled radi provere ispunjenosti uslova za obavljanje prometa;

7) pregled radi provere ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja za odobrenje prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

8) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi njihove primene;

9) pregled radi provere ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

10) kontrolno testiranje, izdavanje potvrde o funkcionalnosti i obeležavanje uređaja za primenu;

11) pregled radi utvrđivanja uslova za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Fizičko lice plaća naknadu za:

1) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za zaštitu bilja koje se vrši na njegov zahtev;

2) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani, hrani za životinje i životnoj sredini koje se vrši na njegov zahtev;

3) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi njihove primene;

4) izdavanje dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

5) obuku i proveru znanja i izdavanje sertifikata.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i koriste se za sprovođenje mera u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Visinu naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Član 70.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK PLAĆA TAKSU ZA:

1) PREGLED, UZORKOVANjE, ISPITIVANjE, SUPERANALIZA UZORAKA I POTVRDNO ISPITIVANjE UZORAKA UZETIH U POSTUPKU KONTROLE PROIZVODNjE, UVOZA, UNUTRAŠNjEG PROMETA I PRIMENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

2) PREGLED, UZORKOVANjE, ISPITIVANjE, SUPERANALIZA UZORAKA I POTVRDNO ISPITIVANjE UZORAKA UZETOG  U  POSTUPKU  KONTROLE  BILjA,  BILjNIH  PROIZVODA, PROPISANIH OBJEKATA, ZEMLjIŠTA, VODE ZA NAVODNjAVANjE, HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE NA OSTATKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

3) PROVERU ISPUNjENOSTI USLOVA RADI IZDAVANjA SERTIFIKATA O POSTUPANjU SA SMERNICAMA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE;

4) PROCENU  SREDSTVA  ZA  ZAŠTITU  BILjA  RADI  REGISTRACIJE, OBNOVE REGISTRACIJE I UKIDANjE, IZMENU, ODNOSNO DOPUNU REGISTRACIJE;

5) PRIZNAVANjE REGISTRACIJE;

6) PROVERU PODATAKA RADI SPREČAVANjA PONAVLjANjA ISPITIVANjA NA KIČMENjACIMA;

7) PROCENU RADI PRIMENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA MALE USEVE;

8) PREISPITIVANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

9) PROCENU PREPARATA, ODNOSNO POMOĆNOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA RADI IZDAVANjA PRIVREMENE REGISTRACIJE;

10) PROCENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA RADI IZDAVANjA REŠENjA O DOZVOLI ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ;

11) PROCENU PODATAKA RADI IZDAVANjA REŠENjA O ODOBRENjU OGRANIČENE I KONTROLISANE PRIMENE NEREGISTROVANOG SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ILI REGISTROVANOG SREDSTVA ZA ZAŠITU BILjA ZA PRIMENE KOJE NISU NAVEDENE U REŠENjU O REGISTRACIJI;

12) PROVERU  ISPUNjENOSTI  USLOVA  ZA  UPIS  U REGISTRE KOJI SE VODE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

13) PROVERU ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE REŠENjA O ODOBRENjU POMETA NAROČITO OPASNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

14) PROVERU ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE REŠENjA O ODOBRENjU PRIMENE NAROČITO OPASNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

15) PREGLED I UZORKOVANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJIMA JE ISTEKAO ROK UPOTREBE RADI IZDAVANjA REŠENjA O ODOBRENjU NjIHOVE PRIMENE;

16) PROVERU ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA;

17) PROVERU ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE OBUKA ZA POSLOVE KONTROLNOG TESTIRANjA;

18) PROCENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U POSTUPKU REVIZIJE REGISTRACIJE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA.

FIZIČKO LICE PLAĆA TAKSU IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2) I 15) OVOG ČLANA, KAO I TAKSU ZA: 

1) OBUKU I POLAGANjE STRUČNIH ISPITA KOJI SE SPROVODE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

2) OBUKU  I  PROVERU  ZNANjA  RADI  IZDAVANjA SERTIFIKATA PROFESIONALNOG KORISNIKA.

SREDSTVA OSTVARENA OD TAKSI IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE SE ZA SPROVOĐENjE SLUŽBENIH KONTROLA, KAO I MERA KOJE SE PREDUZIMAJU U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I KOJIMA SE PRATI DA LI SE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA STAVLjAJU U PROMET I PRIMENjUJU NA NAČIN DA NEMAJU ŠTETAN UTICAJ NA ZDRAVLjE LjUDI, BILjA, ŽIVOTINjA I ŽIVOTNU SREDINU.

VISINU TAKSI IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE MINISTARSTVO.

Inspekcijski nadzor

Član 72.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko fitosanitarnih inspektora.

Poslove fitosanitarnog inspektora u oblasti sredstava za zaštitu bilja može da obavlja diplomirani inženjer zaštite bilja, odnosno diplomirani inženjer master, sa najmanje tri godine radnog iskustva i položenim državnim stručnim ispitom.

POSLOVE FITOSANITARNOG INSPEKTORA U OBLASTI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA MOŽE DA OBAVLjA LICE KOJE JE STEKLO VISOKO IZ NAUČNE OBLASTI BIOTEHNIČKE NAUKE - ODSEK ZAŠTITA BILjA ILI ODSEK RATARSKI ILI ODSEK VOĆARSKO-VINOGRADARSKI ILI ODSEK OPŠTI ILI AGROEKONOMSKI ODSEK NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANjE 240 ESPB BODOVA, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE RADNO ISKUSTVO U STRUCI OD NAJMANjE TRI GODINE I POLOŽEN DRŽAVNI STRUČNI ISPIT.

NADZOR NAD RADOM PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENjE POSLOVA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM VRŠI MINISTARSTVO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE DRŽAVNA UPRAVA.

Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

 

Član 74.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja koja su stavljena u promet na teritoriji Republike Srbije registrovana u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci u skladu sa ovim zakonom;

2) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrovana u Republici Srbiji, odnosno da li je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, a proizvode se i skladište u Republici Srbiji, odnosno čiji se uvoz i transport vrši preko teritorije Republike Srbije, namenjeni za stavljanje u promet u zemlji u koju se izvoze;

3) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza iz člana 8. ovog zakona;

3A) PROVERAVA DA LI PRAVNO LICE ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU OBJEKTA, OPREME, OPERATIVNIH PROCEDURA KOJE SPROVODI, SMERNICA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE KOJE PRIMENjUJE I STRUČNE SPREME I STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI KADROVA, RADI IZDAVANjA SERTIFIKATA O POSTUPANjU SA SMERNICAMA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE (ČLAN 9. STAV 2);

3B) PROVERAVA DA LI JE PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI IMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI KOJI SE BAVI PROIZVODNjOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA UPISAN U REGISTAR PROIZVOĐAČA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA;

4) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja stavljena u promet i da li se primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

5) proverava da li su korisnici obavešteni o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene na propisan način;

6) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja nalaze u prometu posle propisanog roka iz člana 23. stav 2. U PROMETU, ODNOSNO DA LI SE PRIMENjUJU PO ISTEKU PROPISANOG ROKA IZ ČLANA. 23. STAV 4. I ČLANA 24.STAV 5. ovog zakona;

7) proverava da li se preparat i pomoćna sredstva za zaštitu  bilja koji sadrže novu aktivnu supstancu nalaze u prometu posle propisanog roka iz člana 25. stav 6. ovog zakona;

8) proverava da li se sa zalihama sredstava za zaštitu bilja, odnosno preparata i pomoćnih sredstava za zaštitu bilja postupa na propisan način;

9) proverava da li proizvođač, uvoznik i distributer preduzima sve potrebne mere za povlačenje sredstava za zaštitu bilja iz prometa u roku koji je utvrđen rešenjem iz člana 23. stav 1. IZ ČLANA 23. STAV 4, ČLANA 24. STAV 5. i člana 25. st. 4. i 5. ovog zakona;

9A) PROVERAVA DA LI JE PROIZVOĐAČ IZMENIO DEKLARACIJU I UPUTSTVO ZA PRIMENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA ČLANOM. 23. STAV 6. I ČLANOM 24. STAV 6. OVOG ZAKONA;

10) proverava da li se neregistrovana sredstva za zaštitu bilja ili aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci ispituju u skladu sa rešenjem iz člana 26. stav 1. ovog zakona;

10) PROVERAVA DA LI SE EKSPERIMENTI ILI TESTOVI KOJI UKLjUČUJU ISPUŠTANjE U ŽIVOTNU SREDINU NEREGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, ODNOSNO REGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA PRIMENE KOJE NISU NAVEDENE U REŠENjU U REGISTRACIJI OBAVLjAJU NA OSNOVU REŠENjA, ODNOSNO U SKLADU SA REŠENjEM ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ;

11) proverava da li se neregistrovana sredstva za zaštitu bilja ILI REGISTROVANA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA PRIMENE KOJE NISU NAVEDENE U REŠENjU O REGISTRACIJI primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

12) uzima uzorke sredstava za zaštitu bilja, bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, bez naknade, kao i voda i zemljišta VODE, ZEMLjIŠTA, PČELA, VODENIH ORGANIZAMA I DRUGIH NECILjANIH ORGANIZAMA, radi ispitivanja;

13) proverava da li je proizvođač bez odlaganja obavestio Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstava za zaštitu bilja, odnosno ostataka sredstava za zaštitu bilja, na zdravlje ljudi i životinja, površinske i podzemne vode ili životnu sredinu, kao i o novim saznanjima o mogućim ograničenjima plodoroda;

14) proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu ambalaže, deklarisanja i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja iz člana 31. ovog zakona;

15) proverava da li je distributer odnosno uvoznik upisan u Registar distributera i uvoznika u skladu sa odredbom člana 32. stav 2. ovog zakona;

15) PROVERAVA DA LI DISTRIBUTER ODNOSNO UVOZNIK ISPUNjAVA USLOVE ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA IZ ČLANA 32. STAV 2. OVOG ZAKONA, KAO I DA LI JE U SLUČAJU PROMENE PODATAKA UPISANIH U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA O TOME U PROPISANOM ROKU OBAVESTIO MINISTARSTVO;

15A) PROVERAVA DA LI LICE KOJE OBAVLjA PROMET SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA UPISANO U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;

15B) PROVERAVA DA LI SE PRODAJA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA VRŠI U OBJEKTIMA I NA PRODAJNIM MESTIMA KOJA SU UPISANA U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA U SKLADU SA ČLANOM 33. STAV 5. OVOG ZAKONA;

16) proverava da li distributer odnosno uvoznik koji je upisan u Registar distributera i uvoznika ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

17) proverava da li se prodaja, skladištenje ili transport sredstava za zaštitu bilja vrši u skladu sa odredbama člana 36. ovog zakona;

18) proverava da li lice koje vrši skladištenje sredstava za zaštitu bilja ispunjava uslove iz člana 36. stav 3. ovog zakona;

19) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe nalaze u prometu;

19A) PROVERAVA DA LI SE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJIMA JE ISTEKAO ROK UPOTREBE PRIMENjUJU U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 37. STAV 2. OVOG ZAKONA;

20) proverava da li se oglašavanje i izlaganje sredstava za zaštitu bilja vrši u skladu sa odredbama člana 38. ovog zakona;

21) proverava da li se uvoz vrši u skladu sa odredbama člana 39. ovog zakona;

22) proverava da li se uvoz i tranzit vrše na graničnim prelazima iz člana 40. ovog zakona;

23) vrši pregled i uzorkovanje pošiljaka u skladu sa odredbama čl. 41. i 42. ovog zakona;

24) proverava da li uvoznik, odnosno carinski agent izvršava obaveze iz člana 41. stav 2. ovog zakona;

25) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama čl. 44. i 45. ovog zakona, kao i da li korisnik izvršava obaveze iz člana 46. st. 2. i 3. ST. 1. I 2. ovog zakona;

26) proverava da li korisnik Ministarstvu dostavlja podatke o žetvi, odnosno berbi bilja pre isteka karence, odnosno da li takvo bilje i biljne proizvode skladišti odvojeno od drugog bilja i biljnih proizvoda ili ih stavlja u promet pre ispitivanja i utvrđivanja njihove bezbednosti;

26) PROVERAVA DA LI KORISNIK BILjE, ODNOSNO BILjNE PROIZVODE ČIJU BERBU, ODNOSNO ŽETVU OBAVI PRE ISTEKA KARENCE, SKLADIŠTI ODVOJENO OD DRUGOG BILjA, ODNOSNO BILjNIH PROIZVODA, ODNOSNO DA LI IH STAVLjA U PROMET KAO HRANU ILI HRANU ZA ŽIVOTINjE PRE NEGO ŠTO SE ISPITIVANjEM UTVRDI DA JE NIVO OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLjENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINjE;

26A) PROVERAVA DA LI KORISNIK VODI EVIDENCIJU O ŽETVI, ODNOSNO BERBI KOJE OBAVLjA PRE ISTEKA KARENCE U SKLADU SA ČLANOM 46. STAV 4. OVOG ZAKONA;

26B) PROVERAVA DA LI SE SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA NAMENjENO PROFESIONALNOM KORISNIKU PRIMENjUJE OD STRANE LICA KOJE ISPUNjAVA USLOVE IZ ČLANA 46A STAV 1. OVOG ZAKONA;

27) proverava da li pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za primenu naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

28) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama člana 47. stav 3. i čl. 48. i 49. ovog zakona;

29) proverava ispunjenost uslova za korišćenje i stavljanje u promet uređaja za primenu iz člana 51. stav 1. 50. ST. 1. I 2. ovog zakona;

29A) PROVERAVA ISPUNjENOST USLOVA ZA OBAVANjE KONTROLNOG TESTIRANjA UREĐAJA IZ ČLANA 51. OVOG ZAKONA; 29B) PROVERAVA DA LI JE MINISTARSTVO U SLUČAJU PROMENE USLOVA ZA OBAVLjANjE KONTROLNOG TESTIRANjA UREĐAJAO TOME OBAVEŠTENO U PROPISANOM ROKU;

29V) PROVERAVA DA LI VISOKOŠKOLSKA USTANOVA ISPUNjAVA USLOVE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OBUKE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA,

29G) PROVERAVA DA LI VISOKOŠKOLSKA USTANOVA KOJA OBAVLjA POSLOVE OBUKE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA OBAVLjA POSLOVE IZ ČLANA 51A STAV 5. OVOG ZAKONA;

30) proverava da li hrana i hrana za životinje sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja;

31) proverava da li je pružalac usluga upisan u Registar pružalaca usluga u skladu sa odredbama člana 54. ovog zakona;

32) proverava rad imaoca dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

33) proverava da li se evidencija i dostavljanje podataka iz evidencije obavlja u skladu sa odredbama člana 64. ČL. 64. I 66. ovog zakona;

34) proverava da li se evidencija čuva u skladu sa ovim zakonom;

35) proverava  da  li  su  uplaćene  naknade  za  izvršene fitosanitarne preglede pošiljki u prometu TAKSE ZA IZVRŠENE FITOSANITARNE PREGLEDE;

36) kontroliše izvršavanje mera po ovom zakonu.

Mere koje nalaže fitosanitarni inspektor

Član 75.

U vršenju poslova iz člana 74. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) zabrani  proizvodnju,  stavljanje  u  promet  i  primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, promet i primenu sredstava za zaštitu bilja čiji promet i primena su zabranjeni ili ograničeni rešenjem iz člana 23. stav 1. ovog zakona i sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe;

2) zabrani proizvodnju, stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja koja nisu deklarisana i obeležena i koja se ne primenjuju u skladu sa uslovima iz rešenja o registraciji;

3) zabrani primenu sredstava za zaštitu bilja koja su štetna za pčele, ako se sredstva za zaštitu bilja ne primenjuju u skladu sa članom 49. ovog zakona;

4) naredi odgovarajuće mere, ako se zvaničnim ispitivanjima utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja u bilju ili na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina ostataka;

5) zabrani ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, ako nisu ispunjeni uslovi za izdavanje odobrenja za njihovo ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe ili drugi uslovi propisani ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

6) predloži Ministarstvu ukidanje rešenja o registraciji;

7) privremeno zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja, odnosno njihovih serija za koje se posumnja da ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji, dok se ne završe ispitivanja;

8) zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji;

9) privremeno oduzme sredstva za zaštitu bilja koja se proizvode, stavljaju u promet, odnosno primenjuju suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

10) naredi bezbedno odlaganje, odnosno uništavanje sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove za registraciju ili kojima je istekao rok upotrebe;

11) privremeno zabrani stavljanje u promet, odnosno korišćenje uređaja za primenu i naredi njihovo kontrolno testiranje;

12) naredi Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa i pružaocima usluga da u određenom roku usklade obavljanje delatnosti odnosno otklone nedostatke u pogledu propisanih uslova;

13) zabrani rad subjektima u oblasti sredstava za zaštitu bilja do ispunjenja uslova predviđenih ovim zakonom;

14) zabrani rad Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa na period od tri meseca, ukoliko ispitivanja ne vrši u skladu sa uslovima, standardima i metodama propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

15) zabrani rad licima koja onemogućavaju vršenje inspekcijske kontrole ili ne dostave potrebne podatke, dokumentaciju sa kojom raspolažu ili na drugi način spreče inspekcijsku kontrolu, na period od tri meseca;

16) zabrani uvoz, naredi vraćanje pošiljke ili privremeno oduzme pošiljku, ukoliko nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

17) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega.

Mere iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor utvrđuje rešenjem.

Fitosanitarni inspektor može rešenjem iz stava 2. ovog člana kojim se zabranjuje proizvodnja, primena i stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja odrediti da se ta sredstva čuvaju kod lica kod kojih su zatečena.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana određuju se i uslovi za čuvanje sredstava za zaštitu bilja.

Član 75.

U VRŠENjU POSLOVA IZ ČLANA 74. OVOG ZAKONA FITOSANITRNI INSPEKTOR MOŽE DA:

1) ZABRANI PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA MALE USEVE I MANjE ZNAČAJNE NAMENE KOJA SE OBAVLjA BEZ ODOBRENjA MINISTRA IZ ČLANA 21. STAV 5. OVOG ZAKONA;

2) NAREDI LICU KOME JE REŠENjEM MINISTRA ODOBRENA PRIMENA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NA MALE USEVE I MANjE ZNAČAJNE NAMENE DA KORISNIKE NA DODATNOM UPUTSTVU O PRIMENI OBAVESTI O PRIMENI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA ZA MALE USEVE I MANjE ZNAČAJNE NAMENE U SKLADU SA ČLANOM 21. STAV 7. OVOG ZAKONA;

3) NAREDI PREDUZIMANjE POTREBNIH MERA ZA POVLAČENjE IZ PROMETA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA (ČLAN 23. STAV 4, ČLANA 24. STAV 4. I ČLAN 25. St. 4. I 5. OVOG ZAKONA);

4) NAREDI PROIZVOĐAČU DA IZMENI DEKLARACIJU I UPUTSTVO ZA PRIMENU, UKOLIKO UTVRDI DA POSLE IZMENE, ODNOSNO DOPUNE REŠENjA O REGISTRACIJU NIJE IZVRŠIO IZMENU DEKLARACIJE I UPUTSTVA ZA PRIMENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU ČLANOM 23. STAV 6. I ČLANOM 24. STAV 6. OVOG ZAKONA;

5) ZABRANI PRIMENU NEREGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, UKOLIKO UTVRDI DA SE NE PRIMENjUJU U SKLADU SA REŠENjEM IZ ČLANA 27. STAV 1. OVOG ZAKONA;

6) NAREDI PROIZVOĐAČU DA OTKLONI NEDOSTATKE, UKOLIKO UTVRDI DA AMBALAŽA, DEKLARACIJA I UPUTSTVO ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA NE ISPUNjAVA USLOVE IZ ČLANA 31. OVOG ZAKONA;

7) NAREDI DISTRIBUTERU I UVOZNIKU DA SVAKU PROMENU PODATAKA KOJI SU UPISANI U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA PRIJAVI MINISTARSTVU, ODNOSNO PROMENU PODATAKA PRIJAVI U ROKU PROPISANOM ČLANOM 33. STAV 4. OVOG ZAKONA;

8) ZABRANI PRODAJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U OBJEKTIMA I PRODAJNIM MESTIMA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA U SKLADU SA ČLANOM 33. STAV 5. OVOG ZAKONA;

9) ZABRANI PROMET NAROČITO OPASNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, UKOLIKO UTVRDI DA SE PROMET OBAVLjA BEZ ODOBRENjA IZ ČLANA 35. OVOG ZAKONA;

10) ZABRANI PROMET I NAREDI POVLAČENjE IZ PROMETA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, UKOLIKO JE SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA ISTEKAO ROK UPOTREBE;

11) ZABRANI PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJIMA JE ISTEKAO ROK UPOTREBE, UKOLIKO UTVRDI DA SE NE PRIMENjUJU U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 37. STAV 2. OVOG ZAKONA;

12) ZABRANI OGLAŠAVANjE I IZLAGANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, UKOLIKO UTVRDI DA SE OGLAŠAVANjE I IZLAGANjE NE VRŠI U SKLADU SA ČLANOM 38. OVOG ZAKONA;

13) ZABRANI PRIMENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA, AKO SE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA NE PRIMENjUJU U SKLADU SA ODREDBAMA ČL. 44, 45, 46, 47, 48. I 49. OVOG ZAKONA;

14) ZABRANI STAVLjANjE U PROMET I PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJA NE ISPUNjAVAJU USLOVE NAVEDENE U REŠENjU O REGISTRACIJI;

15) NAREDI DA SE BILjE, ODNOSNO BILjNI PROIZVODI ČIJA SE BERBA, ODNOSNO ŽETVA OBAVI PRE ISTEKA KARENCE, SKLADIŠTI ODVOJENO OD DRUGOG BILjA, ODNOSNO BILjNIH PROIZVODA, ODNOSNO DA SE TAKVO BILjE, ODNOSNO BILjNI PROIZVODI KOJI SU STAVLjENI U PROMET KAO HRANA ILI HRANA ZA ŽIVOTINjE PRE NEGO ŠTO JE ISPITIVANjEM UTVRDĐENO DA JE NIVO OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLjENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINjE POVUKU IZ PROMETA;

 

16) NAREDI VOĐENjE EVIDENCIJE O ŽETVI, ODNOSNO BERBI KOJA SE OBAVLjA PRE ISTEKA KARENCE U SKLADU SA ČLANOM 46. STAV 4. OVOG ZAKONA;

17) ZABRANI PRIMENU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA NAMENjENOG PROFESIONALNOM KORISNIKU LICU KOJE NE ISPUNjAVA USLOVE IZ ČLANA 46. STAV 5. OVOG ZAKONA;

18) PRIVREMENO ZABRANI KORIŠĆENjE UREĐAJA ZA PRIMENU I NAREDI NjIHOVO KONTROLNO TESTIRANjE;

19) NAREDI ODGOVARAJUĆE MERE AKO SE ZVANIČNIM ISPITIVANjIMA UTVRDI DA SU OSTACI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U BILjU ILI NA BILjU, BILjNIM PROIZVODIMA I PROPISANIM OBJEKTIMA IZNAD PROPISANIH MAKSIMALNO DOZVOLjENIH KOLIČINA OSTATAKA;

20) PREDLOŽI MINISTARSTVU UKIDANjE REŠENjA O REGISTRACIJI;

21) PRIVREMENO ZABRANI STAVLjANjE U PROMET I PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, ODNOSNO NjIHOVIH SERIJA ZA KOJE SE POSUMNjA DA NE ISPUNjAVAJU USLOVE NAVEDENE U REŠENjU O REGISTRACIJI, DOK SE NE ZAVRŠE ISPITIVANjA;

22) NAREDI BEZBEDNO ODLAGANjE, ODNOSNO UNIŠTAVANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJA NE ISPUNjAVAJU USLOVE ZA REGISTRACIJU ILI KOJIMA JE ISTEKAO ROK UPOTREBE;

23) NAREDI LICIMA KOJA OBAVLjAJU POSLOVE ISPITIVANjA EFIKASNOSTI, LICIMA KOJA OBAVLjAJU KONTROLNO TESTIRANjE, VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI I PRUŽAOCIMA USLUGA DA U ODREĐENOM ROKU USKLADE OBAVLjANjE DELATNOSTI ODNOSNO OTKLONE NEDOSTATKE U POGLEDU PROPISANIH USLOVA;

24) ZABRANI RAD SUBJEKTIMA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA DO ISPUNjENjA USLOVA PREDVIĐENIH OVIM ZAKONOM;

25) ZABRANI RAD LICIMA KOJA ONEMOGUĆAVAJU VRŠENjE INSPEKCIJSKE KONTROLE ILI NE DOSTAVE POTREBNE PODATKE, DOKUMENTACIJU SA KOJOM RASPOLAŽU ILI NA DRUGI NAČIN SPREČE INSPEKCIJSKU KONTROLU, NA PERIOD OD TRI MESECA;

26) ZABRANI UVOZ, NAREDI VRAĆANjE POŠILjKE, UKOLIKO NISU ISPUNjENI USLOVI PROPISANI OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU NjEGA;

27) PODNESE ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA, PRIJAVU ZA PRIVREDNI PRESTUP I KRIVIČNU PRIJAVU ZBOG POVREDE ODREDABA OVOG ZAKONA I PROPISA DONETIH NA OSNOVU NjEGA;

28) NAREDI DRUGE MERE I PREDUZME DRUGE RADNjE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

 

MERE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA FITOSANITARNI INSPEKTOR UTVRĐUJE REŠENjEM.

FITOSANITARNI INSPEKTOR MOŽE REŠENjEM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA KOJIM SE ZABRANjUJE PROIZVODNjA, PRIMENA I STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA ODREDITI DA SE TA SREDSTVA ČUVAJU KOD LICA KOD KOJIH SU ZATEČENA.

REŠENjEM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ODREĐUJU SE I USLOVI ZA ČUVANjE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA.

Krivično delo

Član 78.

Ko proizvede, stavi u promet ili primeni neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja ili aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci NIJE UPISANA U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI, odnosno proizvede, stavi u promet ili primeni sredstvo za zaštitu bilja za koje postoji zabrana proizvodnje, stavljanja u promet ili primene i time prouzrokuje štetne posledice po zdravlje ljudi ili životnu sredinu, kazniće se zatvorom do jedne godine.

Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila znatna šteta, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Privredni prestup

Član 79.

Novčanom kaznom od 700.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) vrši poslove od javnog interesa, a ne poseduje ugovor ili ako ih vrši suprotno ugovoru (čl. 7. i 8);

1) OBAVLjA POSLOVE REFERENTNE, ODNOSNO SLUŽBENE LABORATORIJE SUPROTNO UGOVORU IZ ČLANA 8. STAV 6. OVOG ZAKONA;

1A) OBAVLjA POSLOVE PROCENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, SUPROTNO UGOVORU IZ ČLANA 14A STAV 8. OVOG ZAKONA;

2) iskoristi podatke suprotno od propisanih uslova iz člana 18. IZ ČL. 18. I 19. ovog zakona;

3) stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja ne obavlja u skladu sa rešenjem o registraciji (član 20);

3) STAVLjA U PROMET I PRIMENjUJE SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA KOJE NIJE REGISTROVANO U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, ODNOSNO STAVLjA U PROMET I PRIMENjUJE SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA SUPROTNO REŠENjU O REGISTRACIJI (ČL. 16, 20. I 21.);

4) vrši ispitivanje neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja ili aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci bez rešenja o odobrenju ispitivanja u istraživačke ili razvojne svrhe, odnosno suprotno tom rešenju (član 26);

5) u slučajevima predviđenim članom 27. ovog zakona primeni sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano bez rešenja o odobrenju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja;

5) STAVLjA  U  PROMET  I  PRIMENjUJE  PREPARAT,  ODNOSNO POMOĆNO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA, NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KOJE NIJE REGISTROVANO U SKLADU SA ČLANOM 25. OVOG ZAKONA;

6) stavlja u promet sredstvo za zaštitu bilja kojem je istekao rok upotrebe suprotno članu 37. st. 1. i 3. ovog zakona;

7) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja kojem je istekao rok upotrebe suprotno članu 37. stav 2. ovog zakona;

8) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno članu 44. ovog zakona, odnosno protivno zabrani primene sredstava za zaštitu bilja iz člana 45. ovog zakona;

9) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja a ne ispunjava uslove za primenu sredstava iz člana 46. stav 1. ovog zakona, odnosno prilikom primene sredstva za zaštitu bilja ne preduzme sve potrebne aktivnosti i mere iz člana 46. st. 2. i 3. stav 2. ovog zakona;

10) Ministarstvu ne dostavi podatke o žetvi, odnosno berbi koju obavlja pre isteka karence u skladu sa članom 46. stav 4. ovog zakona, odnosno ako posle žetve, odnosno berbe skladišti bilje, odnosno biljne proizvode tretirane pre isteka karence, zajedno sa drugim biljem, odnosno biljnim proizvodima ili ih stavi u promet pre ispitivanja i utvrđivanja njihove bezbednosti suprotno članu 46. stav 5. ovog zakona;

10) BILjE, ODNOSNO BILjNE PROIZVODE, ČIJU BERBU ODNOSNO ŽETVU OBAVI PRE ISTEKA KARENCE NE SKLADIŠTI ODVOJENO OD DRUGOG BILjA, ODNOSNO BILjNIH PROIZVODA, ODNOSNO STAVI U PROMET KAO HRANU ILI HRANU ZA ŽIVOTINjE PRE NEGO ŠTO SE ISPITIVANjEM UTVRDI DA JE NIVO OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLjENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINjE (ČLAN 46. STAV 3);

10A) PRIMENjUJE SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA A NE ISPUNjAVA USLOVE ZA PRIMENU IZ ČLANA 46. STAV 5. OVOG ZAKONA;

11) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja, a ne poseduje rešenje o odobravanju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja (član 47. stav 1);

12) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno odredbama člana 48. st. 1. i 2. ovog zakona;

13) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja otrovno TOKSIČNO za pčele suprotno odredbi člana 49. stav 1. ovog zakona;

14) primenjuje sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana i obeležena oznakom za rizik za vodenu sredinu i vodene organizme suprotno odredbi člana 49. stav 3. ovog zakona;

15) hrana i hrana za životinje koju stavlja u promet sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja iznad maksimalno dozvoljenih količina (član 52. stav 1);

16) pruža usluge, a nije upisan u Registar pružalaca usluga (član 53);

17) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom (član 75).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 70.000 do 200.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do sedam godina.

Prekršaj pravnog lica

Član 80.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) dostavi netačne podatke u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (čl. 12, 13, 21, član 22. stav 4, član 24. stav 3. i član 25 ČL. 12, 13, 21, 24. I 25);

2) vrši ispitivanje na kičmenjacima suprotno članu 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

3) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji, bez rešenja o odobrenju primene sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene (član 21. stav 5);

4) ne obavesti korisnike sredstva za zaštitu bilja putem dodatnog uputstva o odobrenju primene sredstva za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene (član 21. stav 7);

5) ne povuče iz prometa sredstvo za zaštitu bilja u roku iz rešenja iz člana 23. stav 1. STAV 4, ČLANA 24. STAV 5. i člana 25. st. 4. i 5. ovog zakona;

5A) NIJE IZMENILO DEKLARACIJU I UPUTSTVO ZA PRIMENU U SKLADU SA ČLANOM 23. STAV 6. I ČLANOM 24. STAV 6. OVOG ZAKONA;

6) ne postupa sa zalihama sredstva za zaštitu bilja u skladu sa članom 23. stav 3. STAV 8, ČLANOM 24. STAV 9. i članom 25. stav 7. ovog zakona;

6A) VRŠI EKSPERIMENTE ILI TESTOVE KOJI UKLjUČUJU ISPUŠTANjE U ŽIVOTNU SREDINU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA IZ ČLANA 26. STAV 1. OVOG ZAKONA, A DA NIJE IZDATA DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ;

6B) PRIMENjUJE NEREGISTROVANO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA ZA KOJE NIJE IZDATO REŠENjE IZ ČLANA 27. STAV 1. OVOG ZAKONA;

7) dostavi netačne podatke u postupku izdavanja rešenja o odobrenju ispitivanja neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe, odnosno u postupku izdavanja rešenja o odobravanju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima (čl. 26. i 27);

7) DOSTAVI NETAČNE PODATKE U POSTUPKU IZDAVANjA DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ, ODNOSNO U POSTUPKU IZDAVANjA REŠENjA O ODOBRAVANjU PRIMENE NEREGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U HITNIM SLUČAJEVIMA (ČLAN 26 STAV 4. I ČLAN 27. STAV 3);

8) ne obavesti Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstva za zaštitu bilja (član 30);

9) pakuje, deklariše, daje uputstvo za primenu, oglašava ili izlaže sredstvo za zaštitu bilja suprotno članu 31. stav 3. ST. 1. I 3. i članu 38. ovog zakona;

9A) SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILjA NAMENjENO PROFESIONALNOM KORISNIKU PRODA FIZIČKOM LICU KOJE NEMA SERTIFIKAT PROFESIONALNOG KORISNIKA IZDAT U SKLADU SA OVIM ZAKONOM (ČLAN 31. STAV 5);

9B) NE DOSTAVI PROMENU PODATAKA KOJI SU UPISANI U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA, ODNOSNO NE DOSTAVI PROMENU TIH PODATAKA U PROPISANOM ROKU (ČLAN 33. STAV 4);

10) vrši promet sredstva za zaštitu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika u skladu sa članom 32. ovog zakona;

10A) VRŠI PRODAJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA U OBJEKTIMA I NA PRODAJNIM MESTIMA KOJI NISU UPISANI U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA (ČLAN 33. STAV 5);

11) vrši promet sredstva za zaštitu bilja bez rešenja o odobrenju prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja iz člana 35. stav 1. ovog zakona;

12) prodaje, skladišti ili vrši transport sredstva za zaštitu bilja suprotno članu 36. stav 2. ovog zakona;

13) ne obezbedi da skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši lice koje je stručno osposobljeno za obavljanje tih poslova (član 36. stav 3);

14) uveze sredstvo za zaštitu bilja preko graničnog prelaza koji nije određen za vršenje fitosanitarnog pregleda (član 40. st. 1. i 2);

15) uveze pošiljku bez pregleda i uzorkovanja (član 41. stav 1);

16) izvrši premeštanje, otvaranje ili deljenje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda, odnosno uzorkovanja, odnosno odobrenja ili odbijanja njenog uvoza (član 42. st. 2. i 3);

17) stavlja u promet ili koristi uređaje za primenu suprotno članu 51. stav 1. ovog zakona;

17) KORISTI  UREĐAJE  ZA  PRIMENU  KOJI  NISU PODVRGNUTI KONTROLNOM TESTIRANjU (član 50. stav 2); 17A) NE PRIJAVI MINISTARSTVU PROMENU USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA (ČLAN 51. STAV 9); 17B) NE PRIJAVI MINISTARSTVU PROMENU USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OBUKE ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA (ČLAN 51A STAV 6);

17V) NE DOSTAVLjA PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR PRUŽALACA USLUGA U PROPISANOM ROKU IZ ČLANA 55. STAV 4. OVOG ZAKONA;

18) ne vodi evidenciju i ne dostavlja podatke iz evidencije u skladu sa članom 64. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika

Član 81.

Novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 79. stav 1. tač. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) i 17) tač. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 10A) 11), 12), 13), 14), 15), 16) i 17) ovog zakona.

Član 82.

Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 80. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18) TAČ. 1), 1A) 2), 3), 3A), 4), 5), 5A), 6), 6A), 6B), 7), 8), 9), 9A), 9B), 10), 10A), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 17A), 17V), 17G), 17D), 17Đ) i 18) ovog zakona.

Prekršaj fizičkog lica

Član 83.

Novčanom kaznom od 35.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 79. stav 1. tač. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) i 17) TAČ. 7), 8), 9), 10), 10A),11), 12), 13), 14), 15) i 17) ovog zakona, kao i ako:

1) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno zabranama ili ograničenjima iz člana 23. st. 1, 2. i 3. ČLANA 23. STAV 4. I ČLANA 24. STAV 4. ovog zakona;

2) pruža usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja bez dozvole za pružanje usluga iz člana 57. stav 1. ovog zakona.

Član 84.

Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 80. stav 1. tač. 3), 4), 17) i 18) TAČ. 3), 6B), 17) 17D) I 18) ovog zakona, kao i ako ne obavesti Ministarstvo da sredstvo za zaštitu bilja štetno utiče na zdravlje ljudi ili životinja ili površinske i podzemne vode ili životnu sredinu u skladu sa članom 30. stav 2. ovog zakona.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 40.

POSTUPCI KOJI SU ZAPOČETI PO PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OKONČAĆE SE PO TIM PROPISIMA.

 

ČLAN 41.

PRAVNO LICE KOME JE NA OSNOVU ZAKONA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 41/09) PUTEM KONKURSA USTUPLjENO OBAVLjANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA NASTAVLjAJU DA OBAVLjAJU TE POSLOVE DO ISTEKA PERIODA NA KOJI SU IM POSLOVI USTUPLjENI.

ČLAN 42.

REŠENjA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJA SU IZDATA DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OBNAVLjAJU SE, MENjAJU SE I UKIDAJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

REŠENjA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KOJA SU IZDATA U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PODLEŽU OBAVEZNOM POSTUPKU PROCENE ISTOVETNOSTI AKTIVNE SUPSTANCE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, NA OSNOVU REŠENjA MINISTRA.

ČLAN 43.

LICIMA ZAPOSLENIM U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ ČLANA 26. STAV 1. OVOG ZAKONA KOJA SU DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA POLOŽILA ISPIT ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA IZDAJE SE DOZVOLA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLNOG TESTIRANjA.

ČLAN 44.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE ODREDBE ČL. 47, 48, ČLANA 50. ST. 1, 2. I 4, ČLANA 52. STAV 1, ČLANA 54. ST. 1. I 2, ČL. 55, 56. I 57. ZAKONA O ZAŠTITI BILjA ("SLUŽBENI LIST SRJ", BR. 24/98 I 26/98 - ISPRAVKA I "SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 101/05 - DR. ZAKON).

ČLAN 45.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE", OSIM ODREDABA ČL. 26, 27. I 28. OVOG ZAKONA, KOJE SE PRIMENjUJU OD 30. JUNA 2017. GODINE.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 10.11.2015.