Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA - TEKST PROPISA


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA

Član 1.

U Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) naziv odeljka 2, naziv člana 12. i član 12. menjaju se i glase:

"2. Subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa

Poslovi od javnog interesa

Član 12.

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja jesu laboratorijski i sa njima povezani stručni poslovi, i to:

1) ispitivanje sredstava za ishranu bilja u skladu sa Godišnjim planom ispitivanja;

2) potvrdna laboratorijska ispitivanja, primenom referentnih metoda, kao i provera rezultata ispitivanja primenjenih testova i metoda;

3) čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa;

4) priprema, održavanje i distribucija referentnog materijala;

5) nuvođenje, razvijanje i validacija novih metoda ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima, smernicama i protokolima;

6) koordinacija aktivnosti službenih laboratorija radi primene novih analitičkih metoda;

7) dostavljanje službenim laboratorijama podataka o analitičkim metodama, uključujući i referentne metode;

8) organizovanje međulaboratorijskih uporednih testova službenih laboratorija, obrada dobijenih rezultata međulaboratorijskih uporednih testiranja u skladu sa međunarodno priznatim protokolima, sastavljanje izveštaja i davanje preporuka službenim laboratorijama;

9) učestvovanje u međulaboratorijskim uporednim testovima na međunarodnom nivou;

10) saradnja sa referentnim laboratorijama drugih zemalja i referentnim laboratorijama Evropske unije;

11) dostavljanje Ministarstvu i službenim laboratorijama informacija dobijenih od referentnih laboratorija drugih zemalja i referentnih laboratorija Evropske unije;

12) uspostavljanje jedinstvenih kriterijuma i metoda u službenim laboratorijama;

13) pružanje naučne i tehničke pomoći Ministarstvu pri izradi Godišnjeg plana ispitivanja;

14) obuka osoblja u službenim laboratorijama;

15) priprema vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

16) ispitivanja uzoraka uzetih u postupku kontrole sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu i primeni;

17) druge aktivnosti u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja."

 

Član 2.

Naziv člana 13. i član 13. menjaju se i glase:

"Referentna i službena laboratorija

Član 13.

Poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja iz člana 12. tač. 1)-15) i tačka 17) ovog zakona obavlja laboratorija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina koja mora biti akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i kalibraciju" (u daljem tekstu: referentna laboratorija).

Poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja iz člana 12. tačka 16) ovog zakona obavlja laboratorija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina koja mora biti akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i kalibraciju" (u daljem tekstu: službena laboratorija).

Akreditacija iz st. 1. i 2. ovog člana može da se odnosi na jednu ili više metoda ispitivanja sredstava za ishranu bilja.

Referentna laboratorija iz stava 1. ovog člana može biti referentna za pojedina ispitivanja ili grupu ispitivanja u oblasti sredstava za ishranu bilja.

Ako u Republici Srbiji ne postoji referentna laboratorija ministar može da odredi referentnu laboratoriju sa teritorije druge države za pojedine vrste ispitivanja."

Član 3.

U članu 14. stav 1. menja se i glasi:

"Ministarstvo vrši izbor referentne, odnosno službene laboratorije na osnovu konkursa koji raspisuje i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije"."

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

3) dokaz o akreditaciji kao i podatke o tehničkoj opremljenosti i kadrovskoj osposobljenosti;".

U tač. 4) i 5) reči: "Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "referentne, odnosno službene laboratorije".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. reči: "Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "referentne, odnosno službene laboratorije".

Posle dosadašnjeg stava 5. koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Raspisivanje i objavljivanje konkursa i izbor referentne, odnosno službene laboratorije sprovodi se u odvojenim postupcima."

Član 4.

U članu 15. stav 1. reči: "Pravnog lica za obavljanje poslova od javnog interesa, Ministarstvo sa pravnim licem kome je dodeljeno obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja" zamenjuju se rečima: "Ministarstvo sa referentnom, odnosno službenom laboratorijom".

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Ministarstvo utvrđuje spisak referentnih, odnosno službenih laboratorija iz stava 1. ovog člana i objavljuje ga na svojoj internet stranici."

Član 5.

Naziv člana 16. i član 16. brišu se.

Član 6.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

U Registar se ne upisuju sredstva za ishranu bilja koja se:

1) proizvode radi izvoza;

2) stavljaju u promet kao ostatak od izvoza;

 3) stavljaju u promet posle probne proizvodnje;

4) uvoze radi skladištenja i izvoza;

5) uvoze radi korišćenja u naučnoistraživačke svrhe;

6) uvoze za potrebe demonstracionih ogleda.

U Registar se ne upisuju stajnjak, osoka i guano, kao i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja, osim onih sirovina koje mogu da se koriste i kao sredstvo za ishranu bilja.

Sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja iz stava 2. ovog člana koje se ne upisuju u Registar moraju zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u sertifikatu o sastavu i sadržaju hranjivih materija.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tač. 1), 4), 5) i 6) ovog člana ne mogu se stavljati u promet u Republici Srbiji.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana proizvođač podnosi Ministarstvu zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, moraju:

1) ispunjavati uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

2) na deklaraciji imati odštampan tekst: "proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji", odnosno "proizvedeno prema posebnim zahtevima";

3) zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u proizvođačkoj specifikaciji.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 5) ovog člana naučnoistraživačka organizacija koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u količinama potrebnim za naučnoistraživačke svrhe.

 

Za sredstava za ishranu bilja iz stava 1. tačka 6) ovog člana uvoznik podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda i to u količini koja je potrebna za primenu na površini od jednog hekatara u jednoj vegetacionoj sezoni.

Ministar donosi rešenje po zahtevu iz st. 5, 7. i 8. ovog člana. Rešenje ministra iz stava 9. ovog člana je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje dokumentaciju koja se prilaže uz: zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini; zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe; zahtev za korišćenje sredstva za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda kao i obrasce tih zahteva."

Član 7.

U članu 28. stav 2. reči: "dostavi Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu" zamenjuju se rečima: "stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora."

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 8.

Posle naziva odeljka 2. "Fitosanitarna kontrola uvoza" dodaju se naziv člana i član 30a, koji glase:

"Uslovi za uvoz

Član 30a

U Republiku Srbiju mogu da se uvoze sredstva za ishranu bilja koja su upisana u Registar i sredstva za ishranu bilja koja se: uvoze radi skladištenja i izvoza; uvoze radi korišćenja u naučnoistraživačke svrhe; uvoze za potrebe demonstracionih ogleda a koja se ne upisuju u Registar.

U Republiku Srbiju mogu da se uvoze i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja su upisana u Registar.

Uvoz sredstava za ishranu bilja koja su upisana u Registar, uvoz sredstava za ishranu bilja radi skladištenja i izvoza i uvoz sredstava za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda vrši uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika.

Sredstva za ishranu bilja koja se uvoze za potrebe demonstracionih ogleda uvoze se u količini koja je potrebna za primenu na površini od jedanog hektara u jednoj vegetacionoj sezoni.

Uvoz sredstava za ishranu bilja koja se koriste u naučnoistraživačke svrhe vrši naučnoistraživačka organizacija.

Uvoz sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja vrši proizvođač iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Pored sredstava za ishranu bilja iz stava 1. i sirovina iz stava 2. ovog člana u Republiku Srbiju mogu da se uvoze i:

1) uzorci sredstava za ishranu bilja za potrebe ispitivanja radi upisa u Registar, u količini do deset kilograma, odnosno litara;

2) uzorci sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja za potrebe ispitivanja radi upisa u Registar, u količini do deset kilograma.

 

Uvoz iz stava 7. tačka 1) ovog člana vrši uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoz iz stava 7. tačka 2) ovog člana vrši proizvođač iz člana 6. stav 1. ovog zakona."

Član 9.

U članu 32. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, uzorkovanju ne podležu pošiljke sredstava za ishranu bilja iz člana 20. stav 1. tač. 4), 5) i 6) a pošiljke supstrata i organskih oplemenjivača zemljišta podležu povremenom uzorkovanju."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4. Dosadašnji stav 4. briše se.

Stav 5. menja se i glasi: "Ministar bliže propisuje način i postupak obavljanja pregleda i uzorkovanja pošiljke sredstava za ishranu bilja kao i supstrata i organskih oplemenjivača zemljišta pri uvozu, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda."

Član 10.

U članu 35. stav 2. reči: "Direkcija za nacionalne referentne laboratorije" zamenjuju se rečima: "referentna labratorija".

Stav 4. menja se i glasi: "Ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstava za ishranu bilja, koja se vrše radi upisa u Registar, moraju biti izvršena u laboratoriji koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i kalibraciju"."

Stav 5. menja se i glasi:

"Ministarstvo, u postupku upisa u Registar, priznaje rezultate ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstva za ishranu bilja koji su izvršeni u drugoj zemlji ako su primenjene metode propisane ovim zakonom od strane laboratorije koja je akreditovana u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i kalibraciju".

Član 11.

U članu 36. stav 3. reči: "Direkcija za referentne laboratorije" zamenjuju se rečima: "referentna laboratorija".

Član 12.

Naslov iznad člana 38. i član 38. menjaju se i glase:

"Takse

Član 38.

Proizvođač, distributer, odnosno uvoznik, plaćaju taksu za:

1) razvrstavanje sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip u postupku upisa sredstva za ishranu bilja u Registar;

2) proveru ispunjenosti uslova za upis u Registar distributera i uvoznika;

3) pregled, uzorkovanje, ispitivanje i ponovno ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku kontrole proizvodnje, uvoza, prometa i primene sredstava za ishranu bilja.

Sredstva ostvarena od taksi iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i koriste se za obavljanje poslova od javnog interesa, kao i mera koje se preduzimaju u oblasti sredstava za ishranu bilja kojima se prati da li se sredstva za ishranu bilja stavljaju u promet i primenjuju na način da ne utiču štetno na zdravlje ljudi, životinja, bilja, plodnost zemljišta i životnu sredinu.

Ministar propisuje visinu takse iz stava 1. ovog člana. Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za izdavanje rešenja za:

1) upis u registre u skladu sa ovim zakonom;

2) brisanje iz registara u skladu sa ovim zakonom;

3) uvoz i korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe;

4) stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja u određenoj količini i na određeno vreme;

5) uvoz i korišćenje sredstva za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda;

6) uvoz pošiljke.

Sredstva iz stava 4. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visina troškova za izdavanje rešenja iz stava 5. ovog člana utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadama troškova u upravnom postupku."

Član 13.

U članu 40. tačka 1) reči: "ili" zamenjuju se zapetom i rečima:

"odnosno".

U tački 3) posle reči: "stavljanja u promet" dodaju se reči: "u propisanom roku".

Posle tačke 4) dodaju se tač. 4a) i 4b), koje glase:

"4a) proverava da li se promet, odnosno uvoz sredstava za ishranu bilja vrši u objektima za skladištenje i na prodajnim mestima koja su upisana u Registar distributera i uvoznika;

4b) proverava da li je distributer, odnosno uvoznik, prijavio u propisanom roku svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika;"

U tački 6) reči: "Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "referentne, odnosno službene laboratorije".

U tački 7) posle reči: "sredstva za ishranu bilja" dodaju se reči: "koja su stavljena u promet".

Tačka 8) menja se i glasi:

"8) proverava da li se sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza, uvoze radi skladištenja i izvoza, uvoze radi korišćenja u naučnoistraživačke svrhe, odnosno uvoze za potrebe demonstracionih ogleda stavljaju u promet;"

Posle tačke 8) dodaju se tač. 8a) i 8b), koje glase:

"8a) proverava da li je za sredstva za ishranu bilja koja se stavljaju u promet kao ostatak od izvoza, odnosno stavljaju u promet posle probne proizvodnje izdato rešenje u skladu sa članom 20. stav 9. ovog zakona;

8b) proverava da li je za sredstva za ishranu bilja koja se uvoze radi korišćenja u naučnoistraživačke svrhe, odnosno uvoze za potrebe demonstracionih ogleda izdato rešenje u skladu sa članom 20. stav 9. ovog zakona;"

U tač. 9) i 10) posle reči: "prometu" dodaju se zapeta i reči:

"uvozu".

Tačka 12) menja se i glasi:

"12) proverava da li se promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju obavlja u skladu sa članom 26. ovog zakona;".

Posle tačke 12) dodaje se tačka 12a), koja glasi:

"12a) proverava da li su sredstva za ishranu bilja koja su obeležena sa oznakom "ES FERTILISER" stavljena u promet u skladu sa članom 27.ovog zakona;".

U tački 13) reči: "dobrom poljoprivrednom praksom" zamenjuje se

rečima: "članom 28. stav 1. ovog zakona".

U tački 14) reči: "i da li tu evidenciju dostavlja u propisanim rokovima" brišu se.

Tačka 15) briše se.

Posle tačke 16) dodaje se tačka 16a) koja glasi:

16a) vrši pregled i uzorkovanje sredstva za ishranu bilja u prometu i primeni;

Tačka 17) menja se i glasi:

"17) proverava da li se podaci o amonijum nitratnom đubrivu sa visokim sadržajem azota čuvaju u propisanom roku, u skladu sa odredbama člana 37. st. 1. i 2. ovog zakona;".

Posle tačke 17) dodaje se tačka 17a), koja glasi:

"17a) proverava da li je amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota stavljeno u promet, u skladu sa odredbama člana 37. stav 3. ovog zakona;".

U tački 18) reči: "člana 42." zamenjuje se rečima: "člana 41.".

U tački 19) posle reči: "zemljišta" dodaju se reči: "i vode". Tačka 20) menja se i glasi:

"20) vrši pregled i uzorkovanje pošiljki pri uvozu;". Tačka 21) menja se i glasi:

"21) proverava da li se vrši premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke koja je pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza i tranzita."

Član 14.

U članu 41. tačka 2) reči: "odnosno prometnik" zamenjuje se rečima: "odnosno distributer".

Posle tačke 2) dodaju se tač. 2a), 2b), 2v), 2g), koje glase:

"2a) naredi proizvođaču da vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i vodi i čuva evidenciju o kontroli kvaliteta pre njihovog stavljanja i promet u propisanom roku (član 6. st. 2. i 3.);

 

2b) zabrani stavljanje u promet, odnosno uvoz sredstava za ishranu bilja distributeru, odnosno uvozniku koji nije upisan u Registar distributera i uvoznika;

2v) naredi distributeru, odnosno uvozniku da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministartsvu u propisanom roku (član 8.);

2g) naredi proizvođaču, odnosno distributeru da dostavi podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja u propisanim rokovima (član 11. stav 1);"

U tač. 3) i 4) posle reči: "ukoliko rezultati" dodaju se reči: "pregleda, odnosno".

U tački 5) reči: "i oduzme sredstva za ishranu bilja do okončanja postupka", brišu se, a posle reči: "ukoliko rezultati" dodaju se reči: "pregleda, odnosno".

U tački 6) reči: "dobrom poljoprivrednom praksom" zamenjuju se rečima: "odredbom člana 28. stav 1.".

Posle tačke 6) dodaje se nova tačka 6a) koja glasi:

"6a) zabrani proizvođaču bilja primenu sredstava za ishranu bilja ako ne vodi evidenciju o primeni sredctava za ishranu bilja i tu evidenciju ne stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora;"

Tačka 8) briše se. Tačka 10) briše se.

Član 15.

U članu 43. tačka 1) reči: "suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona" zamenjuju se rečima: "za koje je izrečena mera privremene ili trajne zabrane proizvodnje i stavljanja u promet (član 4. tačka 1))".

U tački 3) posle reči: "ne vodi evidenciju" dodaju se reči: "i ne

čuva je u propisanom roku", a reči u zagradi: "član 6." zamenjuju se rečima u zagradi: "član 6. st. 2. i 3.".

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a) ne izvršava ugovorne obaveze u skladu sa članom 15. ovog zakona;".

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza ili uvoze radi skladištenja i izvoza ili koja se uvoze radi korišćenja u naučnoistraživačke svrhe ili koja se uvoze radi korišćenja za potrebe demonstracionih ogleda suprotno odredbama člana 20. stav 4.;".

U tački 11) reči: "bez prateće dokumentacije u kojoj su navedeni podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja (član 26. stav 1)" zamenjuju se rečima: "suprotno odredbama člana 26. st. 1. i 2. ovog zakona".

Posle tačke 12) dodaje se tačka 12a), koja glasi:

"12a) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja obeležena sa oznakom "ES FERTILISER" suprotno odredbama člana 27. ovog zakona;".

U tački 13) reči: "koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar (član 29)" zamenjuju se rečima: "suprotno odredbama člana 29. ovog zakona".

Posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

"13a) uvozi sredstva za ishranu bilja koja nisu upisana u Registar, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano (član 30a);".

 

U tački 14) reči u zagradi: "stav 3." zamenjuje se rečima u zagradi:

"st. 2. i 5".

U tački 15) reči: "stav 2." zamenjuje se rečima: "stav 3.".

U tački 17) reči: "bez ispitivanja otpornosti na eksplozivnost (član 37. stav 3.)" zamenjuje se rečima: "suprotno odredbi člana 37. stav 3. ovog zakona".

Član 16.

U članu 44. tačka 2) menja se i glasi:

"2) nije u propisanom roku prijavio svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika (član 8. stav 4.); "

Tačka 3) menja se i glasi:

"3) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja se koriste kao ostatak od izvoza, odnosno radi probne proizvodnje, odnosno koja se uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe, odnosno koja se uvoze za potrebe demonstracionih ogleda bez rešenja ministra iz člana 20. stav 9. ovog zakona;

Posle tačke 6) dodaju se tačka 6a) koja glasi:

"6a) primenjuje sredstva za ishranu bilja suprotno odredbama člana 28. stav 1."

U tački 7) reči: "dostavi tu evidenciju Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu" zamenjuje se rečima: "tu evidenciju ne stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora".

Tačka 8) briše se.

Član 17.

U članu 45. stav 2. reči: "tač. 1), 3), 4), 5), 6,) 7,) i 9)" zamenjuju se rečima: "tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6,) 6A) 7,) i 9)".

Član 18.

U članu 30. stav 2. i u članu 34. stav 1. reči: "Pravnom licu koje obavlja poclove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "službenoj laboratoriji".

Prelazne i završne odredbe

Rok za usklađivanje poslovanja

Član 19.

Proizvođač, distributer, uvoznik i proizvođač bilja dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Započeti postupci

Član 20.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009).

Nastavljanje obavljanja poslova od javnog interesa do raspisivanja konkursa

Član 21.

Pravno lice koje je ovlašćeno za ispitivanje đubriva na osnovu Zakona o zaštiti bilja ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i 26/98 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 41/2009 - dr. zakon), obavljaće poslove za koje je ovlašćeno do okončanja konkursa za obavljanje poslova od javnog interesa koje obavljaju referentne, odnosno službene laboratorije, koji se sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja propisa

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o liniji za proizvodnju đubriva ("Sl. list SRJ", br. 68/2001 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).

Stupanje na snagu

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

IZ OBRAZLOŽENJA

II.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, u daljem tekstu: Zakon), kao i podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona uređeni su razvrstavanje, kvalitet, obeležavanje, uvoz, promet, primena, ispitivanje kao i fitosanitarna kontrola i uzorkovanje u prometu, uvozu i primeni sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Zakon kao i podzakonski propisi doneti na osnovu tog zakona u delu neorganskih, odnosno mineralnih đubriva, u potpunosti su usklađeni sa odgovarajućim propisima u Evropskoj Uniji (Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta broj 2003/2003/EC od 13. oktobra 2003. godine o đubrivima). Takođe, usklađeni su i sa Uredbom Evropskog Parlamenta i Saveta broj 1069/2009 od 21. oktobra 2009. godine kojom se uspostavljaju zdravstvena pravila koja se tiču sporednih proizvoda životinjskog porekla i proizvoda koji od njih potiču koji nisu namenjeni za ishranu ljudi i o prestanku važenja Uredbe (EC) broj 1774/2002 - Uredba o sporednim proizvodima), u smislu uslova koja moraju ispunjavati organska đubriva koja se proizvode od sporednih proizvoda životinjskog porekla i proizvoda koji od njih potiču, a koji nisu namenjeni za ishranu ljudi. Ova usklađenost Zakona postignuta je pozivanjem na odgovarajući podzakonski propis u oblasti sporednih proizvoda životinjskog porekla koji se ne koriste za ishranu ljudi (donet na osnovu Zakona o veterinarstvu "Službeni glasnik RS", br. 91/05, 30/10, 93/12), a koji je u potpunosti usklađen sa napred navedenom Uredbom.

Međutim, sprovođenjem Zakona utvrđeni su i određeni nedostaci, kojima razvrstavanje, promet, uvoz i kontrola kvaliteta sredstava za ishranu bilja nisu bili u potpunosti obuhvaćeni i jasno definisani.

Uočeni nedostaci se odnose na:

1) uspostavljanje, organizaciju i funkcionisanje referentnih i službenih laboratorija tako da, zbog nedostatka kadrova i opreme, osnovna uloga Direkcije za nacionalne referentne laboratorije (ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja), utvrđena Zakonom o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), ne može biti ispunjena;

2) poslove od javnog interesa, jer se svi poslovi u oblasti sredstava za ishranu bilja, utvrđeni u članu 13. Zakona, ne mogu smatrati kao poslovi od javnog interesa (primera radi sprovođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti ili razvijanje, uspostavljanje i primena novih načela dobre poljoprivredne prakse u primeni sredstava za ishranu bilja);

3) utvrđivanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja se ne upisuju u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar), kao i uslovi pod kojima se ona mogu proizvoditi, stavljati u promet i uvoziti, a koji nisu precizno definisani Zakonom;

4) jasnije definisanje uslova za uvoz, u smislu ko određena sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta može da uvozi, kao i određivanje količine uzoraka sirovina, sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji mogu da se uvoze za potrebe ispitivanja radi upisa u Registar ili demonstracionih ogleda;

5) dodatne troškove proizvođača, uvoznika i distributera određenih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, kao što su supstrati i organski oplemenjivači zemljišta, čija cena koštanja na tržištu ne može da podnese troškove koji nastaju u proizvodnji ili prilikom uvoza, zbog čega su kao i za pošiljke koje se uvoze radi skladištenja i uvoza, uvoze i koriste u naučno-istraživačke svrhe i uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda, ovim zakonom predviđeni izuzeci, u smislu izuzimanja od uzorkovanja ili njihovog povremenog uzorkovanja i ispitivanja;

6) takse, jer Zakonom nisu bili propisane takse za pokriće troškova u postupku razvrstavanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta radi upisa u Registar, kao i proveru ispunjenosti uslova za upis distributera i uvoznika u Registar distributera i uvoznika.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ne utiče se na stepen usklađenosti Zakona sa odgovarajućim propisima Evropske Unije, niti se njime transponuje bilo koji deo prava Evropske unije, jer se istim ne vrše suštinske izmene, već izmene koje se odnose na organizacionu strukturu i bliže definisanje poslova i uslova za pojedine subjekte na koje se ovaj zakon odnosi.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1. ovog zakona uređeni su poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja.

Članom 2. ovog zakona propisano je da pojedine poslove od javnog interesa obavlja referentna, odnosno službena laboratorija. Propisano je da referentna, odnosno službena laboratorija mora biti akreditovana, za jednu ili više metoda ispitivanja sredstava za ishranu bilja. Ako na teritoriji Republike Srbije ne postoji referentna laboratorija ministar može da odredi referentnu laboratoriju sa teritorije druge države za pojedine vrste ispitivanja.

Članom 3. ovog zakona propisano je da se izbor referentne, odnosno službene laboratorije vrši na osnovu konkursa, koji raspisije Ministarstvo i koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije". Propisano je šta sadrži konkurs, kao i da odluku o izboru referentne, odnosno službene laboratorije donosi ministar.

Članom 4. ovog zakona propisano je da se na osnovu odluke Ministarstvo sa referentnom, odnosno službenom laboratorijom zaključuje ugovor.

Članom 5. ovog zakona propisano je da se briše član 16. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 41/09), s obzirom na to da Direkcija za nacionalne referentne laboratorije nije referentna za oblast sredstava za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta.

Članom 6. ovog zakona propisano je koja se sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta ne upisuju u Registar (sredstva koja se proizvode radi izvoza, stavljaju u promet kao ostatak od izvoza, stavljaju u promet posle probne proizvodnje, uvoze radi skladištenja i izvoza, uvoze radi korišćenja u naučnoistaživačke svrhe, uvoze za potrebe demonstracionih ogleda, kao i stajnjak, osoka i guano kao i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja, osim onih sirovina koje mogu da se koriste i kao sredstvo za ishranu bilja), podnošenje zahteva za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini, zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe, zahtev za korišćenje sredstva za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda kao i obrazce tih zahteva.

Članom 7. ovog zakona propisano je da je proizvođač bilja koji vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja dužan da istu stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.

Članom 8. ovog zakona propisani su uslovi za uvoz sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja se upisuju u Registar kao i sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koja se uvoze radi skladištenja i izvoza, uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe i uvoze za potrebe demonstracionih ogleda, a koja se ne upisuju u Registar. Pored sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta propisani su i uslovi za uvoz sirovina za potrebe proizvodnje sredstava za ishranu bilja kao i uslovi za uvoz uzoraka za potrebe ispitivanja, radi upisa u Registar, kao i uzoraka sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Članom 9. ovog zakona propisano je da pošiljka koja se uvozi radi skladištenja i izvoza ne podleže uzorkovanju, kao i da pošiljke supstrata i organskih oplemenjivača podležu povremenom pregledu i uzorkovanju, kao i ovlašćenje ministra da propise bliže uslove i način vršenja pregleda i uzorkovanja podzakonskim aktom.

Članom 10. ovog zakona propisano je terminološko usklađivanje kao i da ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta mogu vršiti samo akreditovane laboratorije i precizirano je koji se rezultati ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstava za ishranu bilja priznaju prilikom upisa u Registar.

Članim 11. ovog zakona propisano je terminološko usklađivanje.

Članom 12. ovog zakona uređeni su troškovi pružanja javne usluge, odnosno troškovi postupka koje plaća proizvođač, distributer, odnosno uvoznik. Takođe, propisane su i administrativne takse koje plaća podnosilac zahteva.

Članom 13. ovog zakona usklađena su prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora sa izmenama i dopunama ovog zakona.

Članom 14. ovog zakona usklađena su ovlašćenja fitosanitarnog inspektora sa izmenama i dopunama ovog zakona.

Čl. 15, 16. i 17. ovog zakona izmenjene su odredbe koje se odnose na privredne prestupe, kao i prekršaje pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica. Na ovaj način kaznene odredbe usklađene su sa izmenama u materijalnom delu propisa.

Članom 18. ovog zakona propisano je terminološko usklađivanje u članovima 30. stav 2. i 34. stav 1. sa izvršenim izmenama i dopunama.

Članom 19 - 24. ovog zakona uređene su prelazne i završne odredbe kao i rokovi za usklađivanje poslovanja.

VII. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI PROGRAMOM RADA VLADE ZA 2015. GODINU

Programom rada Vlade za 2015. godinu predviđeno je donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 10.11.2015.