Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA: Odlukom, koja je na snazi od 1. oktobra 2017. godine, propisan je sadržaj naloga za uplatu, isplatu i prenos sredstava na način da pečat više nije obavezan element


Od 1. oktobra 2017. godine udruženja mogu, kao i ostala pravna lica, da realizuju platne usluge bez pečata u svojim poslovnim bankama. Narodna banka Srbije (NBS) je donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017).

Odluka je stupila je na snagu 01. oktobra 2017. godine.

U skladu sa navedenom Odlukom NBS-a, propisan je sadržaj naloga za uplatu, isplatu i prenos sredstava na način da pečat više nije obavezan element.

Ukoliko je udruženje ili drugo pravno lice, kao korisnik platne usluge, pre stupanja na snagu ove Odluke s bankom zaključilo okvirni ugovor o platnim uslugama, na osnovu kojeg je bilo dužno da platne naloge overava pečatom - može banci podneti zahtev u pismenoj formi da više ne koristi pečat za overu ovih naloga.

Uz navedeni zahtev potrebno je poslovnoj banci dostaviti i nove popunjene kartone deponovanih potpisa (KDP) za lica koja su ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima, ukoliko banka to zahteva.

Svaka poslovna banka će, najverovatnije, imati svoju formu zahteva, kao što svaka banka ima formu kartona deponovanih potpisa (KDP).

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 10.10.2017.
Naslov: Redakcija