Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: PREDVIđENO JE DA PRIMENA OVOG ZAKONA POčNE 15. APRILA 2017. GODINE. NACRT ZAKONA NE PREDVIđA PRIMENU NA MALOLETNA LICA KOJA čINE NASILJE U PORODICI


Ministarstvo pravde, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

U uvodnim odredbama precizirano je da je predmet zakona sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i ustanova u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite podrške žrtvama nasilja u porodici.

Nacrt zakona ne predviđa primenu na maloletna lica koja čine nasilje u porodici. Nacrtom zakona precizirano je da je cilj zakona da na opšti i jedinstven način uredi organizaciju i postupanje državnih organa radi delotvornog sprečavanja nasilja u porodici, kao i pružanja brze, blagovremene i delotvorne zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici. Takođe, precizno se definiše pojam sprečavanja nasilja u porodici, kao i pojmovi neposredne opasnosti od nasilja u porodici i pojam nasilja u porodici.

Nacrtom zakona predviđena je njegova primena u saradnji državnih organa i ustanova u krivičnim postupcima za sledeća krivična dela:

1) proganjanje,

2) silovanje,

3) obljuba nad nemoćnim licem,

4) obljuba nad detetom,

5) obljuba zloupotrebom položaja,

6) nedozvoljene polne radnje,

7) polno uznemiravanje,

8) podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa,

9) posredovanje u vršenju prostitucije,

10) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju,

11) navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama,

12) zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica,

13) nasilje u porodici,

14) nedavanje izdržavanja,

15) kršenje porodičnih obaveza,

16) rodoskrvnuće,

17) trgovina ljudima i

18) druga krivična dela, ako je krivično delo posledica nasilja u porodici.

Odredbama Nacrta zakona preciziraju se nadležni organi i ustanove za sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih definisanih krivičnih dela i to:

1) policija,

2) javno tužilaštvo,

3) sudovi i

4) centar za socijalni rad.

Nacrtom zakona predviđeno je i da pomoć u sprečavanju nasilja u porodici i pomoć žrtvama nasilja u porodici pružaju i druge ustanove u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, vaspitanja i zdravstva, ali i druga pravna lica, udruženja i pojedinci.

Nacrtom zakona preciziran je postupak sprečavanja nasilja u porodici koji podrazumeva:

1) obavezu prijave i prepoznavanja nasilja u porodici,

2) postupanje policijskih službenika,

3) postupanje policijskog službenika za sprečavanje nasilja u porodici,

4) procenu rizika,

5) hitne mere u slučaju utvrđivanja neposredne opasnosti od nasilja u porodici,

6) postupanje javnog tužioca,

7) postupanje suda u prvom stepenu,

8) žalba protiv rešenja osnovnog suda,

9) trajanje hitnih mera.

Takođe, precizirane su i posebne odredbe o krivičnom postupku koje podrazumevaju obavezu prijavljivanja krivičnog dela i hitnost u odlučivanju o merama za obezbeđivanje prisustva okrivljenog.

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na saradnju u sprečavanju nasilja u porodici i definišu se lica određena za vezu, grupa za koordinaciju i saradnju i njen sastav i donošenje protokola o saradnji od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa, ministra nadležnog za unutrašnje poslove i ministra nadležnog za poslove porodične zaštite.

Takođe, odredbama Nacrta zakona predviđena je i specijalna obuka koju moraju na Pravosudnoj akademiji i prema njenom programu da završe policijski službenici za sprečavanje nasilja u porodici, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca i sudije.

Zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih Nacrtom zakona precizira se odredbama koje regulišu:

1) pravo na obaveštavanje žrtve nasilja u porodici ili žrtve krivičnog dela u vezi davanja potpunih obaveštenja o organima, pravnim licima i udruženjima koje pružaju podršku i omogućavaju bezbednost žrtvama nasilja,

2) pravo na besplatnu pravnu pomoć,

3) individualni plan zaštite i podrške žrtvi nasilja.

Odredbama Nacrta zakona jasno su precizirane evidencije koje su dužni da vode nadležna policijska uprava, nadležni sud, nadležno javno tužilaštvo, nadležni centar za socijalni rad, kao i sadržaj tih evidencija i predviđeno je vođenje Centralne evidencije o slučajevima nasilja u porodici, preciziran pristup evidenciji i zaštita podataka o ličnosti.

Nacrtom zakona predviđeno je osnivanje Saveta za suzbijanje nasilja u porodici od strane Vlade Republike Srbije u svrhu praćenja primene Nacrta zakona i unapređivanja koordinisanog i delotvornog delovanja u oblasti zaštite od nasilja u porodici.

Kaznenim odredbama precizirani su prekršaji i kazne za lice koje prekrši hitnu meru ili meru zaštite od nasilja u porodici i za odgovorno lice u državnom i drugom organu ili pravnom licu koje ne prijavi saznanje o izvršenom nasilju u porodici. Precizirano je da se osuđujuća presuda za prekršaje definisane Nacrtom zakona može izvršiti pre njene pravosnažnosti u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

U prelaznim i završnim odredbama precizirano je:

1) da će se svi podzakonski akti predviđeni Nacrtom zakona doneti u roku od tri meseca od stupanja na snagu predviđenih odredaba, osim akta koji donose grupe za koordinaciju i saradnju koji će se doneti u roku od 30 dana od dana obrazovanja tih grupa;

2) da će se do dana početka primene odredaba Nacrta zakona obrazovati grupe za koordinaciju i saradnju i Savet za suzbijanje nasilja u porodici i imenovati lica određena za vezu;

3) da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja u "Sl. glasniku RS", kao i da njihova primena počinje 15. aprila 2017. godine.

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 11.09.2016.