Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE - Tekst propisa


I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se ispitivanje, žigosanje, obeležavanje i homologacija oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije, prava i obaveze proizvođača, uvoznika, ovlašćenih prodavaca, ovlašćenih servisera i vlasnika oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije, prava i obaveze ovlašćenog pravnog lica za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Pojmovi i definicije

Član 2.

Pod oružjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se vatreno oružje i vazdušno oružje iz kategorije C (u daljem tekstu: oružje), koje je definisano zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pod osnovnim delovima oružja, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se osnovni delovi oružja koji su definisani zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pod napravama, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se svi prenosivi uređaji, aparati ili industrijski alati koji mogu da zapale punjenja koja su izrađena od eksplozivnih ili pirotehničkih materija i koji su namenjeni za pogon ili da dovedu u kretanje, gas, tečnost, čvrste čestice ili čvrste predmete ili samo da proizvedu svetlosni ili zvučni efekat, koji su konstruisani kao:

1)         pirotehnička sredstva (vazdušnog, zvučnog ili svetlosno zvučnog dejstva);

2)         uređaji za tehničke i industrijske svrhe pod uslovom da mogu da se koriste samo za tu, precizno definisanu namenu (za obradu metala deformacijom, za spajanje materijala, za bušenje rupa);

3)         uređaji za zakivanje;

4)         uređaji za omamljivanje životinja i humano lišavanje životinja života;

5)         uređaji za lansiranje.

Pod municijom, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se sva punjenja koja se koriste za vatreno oružje, koja čine celinu ili njegove elemente, koja se sastoje od eksplozivnih ili pirotehničkih materija, inicijalne kapisle i čaure namenjene za ispaljenje, pogon ili za pokretanje projektila, gasovitih, tečnih ili čvrstih čestica ili samo da proizvedu svetlosni ili zvučni efekat.

Pod municijom u smislu ovog zakona podrazumevaju se i elementi municije i to: čaure sa kapislom, patrone, kapisle, čepovi, poklopci, zrna, sačma i barut.

Pod tipom municije podrazumeva se kalibar definisan nazivom, sa dimenzijama i nivoom pritiska.

Pod serijom municije se podrazumeva skup metaka istog tipa serijski proizvedenih pod istim uslovima kod jednog proizvođača, izrađenih od: čaure istog proizvođača, modela i serije, zrna istog proizvođača, tipa, modela i mase, baruta istog proizvođača, tipa i serije, od kapisle istog proizvođača, tipa i najviše dve serije.

Pod sigurnošću pri gađanju, u smislu ovog zakona, podrazumeva se da vatreno oružje, naprave i njihovi osnovni delovi moraju da izdrže pritisak tormentačne municije koja se koristi pri probnom gađanju (tormentacija), kao i da pri gađanju trajno izdrže pritisak municije koja je u opštoj upotrebi.

Pod ispitivanjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se postupak u kome se na propisan način vrši provera oružja, naprava i municije u skladu sa tehničkim zahtevima i standardima i vrše aktivnosti u toku kojih se, pomoću probnog gađanja, tehničkim metodama i merenjima, utvrđuju tehničke karakteristike merne opreme, uređaja, oružja, naprava i municije.

Pod tehničkim zahtevima i standardima u smislu ovog zakona podrazumevaju se tehnički zahtevi i standardi Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (u daljem tekstu: C.I.P.).

Homologacija oružja, naprava i municije je postupak kojim se proverava usaglašenost oružja, naprava i municije sa međunarodnim propisima, odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Pod kontrolom tipa municije podrazumeva se provera usaglašenosti municije sa tehničkim zahtevima i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Pod pojmom pojedinačnog ispitivanja u smislu ovog zakona, podrazumeva se da postupku ispitivanja podleže svaka jedinica oružja, naprave, pakovanja municije i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno.

Po dobrovoljnim ispitivanjem u smislu ovog zakona podrazumeva se ispitivanje već ispitanog oružja, naprava ili municije na zahtev proizvođača, uvoznika odnosno vlasnika.

Tormentacija je ispitivanje otpornosti pri gađanju vatrenog oružja odnosno osnovnih delova vatrenog oružja opterećenih povišenim pritiskom, koji je najmanje za 25 % veći od maksimalno dozvoljenog za pojedini kalibar.

Pojačano ispitivanje (pojačana tormentacija) u smislu ovog zakona predstavlja ispitivanje koje se vrši na isti način i pod istim uslovima kao i pojedinačno ispitivanje oružja, osim probnog gađanja kod koga se koristi municija sa višim nivoom pritiska u odnosu na tormentačnu municiju za probno gađanje.

Pod ispitivanjem onesposobljenog oružja u smislu ovog zakona podrazumeva se postupak kojim se vrši provera da li su osnovni delovi oružja trajno onesposobljeni na način da njihovim uklanjanjem, zamenom ili popravkom, oružje ne može biti ponovo osposobljeno za upotrebu.

Obeležavanje municije u smislu ovog zakona je postupak kojim se na svaki metak utiskuje oznaka za identifikaciju proizvođača i kalibar.

Obeležavanje oružja i naprava, u smislu ovog zakona, je postupak kojim se na svaki komad oružja i naprave utiskuje oznaka za identifikaciju proizvođača, zemlju porekla, godinu proizvodnje, model i serijski (fabrički) broj oružja i naprava, s tim da se na svaki komad oružja utiskuje i oznaka za kalibar.

Pod sigurnošću funkcionisanja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se da konstrukcija oružja, naprava i municije obezbeđuje potpunu primenu i korišćenje prema nameni predviđenoj od strane proizvođača, i to da:

1)         kod oružja, naprava i njihovih delova njihova konstrukcija, zbog specifičnog karaktera i izrade, sprečava da dođe do opasnosti koje mogu stvoriti uslove za prouzrokovanje smrti ili ozbiljnih povreda lica koja rukuju oružjem, upotrebljavaju ih ili održavaju na način predviđen od strane proizvođača.

2)         kod municije, konstrukcija sprečava da dođe do opasnosti koje mogu stvoriti uslove za prouzrokovanje smrti ili ozbiljnih povreda lica koja rukuju, upotrebljavaju, manipulišu, održavaju ili skladište municiju na način predviđen od strane proizvođača.

Pod podnosiocem zahteva, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se, zavisno od vrste ispitivanja propisane ovim zakonom, vlasnik, proizvođač, uvoznik, ovlašćeni serviser, odnosno ovlašćeni prodavac oružja, naprava i municije.

Obaveza obeležavanja, ispitivanja i žigosanja Član 3.

Vatreno oružje, osnovni delovi oružja i municija koja se proizvodi i/ili stavlja u promet mora biti obeležena, ispitana i žigosana.

Naprave i vazdušno oružje iz kategorije C, pre stavljanja u promet moraju biti obeleženi i ispitani.

Ispitivanju i žigosanju podleže i vatreno oružje kod koga je popravkom ili prepravkom zamenjen ili ugrađen njegov osnovni deo; izveden drugi zahvat na oružju kojim se utiče na njegovo funkcionisanje i na sigurnost pri gađanju ili trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača.

Onesposobljeno oružje mora biti ispitano, obeleženo i žigosano u skladu sa odredbama ovog zakona, zakona koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, kao i propisom koji bliže uređuje onesposobljavanje oružja.

Vatreno oružje koje se uvozi u Republiku Srbiju mora biti obeleženo oznakom Republike Srbije i godinom uvoza.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na oružje shodno se primenjuju i na osnovne delove za oružje definisane zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Član 4.

Oružje i naprave podležu obaveznoj homologaciji ili pojedinačnom i ponovljenom ispitivanju.

Municija podleže obaveznoj kontroli tipa ili pojedinačnom ispitivanju proizvodnje svake serije ili homologaciji.

Izuzeci od obaveze ispitivanja i žigosanja

Član 5.

Ispitivanju i žigosanju oružja, naprava i municije, ne podležu oružje, naprave i municija koji su:

1)         namenjeni za potrebe vojske, policije ili drugih državnih organa koji nabavljaju, drže, nose i prevoze oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima;

2)         pre uvoza ispitani i žigosani, u skladu sa propisima Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (u daljem tekstu: C.I.P.);

3)         namenjeni isključivo za istraživačke i studijske svrhe;

4)         sastavni deo zbirki registrovanih kulturnih i istorijskih organizacija koje se ne koristi za gađanje;

5)         staro oružje i oružje iz kategorije D definisano zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja;

6)         privremeno uvezeni ili se nalaze u tranzitu kroz Republiku Srbiju;

7)         naprave za koje je propisima o zaštiti na radu propisano obavezno atestiranje u saglasnosti sa važećom direktivom Evropske unije o mašinama.

Vatreno oružje iz stava 1. tačka 1) ovog člana kome se trajno menja namena za civilnu upotrebu, podleže obaveznom ispitivanju, žigosanju i obeležavanju.

II. AGENCIJA ZA ISPITIVANjE, ŽIGOSANjE I OBELEŽAVANjE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE

Član 6.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), osniva Agenciju za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije kao javnu agenciju (u daljem tekstu: Agencija).

Agencija obavlja poslove ispitivanja, žigosanja, obeležavanja, homologacije oružja, njihovih osnovnih delova, naprava, municije i kontrole tipa municije prema odredbama ovog zakona.

Poslove iz stava 2. ovog člana Agencija vrši kao poverene poslove. Nadzor nad radom Agencije vrši Ministarstvo.

Član 7.

Agencija se finansira iz:

1)         cene usluga koje plaćaju korisnici usluga,

2)         donacija, priloga i drugih bespovratnih davanja datih osnivaču ili Agenciji,

3)         ostalih izvora.

Visinu cena iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Vlada na predlog Agencije, a po pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Saglasnost na akt kojim se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji daje Vlada.

Obaveze Agencije

Član 8.

Agencija je dužna da ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, izvrši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Agencija je dužna da prilikom obeležavanja uvezenog oružja utvrdi da li je oružje ispitano, žigosano i obeleženo u skladu sa ovim zakonom i propisima C.I.P.-a i o tome izda potvrdu.

Tehnička dokumentacija

Član 9.

Tehnička dokumentacija koju proizvođač dostavlja Agenciji sadrži samo one elemente koji su neophodni za sprovođenje postupka ispitivanja, žigosanja i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Ukoliko je tehnička dokumentacija iz stava 1. ovog člana označena kao poverljiva, zaposleni i odgovorna lica u Agenciji dužna su da sa njom postupaju u skladu sa propisima kojima je regulisana tajnost podataka i da je čuvaju kao poslovnu tajnu za vreme dok su zaposleni u Agenciji, kao i 10 godina po prestanku rada u Agenciji.

Obaveštavanje u oblasti rada C.I.P.-a

Član 10.

Agencija obezbeđuje obaveštavanje u oblasti rada C.I.P.-a:

1)         učešćem u sistemu obaveštavanja C.I.P.-a;

2)         izdavanjem glasila, kataloških i drugih publikacija;

3)         prikupljanjem, obradom i davanjem obaveštenja u oblasti rada C.I.P.-a ;

4)         dostavljanjem radnih i drugih materijala u postupku izrade i

 

donošenja međunarodnih propisa iz ove oblasti i

5)         pružanjem tehničke pomoći na zahtev korisnika.

Za obaveštavanje, odnosno usluge iz stava 1. ovog člana koje se ne dostavljaju odnosno ne vrše po službenoj dužnosti, plaća se naknada.

III.        DVOSTEPENOST U ODLUČIVANjU I NADZOR

Član 11.

Na rešenja Agencije doneta na osnovu ovog zakona može se u roku od 15. dana od dana uručenja rešenja izjaviti žalba ministru nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Shodna primena Zakona o opštem upravnom postupku

Član 12.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 13.

Nadzor

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Nadzoru podležu postrojenja, objekti, uređaji, specifična i druga oprema u objektima koji se koriste za ispitivanje, kontrolu, servisiranje i prepravku oružja, osnovnih delova oružja, naprava, municije i elemenata municije, koji su predmet ovog zakona, kao i materijal, delovi i sklopovi za njihovu izradu.

Ako inspektor pri vršenju nadzora utvrdi da procesi, proizvodi i usluge, odnosno oružje, naprave i municija koji su predmet ovog zakona, ne odgovaraju odredbama istog, kao i propisima donetim za njegovo sprovođenje, i da usled toga postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, životnu sredinu ili mogućnost nastanka znatne materijalne štete, odnosno da su stavljeni u promet, donosi rešenje kojim zabranjuje odvijanje takvih procesa, i pružanje usluga, odnosno zabranjuje rad proizvođaču, uvozniku, prodavcu, serviseru ili radnji i promet takvog oružja, naprava i municije dok se nedostaci ne otklone.

Protiv rešenja Ministarstva žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

IV.        VRSTE ISPITIVANjA, ŽIGOSANjA I OBELEŽAVANjA ORUŽJA, MUNICIJE I NAPRAVA

Član 14.

Vrste ispitivanja su: homologacija, kontrola tipa municije, pojedinačno ispitivanje, dobrovoljno ispitivanje, tormentacija i pojačano ispitivanje i ispitivanje onesposobljenog oružja.

Način vršenja provera, prilikom ispitivanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja, kao i izgled oznaka i žigova bliže se uređuju propisom koji donosi ministar.

Homologacija

Član 15.

 Homologacija obuhvata:

1) proveru oznaka za identifikaciju;

2) proveru usaglašenosti tehničke dokumentacije;

3) proveru usaglašenosti osnovnih dimenzija sa standardima ili tehničkom dokumentacijom;

4) proveru sigurnosti pri probnom gađanju;

5) proveru sigurnosti funkcionisanja, proveru usaglašenosti sastavnih delova i sklapanje;

6) proveru usaglašenosti merne opreme, uređaja, kontrolnog i mernog alata;

7) proveru usaglašenosti balističke merne opreme,  kad se vrši homologacija municije;

8) pojedinačno ispitivanje dva uzorka, predmeta homologacije.

Homologaciji se podvrgava sledeće oružje, naprave i municija za njih:

1)         jednometno vatreno oružje, serijski proizvedeno, sa ležištem čiji prečnik nije veći od 5 mm (P< 5 mm) i dužine koja nije veća od 15 mm (L<15 mm);

2)         jednometno vatreno oružje serijski proizvedeno, čiji prečnik i dužina ležišta nisu veći od 6 mm (P<6 mm i L<6 mm), s tim što je inicijalno punjenje jedino propulzivno punjenje koje zrnu daje energiju ne veću od 7,5 J;

3)         alarmno (signalno) oružje, serijski proizvedeno, čiji prečnik ležišta nije veći od 6 mm (P< 6 mm) i sa dužinom ležišta ne većom od 7 mm (L<7 mm);

4)         ostala vatrena oružja, serijski proizvedena, čija kinetička energija zrna na ustima cevi nije veća od 7,5 J;

5)         ulošci cevi koje nemaju sopstveni mehanizam za bravljenje i okidanje, čija municija razvija srednju vrednost maksimalnog pritisaka do 2000 bar;

6)         nosivi aparati za gađanje, industrijsku ili tehničku namenu kod kojih je inicijalno punjenje jedino propulzivno punjenje koje daje energiju za pokretanje predmeta ili drugih mehaničkih delova.

7)         vazdušno oružje čija kinetička energija zrna na ustima cevi je manja od 10,5 J ili kalibar manji ili jednak 4,5 mm ili brzina zrna na ustima cevi manja od 200 m/s.

Član 16.

Za predmete homologacije iz člana 15. stav 2. ovog zakona, koji su ispunili uslove homologacije, Agencija izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova i nanosi propisani žig.

Agencija izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova i za osnovne delove oružja odnosno naprava koje su predmet homologacije, a koji su ispunili uslove homologacije, i nanosi propisani žig na predmete homologacije.

Za oružje, naprave i municiju koji nisu ispunili uslove homologacije, Agencija donosi zaključak u kome se navode utvrđeni nedostaci.

Podnosilac zahteva, po otklanjanju utvrđenih nedostataka, može podvrgnuti oružje, naprave ili municiju ponovljenoj homologaciji.

Ukoliko se u ponovljenoj homologaciji utvrdi da oružje, naprave i municija nisu ispunili uslove, Agencija donosi rešenje kojim se odbija zahtev za homologaciju u kome se navode razlozi odbijanja.

Za vatreno i vazdušno oružje, naprave i municiju koji su ispunili uslove homologacije, Agencija na zahtev proizvođača ili uvoznika izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova i daje im ovlašćenje za nanošenje homologacionog žiga za registrovan tip oružja, naprave ili municiju. Proveru ispunjenosti uslova

Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja ovlašćenja.

Ako se prilikom provere iz stava 6. ovog člana utvrde odstupanja od utvrđenih uslova za homologaciju, Agencija će doneti rešenje kojim se oduzima ovlašćenje za homologaciju.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i o oružju, napravama i municiji koja nakon utvrđenih nedostataka iz stava 3. ovog člana nije podvrgnuta ponovljenoj homologaciji, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana uručenja zaključka podnosiocu zahteva o utvrđenim nedostacima.

Kontrola tipa municije

Član 17.

Kontroli tipa municije podvrgava se svaki tip municije koja je prvi put serijski proizvedena ili se prvi put uvozi.

Proizvođač ili uvoznik podnosi Agenciji zahtev za kontrolu tipa municije.

Kontrola tipa obuhvata:

1)         proveru usaglašenosti tehničke dokumentacije;

2)         proveru usaglašenosti merne opreme, uređaja, kontrolnog i mernog alata i kontrolnika za dimenzionalnu kontrolu kontrolisanog tipa municije;

3)         proveru usaglašenosti balističkih cevi, prihvatača balističkih cevi i oružja za kontrolu sigurnosti funkcionisanja municije;

4)         ispitivanje proizvodnje municije, koje se obavlja na dvostrukom broju uzoraka za ispitivani tip municije.

Za municiju koja je ispunila uslove tipskog ispitivanja, Agencija izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova.

Za municiju koja nije ispunila uslove tipskog ispitivanja, Agencija donosi zaključak u kome se navode utvrđeni nedostaci.

Po otklanjanju utvrđenih nedostataka, proizvođač odnosno uvoznik, može podvrgnuti municiju ponovljenoj kontroli tipa municije.

Za municiju koja nije ispunila uslove tipskog ispitivanja ni nakon ponovljenog ispitivanja, Agencija donosi rešenje kojim odbija izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova.

Agencija na zahtev proizvođača ili uvoznika za tip municije koja je ispunila uslove tipskog ispitivanja daje ovlašćenje za pojedinačno ispitivanje serija municije. Proveru ispunjenosti uslova Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja ovlašćenja.

Ako se prilikom provere iz stava 8. ovog člana utvrde odstupanja od utvrđenih uslova za pojedinačno ispitivanje serija municije, Agencija će doneti rešenje kojim se oduzima ovlašćenje.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i municiji koja nakon utvrđenih nedostataka iz stava 5. ovog člana nije podvrgnuta ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana uručenja zaključka podnosiocu zahteva o utvrđenim nedostacima.

Predmet pojedinačnog ispitivanja

Član 18.

Pojedinačnom ispitivanju podvrgavaju se:

1)         oružja i naprave iz člana 2. ovog zakona koji nisu predmet homologacije iz člana 15. stav 2. ovog zakona;

2)         serija municije koja je ispunila uslove kontrole tipa;

3)         oružja kome je trajno promenjena namena u civilno.

Pojedinačno ispitivanje oružja i naprava

Član 19.

Pojedinačno ispitivanje oružja i naprava obuhvata:

1)         kontrolu oznaka za identifikaciju,

2)         vizuelni pregled,

3)         kontrolu sigurnosti funkcionisanja,

4)         kontrolu osnovnih dimenzija pre probnog gađanja;

5)         probno gađanje,

6)         vizuelnu kontrolu posle probnog gađanja,

7)         kontrolu sigurnosti funkcionisanja nakon probnog gađanja i

8)         kontrolu osnovnih dimenzija posle probnog gađanja.

Proizvođač, uvoznik, ovlašćeni serviser ili vlasnik, podnose zahtev za pojedinačno ispitivanje Agenciji.

Za oružje i naprave koje su ispunili uslove pojedinačnog ispitivanja, Agencija izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova, a na vatreno oružje i na njegove osnovne delove, nanosi i propisane žigove.

Za oružje i naprave koji nisu ispunili uslove pojedinačnog ispitivanja, Agencij donosi zaključak u kome se navode utvrđeni nedostaci.

Po otklanjanju utvrđenih nedostataka, podnosilac zahteva može podvrgnuti oružje ili naprave ponovljenom ispitivanju.

Ukoliko se pri pojedinačnom ispitivanju utvrdi da oružje i naprave nisu ispunile uslove, Agencija donosi rešenje kojim se odbija zahtev za pojedinačno ispitivanje u kome se navode razlozi odbijanja i nanosi propisane žigove.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i o svakoj jedinici oružja koja nakon utvrđenih nedostataka iz stava 4. ovog člana nije podvrgnuta ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana uručenja zaključka podnosiocu zahteva o utvrđenim nedostacima.

Pojedinačno ispitivanje municije

Član 20.

Pojedinačno ispitivanje municije i elemenata municije, serijski proizvedene, vrši se proverom uzoraka svake serije, koje obuhvata:

1)         uzorkovanje;

2)         proveru oznaka za identifikaciju na svakom metku ili elementu municije;

3)         proveru oznaka za identifikaciju na svakoj jedinici pakovanja;

4)         vizuelnu proveru;

5)         kontrolu osnovnih dimenzija;

6)         proveru maksimalnog pritiska ili ekvivalentne karakteristike i brzine zrna ili sačme;

7)         proveru sigurnosti funkcionisanja.

Za svaku seriju municije koja je ispunila uslove pojedinačnog ispitivanja, Agencij na zahtev proizvođača ili uvoznika izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova i daje ovlašćenje da na svaku jedinicu pakovanja municije nanose propisane žigove. Proveru ispunjenosti uslova Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja ovlašćenja.

Ako se prilikom provere iz stava 2. ovog člana utvrde odstupanja od utvrđenih uslova za nanošenje propisanih žigova, Agencija će doneti rešenje kojim se oduzima ovlašćenje.

Za seriju municije koja nije ispunila uslove pojedinačnog ispitivanja, Agencija donosi zaključak u kome se navode utvrđeni nedostaci. Po otklanjanju utvrđenih nedostataka, proizvođač odnosno uvoznik, može podvrgnuti municiju ponovnom ispitivanju.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i o svakoj seriji municije koja nakon utvrđenih nedostataka iz stava 4. ovog člana nije podvrgnuta ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana obaveštavanja podnosioca zahteva o utvrđenim nedostacima.

Dobrovoljno ispitivanje

Član 21.

Proizvođač, uvoznik odnosno vlasnik oružja, naprava ili municije koji su ispitani može da podnese zahtev za dobrovoljno ispitivanje Agenciji.

Za slučaj da oružje, naprave ili municija, prilikom ispitivanja iz stava 1. ovog člana, nisu ispunili uslove koji su propisani za obavezno ispitivanje, Agencija donosi zaključak o utvrđenim nedostacima. Po otklanjanju utvrđenih nedostataka, vlasnik oružja, naprave ili municije, može podvrgnuti oružje, naprave ili municiju ponovnom ispitivanju.

Tormentacija i pojačano ispitivanje (pojačana tormentacija)

Član 22.

Agenciji se može podneti zahtev za tormentaciju oružja, kao i zahtev za pojačano ispitivanje.

Predmet pojačanog ispitivanja iz stava 1. ovog člana može biti samo oružje sa glatkom cevi.

Podnosilac zahteva snosi eventualnu štetu nastalu na oružju usled tormentacije ili pojačanog ispitivanja.

U slučaju da su nepovoljne posledice tormentacije ili pojačanog ispitivanja takve da bi dalja upotreba oružja mogla izazvati teške posledice po život, zdravlje ili imovinu ljudi, Agencija izdaje potvrdu da takvo oružje nije bezbedno za dalju upotrebu i bez odlaganja dostavlja Ministarstvu pisano obaveštenje o utvrđenim nedostacima.

Ispitivanje onesposobljenog oružja

Član 23.

Za onesposobljeno oružje koje je ispunilo uslove sadržane u propisima koji uređuju nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije i onesposobljavanje oružja, Agencija izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova i na osnovne delove oružja nanosi propisane žigove i godinu ispitivanja.

Za onesposobljeno oružje koje nije ispunilo uslove ispitivanja, Agencija donosi zaključak u kome se navode utvrđeni nedostaci.

Po otklanjanju utvrđenih nedostataka, podnosilac zahteva može podvrgnuti oružje ponovljenom ispitivanju.

Podatke o onesposobljenom oružju i izdatim potvrdama, Agencija dostavlja nadležnom organu Ministarstva u roku od 15 dana od dana ispitivanja onesposobljenog oružja.

Obeležavanje oružja i naprava

Član 24.

Obeležavanje oružja je postupak kojim se trajno utiskuje oznaka koja omogućava identifikaciju proizvođača, zemlje porekla, godinu proizvodnje, kalibar, model i serijski (fabrički) broj oružja.

Na svakoj napravi, u momentu proizvodnje, od strane proizvođača moraju biti nanesene vidljive, trajne i jedinstvene oznake kako bi se identifikovala zemlja porekla, proizvođač, model, godina proizvodnje, serijski broj.

Oružje i naprave koji nisu obeleženi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, ne smeju biti stavljeni u promet.

Uvezeno oružje mora da poseduje oznake iz stava 1. ovog člana. Pored oznaka iz stava 1. ovog člana uvezeno oružje mora da poseduje oznaku Republike Srbije i godinu uvoza.

U slučaju da oružje ne poseduje oznake iz st. 1. i 4. ovog člana, Agencija će naneti propisane oznake. Troškove obeležavanja oružja snosi uvoznik.

Odredbe stava 4. ovog člana ne primenjuju se na oružje koje se privremeno uvozi ili je u tranzitu kroz Republiku Srbiju.

Obeležavanje municije

Član 25.

Obeležavanje municije je postupak koji se vrši od strane proizvođača, tako što se na svaki metak nanose vidljive i trajne oznake kako bi se identifikovali proizvođač i kalibar. Kod municije sa visokim performansama nanosi se i znak upozorenja. Na jedinicu pakovanja municije nanosi se zemlja porekla, serijski broj i žig konačnog prijema ili žig homologacije.

V.         PRAVA I OBAVEZE PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, PRODAVCA, SERVISERA I VLASNIKA ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE

Obaveze proizvođača

Član 26.

Proizvođač je obavezan da:

1)         u skladištu drži samo obeleženo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koji predstavljaju finalne proizvode, a da pre stavljanja u promet, izvrši homologaciju, ispitivanje i žigosanje oružja, naprava, municije i onesposobljenog oružja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa koji regulišu žigosanje onesposobljenog oružja;

2)         u pisanoj formi informiše Agenciju o svim izmenama u proizvodnji oružja, naprava i municije, ako te izmene mogu da utiču na osobine nekog od tih proizvoda, u roku od 30 dana od dana izmene;

3)         na osnovnim delovima oružja, i napravama obezbedi pogodno mesto za nanošenje odgovarajućih žigova;

4)         obeleži oružje, njegove osnovne delove, naprave i municiju u skladu sa članom 24. st. 1. i 2. i članom 25. ovog zakona;

5)         omogući ulaz i pristup mestu proizvodnje i korišćenje objekata i opreme za ispitivanje, potrebno osoblje, kao i da obezbedi potrebnu saradnju sa zaposlenima Agencije i Ministarstva.

Obaveze uvoznika

Član 27.

Uvoznik oružja je dužan da u roku od 15 dana od dana uvoza oružja, osnovnih delova za oružje, naprava i municije podnese Agenciji zahtev za obeležavanje i/ili žigosanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju.

Uvoznik je dužan da prilikom prodaje preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača.

Uputstva domaćih proizvođača i prevodi uputstava iz stava 2. ovog člana moraju biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Obaveze prodavca

Član 28.

 Ovlašćeni prodavac je dužan da drži i stavi u promet samo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koji su ispitani, žigosani i obeleženi u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisom kojim je regulisano žigosanje onesposobljenog oružja.

Obaveze ovlašćenog servisera

Član 29.

Pravno lice ili preduzetnik koji je ovlašćen da se bavi popravljanjem i prepravljanjem oružja (u daljem tekstu:ovlašćeni serviser), koji izvrši popravku ili prepravku oružja kojom je zamenjen ili ugrađen njegov osnovni deo, izveden drugi zahvat na oružju kojim se utiče na njegovo funkcionisanje i na sigurnost pri gađanju ili trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača, dužno je da dostavi popravljeno ili prepravljeno oružje u roku od 15 dana od dana popravke ili prepravke na ponovljeno pojedinačno ispitivanje Agenciji.

Ovlašćeni serviser iz stava 1. koji izvrši onesposobljavanje oružja dužan je da u roku od 15 dana od dana onesposobljavanja, dostavi Agenciji onesposobljeno oružje na ispitivanje.

Troškovi ispitivanja iz st. 1. i 2. ovog člana padaju na teret vlasnika oružja.

Ovlašćeni serviser je dužan da:

1)         izvrši popravku ili prepravku oružja, tako da obezbedi sigurnost funkcionisanja u skladu sa tehničkim zahtevima;

2)         dostavi Agenciji na uvid pisano obaveštenje sa opisom načina i tehnološkog postupka prepravke i modifikacije oružja.

Prevoz

Član 30.

Vlasnik, uvoznik, proizvođač odnosno ovlašćeni prevoznik dužan je da podnese zahtev za odobrenje prevoza Ministarstvu, radi ispitivanja, žigosanja i obeležavanja u skladu sa zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Član 31.

Zabranjeno je neovlašćeno ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, osim u slučajevima kada se ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja vrši od strane ovlašćenih pravnih lica država članica C.I.P.-a.

Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje ili izmena oznaka i žigova na oružju, municiji i napravama.

VI.        EVIDENCIJE Evidencije koje vodi Agencija

Član 32.

Agencija je dužna da vodi evidenciju o podnetim zahtevima i ispitanom, žigosanom, homologovanom i obeleženom oružju i napravama, kao i onesposobljenom oružju (vrsta, proizvođač, zemlja porekla, marka, model, kalibar, serijski (fabrički) broj, broj oružnog lista), o kontrolisanoj municiji i elementima municije (vrsta, proizvođač, zemlja porekla, marka, tip zrna ili sačme, kalibar, serijski broj), evidenciju o podnosiocima zahteva (ime, prezime/naziv, jedinstveni matični broj građana/matični broj, broj lične karte

 

odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište/sedište), o datumu prijema oružja, naprava i municije u Agenciji i o datumu preuzimanja oružja, naprava i municije.

Agencija je dužna da vodi evidenciju o podnetim zahtevima, izdatim i oduzetim ovlašćenjima za homologaciju i za nanošenje žiga na kontrolisanu seriju municije.

Evidencije iz ovog člana moraju se voditi uredno, ažurno i čuvaju se trajno. Agencija Ministarstvu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, predaje primerak evidencija koje su propisane ovim zakonom u pisanom ili elektronskom obliku.

Izgled evidencija koje vodi Agencija bliže se uređuje propisom koji donosi ministar, na predlog Agencije.

Evidencije koje vodi Ministarstvo

Član 33.

Ministarstvo vodi evidencije o podnetim žalbama i rešenjima kojima se odlučuje o rešenjima Agencija, o izvršenim nadzorima, o rešenjima kojima se zabranjuje odvijanje procesa i pružanja usluga uvozniku, ovlašćenim prodavcima, ovlašćenim serviserima i drugim pravnim licima i preduzetnicima.

Navedene evidencije sadrže sledeće podatke:

Naziv pravnog lica i preduzetnika, sedište, matični broj, podatke o oružju, napravama i municiji, prostorijama, sredstvima, kao i podatke o ličnosti vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih kod pravnog lica i preduzetnika: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta odnosno boravišta.

Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku.

Podatke iz navedenih evidencija Ministarstvo može davati državnim i drugim organima i organizacijama, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, ako su zakonom ovlašćeni da traže i primaju te podatke ili ako su im ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti.

VII.       MEĐUNARODNA SARADNjA

Član 34.

Međunarodna saradnja u oblasti ispitivanja, obeležavanja i žigosanja ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ostvaruje se:

1)         zaključivanjem međunarodnih ugovora;

2)         članstvom i učešćem u radu međunarodne organizacije C.I.P.;

3)         međusobnim obaveštavanjem i razmenom informacija sa drugim državama članicama C.I.P.-a i Stalnim biroom C.I.P-a;

4)         pripremanjem, organizovanjem i učestvovanjem na međunarodnim plenarnim sednicama, potkomisijama i radnim grupama C.I.P.-a.

VIII.      OVLAŠĆENjE ZA DONOŠENjE IZVRŠNIH PROPISA

Član 35.

Ministar podzakonskim aktom bliže uređuje:

1)način vršenja provera, prilikom ispitivanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno, kao i izgled oznaka i žigova iz člana 14. stav 2. ovog zakona;

2) na predlog Agencije, izgled evidencija iz člana 32. stav 5. ovog zakona.

IX.        KAZNENE ODREDBE

Član 36.

Novčanom kaznom kazniće se za prekršaj:

1)         uvoznik koji prilikom prodaje ne preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača u skladu sa članom 27. st. 2. i 3. ovog zakona;

2)         pravno lice ili preduzetnik koji stavi u promet naprave i vazdušno oružje koji nisu obeleženi i ispitani u skladu sa članom 3. stav 2. ovog zakona;

3)         proizvođač koji u pisanoj formi ne informiše Agenciju o svim izmenama u proizvodnji oružja, naprava i municije, ako te izmene mogu da utiču na osobine nekog od tih proizvoda u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

4)         proizvođač koji na osnovnim delovima oružja, i napravama ne obezbedi pogodno mesto za nanošenje odgovarajućih žigova u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

5)         ovlašćeni serviser ne dostavi Agenciji na uvid pisano obaveštenje sa opisom načina i tehnološkog postupka prepravke i modifikacije oružja u skladu sa članom 29. stav 4. tačka 2) ovog zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Pored novčane kazne izreći će se zaštitna mera oduzimanja oružja, naprava i municije.

Član 37.

Novčanom kaznom kazniće se za prekršaj:

1)         pravno lice ili preduzetnik koji stavi u promet vatreno oružje i njegove osnovne delove koji nisu obeleženi, ispitani, žigosani ili onesposobljeni u skladu sa članom 3. ovog zakona;

2)         proizvođač koji u skladištu ne drži oružje obeleženo u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 4) ovog zakona;

3)         proizvođač koji pre stavljanja u promet ne izvrši homologaciju, ispitivanje i žigosanje oružja, naprava, municije i onesposobljenog oružja u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

4)         pravno lice ili preduzetnik koji ne ispita, žigoše i obeleži vatreno oružje iz člana 5. stav 1. tačka 1) kome je promenjena namena u skladu sa članom 5. stav 2. ovog zakona;

5)         pravno lice ili preduzetnik koji stavi u promet oružje koje nije obeleženo suprotno članu 24. stav 3. ovog zakona;

6)         proizvođač koji ne omogući ulaz i pristup mestu proizvodnje i korišćenje objekata i opreme za ispitivanje, potrebno osoblje, i ne obezbedi potrebnu saradnju sa zaposlenima Agencije i Ministarstva u skladu sa članom 26. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

7)         uvoznik koji u roku od 15 dana od dana uvoza ne podnese Agenciji zahtev za obeležavanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju oružja, naprava i municije u skladu sa članom 27. stav 1. ovog zakona;

8)         ovlašćeni prodavac koji drži i stavi u promet samo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koja nije ispitana, žigosana i obeležena u skladu sa članom 28. ovog zakona;

9)         ovlašćeni serviser koji popravkom ili prepravkom zamenjen ili ugrađen osnovni deo vatrenog oružja, ili nakon izvedenog drugog zahvata na oružju kojim se utiče na njegovo funkcionisanje i na sigurnost pri gađanju ili trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača nije ispitao i žigosao u skladu sa članom 29. stav 1. ovog zakona;

10)       ovlašćeni serviser koji u roku od 15 dana od dana onesposobljavanja oružja ne dostavi Agenciji onesposobljeno oružje na ispitivanje u skladu sa članom 29. stav 2. ovog zakona;

11)       ovlašćeni serviser koji izvrši popravku ili prepravku oružja na način da ne obezbedi sigurnost funkcionisanja u skladu sa tehničkim zahtevima, suprotno članu 29. stav 4. tačka 1) ovog zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Pored novčane kazne izreći će se zaštitna mera oduzimanja oružja, naprava i municije, i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti u trajanju od 6 meseci do tri godine.

Član 38.

Ko neovlašćeno ispituje, žigoše i obeležava oružje, naprave i municiju shodno članu 31. stav 1. ovog zakona, kazniće se kaznom zatvora do šezdeset dana, kao i novčanom kaznom od 5.000 do 150.000. dinara.

Ko neovlašćeno ukloni ili izmeni oznake i žigove shodno članu 31. stav 2. ovog zakona, kazniće se kaznom zatvora do šezdeset dana, kao i novčanom kaznom od 5.000 do 150.000. dinara.

Za prekršaje iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara, preduzetnik kaznom zatvora do šezdeset dana i novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu kaznom zatvora do šezdeset dana i novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Pored novčane kazne izreći će se zaštitna mera oduzimanja predmeta.

X.         PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Na proizvođače oružja, naprava i municije koje se izvoze, odredbe ovog zakona ne primenjuju se do datuma prijema Republike Srbije u članstvo C.I.P.-a.

Član 40.

Danom osnivanja Agencije prestaje sa radom Zavod za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću.

Prava, obaveze, poslove, zaposlene, sredstva, dokumentaciju i predmete u Zavodu za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću, preuzima Agencija.

Član 41.

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se važeći propisi, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 42.

Postupci započeti do dana početka primene ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona.

Član 43.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ("Službeni glasnik SCG", broj 31/04) i Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije ("Službeni glasnik RS", broj 46/95).

Član 44.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

 II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Cilj donošenja Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije je obezbeđivanje sigurnosti funkcionisanja vatrenog oružja, naprava i municije, sigurnost pri upotrebi, manipulaciji i skladištenju, kao i standardizacija i unifikacija oružja, naprava i municije. Sigurnost korisnika oružja, naprava i municije obezbediće se donošenjem ovog zakona i pratećih propisa, utvrđivanjem načina i vrste ispitivanja i kontrole koje sprovode ovlašćena pravna lica za ispitivanje oružja, naprava i municije. U konkretnom slučaju, radi se o ispitivanju, kontroli, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije pre puštanja u promet, koje se mora pravno obezbediti donošenjem posebnog zakona i podzakonskih akata na osnovu tog zakona. Imajući u vidu izuzetan značaj ove oblasti, posebno sa aspekta bezbednosti života i imovine lica, ista mora biti regulisana zakonom, jer se u suprotnom dovodi u pitanje bezbednost građana i njihove imovine.

Donošenje predloženog zakona je jedan od uslova za pristupanje Republike Srbije Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje od 01. jula 1969.godine i povratak Republike Srbije u Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (Commission Internationale Permanente pour L Eprueuve des Armes a Feu portatives - C.I.P)

Pre stavljanja u promet, vatreno oružje, naprave i municija za civilnu upotrebu u EU i zemljama članicama C.I.P-a obavezno se ispituje i kontroliše od strane ovlašćenih organizacija za ispitivanje i kontrolu oružja i municije koja je priznata od strane C.I.P-a.

U sadašnjoj situaciji, domaći proizvođači oružja i municije, za svaki proizvod namenjen izvozu, obavezu ispitivanja, kontrole i žigosanja obavljaju u inostranstvu, uglavnom u Austriji ili Mađarskoj. Izdvajanje finansijskih sredstava za ovu namenu iznosi oko 220.000 USD(dolara) godišnje.

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je 1969. godine donela Zakon o ispitivanju i žigosanju, odnosno obeležavanju ručnog vatrenog oružja i municije ("Službeni list SFRJ", broj 20/69), Pravilnik o postupku za ispitivanje i žigosanje odnosno obeležavanje ručnog vatrenog oružja, municije i ručnih aparata i naprava kod kojih se za pogon koristi energija barutnih gasova ("Sl.užbeni list SFRJ", broj 15/70), Pravilnik o uslovima koje moraju ispuniti stručne radne organizacije za ispitivanje i žigosanje odnosno obeležavanje ručnog vatrenog oružja i municije ("Službeni list SFRJ", broj 23/69).

Nakon osnivanja Zavoda za ispitivanje oružja i municije u Kragujevcu 29.12.1969.godine stvoreni su preduslovi da učlanjenje SFRJ u Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja.

U skladu sa tim, SFRJ je dana 23.05.1973.godine pristupila Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje i postala član Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja C.I.P.

Na osnovu mišljenja Arbitražne komisije Mirovne konferencije o Jugoslaviji da SFRJ više ne postoji, Stalna međunarodna komisija za ispitivanje ručnog vatrenog oružja je na XXII Plenarnoj sednici prihvatila stav da SFRJ ne postoji, da Konvencija o uzajamnom priznavanju žigova za vatreno oružje, nema efekta prema SR Jugoslaviji i da se žigovi Zavoda za ispitivanje oružja i municije iz Kragujevca ne priznaju od 30.09.1992.godine.

Savezna Republika Jugoslavija je dana 06.12.2000.godine podnela zahtev za ponovno pristupanje Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za vatreno oružje, i učlanjenje u Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja.

Zahtev SR Jugoslavije je dana 02.04.2001.godine zvanično prosleđen od strane Stalnog biroa Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja, svim zemljama potpisnicama Konvencije.

Ministarstvo za inostrane poslove, spoljnu i međunarodnu trgovinu i međunarodnu saradnju Kraljevine Belgije uputilo je akt (broj akta J22-MS-94- Cir.1163-S-84.570/11990 od 08.05.2002.godine), kojim je obavestilo Ambasadu SR Jugoslavije u Briselu da zbog primedbi jednog broja zemalja na Zakon i Pravilnik o ispitivanju ručnog vatrenog oružja i municije, zahtev SR Jugoslavije za pristupanje Konvenciji ne može biti prihvaćen.

Državna zajednica Srbije i Crne Gore je dana 22.11.2004.godine podnela zahtev za ponovno pristupanje Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje i učlanjenje u Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja.

Ministarstvo za inostrane poslove, spoljnu i međunarodnu trgovinu i međunarodnu saradnju Kraljevine Belgije (aktom broj J4-CD-2006-Cir.1351-S- 92.660/10025 od 21.02.2006.godine), zvanično je Ambasadu Državne zajednice Srbije i Crne Gore obavestilo da, zbog primedbi dve zemlje potpisnice Konvecije, zahtev Srbije i Crne Gore za pristupanje Konveciji nije kompletan, da nedostaju Pravilnik i podaci o posebnoj organizaciji za ispitivanje i kontrolu oružja i municije, pa iz navedenih tehničkih razloga zahtev ne može biti prihvaćen.

Pristupanjem Republike Srbije Konvenciji, sredstva koja izdvajaju domaći proizvođači oružja i municije za ispitivanje kod inostranih zavoda bi bila usmerena posebnoj organizaciji za ispitivanje i kontrolu oružja i municije u zemlji, što bi zaustavilo odlivanje deviznih sredstava i uz to bi se ostvarila i značajna ušteda prouzvođačima oružja i municije.

Pristupanja Republike Srbije Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za vatreno oružje je od izuzetnog značaja za proizvođače i izvoznike oružja i municije za civilnu upotrebu, jer će doprineti nesmetanom protoku roba, kao i usaglašavanju naših zakona i propisa iz oblasti oružja i municije sa zakonodavstvom Evropske Unije.

Odlukom Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća, Zavod za ispitivanje i žigosanje ručnog vatrenog oružja i municije organizovan je kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću i posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava ("Službeni glasnik RS", broj 9/09).

Donošenjem Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije bi se obezbedila perspektiva Zavodu za ispitivanje oružja i municije u Kragujevcu koji poseduje objekte, opremu i kadrove za vršenje poslova ispitivanja i kontole oružja i municije. Opremu, dokumentaciju i zaposlene Zavoda preuzela bi Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, nad čijim radom bi nadzor vršilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sa postojećim kapacitetima Agencija bi mogla da vrši usluge proizvođačima oružja i municije u susednim državama (Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj...) koje nemaju svoj zavod, odnosno agenciju za ispitivanje oružja i municije, ali imaju proizvodnju civilnog oružja i municije.

Shodno Zakonu o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15) kojim je propisano je da se ne može registrovati oružje iz kategorije B, kao i vazdušno oružje iz kategorije C koje nije ispitano, žigosano i obeleženo u skladu sa propisima koji uređuju ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, predmet Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije je i vazdušno oružje iz kategorije C.

S obzirom na to da je Zakonom o oružju i municiji predviđeno da vazdušno oružje iz kategorije C pripada kategoriji oružja koja ima određeni stepen društvene opasnosti, i da se vazdušno oružje iz kategorije C ne može slobodno nabavljati, kao i to da se drži uz prijavu nadležnom organu, ispitivanje i žigosanje ove kategorije oružje obezbediće veći stepen opšte bezbednosti građana.

Zbog velikih problema sa kojima se države članice Evropske unije susreću sa onesposobljenim oružjem, jer se može vratiti u funkcionalno stanje, i činjenice da je veliki akcenat na postupku onesposobljavanja oružja, tako da se ono ne može osposobiti za upotrebu, Republika Srbija je donela Pravilnik o onesposobljavanju oružja koji je potpuno usklađen sa pravilnikom koji primenjuju članice Evropske unije, kojim je propisan način onesposobljavanja oružja, pa je stoga predmet Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, između ostalog, i onesposobljeno oružje.

Donošenjem novog Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije biće u potpunosti regulisan postupak kojim se vrši provera da li su osnovni delovi oružja trajno onesposobljeni na način da njihovim uklanjanjem, zamenom ili prepravkom, oružje ne može biti ponovo osposobljeno za upotrebu, što će uticati na veći stepen bezbednosti građana.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona propisan je predmet uređenja zakona i to: ispitivanje, žigosanje, obeležavanje i homologacija oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije, prava i obaveze proizvođača, uvoznika, ovlašćenih prodavaca, ovlašćenih servisera i vlasnika oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije, prava i obaveze ovlašćenog pravnog lica za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Članom 2. propisani su pojmovi koji se koriste u ovom zakonu i njihove definicije.

Članom 3. propisana je obaveza obeležavanja, ispitivanja i žigosanja vatrenog oružje, osnovnih delova oružja i municije koja se proizvodi i/ili stavlja u promet, dok naprave i vazdušno oružje iz kategorije C, pre stavljanja u promet moraju biti obeleženi i ispitani.

Članom 4. propisano je da oružje i naprave podležu obaveznoj homologaciji ili pojedinačnom i ponovljenom ispitivanju, kao i da municija podleže obaveznoj kontroli tipa ili pojedinačnom ispitivanju proizvodnje svake serije ili homologaciji.

Članom 5. propisani su izuzeci od obaveze ispitivanja i žigosanja.

Članovima 6-10. propisano je osnivanje Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije kao javnu agenciju, od strane Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, koja poslove ispitivanja, žigosanja, obeležavanja, homologacije oružja, njihovih osnovnih delova, naprava, municije i kontrole tipa municije vrši kao poverene poslove. Nadzor nad radom Agencije vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova. Propisani su izvori finansiranja Agencije, način utvrđivanja cena usluga koje vrši Agencija, a koje plaćaju korisnici tih usluga, kao i da saglasnost na akt kojim se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji daje Vlada. Predviđene su obaveze Agencije, kao i tehnička dokumentacija koju proizvođač dostavlja Agenciji. Propisan je i način na koji Agencija vrši obaveštavanje u oblasti rada C.I.P.-a.

Članovima 11-13. propisana je dvostepenost u odlučivanju, shodna primena Zakona o opštem upravnom postupku i nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koji vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Članom 14. propisane si vrste ispitivanja zakonu i to: homologacija, kontrola tipa municije, pojedinačno ispitivanje, dobrovoljno ispitivanje, pojačano ispitivanje i ispitivanje onesposobljenog oružja i da se način vršenja provera, prilikom ispitivanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja, kao i izgled oznaka i žigova bliže uređuju propisom koji donosi ministar.

Članovima 15-16. propisano je šta obuhvata homologacija, koje oružje, naprave i municija joj se podvrgavaju, kao i obaveze Agencije, odnosno radnje koje preduzima Agencija prilikom vršenja homologacije.

Članom 17. propisan je postupak kontrole tipa municije, kojem se podvrgava svaki tip municije koja je prvi put serijski proizvedena ili se prvi put uvozi, kao i obaveze Agencije, odnosno radnje koje preduzima Agencija prilikom vršenja kontrole tipa municije.

Članom 18. propisano je koje oružje, naprave i municije su predmet pojedinačnog ispitivanja.

Članom 19. propisan je postupak pojedinačnog ispitivanja oružja i naprava, kao i obaveze Agencije, odnosno radnje koje preduzima Agencija prilikom vršenja pojedinačnog ispitivanja oružja i naprava.

Članom 20. propisan je postupak pojedinačnog ispitivanja municije i obaveze Agencije, odnosno radnje koje preduzima Agencija prilikom vršenja pojedinačnog ispitivanja municije.

Članom 21. propisano je dobrovoljno ispitivanje i mogućnost za proizvođača, uvoznika, odnosno vlasnika oružja, naprava i municije koji su prethodno već ispitani da podnesu zahtev za dobrovoljno ispitivanje Agenciji.

Članom 22. propisana je tormentacija i pojačano ispitivanje (pojačana tormentacija).

Članom 23. propisano je ispitivanje onesposobljenog oružja. Članom 24. propisan je postupak obeležavanja oružja i naprava. Članom 25. propisan je postupak obeležavanja municije.

Članovima 26-29. predviđena su prava i obaveze proizvođača, uvoznika, prodavca, servisera i vlasnika oružja, naprava i municije po ovom zakonu.

Članom 30. propisana je obaveza podnošenja zahteva za odobrenje prevoza Ministarstvu unutrašnjih poslova od strane vlasnika, uvoznika, proizvođača odnosno ovlašćenog prevoznika, radi ispitivanja, žigosanja i obeležavanja u skladu sa zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Članom 31. propisana je zabrana neovlašćenog ispitivanja, žigosanja i obeležavanjaoružja, naprava i municije, osim u slučajevima kada se ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja vrši od strane ovlašćenih pravnih lica država

članica C.I.P.-a, kao i zabrana neovlašćenog uklanjanja ili izmena oznaka i žigova na oružju, municiji i napravama.

Članom 32. propisane su evidencije koje vodi Agencija, kao i da se izgled ovih evidencija bliže uređuje propisom koji donosi ministar, na predlog Agencije.

Članom 32. propisane su evidencije koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Članom 34. predviđena je međunarodna saradnja, odnosno načini na koje se ona ostvaruje.

Članom 35. propisano je ovlašćenje za donošenje izvršnih propisa na osnovu ovog zakona.

Članovima 36-38. predviđene su kaznene odredbe za prekršaje po ovom zakonu.

Članovima 39-44. predviđene su prelazne i završne odredbe. Propisano je da se na proizvođače oružja, naprava i municije koje se izvoze, odredbe ovog zakona ne primenjuju do datuma prijema Republike Srbije u članstvo C.I.P.-a. Predviđeno je da danom osnivanja Agencije prestaje sa radom Zavod za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i da prava, obaveze, poslove, zaposlene, sredstva, dokumentaciju i predmete u Zavodu za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću, preuzima Agencija. Propisan je rok od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za donošenje izvršnih propisa, kao i da će se do njihovog donošenja primenjivati važeći propisi, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. Predviđeno je da će se postupci započeti do dana početka primene ovog zakona okončati po propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona.

Predviđeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ("Službeni glasnik SCG", broj 31/04) i Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije ("Službeni glasnik RS", broj 46/95), da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo kapacitete za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova predviđena je nova organizaciona jedinica u čijoj bi nadležnosti bilo vršenje nadzora nad primenom ovog zakona, pa je iz budžeta Republike Srbije potrebno izdvojiti sredstva za zarade zaposlenih u navedenoj organizacionoj jedinici.

Sredstva iz budžeta Republike Srbije potrebna su i nakon pristupanja Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje od 01. jula 1969. godine, jer je iznos godišnje članarine u ovoj organizaciji je 10.000,00 EUR.

Istovremeno, pristupanjem Republike Srbije Konvenciji sredstva koja izdvajaju domaći proizvođači oružja i municije za ispitivanje kod inostranih zavoda bi bila usmerena posebnoj organizaciji-agenciji za ispitivanje i kontrolu oružja i municije u zemlji, čiji je osnivač Vlada. Na ovaj način zaustavilo bi se odlivanje deviznih sredstava i uz to bi se ostvarila i značajna ušteda proizvođačima oružja i municije.

Takođe bi Agencija po preuzimanju Zavoda za ispitivanje oružja i municije sa postojećim kapacitetima mogla bi da vrši usluge proizvođačima oružja i municije u susednim državama (Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj...) koje nemaju svoj Zavod za ispitivanje oružja i municije, ali imaju proizvodnju civilnog oružja i municije.

Izvor: Vebsajt MUP, 10.07.2018.