Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE: €� GUVERNER, VICEGUVERNERI, DIREKTOR UPRAVE ZA NADZOR I DRUGI ZAPOSLENI MORAćE DA ODGOVARAJU ZA šTETU KOJA NASTANE U OBAVLJANJU POSLOVA NARODNE BANKE SRBIJE €�


Ustavni sud Republike Srbije oglasio je neustavnim član 86b Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012 i 14/2015 - dalje: Zakon) koji isključuje odgovornost guvernera NBS i najbližih saradnika za štetu koja nastane u obavljanju poslova centralne banke.

Guverner, viceguverneri, direktor Uprave za nadzor i drugi zaposleni moraće da odgovaraju za štetu koja nastane u obavljanju poslova Narodne banke Srbije.

Prema do sada važećoj odredbi Zakona, član 86b, predviđeno je da guverner i zaposleni budu odgovorni, ali samo ako se dokaže da nisu postupali u dobroj veri.

Prema tom članu, osim ako namerno nisu naneli štetu centralnoj banci, oni ne bi mogli odgovarati ni kada prestanu da obavljaju funkciju u toj instituciji, a NBS bi snosila troškove zastupanja tih osoba u sudskim i upravnim postupcima. 

Dakle, Narodna banka bi snosila troškove i onima kojima je prestao radni odnos u toj instituciji.

Ako se u odgovarajućem postupku pravnosnažnom odlukom utvrdi da su te osobe pričinile štetu namerno ili krajnjom nepažnjom, oni  su dužni da Narodnoj banci nadoknade troškove zastupanja, kao i iznos isplaćene štete u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.5.2015.