Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANREDNIM SITUACIJAMA: JAVNA RASPRAVA TRAJE DO 31. MARTA 2015. GODINE


Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronske pošte na adresu: djordje.babic@mup.gov.rs ili na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd.

U toku javne rasprave biće organizovani okrugli stolovi u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu.

U nastavku dajemo integralni tekst Nacrta sa obrazloženjem.

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANREDNIM SITUACIJAMA

Član 1.

U Zakonu o vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 111/09, 92/2011 i 93/2012) u članu 11. stav 2. tačka 3) reči "organizuje izradu Procene" zamenjuju se rečima "izrađuje Procenu".

Tačka 12a) menja se i glasi:

"12a) daje saglasnost i potvrđuje da su procena ugorženosti i planovi zaštite i spasavanja izrađeni u skladu sa propisima kojima je definisan način izrade ovih dokumenata;".

Posle tačke 12a) dodaju se tač. 12b) i 12v) koje glase:

"12b) daje saglasnost na procenu ugroženosti i planove zaštite i spasavanja osposobljenih pravnih lica i potvrđuje njihovu usaglašenost sa planovima zaštite i spasavanja jedinica lokalne samouprave;

12v) izdaje Licencu za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja (u daljem tekstu: Licenca);".

U tački 13) reči "zaštitu i spasavanje" zamenjuju se rečima "vanredne situacije".

Član 2.

U članu 14. stav 1. tačka 9) reči "Službe osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja" zamenjuju se rečima "Službe 112".

Član 3.

Član 15. menja se i glasi:

"Član 15.

U ostvarivanju prava i dužnosti u pitanjima zaštite i spasavanja jedinice lokalne samouprave preko svojih organa obavljaju sledeće poslove:

1) donose odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave obezbeđuju njeno sprovođenje u skladu sa jedinstvenim sistemom zaštite i spasavanja;

2) donose plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja na teritoriji jedinice lokalne samouprave u skladu sa Dugoročnim planom razvoja zaštite i spasavanja Republike Srbije;

3) planiraju i utvrđuju izvore finansiranja za razvoj, izgradnju i izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i razvoj civilne zaštite i sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave;

4) obrazuju Štab za vanredne situacije;

5) neposredno sarađuju sa nadležnom službom, drugim državnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima;

6) ostvaruju saradnju sa regijama i opštinama susednih zemalja, u skladu sa ovim i drugim zakonima;

7) usklađuju svoje planove zaštite i spasavanja sa Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije;

8) određuju osposobljena pravna lica od značaja za zaštitu i spasavanje;

9) obezbeđuju telekomunikacionu i informacionu podršku za potrebe zaštite i spasavanja, kao i uključenje u telekomunikacioni i informacioni sistem Službe 112 i povezuju se sa njim;

10) izrađuju i donose Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

11) prate opasnosti, obaveštavaju stanovništvo o opasnostima;

12) nabavljaju, postavljaju i održavaju akustičke izvore (sirene) i ostalu opremu u okviru sistema javnog uzbunjivanja u republici srbiji i obezbeđuju izradu akustičke studije pokrivenosti sistema javnog uzbunjivanja na svojoj teritoriji;

13) organizuju, razvijaju i vode ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu;

14) formiraju, organizuju i opremaju jedinice civilne zaštite opšte namene i radne jedinice u skladu sa procenom ugroženosti;

15) usklađuju planove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama sa susednim jedinicama lokalne samouprave.

16) određuje menadžera za vanredne situacije za teritoriju svoje opštine (u daljem tekstu: menadžer);

17) preduzimaju druge preventivne mere za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana može se formirati služba za vanredne situacije.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na jedinice lokalne samouprave, shodno se primenjuju i na gradske opštine."

Član 4.

Posle člana 15. dodaje se član 15a koji glasi:

"Član 15a

Menadžer poseduje najmanje visoku stručnu spremu (diplomske akademske-master, specijalističke akademske, specijalističke strukovne odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine) iz oblasti zaštite i spasavanja i Licencu.

Menadžer obavlja sledeće poslove:

1) izrađuje dokumenta za potrebe organizacije i sprovođenja zaštite i spasavanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

2) vrši stručne, tehničke i administrativne poslove za opštinski odnosno gradski štab za vanredne situacije;

3) nosilac je izrade procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja jedinice lokalne samouprave;

4) koordinira rad ostalih organa jedinice lokalne samouprave i drugih subjekata koji učestvuju u izradi procene ugroženosti, plana zaštite i spasavanja i drugih dokumenata koje donosi skupština ili izvršni organ jedinice lokalne samouprave iz oblasti zaštite i spasavanja;

5) član je štaba za vanredne situacije zadužen za operativno i plansko angažovanje snaga i sredstava jedinice lokalne samouprave u vanrednim situacijama;

6) odgovoran je za popunu i obuku jedinica civilne zaštite opšte namene i radnih jedinica;

7) odgovoran je za obuku i rad poverenika civilne zaštite i zamenika poverenika.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave formira službu iz član 15. stav 2. ovog zakona menadžer je rukovodilac te službe."

Član 5.

U članu 20. stav 5. reči: "po tržišnim cenama," brišu se.

Član 6.

U članu 21. stav 2. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

"1) da prihvate raspored u jedinice civilne zaštite i da se odazovu u slučaju mobilizacije tih jedinica;

2) da se odazovu na poziv nadležnog štaba za vanredne situacije radi učešća u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara;".

Član 7.

U članu 22. stav 1. menja se i glasi:

"U izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja učestvuju svi sposobni građani starosti od 16 do 60 (muškarci), odnosno od 16 do 55 godina (žene)."

St. 2-5. brišu se.

Član 8.

U članu 23. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Pripadnici civilne zaštite su pripadnici jedinica civilne zaštite i poverenici civilne zaštite.

Pored lica navedenih u stavu 1. ovog člana, pripadnici civilne zaštite su i zaposleni, odnosno, lica koja su angažovana na vršenju zadataka civilne zaštite u ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima i lica iz člana 29. ovog zakona, kao i druga lica koja odgovore na poziv nadležnih organa i vrše zadatke civilne zaštite pod njihovom kontrolom."

Dosadašnji st. 1-3. postaju st. 3-5.

U stavu 3. koji postaje stav 5. reči "stava 2." zamenjuju se rečima stava 4".

Član 9.

U članu 24. stav 2. reči: "po tržišnim cenama" brišu se.

Član 10.

U članu 25. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naknada za zaposlena lica angažovana na izvršenju zadataka civilne zaštite u neradne dane obračunava se na način iz stava 2. ovog člana.

Zaposleni koji odsustvuje sa posla zbog izvršenja zadatka iz stava 1. ovog člana, ne sme zbog toga da trpi posledice u radno-pravnom statusu kod poslodavca."

Član 11.

U član 31. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Vanredna situacija može da se proglasi za grad, grad Beograd, opštinu, gradsku opštinu ili celu teritoriju Republike Srbije.

Vanredna situacija proglašava se ako postoji neposredna opasnost da će zahvatiti ili ako je već zahvatila teritoriju opštine, gradske opštine, grada i grada Beograda."

Član 12.

U članu 32. stav 3. reči "ili za njen deo" brišu se.

Član 13.

U članu 33. stav 1. tačka 3) briše se.

Član 14.

Član 36. briše se.

Član 15.

U članu 37. stav 1. tačka 3) reči "preko opštinskih štabova za vanredne situacije," brišu se.

Član 16.

U članu 38. stav 1. tačka 14) menja se i glasi:

"14) preuzima neposredno koordinirano angažovanje snaga i sredstava u vanrednim situacijama, kada je istovremeno ugrožen veći broj jedinica lokalne samouprave;"

Tačka 17) briše se.

Posle tačke 19) dodaju se nove tač. 20) i 21) koje glase:

"20) raspušta štab za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave, ukoliko isti ne obavlja poslove zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima, ne donosi pravovremene i odgovarajuće odluke na osnovu kojih se sprovode i preduzimaju potrebne mere zaštite i spasavanja građana i materijalnih dobara u slučaju najave ili nastanka opasnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave;

21) u slučaju raspuštanja štaba za vanredne situacije iz tačke 20. ovog člana, formira privremeni štab za vanredne situacije iz reda članova Republičkog štaba za vanredne situacije, nadležne službe i rukovodioca osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje sa teritorije jedinice lokalne samouprave."

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2-4. koji glase:

"Za operativno delovanje i koordinaciju angažovanih snaga i sredstava u vanrednim situacijama, Republički štab formira Operativni štab kao svoje pomoćno stručno telo, koje je u vreme vanredne situacije proglašene na teritoriji Republike Srbije, u neprekidnom zasedanju.

Operativni štab iz stava 2. ovog člana čine predstavnici ministarstava i drugih pravnih lica koje delegiraju članovi Republičkog štaba.

Republički štab može formirati privremeni operativni štab za operativno delovanje i koordinaciju u vanrednim situacijama na delu teritorije Republike."

Član 17.

U članu 40. stav 2. menja se i glasi:

"Načelnik pokrajinskog štaba je predstavnik nadležne službe, a imenuje ga i razrešava izvršni organ autonomne pokrajine."

Član 18.

Član 41. briše se.

Član 19.

U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

"Snagama za zaštitu i spasavanje angažovanim u akcijama zaštite i spasavanja i operacijama u kojima učestvuju i snage nadležne službe i drugih organizacionih jedinica Ministarstva, na teritoriji za koju je proglašena vanredna situacija, neposredno rukovodi nadležna služba."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno, kada nije aktiviran nadležni štab a postoji najava ili je nastala opasnost koja ugrožava ili može ugroziti živote ljudi i objekte kritične infrastrukture, nadležna služba može narediti hitno angažovanje ljudskih i materijalnih resursa neophodnih organa i službi, posebnih organizacija, ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica i drugih subjekata."

Član 20.

U članu 45. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 21.

Posle člana 45. dodaje se novi član 45a koji glasi:

"Član 45a

Nosioci izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja i menadžeri za vanredne situacije, moraju posedovati licencu za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja (u daljem tekstu: Licenca).

Licencu iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo licu koje ima:

1) najmanje visoku stručnu spremu (diplomske akademske-master, specijalističke akademske, specijalističke strukovne odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine);

2) položen stručni ispit iz oblasti izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja.

Rok važenja Licence je 5 godina.

Ministarstvo će oduzeti Licencu:

1) ako naknadnom proverom utvrdi da nisu ispunjeni uslovi potrebni za izdavanje Licence;

2) ako lice kome je izdata Licenca poslove obavlja na nesavestan i nestručan način.

Ministarstvo vodi evidencije o izdatim i oduzetim Licencama iz ovog člana.

Lica koja učestvuju u izradi procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja, imaju obavezu čuvanja službene tajne i podataka koji su na osnovu zakona ili opšteg akta označeni odgovarajućim stepenom tajnosti.

Ministar propisuje program, način i troškove polaganja stručnog ispita, visinu nadoknade za rad ispitne komisije, izgled i postupak izdavanja i oduzimanja Licence iz stava 1. ovog člana."

Član 22.

U članu 48. stav 3. menja se i glasi:

"Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u gradskim opštinama izrađuju organi i službe gradskih opština u saradnji sa nadležnim organima grada i područnom organizacionom jedinicom nadležne službe."

Dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Procena ugroženosti i plan zaštite i spasavanja autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica i drugih pravnih lica koji izrađuju procenu ugroženosti i plan zaštite i spasavanja, moraju imati saglasnost nadležne službe."

Član 23.

Član 49. menja se i glasi:

"Član 49.

Ovlašćena i osposobljena pravna lica i druge organizacije opremljene i osposobljene za zaštitu i spasavanje, izrađuju plan zaštite i spasavanja koji su im utvrđeni Nacionalnim planom, pokrajinskim ili planovima jedinica lokalne samouprave;

Pravna lica iz stava 1. ovog člana izrađuju i sopstvene planove zaštite i spasavanja. "

Član 24.

Član 49a briše se.

Član 25.

U članu 57. stav 2. reči "Evakuaciji podležu:" zamenjuju se rečima: "Prilikom evakuacije prioritet imaju:".

Stav 3. menja se i glasi:

"Naredbu o obimu evakuacije i kategorijama stanovništva koje se evakuiše donosi nadležni štab za vanredne situacije."

Član 26.

U članu 58. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

 "U slučaju kada lica na koja se odnosi naredba za evakuaciju odbiju da postupe po naredbi nadležnog štaba za vanredne situacije, čime ugrožavaju ne samo sopstvenu bezbednost već i bezbednost drugih lica koja se evakuišu ili vrše evakuaciju, evakuacija se može izvršiti prisilno uz asistenciju policije."

Član 27.

U članu 59. stav 2. menja se i glasi:

"Koordinaciju sprovođenja evakuacije sa teritorije jedne ili više jedinica lokalne samouprave ili gradske opštine na teritoriju druge jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine vrši Republički, odnosno gradski štab za vanredne situacije."

Član 28.

U članu 63. stav 4. menja se i glasi:

"Bliže propise o načinu izgradnje i održavanju skloništa donosi ministar u saradnji sa nadležnim ministrom za poslove odbrane i nadležnim ministrom za poslove građevinarstva.".

Član 29.

U članu 66. stav 2. reč "donosi" zamenjuje se rečima "daje mišljenje na".

Član 30.

U članu 73. stav 1. menja se i glasi:

"Privredno društvo i drugo pravno lice iz člana 72. ovog zakona dužno je, uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi, u skladu sa Planom zaštite od udesa, preduzme mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu."

Član 31.

U članu 79. stav 4. briše se.

Član 32.

U članu 80. stav 1. reči "Privredno društvo i drugo pravno lice dužno je da izradi i dostavi Ministarstvu Plan zaštite od udesa:" zamenjuju se rečima "Ministarstvo daje saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednom društvu i drugom pravnom licu:"

St. 2-5. brišu se.

Član 33.

U članu 91. stav 2. menja se i glasi:

"U otklanjanju posledica i sprovođenju asanacije, u skladu sa svojim ovlašćenjima i dužnostima, učestvuju državni organi, jedinice lokalne samouprave, veterinarska inspekcija, komunalna inspekcija, zdravstvene i veterinarske ustanove, komunalna preduzeća, kafilerije i druga ovlašćena i osposobljena pravna lica, snage nadležne službe, Vojske Srbije, jedinice civilne zaštite i građani."

Član 34.

U članu 96. stav 1. reči "i selima" brišu se.

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U naseljenim mestima poverenici se, po pravilu, postavljaju iz redova predsednika mesnih zajednica, šefova mesnih kancelarija i predsednika skupštine stanara."

Dosadašnji st. 2.-5. postaju st. 3.-6.

Član 35.

U članu 97. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Uputstvo za rad poverenika sa kriterijumima za njihovo postavljanje, donosi ministar."

Član 36.

Član 98. menja se i glasi:

"Član 98.

Jedinice civilne zaštite obrazuju se, opremaju i osposobljavaju kao operativne snage za izvršavanje zadataka civilne zaštite.

Jedinice civilne zaštite obrazuju se kao specijalizovane jedinice, jedinice opšte namene i radne jedinice.

Jedinice civilne zaštite opšte namene obrazuju se, opremaju i obučavaju i osposobljavaju radi izvršavanja zadataka civilne zaštite.

Jedinice opšte namene obrazuju jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica.

 Radne jedinice civilne zaštite mogu da obrazuju jedinice lokalne samouprave, u slučaju potrebe, kao privremene sastave od dobrovoljaca i radno sposobnog stanovništva, za izvršavanje jednostavnijih poslova zaštite i spasavanja.

Jedinice civilne zaštite obrazuju se u skladu sa Procenom ugroženosti.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrđuju broj i veličinu jedinica civilne zaštite opšte namene koje obrazuje.

Bliže propise o ličnoj i materijalnoj formaciji jedinica civilne zaštite opšte namene i nastavni plan i program za obuku donosi ministar."

Član 37.

U članu 99. st. 3. i 4. brišu se.

Član 38.

U članu 100. stav 1. menja se i glasi:

"Specijalizovane jedinice civilne zaštite koje formira nadležna služba popunjavaju se zaposlenim licima nadležne službe, vojnim obveznicima u skladu sa posebnim zakonom, obveznicima civilne zaštite i dobrovoljcima.".

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4. koji glase:

"Jedinice civilne zaštite opšte namene lokalnih samouprava pounjavaju se vojnim obveznicima u skladu sa posebnim zakonom, dobrovoljcima i obveznicima civilne zaštite.

 

Specijalizovane jedinice civilne zaštite i jedinice civilne zaštite opšte namene privrednih društva i drugih pravnih lica, popunjavaju se iz reda zaposlenih.

U radne jedinice civilne zaštite raspoređuju se lica iz člana 22. ovog zakona i volonteri."

Dosadašnji st. 2-8. postaju st. 5-11.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 11. reči "stava 1. ovog člana" zamenjuju se rečima "stava 5. ovog člana".

Član 39.

U članu 104. stav 1. tačka 3) posle reči "komunikaciono-informacionog sistema" dodaju se reči "i sistema zaštite informacija".

U stavu 3. tačka 3) menja se i glasi:

"3) jedinice Službe 112;"

Član 40.

Član 105. menja se i glasi:

"Član 105.

Nacionalni centar 112 i operativni centri 112, od subjekata sistema osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja, u skladu sa propisanim procedurama, prikupljaju, analiziraju, prate i obaveštavaju nadležne organe i institucije o svim vrstama informacija iz oblasti zaštite i spasavanja.

Nacionalni centar 112 obavlja međunarodne komunikaciono-informativne poslove iz oblasti zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Operativni centri 112 rade kao jedinstveni komunikaciono-informativni centar.

Jedinice Službe 112 obrazuju se kao specijalizovane jedinice civilne zaštite za osmatranje i uzbunjivanje radi izvršavanja zadataka Službe112.

Jedinice Službe 112 obrazuje i njima upravlja Ministarstvo.

Procedure iz stava 1. ovog člana, propisuje Ministar.

Sistem javnog uzbunjivanja se sastoji od odgovarajućih akustičkih izvora (sirena), uređaja za predaju i prijem signala za daljinsko upravljanje sirenama, prenosnih puteva i ostale opreme, kao i njihove organizacije razmeštaja, procedure upravljanja, upotrebe i održavanja.

Nabavku, postavljanje i održavanje odgovarajućih akustičkih izvora (sirena) i ostale opreme, u skladu sa Procenom ugroženosti, ovim zakonom, akustičkom studijom, tehničkim normativima i drugim propisima i opštim aktima, na svojoj teritoriji, obezbeđuje autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Nabavku, postavljanje i održavanje uređaja za predaju i prijem signala za daljinsko upravljanje sirenama i prenosne puteve obezbeđuje Republika Srbija.

Sistemom za javno uzbunjivanje upravlja nadležna služba.

Ministar propisuje tehničke normative za planiranje, izgradnju i održavanje sistema za javno uzbunjivanje."

Član 41.

Član 106. menja se i glasi:

"Član 106.

Elektroprivredna, vodoprivredna i druga privredna društva koja koriste hidrosisteme i akumulacije jalovine, dužna su da obezbede blagovremeno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva o opasnostima izazvanim akumulacijama koje koriste.

Privredna društva i druga pravna lica koja vrše proizvodnju, skladištenje i promet opasnih materija dužna su da u slučaju udesa obezbede blagovremeno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva o opasnostima izazvanim opasnim materijama.

Subjekti iz stava 1. i 2. ovog člana dužni su da svojim sredstvima izgrade i dograde sisteme za rano upozorovanje obaveštavanje i uzbunjivanje i da se uključe u sistem javnog uzbunjivanja u Republici Srbiji i to u roku:

1) koji odredi nadležni organ a koji ne može biti duži od 2 godine za subjekte koji već obavljaju svoju delatnost;

2) od 30 dana pre početka svog rada za subjekte koji započinju svoju delatnost.

Subjekti iz stava 1. i 2. ovog člana dužni su da svojim sredstvima održavaju izgrađene sisteme za obaveštavanje i uzbunjivanje i da otklone kvar u skladu sa dobijenim merama nadležnog organa u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Vlasnici alarmnih sirena i uređaja, koji su uključeni u sistem javnog uzbunjivanja, osim subjekata iz stava 1. i 2. ovog člana, dužni su da iste održavaju u ispravnom stanju, a u slučaju nemogućnosti potrebno je da iste prenesu u vlasništvo jedinica lokalne samouprave."

Član 42.

U članu 111. stav 1. menja se i glasi:

"Ovlašćena i osposobljena pravna lica vrše zaštitu i spasavanje građana, materijalnih i drugih dobara u slučaju opasnosti i nesreća izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama u skladu sa zadacima iz Nacionalnog plana zaštite i spasavanja ili planova zaštite i spasavanja jedinica lokalne samouprave."

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Angažovanje ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica vrši nadležni štab za vanredne situacije."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reč "ugovorom" briše se.

Član 43.

U članu 112. menja se i glasi:

"Član 112.

U skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, organi i jedinice civilne zaštite popunjavaju se vojnim obveznicima, dobrovoljcima i građanima koji nisu vojni obveznici.

Popunu organa i jedinica civilne zaštite vojnim obveznicima vrši nadležni organ Ministarstva odbrane, prema iskazanim potrebama nadležne službe i organa jedinica lokalne samouprave

Popunu organa i jedinica civilne zaštite dobrovoljcima i građanima koji nisu vojni obveznici vrši nadležna služba i nadležni organ jedinica lokalne samouprave."

Član 44.

Član 120. menja se i glasi:

"Član 120.

Za potrebe obučavanja i osposobljavanja snaga zaštite i spasavanja obrazuju se Nacionalni i regionalni trening centri za vanredne situacije.

Pripadnici civilne zaštite obučavaju se i osposobljavaju za izvršavanje zadataka civilne zaštite kroz kurseve, seminare, treninge, vežbe, probne mobilizacije i druge vrste obuke.

Bliže propise o načinu obučavanja, nastavnim planovima i programima i normativima nastavnih sredstava i opreme za obučavanje pripadnika civilne zaštite donosi ministar.

O sprovedenim obukama vodi se posebna evidencija.

Bliže propise o načinu vođenja evidencije o obuci propisuje ministar."

Član 45.

Član 121. menja se glasi:

"Član 121.

Pripadnike civilne zaštite raspoređene po vojnoj obavezi, nadležna služba, nadležni organ lokalne samouprave, poziva na obuku preko Ministarstva odbrane, tako što mu poziv uručuje najkasnije 60 dana pre početka obuke, izuzev za probne mobilizacijske vežbe za koju se poziv uručuje odmah.

Mobilizacijsku vežbu može, u cilju provere spremnosti, narediti rukovodilac nadležne službe, odnosno gradonačelnik ili predsednik opštine.

Dobrovoljce i obveznike civilne zaštite raspoređene u specijalizovanim jedinicama poziva nadležna služba.

Pripadnike jedinica civilne zaštite opšte namene poziva organ lokalne samuprave odnosno gradske opštine.

Pripadnika organizovanih snaga zaštite i spasavnja koji se ne popunjava po osnovu vojne obaveze, nadležna služba poziva na obuku neposredno."

Član 46.

U članu 132. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) specijalizovane jedinice civilne zaštite koje obrazuje nadležna služba;".

U članu 132. stav 1. tačka 3) posle reči "održavanje" dodaju se reči "Nacionalnog i".

Član 47.

U članu 135. stavu 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) namenskih prihoda budžeta, koji su definisani kao namenski prihodi Fonda, a naročito:

(1) sredstava ostvarenih na osnovu izdvajanja osiguravajućih društavau visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti;

(2) sredstava pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovineosnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini od 3% od premije osiguranjaod požara;

(3) sredstava ostvarenih na osnovu izdvajanja osiguravajućih društavau visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnihmaterija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju;

(4) sredstava naplaćenih od privrednih subjekata na godišnjem nivou,koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom iprodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovuukupnih instalisanih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacionestanice na magistralnom gasovodu, i to:

-0,5% vrednosti maloprodajne cene po 1 l vrste zapaljive tečnosti igasa koji se skladišti;

-0,5% vrednosti maloprodajne cene po 1 kg eksplozivne materije koja seskladišti;

(5) sredstava ostvarenih na osnovu izdvajanja nadležnog organa zaposlove civilnog vazduhoplovstva, namenjenih za potrebe službe za traganjei spasavanje u slučaju udesa vazduhoplova;

(6) sredstava ostvarenih po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica zasportske događaje, po prijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjihposlova;

(7) naplaćenih novčanih kazni za prekršaje predviđene ovim zakonom izakonima koji uređuju oblasti zaštite od požara, eksplozivnih i opasnihmaterija;

(8) sredstava ostavrenih u iznosu od 10 dinara u okviru pretplate za telekomunikacione usluge"

(9) 50% sredstava koja se uplaćuju na odgovarajući račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije i koriste se za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva, u skladu sa posebnim zakonom."

U stavu 2. reči "u stavu 1. tačka 1)" zamenjuju se rečima "u stavu 1. tač. 1) i 2) podtač. (8) i (9)"

Član 48.

Član 140. menja se i glasi:

"Član 140.

Međunarodna saradnja u oblasti zaštite i spasavanja ostvaruje se:

1) zaključivanjem međunarodnih ugovora i njihovom primenom;

2) članstvom i učešćem u radu u međunarodnim organizacijama i institucijama;

3)međusobnim obaveštavanjem i razmenom informacija sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama o opasnostima i posledicama katastrofa i o merama i aktivnostima za smanjenje rizika od katastrofa;

4) pružanjem, traženjem i prihvatanjem međunrodne pomoći u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara;

5) koordinacijom sa nadležnim organima i institucijama države prilikom primanja ili pružanja međunarodne pomoći, kao i u toku tranzita snaga i sredstava za pomoć u zaštiti i spasavanju između drugih država;

6) koordinacijom delovanja snaga za zaštitu i spasavanje drugih država na teritoriji Republike Srbije sa nacionalnim snagama;

7) koordinacijom slanja i prihvata humanitarne pomoći namenjene snagama zaštite i spasavanja tokom vanredne situacije;

8) pripremanjem, organizovanjem i učestvovanjem u međunarodnim projektima, konferencijama, seminarima, kursevima, vežbama i drugim oblicima obučavanja i uspostavljanjem naučno tehničke saradnje."

Član 49.

U članu 143. stav 3. reč "inspektora" zamenjuje se rečima "nadležne službe".

Dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Uputstvo za rad inspektora iz stava 1. ovog člana donosi ministar."

Član 50.

Naslov ispred člana 144. menja se tako što se posle reči "Prekršaji pravnog lica" dodaju reči "i odgovornog lica u pravnom licu".

U članu 144. stav 1. posle tačke 1) dodaju se nove tač. 1a) i 1b) koje glase:

"1a) za menadžera za vanredne situacije odredi lice koje ne ispunjava uslove iz člana 15a stav 1. (član 15. stav 1. tačka 16) u vezi sa članom 15a stav 1.);

 1b) ne izradi i donose procenu ugroženosti i plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u roku (član 147. stav 2.);"

Tačka 5) menja i glasi:

"5) ne omogući izvršenje radova ili ne stavlja na raspolaganje opremu i sredstva zajedno sa potrebnim ljudstvom (član 20. stav 3. i 4);"

Posle tačke 5) dodaje se nova tačka 5a) koja glasi:

 "5a) ne donese odluku o proglašenju vanredne situacije, na predlog nadležnog štaba za vanredne situacije, za teritoriju opštine - predsednik opštine, odnosno za teritoriju grada, grada Beograda - gradonačelnik (član 32. stav 1.);

Posle tačke 10) dadaju se nove tačke 10a) i 10b) koje glase:

"10a) ne obezbedi održavanje svojih skloništa (član 66. stav 3.);

10b) vrši adaptaciju ili rekonstrukciju skloništa i koristi skloništa u svrhe koje bi pogoršale njihove higijenske i tehničke uslove (član 67. stav 1);"

Tačka 21) menja se i glasi:

"21) ne primeni Plan zaštite od udesa u slučaju udesa ili u slučaju nastanka okolnosti koje mogu izazvati udes, odnosno ne ažurira i ne testira Plan zaštite od udesa (član 79. stav 1.i 3);".

Tačka 31) briše se.

Tačka 35) menja se i glasi:

"35) ne obezbedi blagovremeno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva o opasnostima izazvanim akumulacijama koje koriste (član 106. stav 1.);

Tačka 36) menja se i glasi:

"36) ne obezbedi blagovremeno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva o opasnostima izazvanim opasnim materijama (član 106. stav 2.);"

Posle tačke 36) dodaju se nove tačke 36a), 36b) i 36v) koje glase:

" 36a) ne izgradi i dogradi sisteme za rano upozoravanje, obaveštavanje i uzbunjivanje i ne uključi se u sistem za uzbunjivanje u Republici Srbiji (član 106. stav 3);

36b) ne održavaju izgrađene sisteme za obaveštavanje i uzbunjivanje i ne otklone kvar u skladu sa dobijenim merama nadležnog organa (član 106. stav 4.);

36v) ne održavaju alarmirane sirene u ispravnom stanju (član 106. stav 5.);"

U tački 47) reči "član 111. stav 2." zamenjuju se rečima "član 111. stav 3."

Posle tačke 48) dodaje se tačka 48a) koja glasi:

"48a) neovlašćeno upotrebljava znak civilne zaštite (član 116. stav 3);"

U tački 50) reči "član 125.stav 1." zamenjuju se rečima "član 125. stav 3."

Tačka 51) menja se i glasi:

"51) ne donese odnosno ne ažurira Dugoročni plan razvoja sistema zaštite i spasavanja reči (član 129. stavovi 3. i 5);".

Posle tačke 51) dodaje se tačka 52) koja glasi:

"52) ne uplati sredstva u budžetski fond za vanredne situacije (član 135. stav 1. tačka 2))."

Član 51.

U članu 145. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a) ne omogući da se na njihovim nepokretnostima sprovode radovi neophodni za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda i drugih nesreća odnosno ne stave na raspolaganje opremu, materijalno tehnička sredstva i potrebno ljudstvo (član 20. stav 3. i 4);"

U tački 3) reči "član 23.stav 1." zamenjuju se rečima "član 23. stav 3."

Posle tačke 6) dodaje se nova tačka 6a) koja glasi:

"6a) ne obaveste o otkrivenom NUS (član 89. stav 2);"

Tačka 7) briše se.

Posle tačke 10) dodaje se nova tačka 10a) koja glasi:

"10a) neovlašćeno upotrebljava znak civilne zaštite (član 116. stav 3).".

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Lica koja su Licencu stekla na osnovu odredbi Zakona o vanrednim situacijama ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 111/09, 92/11 i 93/12), zadržavaju izdatu Licencu.

Rok važenja Licence iz stava 1. ovog člana ograničava se na pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 53.

Subjekti iz člana 15. ovog zakona dužni su da izrade i donesu Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, najkasnije do 31.12.2016. godine.

Član 54.

Do uspostavljanja broja 112 kao jedinstvenog broja za teritoriju Republike Srbije, koristiće se dosadašnji telefonski broj 1985, kao i ostali brojevi telefona hitnih službi (policija 192, vatrogasci - spasioci 193 i hitna pomoć 194).

Član 55.

Podzakonska akta čije je donošenje predviđeno ovim zakonom doneće se u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav1. tač. 4) i 17) Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i bezbednost njenih građana i da uređuje i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni cilj i razlog donošenja Zakona o vanrednim situacijama bila je potreba da se sistem zaštite i spasavanja kao deo jedinstvenog sistema nacionalne bezbednosti u Republici Srbiji, pravno uredi na jedinstven način, stvaranjem pravnih uslova za uspostavljanje jedinstvenog i integrisanog sistema zaštite i spasavanja a da se istovremeno sistem organizacije i funkcionisanja uskladi sa realnim potrebama zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća.

 Takođe važan razlog za donošenje ovog zakona bio je da se obezbedi pravni okvir za organizovanje i sprovođenje zaštite i spasavanja u jasno podeljenim nadležnostima i odgovornostima između Republike, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave

Zakon o vanrednim situacijama pravno je utemeljio formiranje Sektora za vanredne situacije jula 2010. godine, kao jedinstvene službe čija je osnovna delatnost zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara, organizaciono smeštenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vlada Republike Srbije je, posle više decenija razjedinjenog sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, uspela da stvori pravni i institucionalni ambijent za uspostavljanje jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja u kojem je Sektor za vanredne situacije postao centralni stub oko kojeg su uvezani ostali delovi sistema.

Upravno i instutucionalno objedinjavanje ove delatnosti značilo je preko potrebnu kadrovsku integraciju i objedinjavanje finansijskih i materijalnih sredstava namenjenih zaštiti i spasavanju Republike Srbije. Obrazovanje jedinstvene službe, u okviru jednog resora, rezultovao je kadrovskom integracijom i pravilnijom raspodelom finansijskih sredstava namenjenih sistemu zaštite i spasavanja.

Za četiri godine od kako je donešen Zakon o vanrednim situacijama, a na bazi iskustava u dosadašnjim vanrednim situacijama, ukazala se potreba za izmene i dopune Zakona, sa željom da se preciznije definišu pojedine odredbe koje će učiniti jasniju a samim tim i efikasniju i precizniju primenu ovog zakona. Na taj način bi se omogućilo svim subjektima sistema zaštite i spasavanja da tačno znaju svoja prava i obaveze a takođe i kakve posledice nastaju ukoliko se ne poštuju odredbe zakona. Kao potvrda navedenog je i činjenica da su poslednje vanredne situacije izazavane katastrofalnim poplavama u maju, septembru, oktobru i novembru mesecu 2014. godine, pokazale da postoje određeni problemi u primeni Zakona u delu koji se odnosi na:

1.         preciznije definisana prava, obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave;

2.         načinu funkcionisanja pojedinih štabova za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave i preciziranju postupanja i nadležnosti u vanrednim situacijama;

3.         prava i obaveze ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica u vanrednim situacijama;

4.         prava i obaveze građana i njihova obaveznost učešća u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara na poziv nadležnog štaba za vanredne situacije;

5.         jačanju uloge Republičkog štaba za vanredne situacije u smislu nedostatka većih ovlašćenja u vanrednim situacijama;

6.         nedostatku preciznih ingerencija i uloge Ministarstva unutrašnjih poslova-Sektora za vanredne situacije kao nadležne službe u vanrednim situacijama i u davanju saglasnosti na procene ugroženosti i planove zaštite i spasavanja svih subjekata koji su na osnovu zakona obavezni da ih izrađuju.

7.         finansiranje sistema zaštite i spasavanje.

Najznačajnije izmene i dopune u predlogu radne verzije teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama, ogledaju se u sledećim oblastima:

Prava i obaveze jedinica lokalne samouprave

U ovom delu izvršene su izvesne izmene u sledećem:

-           Prvi put se pominju gradske opštine u sastavu gradova i Grada Beograda u smislu da imaju ista prava i obaveze kao i jedinice lokalne samouprave u rešavanju pitanja zaštite i spasavanja svojih građana.

-           Novina je formiranje službe za vanredne situacije i određivanje menadžera za vanredne situacije kao stručnog lica za poslove zaštite i spasavanja.

-           pojačana odgovornost predsednika opština ili gradonačelnika u pripremi, organizaciji i finansiranju za zaštitu i spasavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

-           Takođe su predložene kaznene odredbe za pravna lica i odgovorna lica i u slučajevima nepostupanja i neorganizovanja zaštite i spasavanja stanovništva u slučajevima kada je opasnost najavljena ili se desila čime su ugroženi životi i imovina građana i objekti kritične infrastrukture. Ono što je bilo izostalo iz osnovne verzije Zakona a sada su predviđene kaznene odredbe ukoliko se ne izradi Procena ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja, zatim za neformiranje jedinica civilne zaštite, za nepostavljanje poverenika civilne zaštite ili neodređivanje osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje i dr. obaveza koje proizilaze iz zakona. Osnovni razlog za ovu novinu je u tome je želja da se u jedinicama lokalne samouprave ojačaju sopstveni kapaciteti za prvi organizovani odgovor u vanrednim situacijama i normativno i organizaciono uredi zaštita i spasavanje.

Način funkcionisanja i odgovornosti štabova za vanredne situacije

U prethodnom dešavalo se u vanrednim situacijama da pojedini štabovi za vanredne situacije na nivou jedinica lokalne samouprave (gradski i opštinski) ne reaguju pravovremeno i ne izvrše potrebne pripremne, a takođe, ni operativne mere kojima se predupređuju ili imanjuju efekti opasnosti koje mogu ugroziti ili ugrožavaju teritoriju za koju su štabovi nadležni. Imajući navedeno u vidu, predlogom teksta izmena i dopuna Zakona o vanrednim situacijama, pored jasnih i preciznih kaznenih odredbi predviđena je mogućnost i data nadležnost Republičkom štabu za vanredne situacije da raspusti štab jedinice lokalne samouprave i uputi na lice mesta svog predstavnika i predstavnika Sektora za vanredne situacije da preuzmu rukovođenje štabom i organizuju efikasnu zaštitu i spasavanje građana i imovine određene jedinice lokalne samouprave. Napred navedeno iz razloga, kako bi država imala pravni mehanizam reagovanja u slučajevima kada je u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ugrožen veliki broj ljudi i imovina kao što je bilo u maju mesecu ove godine u Šapcu ili Obrenovcu a odluke nadležnih štabova za vanredne situacije su donošene sa zakašnjenjem ili uopšte nisu donošene.

Takođe su predviđene dopune u delu koji govori o nadležnosti Republičkog štaba i dodati su novi stavi vi koji definišu da za operativno delovanje i koordinaciju angažovanih snaga i sredstava kao i neprekidan rad u toku vanredne situacije, Republički štab formira Operativni štab kao svoje pomoćno stručno telo. Takođe je definisan sastav ovog operativnog štaba kao mogućnost formiranja privremenog operativnog štaba za deo teritorije Republike gde je nastala vanredna situacija.Razlog zašto je ovakvo rešenje propisano leži činjenici da, Republički štab obzirom na svoj sastav (puno ministara, direktora velikih sistema i posebnih organizacija) ne može raditi u stalnom zasedanju pa je data mogućnost da svaki član štaba delegira svog zamenika - predstavnika (jednog ili više) ili lice sa posebnim ovlašćenjima da u njegovo ime sudeluje u radu ovog operativnog štaba i učestvuje u definisanju snaga i operativnih mera koje se preduzimaju na terenu.

Jedna od bitnih izmena u ovom delu je i ukidanje okružnih štabova za vanredne situacije. Ovi štabovi su bili zamišljeni kao stručno operativna tela koja će u ime Republičkog štaba za vanredne situacije vršiti koordinaciju i rukovođenje u slučajevima kada su ugrožene dve ili više jedinica lokalne samouprave a u sastavu su upravnog okruga. U praksi se pokazalo da je često bilo nemoguće adekvatno odgovoriti u određenim situacijama iz razloga što okružni štabovi nemaju nikakavu materijalnu osnovu niti raspolažu sa snagama i sredstvima ili mehanizmom za uključenje ostalih ovlašćenih ili osposbljenih pravnih lica. Iz navedenog razloga, često je dolazilo do konfuznih situacija na terenu pa i do otvorenog neslaganja gradonačelnika ili predsednika opština sa stavovima, radom i postojanjem okružnih štabova.

Prava i obaveze ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica u vanrednim situacijama

Zakon o vanrednim situacijama je predvideo postojanje posebne kategorije subjekata sistema zaštite i spasavanja koje je definisao kao ovlašćena i osposobljena pravna lica za zaštitu i spasavanje. U skoro svim sistemima zaštite i spasavanja kako zapadnih tako i zemalja u drugom delu sveta, nije moguće imati, za sve vrste izazova, rizika i opasnosti, brojne profesionalne i mobilne snage koje bi bile opremljene i osposobljene da deluju na celoj teritoriji države. Izmenama i dopunama ovog zakona preciznije je definisana obaveza ove kategorije pravnih lica u delu koji se odnosi planiranje sopstvenih zadataka koji su dobijeni od strane nadležnog štaba za vanredne situacije a naglašena je obaveza izrade plana zaštite i spasavanja sopstvenih radnika i imovine.

Prava i obaveze građana u zaštiti i spasavanju

U ovom delu predviđamo samo neke dopune u smislu obaveznosti učešća građana u zaštiti i spasavanju po pozivu nadležnog štaba za vanredne situacije. Takođe su predviđene kaznene odredbe za nepoštovanje ovih odredbi. U praksi se često dešava, da u slučajevima vanrednih situacija kada je ugrožen veći broj lica ili imovine, građani reaguju inertno u smislu da je to obaveza države i lokalnih organa vlasti a da oni to mirno posmatraju sa strane. Izostavljanjem pravovremenog učešća građana u jednostavnim poslovima zaštite i spasavanja (punjenje vreća sa peskom, pravljenjem nasipa na rekama koje prete, razvlačenje vatrogasnih creva, dotur vode, korišćenje metlarica ili naprtnjača u šumskim požarima i td) znatno se usporava proces spasavanja ljudi i imovine što može imati teške posledice. Pored učešća u zaštiti i spasavanju, a na bazi iskustva u poplavama i drugim opasnostima, predviđena je obaveza postupanja građana po naredbi nadležnog štaba za evakuaciju ljudi, stoke i materijalnih dobara. Predviđene su i odgovarajuće kaznene odredbe.

Jačanje ingerencija Sektora u davanju saglasnosti na procene ugroženosti i planove zaštite i spasavanja

svih subjekata koji su na osnovu zakona obavezni da ih izrađuju

Pre objašnjenja zakonskih izmena i dopuna treba reći da je uloga Sektora za vanredne situacije u tome, da pored preduzimanja operativnih mera zaštite i spasavanja sopstvenim snagama, a delujući u multisektorskom kontekstu, vrši koordinaciju i upravljanje višestrukim i različitim učesnicima u aktivnostima i merama koje se preduzimaju radi očuvanja života, materijalnih dobara i životne sredine u opasnostima različitih vrsta. U tom svojstvu, ima zadatak da koordinira akcije raz¬ličitih državnih tela koje mogu pomoći u prevenciji nes¬reće i umanjenju njenih posledica (zdravstvena zaštita, po¬licija, odbrana, agencije odgovorne za zaštitu životne sredine, energetika itd.) a mogu pripadati različitim ministarstvima (unutrašnjih poslova, zdravlja, obra¬zo¬va¬nja, zaštita životne sredine, odbrane itd.) a takođe i posebnim i humanitarnim organizacijama i na kraju ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima za zaštitu i spasavanje. Imajući u vidu dosadašnja iskustva, ukazala se potreba da u slučajevima kada je ugrožen veći broj lica ili objekata kritične infrastrukture, a nije aktiviran Republički štab, Sektoru za vanredne situacije se daju, ingerencije da može izvršiti hitno angažovanje ne samo sosptvenih snaga i sredstava već i kapacitete ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica, ministarstava i posebnih organizacija.

Imajući sve napred navedeno, novim izmenama i dopunama zakona predviđena je i odredba koja obavezuje sve subjekte koji izrađuju svoje procene ugroženosti i planove zaštite i spasavanja da ih dostave Sektoru na verifikaciju-saglasnost u cilju sagledavanja kvaliteta i usklađenosti sa Zakonom i propisanom metodologijom.

Finansiranje

Ranijim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama iz 2012. godine, jednostrano ("dekretom" tadašnjeg ministra finansija), nepromišljeno i nepotrebno su ukinuti izvorni prihodi Budžetskog fonda za finansiranje sistema zaštite i spasavanja čime je u velikoj meri usporen pa i zaustavljen proces razvoja ne samo operativne sposobnosti Sektora za vanredne situacije već i celog sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji.

Novim predlogom izmena i dopuna Zakona o vanrednim situacijama ponovo se uspostavlja funkcionisanje Budžetskog fonda sa istim izvornim prihodima koji su bili predviđeni u prvoj verziji Zakona o vanrednim situacijama. Ukoliko se prihvati formiranje Budžetskog fonda onda možemo sa optimizmom očekivati da će se u narednih 3-5 godina izvršiti preko potrebno zanavljanje ili nabavka sredstava i opreme za vatrogasno spasilačke jedinice, za specijalizovane jedinice civilne zaštite i za ostale subjekte koji participiraju u zaštiti i spasavanju u Republici Srbiji.

             

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama (u daljem tekstu Zakon) sastoji se iz 56 članova. Njima je uglavnom obuhvaćena redakcija pojedinih normi, sa izmenama koje preciznije uređuju već utvrđene institute i na svrsishodniji način reguliše odnos njima uspostavljen.

Članom 1. Nacrta zakona vrši se izmena člana 11. Zakona o vanrednim situacijama (u daljem tekstu: osnovni tekst Zakona), tako što se propisuju dve nove tačke i menja se tačka 3),12a) i tačka 13). Napred pomenutim izmenama i dopunama člana 11. predviđa se da Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje Licencu za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja kao i da daje saglasnost i odobrenje na Procenu ugroženosti i Planova zaštite i spasavanja koja su dužna da izrade subjekti sistema zaštite i spasavanja.

Članom 2. vrši se izmena u članu 14. stav 1. tačka 9) osnovnog teksta Zakona, tako što Služba osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja menja naziv u Služba 112 u skladu sa Evropskim jedinstvenim brojem 112.

Članom 3. menja se član 15. Osnovnog teksta Zakona i gradske opštine se izjednačavaju se u pravima i obavezama jedinica lokalne samouprave. Takođe, napred izneto obrazloženje se odnosi i na izmene u članu 15. stav 1. tač. 1), 2) i 3) osnovnog teksta Zakona. U članu 15. stav 1. menjaju se tačke 9), 12), 13) i 14) i propisuju se nove tačke 16) i 17). Novim odredbama se preciznije definišu obaveze organa jedinica lokalne samouprave po pitanju nabavljanja i održavanja sistema za javno uzbunjivanje. Predviđa se uvođenje novog instituta menadžera za vanredne situacije i obaveza preduzimanja drugih preventivnih mera smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, a sve radi obezbeđenja efikasnijeg i kontinuiranog razvoja sistema zaštite i spasavanja.

U članu 4. dodaje se novi član 15a kojim se preciznije definiše menadžer za vanredne situacije u smislu određivanja uslova koje treba da ima to lice kao i definisanje načelnog delokruga. Takođe je data mogućnost formiranja službe za vanredne situacije u jedinicama lokalne samouprave.

Članom 6. menja se član 21. stav 2. tač. 1) i 2) osnovnog teksta Zakona, kojim se preciznije definiše obaveze građana koje se odnose na prihvatanja rasporeda u jedinice civilne zaštite i obavezu odazivanja u slučaju mobilizacije jedinica civilne zaštite, odnosno poziva nadležnog štaba za vanredne situacije, radi učešća u zaštiti i spasavanju.

U članu 7. izvršena je izmena člana 22. osnovnog teksta Zakona, kojim se preciznije definiše koji građani mogu učestvovati u izvršenju zadataka zaštite i spasavanja.

U članu 8. dopunjuje se član 23. stavovima 1. i 2. osnovnog teksta Zakona kojim se definiše pojam obveznika civilne zaštite.

U članu 9. menja se član 24.stav 2.osnovnog teksta Zakona, kojim se brišu reči po tržišnim cenama, jer je podzakonskim aktom bliže definisana visina naknade koja se isplaćuje pripadnicima civilne zaštite. Na isti način, članom 5. Nacrta izmenjen je i član 20. stav 5. osnovnog Zakona.

U članu 10. dopunjuje se član 25. osnovnog teksta Zakona, kojim se definiše naknada za obveznike civilne zaštite iz rezervnog sastava koji su u radnom odnosu, angažovani na izvršavanju zadataka civilne zaštite u neradne dane. Takođe definisana je odredba koja štiti zaposlenog u smislu zadržavanja radno pravnog statusa u slučaju kada je angažovan u specijalizovanoj jedinici civilne zaštite.

U članu 11. menja se član 31. osnovnog Zakona, kojom se preciznije definiše da se vanredna situacija može proglasisti i za gradske opštine, a da se ne može proglasiti na delu teritorije jedinice lokalne samouprave i na delu terotorije Republike Srbije.

U članu 12. menja se član 32. stav 3. osnovnog teksta Zakona koji se upodobljava sa odredbama u predlogu Nacrta Zakona.

U članu 13. menja se član 33. osnovnog teksta Zakona, zbog ukidanja okružnih štabova za vanredne situacije.

Članom 14. briše se član 36. osnovnog teksta Zakona, a koji se odnosio na nadležnost okružnih štabova za vanredne situacije.

U članu 15. menja se član 37. stav 1. tačka 3. koji se upodobljava sa odredbama u predlogu Nacrta Zakona.

U članu 16. menja se član 38. osnovnog teksta Zakona i briše se tačka 17) zbog ukidanja okružnih štabovi za vanredne situacije, takođe dodaju se nove tačke 20) i 21) kojima se daje nadležnost Republičkom štabu za vanredne situacije da može da raspustiti opštinski ili gradski štab u slučaju kada isti ne postupa u skladu sa Zakonom odnosno ne preduzima mere iz svoje nadležnosti čime ugrožava živote ljudi i materijalna dobra na teritoriji za koju su obrazovani. Propisana je mogućnost formiranja novog privremenog štaba ukoliko se isti raspusti. Takođe, propisuje mogućnost da Republički štab formira svoj pomoćni štab za neoprekidno funkcionisanje i operativno delovanje i koordinaciju angažovanih snaga koje učestvuju ili treba da učestvuju u zaštiti i spasavanju. Predviđa se mogućnost da Republički štab može formirati privremeni operativni štab za deo teritorije Republike Srbije gde se desila vanredna situacija. Na ovaj način se nadomešćuje eventualno nesnalaženje pojedinih štabova jedinica lokalne samouprave.

U članu 17. se menja član 40. stav 2. osnovnog teksta Zakona kojim se preciznije definiše da načelnik pokrajinskog štaba za vanredne situacije bude predstavnik nadležne službe.

Članom 18. briše se član 41. osnovnog teksta Zakona kojim se definiše okružni štab.

U članu 19. menja se član 44. stav 1. osnovnog teksta Zakona, kojim se definiše neposredno rukovođenje u vanrednim situacijama. Takođe, u istom članu se dodaje novi stav kojim se nadležnoj službi daju veća ovlašćenja u angažovanju snaga i sredstava u hitnim situacijama kada nije aktiviran nadležni štab a opasnost treba da nastane ili je već nastala.

U članu 20. menja se član 45. osnovnog teksta Zakona, tako što se briše odredba kojim se definiše izrada planove zaštite i spasavanja na osnovu procene ugroženosti.

U članu 21. dodaje se novi član 45a kojim se umesto člana 49a iz osnovnog teksta zakona, preciznije definiše da nosioci izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja moraju imati odgovarajuću Licencu. U istom članu se propisuju uslovi za dobijanje licence, njeno trajanje i uslovi za oduzimanje Licence.

U članu 22. menja se član 48. osnovnog teksta Zakona tako što se briše stav 3. a dodaju se dva nova stava kojima se definiše ko izrađuje plan zaštite i spasavanja u gradskim opštinama i propisuje obavezu da procena ugroženosti i plan zaštite i spasavanja jedinica lokalne samouprave i gradskih opština moraju imati saglasnost nadležne službe.

U članu 23. menja se član 49. i definiše obaveza da ovlašćena i osposobljena pravna lica i druge organizacije opremljene i osposobljene za zaštitu i spasavanje, izrađuju plan zaštite i spasavanja na utvđeni način.

U članu 24. briše se se član 49a Zakona.

U članu 25. preciznije se definiše način evakuacije i donosilac odluke o sprovođenju evakuacije.

U članu 26. predviđa se mogućnost prisilne evakuacije u posebnom slučaju.

U članu 27. definiše se situacija kada je zbog sprovođenja evakuacije na teritoriji više opština potrebna koordinacija na višem nivou, odnosno štaba za vanredne situacije višeg nivoa.

U članu 28. menja se način na koji će se bliže urediti tehnički normativi za izgradnju i održavanje skloništa.

U članu 29. izmenjen je član 66. u stavu 2. tako da nadležna služba daje mišljenje umesto da donosi program izgradnje i održavanja javnih skloništa.

U članu 30. menja se član 73. i na precizniji način definiše obavezu privrednih društava koja obavljaju aktivnosti u kojima mogu biti prisutne opasne materije, u pogledu postupanja u skladu sa sopstvenim Planom zaštite od udesa.

U članu 31. menja se član 79. osnovnog Zakona, tako što se briše stav 4. koji se odnosi na obavezu usaglašavanja Plana zaštite od udesa privrednog društva i drugog pravnog lica koja obavljaju aktivnosti u kojima mogu biti prisutne opasne materije, u pogledu postupanja u skladu sa sopstvenim Planom zaštite od udesa.

U članu 32. menja se član 80. stav 1. i utvrđuje se da Ministarstvo unutrašnjih poslova daje saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednom društvu i drugom pravnom licu. Takođe brišu se stavovi 2-5 koji su se odnosili na obaveze koje je imali privredno društvo u vezi Plana zaštite od udesa.

U članu 33. menja se član 91.stav 2. kojim se bliže definiše koja lica učestvuju u otklanjanju posledica i sprovođenju asanacije.

U članu 34. menja se član 96. kojim se definišu na koji način se postavljaju poverenici civilne zaštite.

U članu 35. menja se član 97. tako što se dodaje stav 4. kojim se određuje akt odnosno upustvo o radu poverenika koji donosi ministar.

U članu 36. menja se član 98. bliže se određuje obrazovanje jedinica civilne zaštite.

U članu 37. menja se član 99. tako što se stavovi 3. i 4., koji su se odnosili na obrazovanje jedinica civilne zaštite, brišu.

U članu 38. menja se član 100. koji definiše način formiranja i popune jedinica civilne zaštite.

U članu 39. menja se član 104.koji definiše promenu termina osmatračkih stanica u termin Službu 112.

U članu 40. menja se član 105. koji preciznije određuje i definiše Nacionalni centar 112 i operativne centre 112.

U članu 41. menja se član 106. definiše bliže uslove koje trebaju da ispune privredna društva i druga pravna lica, a u slučaju udesa. Takođe i da izgrade i dograde sisteme za rano upozoravanje.

U članu 42. menja se član 111. definiše angažovanje i dužnost ovlašćenih i osposobljenih pravna lica,a u vezi angažovanja za vreme vanredne situacije.

U članu 43. menja se član 112. bliže se definiše popuna i opremanje organa i jedinica civilne zaštite.

U članu 44. menja se član 120. definiše obrazovanje Nacionalnog i regionalnih trening centara za vanredne situacije, vršenje obuka i način vođenja evidencija.

U članu 45. menja se član 121. Preciznije se utvrđuje način pozivanja pripadnika civilne zaštite.

U članu 46. menja se član 132. stav 1. tačka 2) i 3) koji se upodobljava sa odredbama u predlogu Nacrta Zakona.

U članu 47. menja se član 135. pri čemu se utvrđuje obaveze vezane za prihode koji se uplaćuju u Budžetski fond za vanredne situacije.

U članu 48. menja se član 140. definiše na koji način se organizuje međunarodna saradnja u oblasti zaštite i spasavanja.

U članu 49. menja se član 143. određuje donošenje uputstva za rad inspektora koji donosi ministar.

U članu 50. menja se član 144. kojim se predviđaju novčane kazne za prekršaje privrednog društva ili drugog pravnog lica kao i ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica.

U članu 51. menja se član 145. kojim se predviđaju novčane kazne za prekršaje fizičkog lica.

Čl. 52. - 55. predstavljaju prelazne odredbe.

U članu 56. predstavlja završnu odredbu, kojom je utvrđen rok stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona predviđena su sredstva u okviru budžetskih sredstava koja se redovno odobravaju za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i u okviru limita utvrđenog fiskalnom strategijom. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva unutrašnjih poslova, 11.03.2015.