Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - Tekst propisa


I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet uređivanja

Član 1.

U Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) član 1. stav 1. menja se i glasi:

"Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor; druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i za izgradnju objekata."

2. Pojmovi

Član 2.

U članu 2. stav 1. tačka 22) menja se i glasi:

"objekat jeste građevina spojena sa tlom, izvedena od svrsishodno povezanih građevinskih proizvoda, koja predstavlja fizičku, funkcionalnu, tehničko-tehnološku ili biotehničku celinu, inženjerski objekti i sl. koji može biti podzemni ili nadzemni;"

U stavu 1. tačka 28) menja se i glasi:

"pripremni radovi jesu radovi koji prethode građenju objekta i odnose se naročito na: rušenje postojećih objekata na parceli, izmeštanje postojeće infrastrukture na parceli, raščišćavanje terena na parceli, obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskih proizvoda i opreme, građenje i postavljanje objekata, instalacija i opreme privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova (postavljanje gradilišne ograde, kontejnera i sl.), zemljani radovi, radovi kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata, odnosno sigurnost i stabilnost terena (šipovi, dijafragme, potporni zidovi i sl.), obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora;"

U stavu 1. tačka 31) menja se i glasi:

 "građenje jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja građevinskih proizvoda, postrojenja i opreme;"

U stavu 1. tačka 32) menja se i glasi:

 "rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta kojima se utiče na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat, menja konstruktivni elementi ili tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija sa povećanjem kapaciteta;"

 U stavu 1. posle tačke 35a) dodaje se tačka 35b) koja glasi:

"35b) energetska sanacija zgrade jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećoj zgradi, kao i popravka ili zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, ali kojima može da se menja spoljni izgled uz potrebne saglasnosti, u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrade;"

            U stavu 1. posle tačke 43) dodaje se tačka 44) koja glasi:

"44) elektroenergetski objekti su objekti za proizvodnju, transformaciju, distribuciju i prenos električne energije."

6. Građevinski proizvodi

Član 3

            Član 6. menja se i glasi:

"Građevinski proizvod je svaki proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište radi stalne ugradnje u objekte ili njihove delove i čije performanse imaju uticaj na performanse objekata u pogledu osnovnih zahteva za objekte.

Građevinski i drugi proizvodi koji se koriste prilikom građenja objekta ili izvođenja radova, moraju ispunjavati zahteve propisane ovim zakonom i posebnim propisima."

Član 4

1.1.      Planski dokumenti

U članu 11. posle stava 2. dodaju se stavovi 3. i 4. koji glase:

"Izrada i donošenje planskih dokumenata su od javnog interesa za Republiku Srbiju.

Planski dokumenti se izrađuju za vremenski period od najmanje 5, a najviše 25 godina."

Član 5

U članu 25. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Plan generalne regulacije je osnovni plan regulacije koji se direktno sprovodi primenom pravila uređenja i građenja na celom obuhvatu. Izuzetno se može predvideti njegovo sprovođenje kroz izradu plana detaljne regulacije u slučaju kada iz objektivnih razloga nije moguće na celom obuhvatu plana generalne regulacije odrediti regulaciju, odnosno pravila uređenja i građenja."

Član 6

U članu 26. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

"5a) popis parcela i opis lokacija za javne površine, sadržaje i objekte;"

U stavu 1. tačka 8) reč "obavezno" briše se i menja se rečju " izuzetno".

U stavu 1. tačka 10) menja se i glasi:

"10) pravila uređenja i pravila građenja za celokupni obuhvat plana;"

Član 7

3.3. Plan detaljne regulacije

U članu 27. stav 1. menja se i glasi:

"Plan detaljne regulacije se donosi za delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte i područja za koja je njegova izrada izuzetno određena prethodno donetim planskim dokumentom. Po pravilu, plan detaljne regulacije se donosi kada regulacija i uređenje prostora i nije bila moguća izradom plana generalne regulacije ili drugim planskim dokumentom koji sadrži regulaciju, odnosno pravila uređenja i građenja."

Član 8

Iznad člana 36. naslov se menja i glasi:

"8. Izrada dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja"

Član 9

Član 36. menja se i glasi:

"Član 36

Dokumente prostornog i urbanističkog planiranja pod uslovima propisanim ovim zakonom, može da izrađuje javno preduzeće, odnosno druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, ili jedinica lokalne samouprave, za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja, kao i privredna društva, odnosno druga pravna lica, koja su upisana u registar privrednih subjekata i koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Planske dokumente za čiju pripremu je nadležna Republika, odnosno autonomna pokrajina (Prostorni plan Republike Srbije, regionalni prostorni plan, prostorni plan područja posebne namene), i planske dokumente na koje ministarstvo daje saglasnost, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine (regionalni prostorni plan, regionalni prostorni plan autonomne pokrajine Vojvodine, prostorni plan jedinice lokalne samouprave, generalni urbanistički plan), može da izrađuje pravno lice iz stava 1. ovog člana koje ima licencu prvog reda.

Za licencu prvog reda potrebno je ispuniti uslov od najmanje 10 zaposlenih, od kojih su najmanje 5 prostornih planera, 2 arhitekata, 3 lica druge inženjerske struke (inženjeri građevine, mašinstva, elektrotehnike, tehnologije, ekologije, šumarstva, pejzažne arhitekture, geodezije i dr.), kao i da ima stručne rezultate u izradi dokumentacije prostornog i urbanističkog planiranja. Pod stručnim rezultatima smatra se izrada najmanje 10 prostornih planova i 10 urbanističkih planova.

Plan generalne regulacije za naselja koja su zakonom proglašena u status grada, može da izrađuje pravno lice iz stava 1. ovog člana koje ima licencu drugog reda.

Za licencu drugog reda potrebno je ispuniti uslov od najmanje 8 zaposlenih (3 prostorna planera, 3 arhitekata i 2 inženjera drugih struka), kao i da ima stručne rezultate u izradi dokumenata urbanističkog planiranja. Pod stručnim rezultatima smatra se izrada najmanje 10 urbanističkih planova.

Plan generalne regulacije naseljenog mesta može da izrađuje pravno lice iz stava 1. ovog člana koje ima licencu trećeg reda.

Za licencu trećeg reda potrebno je ispuniti uslov od najmanje 6 zaposlenih (2 prostorna planera, 2 arhitekte, 2 inženjera drugih struka), kao i da ima stručne rezultate u izradi dokumenata urbanističkog planiranja. Pod stručnim rezultatima smatra se izrada najmanje 5 urbanističkih planova i 10 urbanističkih projekata.

Plan detaljne regulacije i urbanistički projekat koji potvrđuje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za urbanizam može da izrađuje pravno lice iz stava 1. ovog člana koje ima licencu četvrtog reda.

Za licencu četvrtog reda potrebno je imati najmanje 3 zaposlena lica od kojih je jedno prostorni planer, jedno arhitekta i jedan ineženjer drugih struka), kao i da ima stručne rezultate u izradi dokumenata urbanističkog planiranja. Pod stručnim rezultatima smatra se izrada 2 urbanistička plana i 5 urbanističkih projekata.

Urbanističko tehničke dokumente koje potvrđuje jedinica lokalne samouprave mogu da izrađuju pravna lica iz stava 1. ovog člana i za njihovu izradu nisu potrebne licence.

Licence prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda važe 2 godine, od dana izdavanja.

Ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma obrazuje komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja i izdavanje licenci prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda.

Ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizam donosi rešenje o ispunjenosti uslova pravnog lica za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja na predlog komisije za utvrđivanja ispunjenosti uslova za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja. Rešenje o ispunjenosti uslova pravnog lica za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planirnja konačno je danom dostavljanja rešenja.

U slučaju kada se utvrdi da pravno lice ne ispunjava uslove za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma donosi rešenje kojim ukida rešenje o ispunjenosti uslova za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (licence), ako se utvrdi da pravno lice ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona duže od tri meseca, kao i kada se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, snosi podnosilac zahteva.

Visina troškova za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, sastavni je deo rešenja o isunjenosti uslova.

Izradom prostornih, odnosno urbanističkih planova rukovodi odgovorni planer, odnosno odgovorni urbanista. Za potrebe rukovođenja izradom planskih dokumenata, po potrebi se može formirati rukovodeći tim."

Član 10

11. Sredstva za izradu planskih dokumenata

U članu 39. stav 3. iza reči "urbanog razvoja," dodaju se reči "arhitektonska politika,".

Član 11

12. Ustupanje podloga

U članu 40. stav 2. menja se i glasi:

"Sve podloge ustupaju se u roku od 15 dana.".

Član 12

13. Dostupnost planskih dokumenata

U članu 41. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Planski dokumenti su javno dostupni u Centralnom registru planskih dokumenata."

Član 13

14. Objavljivanje planskih dokumenata

U članu 42. stav 1. posle reči "samouprave" dodaju se reči "i Centralnom registru planskih dokumenata,"

Stav 2. menja se i glasi:

"Planski dokument iz stava 1. ovog člana objavljuje se u elektronskom obliku i dostupan je na internetu, osim posebnog priloga koji se odnosi na posebne mere uređenja i pripreme teritorije za potrebe odbrane zemlje."

Član 14

Posle člana 43. dodaje se član 43a koji glasi:

"Član 43a

Za potrebe praćenja stanja u prostoru, ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja obrazuje nacionalni informacioni sistem planskih dokumenata i stanja u prostoru, u skladu sa načelima INSPIRE direktive.

Svi planski dokumenti, evidentirani u nacionalnom informacionom sistemu planskih dokumenata, dostupni su zainteresovanim licima i u elektronskom obliku, putem interneta osim posebnog priloga koji se odnosi na posebne mere uređenja i pripreme teritorije za potrebe odbrane zemlje."

Član 15

U članu 45. stav 2. briše se.

Stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

"Svi planski dokumenti, evidentirani u lokalnom informacionom sistemu, dostupni su zainteresovanim licima i u elektronskom obliku, na internetu osim posebnog priloga koji se odnosi na posebne mere uređenja i pripreme teritorije za potrebe odbrane zemlje."

Član 16

16a Rani javni uvid

U članu 45a posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"U toku ranog javnog uvida pribavljaju se uslovi i drugi značajni podaci za izradu planskog dokumenta od organa, posebnih organizacija, imalaca javnih ovlašćenja i drugih institucija. Organi, posebne organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije dužni su da po zahtevu nosioca izrade planskog dokumenta dostave uslove i sve raspoložive podatke u toku trajanja ranog javnog uvida, a najduže u roku od 15 dana od dana prijema zahteva."

Stavovi 4, 5, 6. i 7. postaju stavovi 5, 6, 7. i 8.

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

"Sredstva za obavljanje ranog javnog uvida obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, budžetu autonomne pokrajine, odnosno u budžetu jedinice lokalne samouprave."

Član 17

16. Postupak za donošenje planskih dokumenata

16.1. Odluka o izradi planskih dokumenata

U članu 46. stav 3. posle reči "glasilu" dodaju se reči "i Centralnom registru planskih dokumenata."

U članu 46. stav 7. briše se. Dosadašnji stav 8. postaje stav 7.

Član 18

Posle člana 46. dodaje se naslov i član 46a koji glase:

"16.1.2 Razmena planskih dokumenata i podnesaka u proceduri utvrđivanja uslova i njihova forma

Član 46a

Razmena dokumenata i podnesaka u proceduri utvrđivanja uslova obavlja se elektronski.

Sva akta koja su u vezi sa utvrđivanjem uslova donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u proceduri utvrđivanja uslova, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Vlada bliže uređuje način razmene dokumenata i podnesaka iz stava 1. ovog člana i format u kome se dostavljaju uslovi."

Član 19

16.4. Stručna kontrola planskih dokumenata

U članu 49. stav 3. menja se i glasi:

"Stručnu kontrolu Prostornog plana Republike Srbije, prostornog plana područja posebne namene i regionalnog prostornog plana, vrši komisija koju obrazuje ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja."

            Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

"Sredstva za stručnu kontrolu obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, budžetu autonomne pokrajine, odnosno budžetu jedinice lokalne samouprave."

Član 20

16.5. Javni uvid

U članu 50. stav 5. menja se i glasi:

"Sredstva za obavljanje javnog uvida obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, budžetu autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno u budžetu jedinice lokalne samouprave."

Član 21

16.5a Glavni urbanista

U članu 51a stav 5. menja se i glasi:

"Skupština opštine, odnosno grada, odnosno Skupština, bliže uređuje položaj, ovlašćenja, kao i prava i dužnosti glavnog urbaniste. Aktom o unutrašnjoj organizaciji jedinice lokalne samouprave može se predvideti osnivanje kancelarije glavnog urbaniste, odrediti delokrug ove kancelarije, kao i urediti druga pitanja značajna za rad."

Član 22

Posle člana 51a dodaju se podnaslov i član 51b koji glase:

"16.5b Izmene i dopune planskih dokumenata

Član 51b

Izmene i dopune planskog dokumenta obavljaju se po postupku za izradu planskog dokumenta propisanog ovim zakonom i propisima donetima na osnovu ovog zakona.

U slučaju manjih izmena i dopuna planskog dokumenta (izmene i dopune na manje od 50% površine teritorije planskog područja), primenjuje se skraćeni postupak izmena i dopuna.

Pod skraćenim postupkom podrazumeva se da se ne sprovodi postupak ranog javnog uvida, na način da se izrađuje nacrt izmena i dopuna planskog dokumenta, kao i da se sprovodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana.

Skraćeni postupak se određuje u aktu o izmenama i dopunama planskog dokumenta u skladu sa članom 46. ovog zakona. Aktom o izmenama i dopunama planskog dokumenta propisuje se postupak izrade izmena i dopuna planskog dokumenta, kao i trajanje javnog uvida.

Ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma bliže propisuje, sadržinu, način i postupak izmene i dopune planskih dokumenata, kao i skraćenog postupka."

Član 23

17a Lokacijski uslovi

U članu 53a stav 6. menja se i glasi:

"Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosi se idejno rešenje budućeg objekta, odnosno dela objekta izrađeno u skladu sa pravilnikom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije."

Član 24

U članu 56. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Na konačni upravni akt iz stava 2. ovog člana, tužbom se može pokrenuti upravni spor."

Član 25

U članu 57. u stavu 5. reči "regulacionu liniju" menjaju se rečima "elemente regulacije."

U stavu 7. reči "12 meseci" zamenjuju se rečima "2 godine"

Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

"U slučaju fazne izgradnje, lokacijski uslovi važe do isteka važenja građevinske dozvole poslednje faze, izdate u skladu sa tim uslovima."

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

Član 26

19. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova

Program implementacije

U članu 58. u stavu 5. reč "godišnje" menja se rečju "dvogodišnje"

Član 27

20. Urbanističko-tehnički dokumenti

20.1. Urbanistički projekat

U članu 60. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Urbanistički projekat se može izraditi za izgradnju objekata javne namene za potrebe utvrđivanja javnog interesa."

Član 28.

U članu 63. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"U slučaju kada se urbanistički projekat izrađuje za objekat javne namene za potrebe utvrđivanja javnog interesa, nadležni organ za potvrđivanje urbanističkog projekta obavezno neposredno obaveštava sve vlasnike, odnosno korisnike i držaoce nepokretnosti u obuhvatu urbanističkog projekta, odnosno vlasnike, korisnike i držaoce nepokretnosti u neposrednom susedstvu, kao i imaoce javnih ovlašćenja o izradi urbanističkog projekta i javnoj prezentaciji."

Dosadašnji stavovi 3, 4, 5, 6, 7. i 8. postaju stavovi 4, 5, 6, 7, 8. i 9.

Član 29

Posle člana 63. dodaje se član 63a koji glasi:

"Član 63a

Urbanistički projekat koji se izrađuje za izgradnju objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, potvrđuje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno organ autonomne pokrajine nadležan za poslove urbanizma.

Ministar nadležan za poslove urbanizma, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za poslove urbanizma pre potvrđivanja urbanističkog projekta iz stava 1. ovog člana formira komisiju za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, koja potvrđuje da urbanistički projekat nije u suprotnosti sa važećim planskim dokumentom i ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Sredstva za rad komisije iz stava 2. ovog člana obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, odnosno budžetu autonomne pokrajine.

Ministar nadležan za poslove urbanizma bliže propisuje način i postupak potvrđivanja urbanističkog projekta za potrebe izgradnje objekata iz člana 133. ovog zakona i delokruga komisije iz stava 2. ovog člana."

Član 30

20.4. Posebni slučajevi formiranja građevinske parcele

U članu 69. stav 1. menja se i glasi:

"Za građenje, odnosno postavljanje objekata iz člana 2. tač. 26), 27) i 44) ovog zakona, elektronskih objekata ili komunikacionih mreža i uređaja, može se formirati građevinska parcela koja odstupa od površine ili položaja predviđenih planskim dokumentom za tu zonu, pod uslovom da postoji pristup tom objektu, odnosno tim uređajima, radi održavanja i otklanjanja kvarova ili havarije na njima. Kao dokaz o rešenom pristupu javnoj saobraćajnoj površini priznaje se i upisano pravo službenosti na poslužnim parcelama u korist povlasne parcele, odnosno ugovor o uspostavljanju prava službenosti prolaza zaključen sa vlasnikom poslužnog dobra, odnosno saglasnost vlasnika poslužnog dobra, odnosno rešenje o eksproprijaciji u cilju uspostavljanja tog prava službenosti konačno u upravnom postupku, odnosno pravnosnažno rešenje vanparničnog suda kojim se uspostavlja to pravo službenosti, odnosno drugi dokaz o uspostavljanju prava slubenosti kroz parcele koje predstavljaju poslužno dobro, a nalaze se između javne saobraćajne površine i povlasne parcele."

Stav 2. menja se i glasi:

 "Za postavljanje stubnih transformatorskih stanica 10/04 kv, 20/04 kv i 35/04 kV, merno-regulacionih stanica za gas kod potrošača, elektrodistributivnih, elektroprenosnih, anemometarskih i meteoroloških stubova, kao i stubova elektronskih komunikacija, ne formira se posebna građevinska parcela."

Stav 3. menja se i glasi:

 "Za objekte iz stava 1. ovog člana, koji se sastoje iz podzemnih i nadzemnih delova, građevinska parcela formira se samo za delove tih objekata koji su vezani za površinu zemljišta (glavni objekat, ulazna i izlazna mesta, reviziona okna i sl.), dok se za podzemne delove tih objekata u trasi koridora ne formira posebna građevinska parcela."

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Nadležni organ dozvoljava izgradnju objekata iz st. 2 i 4 ovog člana, kao i podzemnih delova objekata iz stava 1. ovog člana u trasi koridora, na postojećim parcelama, bez obaveze parcelacije, odnosno preparcelacije u cilju izgradnje tih objekata, odnosno ne traži kao poseban dokaz u postupku projekat parcelacije, odnosno preparcelacije izgrađen u skladu sa ovim zakonom."

Stavovi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. postaju stavovi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15.

Stav 5. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Ukoliko se nadzemni linijski infrastrukturni objekat, sa izuzetkom elektroenergetskih dalekovoda prostire preko teritorija dve ili više katastarskih opština, pre izdavanja upotrebne dozvole, formira se jedna ili više građevinskih parcela, tako da jedna građevinska parcela predstavlja zbir delova pojedinačnih katastarskih parcela unutar granice katastarske opštine, osim u slučaju kada je kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima u postupku izdavanja građevinske dozvole podnet ugovor o pravu službenosti, u skladu sa ovim zakonom."

Stav 6. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

"Objekti iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se graditi i na poljoprivrednom i šumskom zemljištu bez potrebe pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede. Za potrebe izgradnje navedenih objekata na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, mogu se primenjivati odredbe ovog zakona koje se odnose na preparcelaciju, parcelaciju i ispravku granica susednih parcela, kao i odredbe o odstupanju od površine ili položaja predviđenih planskim dokumentom u skladu sa stavom 1. ovog člana, kao i odredbe o nepostojanju obaveze parcelacije, odnosno preparcelacije iz stavova 2. 3. 4. i 5. ovog člana. ukoliko su primenjive u zavisnosti od vrste objekata."

Stav 7. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

"Zemljište iznad podzemnog linijskog infrastrukturnog objekta, ili ispod nadzemnog linijskog infrastrukturnog objekta, ne mora predstavljati površinu javne namene. Iznad podzemnog infrastrukturnog objekta, ili ispod nadzemnog linijskog infrastrukturnog objekta izuzetno mogu se graditi objekti u skladu sa ovim zakonom, uz pribavljanje tehničkih uslova u skladu sa posebnim zakonom, zavisno od vrste infrastrukturnog objekta."

Stav 8. koji postaje stav 9. menja se i glasi:

"Kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu, za objekte iz st. 1. i 2. ovog člana, osim dokaza propisanim članom 135. ovog zakona, može se podneti i ugovor o ustanovljavanju prava službenosti, odnosno ugovor o zakupu zemljišta u privatnoj svojini sa vlasnikom zemljišta, zaključen u skladu sa posebnim propisima, kao i ugovor o uspostavljanju prava službenosti zaključen sa vlasnikom, odnosno korisnikom zemljišta koji je imalac javnih ovlašćenja, na period koji odredi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, kao i rešenje o uspostavljanju prava službenosti eksproprijacijom na tom zemljištu za tu namenu, konačno u upravnom postupku, kao i pravnosnažno rešenje vanparničnog suda o uspostavljanju prava službenosti na tom zemljištu za tu namenu. Za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture i linijskih infrastrukturnih i elektroenergetskih objekata, kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu, može se, umesto propisanih dokaza iz ovog člana i drugih dokaza propisanih ovim zakonom dostaviti i popis katastarskih parcela sa priloženim saglasnostima vlasnika, odnosno korisnika zemljišta. Kada se kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu prilaže ugovor o ustanovljavanju prava službenosti ili saglasnost vlasnika ili korisnika zemljišta, odnosno rešenje o uspostavljanju prava službenosti eksproprijacijom ili pravosnažno rešenje vanparničnog suda o uspostavljanju prava službenosti, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra upisuje pravo svojine samo na objektu, a ugovor, odnosno saglasnost vlasnika, odnosno rešenje kojim je službenost uspostavljena se upisuje u list nepokretnosti koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra."

Stav 9. koji postaje stav 10. menja se i glasi:

"Kada je Republika Srbija vlasnik zemljišta na kome nije upisano pravo korišćenja u korist nekog drugog lica, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, u ime Republike Srbije, daje saglasnost ili zaključuje ugovore o uspostavljanju prava službenosti na tom zemljištu."

Stav 10. koji postaje stav 11. menja se i glasi:

"Na zemljištu iznad podzemnih delova objekta iz stava 1. ovog člana i na zemljištu ispod vodova visokonaponskih dalekovodova i elisa vetroturbina, investitor ima pravo prolaza ispod ili preleta iznad zemljišta, uz obavezu sopstvenika, odnosno držaoca tog zemljišta da ne ometa izgradnju, održavanje i upotrebu tog objekta."

Stav 11. koji postaje stav 12. menja se i glasi:

"Izuzetno od odredbi iz stava 9. ovog člana, u slučaju iz stava 11. ovog člana, ne dostavlja se dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima u smislu ovog zakona, niti se formira građevinska parcela za predmetno zemljište."

Stav 12. koji postaje stav 13. menja se i glasi:

"Investitor za izgradnju objekata iz st. 1. i 2. ovog člana ima pravo prolaza i provoza preko susednog i okolnog zemljišta koje je u svojini drugih vlasnika, radi izvođenja radova u toku izgradnje, kada to zahteva tehnološki postupak i na način koji je u skladu sa takvim tehnološkim postupkom."

Stav 13. koji postaje stav 14. menja se i glasi:

"Svi vlasnici i držaoci susednog i okolnog zemljišta dužni su da omoguće nesmetani pristup gradilištu i trpe izvođenje radova za potrebe izgradnje objekta ili uređaja iz stava 1. ovog člana."

Stav 14. koji postaje stav 15. menja se i glasi:

"Investitor je dužan da vlasnicima ili držaocima zemljišta iz stava 12. ovog člana, kao i susednog ili okolnog zemljišta iz stava 14. ovog člana, nadoknadi štetu koja bude pričinjena izvođenjem radova, prolazom i prevozom, odnosno da vrati zemljište u prvobitno stanje. Ako ne bude postignut sporazum o visini naknade štete, odluku o tome donosi nadležni sud."

Član 31

V IZGRADNjA OBJEKATA

Član 110. menja se i glasi:

"Građenje objekta vrši se na osnovu rešenja kojim se dozvoljava izvođenje radova i propisane i tehničke dokumentacije, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom."

Član 32

Član 114. stav 1. menja se i glasi:

"Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu koje se donosi odluka o opravdanosti ulaganja, za projekte koji se finansiraju sredstvima iz budžeta, bez obzira na to da li je investitor korisnik budžetskih sredstava."

Član 33

1.4a Idejno rešenje

Član 117a stav 1. menja se i glasi:

"Idejno rešenje predstavlja prikaz planirane koncepcije objekta koje se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova, a može biti deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije."

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Idejnim rešenjem obavezno se prikazuju samo podaci neophodni za utvrđivanje lokacijskih uslova, odnosno podaci neophodni sa utvrđivanje usklađenosti sa planskim dokumentom, bez razrade tehničkih rešenja."

Član 34

1.5. Idejni projekat

Član 118. menja se i glasi:

"Idejni projekat se izrađuje za potrebe izgradnje objekata i izvođenja radova iz člana 145. ovog zakona, kao i za objekte iz člana 133. ovog zakona, kada podleže stručnoj kontroli od strane revizione komisije u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije."

Član 35

1.6 Projekat za građevinsku dozvolu

            U članu 118a stav 1. menja se i glasi:

            "Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje za potrebe pribavljanja rešenja o građevinskoj dozvoli u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije."

            Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Projektom za građevinsku dozvolu se vrši razrada planirane koncepcije objekta utvrđene idejnim rešenjem na osnovu koga su izdati lokacijski uslovi, a moguća su i njegova odstupanja od tog idejnog rešenja u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije."

Stavovi 2, 3. i 4. postaju stavovi 3, 4. i 5.

Stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Za objekte za koje je zakonom kojim se uređuje zaštita od požara propisana mera obavezne zaštite od požara, uz projekata za građevinsku dozvolu obavezno se prilaže i elaborat o zaštiti od požara."

Član 36

U članu 123. stav 1. menja se i glasi:

"Projekat za izvođenje izrađuje se za potrebe izvođenja radova na građenju u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržinu tehničke dokumentacije."

Član 37

U članu 126. u stavu 1. posle reči "društvo," brišu se reči "odnosno drugo pravno lice,"

U stavu 5. posle reči "uslova" dodaju se reči "privrednog društva iz stava 2. ovog člana". Posle reči "člana" reči "na predlog komisije iz stava 4. ovog člana." brišu se.

U stavu 8. posle reči "dokumentacije" dodaju se reči "privrednog društva iz stava 2. ovog člana"

U stavu 9. posle reči "dokumentacije" dodaju se reči "iz stava 8. ovog člana,"

Član 38

U članu 127. stav 1. menja se i glasi:

"U izradi tehničke dokumentacije ne može da učestvuje lice koje je zaposleno u privrednom društvu, koje je ovlašćeno da utvrdi neki od uslova na osnovu koga se izrađuje tehnička dokumentacija."

Član 39

U članu 128. stav 4. menja se i glasi:

"Odgovorni projektant overava deo projekta za koji poseduje odgovarajuću licencu, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje izrada tehničke dokumentacije."

Član 40

U članu 128a stav 1. menja se i glasi:

"Investitor imenuje glavnog projektanta koji je odgovoran za usklađenost izvoda iz projekta sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje izrada tehničke dokumentacije."

Član 41

U članu 129. stav 2. posle reči "društvo" brišu se reči "odnosno drugo pravno lice"

U stavu 4. reč "materijala;" menja se rečima "građevinskih proizvoda;"

U stavu 6. posle reči "potpisuju" dodaje se reč "odgovorni"

Član 42

U članu 132. stav 1. posle reči "proverava se" dodaje se reč "isključivo"

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

"Ministar nadležan za poslove građevinarstva donosi pravilnik kojim se bliže uređuje postupak i troškovi revizije."

Član 43

VI GRAĐEVINSKA DOZVOLA

1.         Nadležnost za izdavanje građevinske dozvole

U članu 133. stav 2. tačka 6) posle reči "elektroenergetskih vodova" dodaje se veznik "i".

Član 44

2.         Izdavanje građevinske dozvole

U članu 135. stav 1. menja se i glasi:

"Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole dostavi projekat za građevinsku dozvolu i izvod iz projekta za građevinsku dovolu izrađene u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije, koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio dokaze o uplati odgovarajućih taksi i naknada i druge dokaze propisane podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure."

Stav 3. se briše, a stavovi 4. i 5. postaju stavovi 3. i 4.

Posle stava 5. koji je postao stav 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Za izgradnju ili izvođenje radova na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u vlasništvu više lica, kao dokaz o odgovarajućem pravu prilaže se i overena saglasnost tih lica, a ako se izvode radovi na nadziđivanju, prilaže se i ugovor zaključen u skladu sa posebnim zakonom."

Posle stava 12. dodaje se stav 13. koji glasi:

"Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, izdaje građevinsku dozvolu i za parcelu na kojoj je u evidenciji katastra nepokretnosti upisana zabeležba spora, nezavisno od toga da li je za predmetnu nepokretnost zabeležen upravni ili drugi spor."

Član 45

U čalnu 135a stav 2. menja se i glasi:

"Finansijer odgovara za sve obaveze prema trećim licima, koje su posledica radnji koje preduzme u skladu sa ovlašćenjima koja su mu preneta ugovorom iz stava 1. ovog člana."

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Zaključenjem ugovora iz stava 1. ovog člana i izdavanjem građevinske dozvole i na ime finansijera smatra se da finansijer ima pravo pristupa zemljištu na kome se gradi predmetni objekat odnosno izvode radovi kao i da to pravo može dalje preneti na izvođača radova u cilju izgradnje objekta odnosno izvođenja radova.

Član 46

3.         Sadržina građevinske dozvole

U članu 136. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) investitoru, odnosno investitoru i finansijeru"

Član 47

U članu 137. posle stava 2. dodaju se stavovi 3, 4, 5, 6. i 7. koji glase:

"Pripremni radovi za objekte iz člana 133. ovog zakona kao i za objekte bruto razvijene građevinske površine preko 800 m2, mogu se izvoditi i na osnovu posebne građevinske dozvole.

Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole iz stava 3. ovog člana, prilaže se rešenje o lokacijskoj dozvoli i glavni projekat za izvođenje pripremnih radova.

Rešenje iz stava 3. ovog člana donosi organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u roku od osam dana od dana podnošenja uredne dokumentacije.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja, a ako je rešenje izdalo ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, može se tužbom pokrenuti upravni spor.

Kad građevinski inspektor u vršenju inspekcijskog nadžora utvrdi da se objekat gradi, odnosno izvode pripremni radovi bez građevinske dozvole, pored mera propisanih ovim zakonom, narediće rešenjem bez odlaganja i zatvaranje gradilišta."

Član 48

7. Rok važenja građevinske dozvole

U članu 140. stav 1. menja se i glasi:

"Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne izvrši prijava radova u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

Stav 4. menja se i glasi:

"Na zahtev investitora, nadležni organ može doneti rešenje kojim se odobrava da pravnosnažna građevinska dozvola ostaje na pravnoj snazi još dve godine od roka propisanog stavom 3. ovog člana, ako se u postupku pokretnutom u roku iz stava 3. ovog člana, utvrdi da je objekat završen u konstruktivnom smislu na osnovu zapisnika nadležnog građevinskog inspektora."

Član 49

8. Izmene rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora

U članu 141. stav 1. reči "15 dana" menjaju se rečima "30 dana"

 U stavu 3. brišu se reči "u izgradnji" i zamenjuju se rečima "za koji je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli"

U stavu 4. brišu se reči "u izgradnji" i zamenjuju rečima "za koji je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli"

Stav 8. menja se i glasi:

"Zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora može se podneti do podnošenja zahteva za upotrebnu dozvolu."

Stav 10. briše se. Dosadašnji stavovi 11, 12. i 13. postaju stavovi 10, 11. i 12.

U dosadašnjem stavu 13. koji je postao stav 12. reči "lokacijskoj i" brišu se.

Član 50

9. Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli

U članu 142. stav 1. posle reči "dozvoli," dodaju se reči "do podnošenja zahteva za upotrebnu dozvolu,", a posle reči "dozvolu" brišu se reči ",glavni projekat"

Stav 4. menja se i glasi:

"Ako izmene iz stava 2. ovog člana nisu u saglasnosti sa izdatim lokacijskim uslovima, nadležni organ upućuje podnosioca zahteva da u objedinjenoj proceduri pribavi nove lokacijske uslove."

U stavu 5. posle reči "sa" brišu se reči "važećim planskim dokumentom i" i zamenjuje rečju "izdatim"

Član 51

Član 144. menja se i glasi:

"Član 144

Posebna vrsta objekata može se graditi, odnosno određeni radovi izvoditi i bez pribavljanja akta nadležnog organa.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva propisuje objekte i vrste radova za koje nije potrebno provaljati akt nadležnog organa."

Član 52

Član 145. menja se i glasi:

"Član 145

Za izgradnju pojedinih vrsta objekata, odnosno izvođenje određenih radova po zahtevu invesitora, organ nadležan za izvavanje građevinske dozvole izdaje rešenje o odobrenju.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva propisuje vrstu objekata koji se grade, odnsno vrstu radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju iz stava 1. ovog člana, kao i obim i sadržaj tehniček dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupak koji nadležni odrgan sprovodi.

Rešenje o odobrenju za izvođenja radova se izdaje investitoru koji ima odgovarajuće pravo u skladu sa članom 135. ovog zakona, i koji dostavi tehničku i drugu dokumentaciju propisanu podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana, a uredio je odnose sa jedinicom lokalne samouprave u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i platio odgovarajuću administrativnu taksu.

Po zahtevima za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na objektima iz člana 2. tač. 24) i 24a) ovog zakona, kao i za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja, kao i za izvođenje radova na investicionom održavanju, adaptaciji i sanaciji u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, rešava nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetni objekat.

Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev ako je za radove navedene u zahtevu potrebno izdavanje građevinske dozvole, u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva.

Nadležni organ donosi rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog člana u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva.

Na rešenja iz st. 4. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Po završetku izgradnje, odnosno izvođenju radova, za objekte iz stava 1. ovog člana, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu.

Pravnosnažno rešenje iz stava 3. ovog člana, za objekte koji se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima mogu upisati u javnu evidenciju, kao i za promenu namene objekta, odnosno dela objekta bez izvođenja radova, predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, a ako je za predmetni objekat, odnosno izvođenje radova izdata i upotrebna dozvola po zahtevu investitora, osnov za upis u javnu knjigu predstavlja pravnosnažno rešenje iz stava 3. ovog člana i pravnosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli."

Član 53

12. Privremena građevinska dozvola

U članu 147. posle stava 8. dodaju se stavovi 9. i 10. koji glase:

"Investitor može započeti izgradnju objekta iz rešenja o privremenoj građevinskoj dozvoli za sve vreme trajanja tog rešenja.

Objekti iz stava 1. ovog člana se mogu graditi i na poljoprivrednom i šumskom zemljištu bez potrebe pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede."

Član 54

VII GRAĐENjE

1.         Prijava radova

U članu 148. stav 1. posle reči "dozvolu" reči "najkasnije osam dana" brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Uz prijavu radova podnosi se dokaz o regulisanju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, u skladu sa ovim zakonom, dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, kao i drugi dokazi propisani podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure."

Član 55

2.         Izvođač radova

U članu 150. pre sadašnjeg stava 1. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Ministar nadležan za poslove građevinarstva doneće rešenje kojim ukida rešenje o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije (licence), ako se utvrdi da privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, kao i kada se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka."

Dosadašnji stavovi 1, 2, 3, 4, 5. i 6. postaju stavovi 2, 3, 4, 5, 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 1. koji je postao stav 2. posle reči "društo," reči "odnosno drugo pravno lice" brišu se.

Član 56

4.         Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova

 U članu 152. stav 7. posle tačke 3) dodaju se tačke 3a), 3b), 3v) i 3g) koje glase:

"3a) obezbeđuje izvođenje radova na način da budu ispunjeni osnovni zahtevi za objekat, zahtevi koji su propisani u pogledu enrgetskih svojstava objekta i drugi zahtevi i uslovi za objekat;

3b) obezbeđuje dokaze o performansama ugrađenih građevinskih proizvoda u odnosu na njihove bitne karateristike, dokaze o usaglašenosti ugrađene opreme i/ili postrojenja saglasno posebnom propisu, isprave o usaglašenosti određenih delova objekta sa osnovnim zahtevima za objekat kao i dokaze o kvalitetu (rezultati ispitivanja, zapisi o sprovedenim postupcima kontrole kvaliteta i dr.) čija je obaveza prikupljanja tokom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene delove objekta i radove koji se izvode, utvrđena ovim zakonom, posebnim propisom ili tehničkom dokumentacijom;

3v) upravlja građevinskim otpadom nastalim tokom građenja na gradilištu saglasno propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom;

3g) koristi i/ili skladišti građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu saglasno propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom;"

Član 57

5. Stručni nadzor

U članu 153. stav 2. posle reči "kvalitetu" reč "materijala" briše se i zamenjuje rečima "građevinskih proizvoda,", a nakon reči "opreme i" reč "instalacija" briše se i zamenjuje rečju "postrojenja.".

Član 58

1.         Tehnički pregled objekta

U članu 154. stav 2. posle reči "koristiti" brišu se reči "u skladu sa ovim zakonom".

U stavu 4. posle reči "odnosno" reč "materijala" briše se i zamenjuje rečima "građevinskih proizvoda," a nakon reči "opreme i" reč "instalacija" briše se i zamenjuje rečju "postrojenja.".

Član 59

U članu 156. stav 3. menja se i glasi:

"U vršenju tehničkog pregleda ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u preduzeću, odnosno drugom pravnom licu ili privrednom društvu koje je izradilo tehničku dokumentaciju ili studiju procene utiaja na životnu sredinu ili je bilo izvođač radova, lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije ili studije procene uticaja na životnu sredinu ili izvođenju radova, lica koja su vršila stručni nadzor, lica koja vrše inspekcijski nadzor kao i lica koja rade na poslovima izdavanja građevinske dozvole u organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole."

Član 60

1.2.      Probni rad

U članu 157. stav 1. posle reči "preduzeće," reč "ili" briše se, a posle reči "pravno lice" dodaju reči "ili privredno društvo".

Član 61

2.         Izdavanje upotrebne dozvole

U članu 158. stav 3. menja se i glasi:

"Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže se izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom da se može izdati upotrebna dozvola, projekat izvedenog objekta sa izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije, elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije, sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima, kao i drugi dokazi u skadu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure."

Član 62

Naslov iznad člana 162. menja se i glasi:

" Registar inženjera"

U članu 162. stavovi 1, 2, 3. i 4. brišu se.

Nakon stava 5. koji postaje stav 1. dodaju se stavovi 2. i 3. koji glase:

"Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova za upis u registar licenciranih inženjera.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže uređuje sadržaj, formiranje, vođenje, održavanje, kao i način, uslove i troškove upisa u registar licenciranih inženjera."

Član 63

U članu 163. stav 2. menja se i glasi:

"Članovi komore mogu biti inženjeri svih struka. Članstvo u Komori je dobrovoljno."

Član 64

U članu 164. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) vodi registar licenciranih inženjera;

Tačka 4) briše se.

Tačke 5) i 6) postaju tačke 4)i 5).

Član 65

Član 165. menja se i glasi:

"Član 165

Organi Komore su skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i predsednik.

Upravni odbor čine predsednik, potpredsednik i tri predstavnika ministarstva nadležnog za poslove urbanizma i građevinarstva.

Nadzorni odbor čine predsednik, jedan član koga imenuje nadležno ministarstvo i jedan član koga bira Skupština Komore, iz reda članova komore. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove građevinarstva.

Predsednik Komore bira se na javnom konkursu.

Sastav, delokrug i način izbora organa iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana utvrđuje se Statutom Komore."

Član 66

U članu 166. stav 1. posle reči "članarine," reči "naknade za utvrđivanje ispunjenosti uslova za odgovorne urbaniste, projektante, odgovorne izvođače radova, kao i odgovorne planere," brišu se.

U stavu 2. posle reči "članarine" reči "i naknade za izdavanje licence iz stava 1. ovog člana" brišu se.

Član 67

3.         Prava i dužnosti građevinskog inspektora

U članu 175 stav 1. tačka 4) posle reči "zakona" dodaju se reči "i tehničkim propisima;"

U stavu 1. tačka 6) posle reči "odnosno" briše se reč "materijal" i zamenjuje rečima "građevinski proizvodi,", a nakon reči "oprema i" reč "instalacije" briše se i zamenjuje rečju "postrojenja".

Član 68

U članu 177. stav 1. tačka 2) posle reči "odnosno" briše se reč "materijal" i zamenjuje rečima "građevinski proizvodi,", a nakon reči "oprema i" reč "instalacije" briše se i zamenjuje rečju "postrojenja".

Član 69

XIV OVLAŠĆENjE ZA DONOŠENjE PODZAKONSKIH AKATA

U članu 201. stav 2. posle reči "uređuje" brišu se reči "tehničke propise o kvalitetu građevinskih proizvoda (član 6),".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Vlada bliže propisuje kriterijume za izradu dokumenata prostornog planiranja, vrste licenci za pravna lica, kao način i postupak izdavanja i oduzimanja ovih licenci i visine troškova izdavanja."

Stav 5. postaje stav 6.

U stavu 5. koji je postao stav 6. posle tačke 1) dodaju se tačke 1a) i 1b) koje glase:

            "1a) tehničke propise kojima se bliže utvrđuju tehnički zahtevi za objekte u cilju ispunjavanja osnovih zahteva za objekte

            1b) tehničke propise kojima se utvrđuju zahtevi za upotrebu, ugradnju i performanse koje moraju da imaju građevinski proizvodi koji se ugrađuju u objekat u odnosu na svoje bitne karakteristike i drugi tehnički zahtevi u vezi s objektima i njihovom izgradnjom."

Posle tačke 28) dodaju se tačke 29) i 30) koje glase:

"29) klasifikaciju namene zemljišta i planskih simbola (čl. 32.)

30) Predmet i postupak održavanja i upravljanje sigurnošću visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom."

Član 70

 Samostalni član 134[s3] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014) menja se i glasi:

"Odredbe drugih zakona kojima se na drugačiji način uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona neće se primenjivati, osim zakona i propisa kojima se uređuje zaštita životne sredine i inspekcijski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom državnih puteva."

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje

Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 132/2014 i 145/2014 kroz niz izmena doneo je određene novine u oblasti planiranja i izgradnje koje su kao efekat imale to da je proces izdavanja građevinskih dozvola učinjen efikasnijim, bržim, jeftinijim i transparentnijim, zatim je jasno propisan sadržaj i obim tehničke dokumentacije koja se izrađuje u postupku projektovanja i izgradnje, uvedene su novine kao što je institut finansijera, obaveza formiranja komisije za tehnički pregled je preneta na investitora, reformisan je postupak donošenja planskih dokumenata, kao i to što su donete razne izmene u oblasti građevinskog zemljišta.

Ocena je da je takav Zakon sveukupno imao pozitivan efekat na privredu kao i da je, uz donošenje podzakonskih propisa na osnovu istog, doprineo poboljšanju ranga Republike Srbije na Doing Busienss listi čime je investitorima, domaćim i stranim, poslata poruka da tako izmenjen zakonodavni okvir u oblasti planiranja i izgradnje predstavlja poziv da se intenzivnije investira u Republiku Srbiju.

Od donošenja navedenog Zakona su protekle tri godine što je dovoljan period vremena da se prethodne izmene testiraju u praksi i da se iz istih izvede zaključak o tome u kom smeru treba dalje inovirati Zakon kako bi se određeni koncepti izmenili, unapredili, odnosno popravili te kako bi se predvidela određena nova rešenja.

Da pomenemo samo neke od potrebnih izmena koje su produkt analize prakse: određene izmene u oblasti urbanizma od kojih je najbitnije propisivanje izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja kao i propisivanje izmena i dopuna planskih dokumenata čime se zakonski uređuje dosadašnja praksa, zatim produženje važenja lokacijskih uslova nastalo iz akutnih potreba velikih infrastrukturnih projekata od važnosti za državu, zatim detaljnije uređenje člana koji se bavi posebnim slučajevima formiranja građevinske parcele kojim se objedinjuju do sada izdata mišljenja koja postaju zakonska materija, određena preciziranja u oblasti izrade tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje objekata, detaljnije uređenje rada revizione komisije, zatim izmene vezane za izdavanje i važenje građevinske dozvole, određene nužne ispravke u pojedinim članovima, preciznije i jasnije uređenje radova za koje ne izdaje građevinska dozvola kao i detaljnije uređenje radova za koje se izdaje rešenje o odobrenju za izvođenje radova a sa ciljem da Zakon o planiranju i izgradnji postane matični zakon za izdavanje dozvola od kojih su neke do sada izdavane na osnovu zakona kojima se uređuje materija železnica kao i javnih puteva.

Neke od navedenih izmena ne samo da su poželjne već su i nužne, budući da su se određena zakonska rešenja pokazala kao neadekvatna te nisu retki slučajevi kada nadležni organi različito tumače zakonske odredbe i stvaraju neujednačenu praksu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva građevinarstva, 11.01.2018.