Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: FORUM SUDIJA SRBIJE SE ZALAżE ZA BRISANJE STAVA 2. čLANA 294 ZAKONA, KOJIM JE PROPISANO DA JE PRE DONOšENJA REšENJA O ODBACIVANJU TUżBE SUD DUżAN DA ODRżI ROčIšTE NA KOME ćE TUżIOCU OMOGUćITI DA SE IZJASNI O ODBACIVANJU TUżBE


Forum sudija Srbije uputio je Ministarstvu pravde predlog izmena jednog člana Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014 - dalje: Zakon).

Forum predlaže da se ukine odredba koja se odnosi na ročište za odbačaj tužbe, jer smatraju da ona u primeni dovodi do različite prakse i stvara pravnu nesigurnost.

Članom 294 stav 2. Zakona propisano da je "pre donošenja rešenja o odbacivanju tužbe sud dužan da održi ročište na kome će tužiocu omogućiti da se izjasni o odbacivanju tužbe", što Forum smatra da treba izbrisati.

U prilog tome Forum navodi da u primeni te odredbe dolazi do različitog tumačenja i različite prakse sudova, što stvara pravnu nesigurnost i građane dovodi u neravnopravan položaj i krši pravo na pravično suđenje.

Takođe, primena te odredbe stvara nepotrebne troškove za stranke i za sud, a svrha ročišta je samo da se tužiocu omogući da se izjasni o odbacivanju tužbe što dovodi do dodatnog opterećenja suda u radu i produženja trajanja postupka, stoji u saopštenju.

Forum sudija navodi niz razloga za ukidanje te odredbe, među kojima i da je održavanje ročišta sa jednom od strana u postupku u suprotnosti sa osnovnim načelima parničnog postupka.

Među tim razlozima je i da se nameće sudu obaveza "da malo pripomogne tužiocu da uredi tužbu, na ročištu na kojem nije prisutna druga strana nedopustivo, naročito ukoliko tužioca zastupa punomoćnik advokat ili je to pravobranilac ili javni tužilac".

Na ovaj način se direktno sud stavlja na stranu jedne stranke u postupku, stoji u saopštenju.

Form sudija Srbije takođe smatra da je postojeće zakonsko rešenje u suprotnosti sa preporukom Saveta Evrope o merama koje olakšavaju pristup pravdi, a koja, između ostalog, navodi da parničenje traba da bude brzo i jeftino.

Ta odredba, iz člana 294 Zakona, prema mišljenju Foruma sudija, stvara nedopustivo veliki broj spornih pitanja na koja ni Vrhovni kasacioni sud nije dao jedinstven stav.

Taj stav odnosi se na to da li na ročište zvati tuženog ili samo tužioca, da li dostaviti tužbu na odgovor ukoliko se zove tuženi, koliki je rok za odgovor na tužbu u tom slučaju, da li zakazivati ročište ukoliko tužilac nakon vraćanja tužbe, tužbu ne vrati ili je vrati bez izmene, stoji u saopštenju.

Smatramo da ovu odredbu treba izbrisati iz Zakona ili pristupiti opsežnim i ozbiljnim izmenama Zakona kako bi se dao odgovor na sva sporna pitanja koja ova odredba stvara, zaključuje Forum sudija Srbije.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014)

Član 294

Sud po prethodnom ispitivanju tužbe donosi rešenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da:

1) odlučivanje o tužbenom zahtevu ne spada u sudsku nadležnost (član 16);

2) je tužba podneta neblagovremeno, ako je posebnim propisima predviđen rok za podnošenje tužbe;

3) o istom zahtevu već teče parnica;

4) je stvar pravnosnažno presuđena;

5) je u istoj stvari zaključeno sudsko poravnanje;

6) ne postoji pravni interes tužioca za podnošenje tužbe iz člana 194. ovog zakona;

7) je tužba nerazumljiva ili nepotpuna.

Pre donošenja rešenja o odbacivanju tužbe iz razloga propisanih u stavu 1. ovog člana, sud je dužan da održi ročište na kome će tužiocu omogućiti da se izjasni o odbacivanju tužbe.

Izvor: Vebsajt B92, 8.12.2015.
Naslov: Redakcija