Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: 9. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEđUREGIONALNU SARADNJU, ODBORA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAšTITU żIVOTNE SREDINE, ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I RAD, ODBOR ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU, OMLADINU I SPORT, ODBOR ZA ORGANIZACIJU UPRAVE I LOKALNU SAMOUPRAVU, ODBOR ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA - RAZMOTRENI PREDLOZI ODLUKA I IZVEšTAJI


Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad Skupštine AP Vojvodine održao je sednicu na kojoj je razmotrio i prihvatio inicijativu pokrajinskog poslanika dr Milenka Babića, u vezi sa unapređenjem kadrovske strukture u zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine. Odbor je takođe, jednoglasno doneo i odgovarajuće zaključke u cilju pokušaja prevazilaženja problema sa finansiranjem specijalističkog staža zdravstvenih radnika i nedostatka lekara u zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Pokrajina.

Naime, prema podacima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Autonomnoj pokrajini Vojvodini trenutno nedostaje 760 lekara specijalista, što predstavlja veliki problem kada je u pitanju ostvarivanje zdravstvene zaštite svih građanki i građana na teritoriji pokrajine, rečeno je na sednici.

O pomenutoj inicijativi i mogućim rešenjima sa članicama i članovima Odbora, razgovarali su i prof. dr Branislava Belić, potpredsednica pokrajinske Skupštine zadužena za oblast zdravstva i socijalne politike, pokrajinski poslanik i podnoslilac pomenute inicijative dr Milenko Babić, prof. dr Vesna Kopitović, pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Konstatovano je da je organizacija zdravstvene zaštite već dugi niz godina na veoma lošem nivou i da zbog toga trpe i zdravstveni radnici i građani.

Nedovoljan broj lekara specijalista, nemogućnost novog zapošljavanja, odnosno adekvatnog popunjavanja upražnjenih radnih mesta za vreme odsustva lekara na specjalizaciji, neusklađenost između broja traženih i odobrenih specijalizacija, nedostatak nadležnosti u vođenju zdravstvene politike i zapošljavanja lekara, samo su neki od uzroka lošeg stanja, navedeno je na sednici.

Polazeći od toga, Odbor je jednoglasno doneo zaključke kojima se resorni pokrajinski sekretarijat za zdravstvo zadužuje da napravi analizu stanja u primarnom, sekundarnom i tercijalnom zdravstvenom sektoru, sagleda zakonske mogućnosti i pronađe modele za dodatno finansiranje specijalizacija ili angažovanja lekara, iz budžeta AP Vojvodine. Od Pokrajinskjog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova zatraženo je da se u aktuelne programe tog sekretarijata koji se odnose na finansiranje obavljanja radne prakse u perodu od jedne godine uključe i lekari koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema rečima resornog pokrajinskog sekretara Miroslava Vasina, za te namene moglo bi se izdvojiti oko 30. miliona dinara, čime bi mogao da se finansira jednogodišnji rad oko 200 novih lekara u AP Vojvodini.

 Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj sednici, utvrdio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu, Poljoprivrednog, Filozofskog, Tehnološkog, Pravnog, Medicinskog, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, zatim, Akademije umetnosti u Novom Sadu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i Ekonomskog fakulteta u Subotici, Građevinskog fakulteta u Subotici, Pedagoškog fakulteta u Somboru, i Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu.

Odbor je kao resorno skupštinsko radno telo utvrdio pomenuti predlog odluke zbog isteka mandata članovima Saveta Univerziteta i pomenutih fakulteta, i uputio ga Skupštini na razmatranje i donošenje. U nastavku sednice, Odbor je utvrdio i Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta i pomenutih fakulteta, koji je takođe uputio Skupštini radi razmatranja i donošenja odluke.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je sednicu na kojoj je konstatovao razlog za prestanak funkcije zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana i to: Stevana Arambašića, Dragomira Sekulića i Eve Vukašinović.

Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, obavestila je Odbor na sednici, da 18. decembra ove godine ističe mandat zamenicima, o čemu Odbor obaveštava Skupštinu koja donosi Odluku kojom se konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, podneo je Skupštini Predlog za ponovni izbor Eve Vukašinović, za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina na još jedan mandat.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj sednici, razmotrio je i prihvatio Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu. Pomenuti izveštaj, Odbor je uputio Skupštini radi razmatranja i usvajanja.

Na svojoj 78. po redu sednici, Odbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu i predlaže Skupštini da razmotri Predlog odluke i Odluku donese u predloženom tekstu. Budući da nadležna Državna revizorska institucija nije donela svoj Godišnji program revizije za 2016. godinu, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i uz saglasnost pomenute institucije, eksternu reviziju Završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu, obaviće lice koje ispunjava zakonske uslove za obavljanje poslova revizije finsnsijskih izveštaja. Postupak javne nabavke za angažovanje revizora sprovešće Pokrajinski sekretarijat za finansije.

Odbor je takođe na svojoj sednici, većinom glasova, dao saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Skupštine AP Vojvodine.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj 62. sednici, razmatrao je tekstove pripremljene u okviru projekta "Ustavna revizija i redefinisanje pokrajinske autonomije", Evropskog pokreta u Srbiji.

Sa stanovišta struke, članicama i članovima Odbora tekstove su predstavili autori, prof. dr Marijana Pajvančić i prof. dr Jovan Komšić. Sednici su prisustvovali i Norbert Bekman, direktor nemačke nezavisne političke Fondacije "Konrad Adenauer", uz čiju podršku se realizuje pomenuti projekat i Aleksandar Simurdić iz Evropskog pokreta u Srbiji, koji su se takođe obratili na sednici.

U diskusiji posvećenoj promeni Ustava i redefinisanju položaja AP Vojvodine naglašeno je da put Srbije u Evropsku uniju zavisi i od odgovarajućeg Ustava, kao i da je promena postojećeg Ustava važno pitanje za Srbiju, koje se ne može zaobići u procesu priključenja EU. Konstatovano je da su do sada dati veoma dobri i konstruktivni predlozi za redefinisanje postojećeg Ustava i pohvaljene su inicijative da se položaj, nadležnosti, finansiranje i druga pitanja od značaja za AP Vojvodinu adekvatno obrade i urede u budućem Ustavu koji predstavlja temelj svake države.

Predsednica Odbora mr Maja Sedlarević, naglasila je da sednicu vidi i kao jedan vid stručne javne rasprave u cilju doprinosa redefinisanju položaja Pokrajine i njenih nadležnosti u Ustavu i zahvalila se uglednim gostima i stručnjacima na učešću u dijalogu.

"Imajući u vidu da je danas, za razliku od ranijih godina kada su predstavnici vojvođanske administracije takođe ukazivali na važnost ovog pitanja, većina stranaka svesna činjenice da mora doći do ustavnih promena kao i to da nas očekuje otvaranje ključnih poglavlja u pregovaračkom procesu sa EU, nadam se da će u narednom periodu značajniju ulogu i učešće u razgovorima o ovim temama uzeti i predstavnici pokrajinske administracije, jer imamo i znanje i potencijal i iskustvo, sa kojima možemo značajno da pomognemo. Ja se iskreno nadam da će to biti prepoznato i od strane Republičke vlasti", navela je u svom obraćanju mr Maja Sedlarević. 

Izvor: Vebsajt Skupštine Vojvodine, 09.12.2015.
Naslov: Redakcija