Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o duvanu (“Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19) naziv glave: “I. OSNOVNE ODREDBE” menja se i glasi: “I. UVODNE ODREDBE”.

Član 2.

U članu 1. reči: “obeležavanju duvanskih proizvoda” zamenjuju se rečima: “obeležavanju duvanskih i srodnih proizvoda u Republici”.

Član 3.

U članu 2. tačka 3) posle reči: “koji” dodaju se reči: “se sastoje u potpunosti ili delimično od duvana i”.

U podtački (3) reč: “jeste” briše se.

U podtački (3) alineje a) i b) menjaju se i glase:

“a) rezani duvan jeste duvan za samostalno motanje koji je rezan ili na drugi način usitnjen, iskidan ili presovan u blokove i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade i namenjen je za prodaju u trgovini na malo, a koji ne spada u proizvode iz podtač. (1) i (2) ove tačke;

b) duvan za lulu jeste duvan koji se može konzumirati putem postupka sagorevanja i koji je namenjen isključivo za korišćenje u luli;”.

Posle alineje b) dodaje se alineja v), koja glasi:

“v) duvan za vodenu lulu (nargilu) jeste duvanski proizvod koji se može konzumirati putem vodene lule. Ako se proizvod može upotrebljavati i putem vodene lule i kao rezani duvan, smatraće se rezanim duvanom.”

Podtačka (4) menja se i glasi:

“(4) Ostali duvanski proizvodi jesu:

 a) duvan za žvakanje jeste duvanski proizvod posebno namenjen za žvakanje;

b) duvan za šmrkanje (burmut) jeste duvanski proizvod koji se upotrebljava udisanjem putem nosa;

v) zagrevani duvanski proizvod odnosno nesagorevajući duvan jeste duvanski proizvod koji se koristi za inhaliranje pare (aerosola) putem elektronskog uređaja za zagrevanje, duvanskog odnosno biljnog proizvoda, sačinjen tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva;

g) duvan za oralnu upotrebu (snus) je svaki duvanski proizvod koji se upotrebljava za oralnu upotrebu osim onih namenjenih za udisanje ili žvakanje, koji je izrađen u celosti ili delimično od duvana, u obliku praha ili čestica ili bilo kakvoj kombinaciji tih oblika, pakovan u vrećice ili porozne vrećice;”.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

“7a) Privredni subjekt, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje je registrovano za obavljanje delatnosti, odnosno pravno lice, ukoliko obavlja bilo koju od aktivnosti uređenu ovim zakonom (u daljem tekstu: privredni subjekt).”.

U tački 8) reči: “Evidencionu listu proizvođača duvana” zamenjuju se rečima: “Evidencionu listu o fizičkim licima - proizvođačima duvana”.

Tačka 10) menja se i glasi:

“10) Proizvođač duvanskih proizvoda jeste privredni subjekt koji proizvodi proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda;”.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

“10a) Trgovac na veliko duvanskim proizvodima jeste privredni subjekt koji prodaje na veliko proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;”.

Tačka 11) menja se i glasi:

 “11) uvoznik duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: uvoznik) jeste privredni subjekt, koji uvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tač. 1) - 3) ovog člana i koji je upisan u registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda;”.

Tačka 11a) menja se i glasi:

“11a) Uvoznik duvanskih proizvoda, u smislu ovog zakona, jeste i privredni subjekt koji vrši prodaju proizvoda iz tačke 3) ovog člana preko carinskog skladišta otvorenog u skladu sa carinskim propisima, u avionima i brodovima, odnosno snabdeva avione i brodove koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili otprema duvanske proizvode u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju i koji je upisan u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku;”.

Tačka 11b) briše se.

Tač. 12) i 13) menjaju se glase:

“12) izvoznik duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: izvoznik) jeste privredni subjekt, koji izvozi proizvode iz tač. 1)-3) ovog člana i koji je upisan u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

13) promet duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;”.

Tačka 14) briše se.

U tački 15) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Dodaju se tač. 16) - 21), koje glase:

“16) srodni proizvodi, u smislu ovog zakona, jesu proizvodi sa ili bez nikotina, koji se ne sastoje od duvana, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju duvanskim proizvodima, i to: tečnost za punjenje elektronskih cigareta, biljni proizvodi za pušenje odnosno zagrevanje, nikotinske vrećice i proizvodi za vodenu lulu;

(1) tečnost za punjenje elektronskih cigareta označava tečnost sa ili bez nikotina sadržanu u posudi za ponovno punjenje, u ulošku za punjenje za jednokratnu upotrebu, u elektronskoj cigareti za jednokratnu upotrebu, kao i u delovima elektronske cigarete.

Elektronska cigareta za jednokratnu upotrebu koja kao svoj sastavni deo sadrži tečnost iz stava 1. ove podtačke jeste srodni proizvod.

Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta obuhvaćene su tarifnim oznakama 2404 12 00 00, 2404 19 90 00, 3824 99 92 90 i 8543 40 00 00 nomenklature Carinske tarife.

Na navedene tarifne oznake primenjuju se propisi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife;

(2) biljni proizvodi za pušenje odnosno zagrevanje jesu proizvodi na bazi bilja, trave ili voća, koji se upotrebljavaju sagorevanjem, odnosno zagrevanjem;

(3) nikotinske vrećice jesu proizvodi za jednokratnu upotrebu koji sadrže nikotin ili jedinjenja nikotina i druge sastojke, upakovani u vrećice ili porozne vrećice i isključivo su namenjeni oralnoj upotrebi.

Nikotinske vrećice obuhvaćene su tarifnom oznakom 2404 91 90 00 nomenklature Carinske tarife.

Na navedenu tarifnu oznaku primenjuju se propisi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife;

(4) proizvodi za vodenu lulu (arome za nargilu) jesu proizvodi namenjeni za konzumiranje putem vodene lule;

17) elektronska cigareta jeste uređaj, odnosno bilo koji elektronski sistem za inhaliranje pare (aerosola) koja nastaje zagrevanjem tečnosti za punjenje uređaja, odnosno elektronskog sistema i koristi se putem usnika;

18) elektronski uređaj za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda označava svaki uređaj koji se koristi za konzumaciju zagrevanih duvanskih proizvoda odnosno zagrevanih biljnih proizvoda i služi za isporuku aerosolizovanog ili isparenog nikotina ili bilo koje druge supstance osobi koja udiše iz uređaja, a koji ne uključuje proces sagorevanja.

Elektronski uređaj za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda ne uključuje nijedan proizvod koji je lek, uređaj ili kombinovani proizvod koji je odobren od Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije;

19) trgovac na malo, u smislu ovog zakona, jeste privredni subjekt koji prodaje na malo proizvode iz tač. 3) i 16) ovog člana i koji je upisan u Evidencionu listu o trgovcima na malo;

20) proizvođač srodnih proizvoda, u smislu ovog zakona, jeste privredni subjekt koji proizvodi proizvode iz tačke 16) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda. Proizvođačem srodnih proizvoda smatraće se i privredni subjekt koji vrši pakovanje, prepakivanje, sklapanje i doradu srodnih proizvoda, kao i mešanje i pripremanje tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

Privredni subjekt koji radi proizvodnje srodnih proizvoda uvozi proizvode koji nisu namenjeni krajnjoj potrošnji iz tačke 16) ovog člana u smislu veličine pakovanja, sastava, sadržaja i obeležavanja, ne smatra se uvoznikom srodnih proizvoda, već se smatra proizvođačem srodnih proizvoda;

21) uvoznik srodnih proizvoda, u smislu ovog zakona, jeste privredni subjekt koji, u svoje ime i za svoj račun, uvozi proizvode iz tačke 16) ovog člana, a u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se propisuje veličina pakovanja, sastav, sadržaj i obeležavanje srodnih proizvoda koji su namenjeni krajnjoj potrošnji, i koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda.”.

Član 4.

U članu 4. tačka 2) reči: “trgovina na malo,” brišu se.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

“2a) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvolu za trgovinu na malo;”.

U tački 7) posle reči: “obradi” dodaju se zapeta i reč: “preradi”.

Član 5.

U članu 5. stav 1. tačka 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9), koje glase:

“8) Registar proizvođača srodnih proizvoda;

9) Registar uvoznika srodnih proizvoda.”.

Član 6.

U članu 6. stav 1. tačka 2) i stavu 4. reči: “duvanskim proizvodima” brišu se.

Član 7.

U članu 7. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 8) i 9) ovog zakona, dužna su da Upravi dostavljaju polugodišnje i godišnje izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se dostavlja izveštaj.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, broj: “3” zamenjuje se brojem: “4”.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 8, dodaje se stav 9, koji glasi:

“Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda.”

Član 8.

U članu 9. stav 1. tačka 5) reč: “duvanom” zamenjuje se rečima: “čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi;”.

Stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, broj: “5” zamenjuje se brojem: “4”.

Posle dosadašnjeg stava 6, dodaje se novi stav 6, koji glasi:

“Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 5. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.”.

St. 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 7. i 8.                     

Član 9.

U članu 9a stav 1. menja se i glasi:

“Ugovor iz člana 9. stav 7. ovog zakona zaključuje se za period od godinu dana, najkasnije do 31. maja. Ugovor mora biti u pisanoj formi i zaključuje se za jednu proizvodnu godinu.”.

U stavu 2. tačka 14) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 14) dodaje se tačka 15), koja glasi:

“15) podatke o licu koje rukovodi procesom proizvodnje duvana.”.

Član 10.

U članu 13. stav 1. tačka 3) reč: “duvanom” zamenjuje se rečima: “čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

“Proizvođač duvana kojem je oduzeta dozvola za proizvodnju duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana.”.

Član 11.

Član 16a menja se i glasi:

“Član 16a

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da odredi, odnosno angažuje lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvana i da obezbedi kontrolu realizacije ugovora iz člana 9a ovog zakona.

Pod kontrolom realizacije ugovora u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se provera ispunjenosti obaveza fizičkog lica - proizvođača duvana da duvan rasadi na ugovorenoj katastarskoj parceli i u ugovorenoj količini, izrada izveštaja o preuzimanju semena, odnosno rasada duvana od strane fizičkog lica - proizvođača duvana, izveštaja o preuzimanju duvana, kao i izveštaja o uništenju duvana koji se smatra otpadom u smislu člana 24. ovog zakona.

Uništenje duvana na katastarskoj parceli, sprovodi se uz obavezno prisustvo fitosanitarnog inspektora, o čemu se izrađuje zapisnik.

Proizvođač duvana dužan je da zapisnik o uništenju duvana na katastarskoj parceli dostavi na zahtev Uprave.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana moraju biti pripremljeni u roku od 15 dana od dana završetka radnji na koje se odnose, a dostavljaju se na zahtev Uprave.

Fizičko lice - proizvođač duvana dužan je da sav proizvedeni duvan preda registrovanom proizvođaču duvana u skladu sa kooperativnim ugovorom iz člana 9a ovog zakona, a registrovani proizvođač duvana dužan je da preuzme sav proizvedeni duvan.

Predaja, odnosno preuzimanje duvana u smislu stava 6. ovog člana vrši se najkasnije:

1) za duvan tipa virdžinija, do 30. novembra za proizvodnju iz te godine;

2) za ostale tipove duvana, do 31. marta naredne godine, za proizvodnju iz prethodne godine.

Proizvođač duvana dužan je da otkup duvana vrši isključivo od fizičkog lica - proizvođača duvana sa kojim ima zaključen kooperativni ugovor.

Proizvođač duvana dužan je da obavesti Upravu o datumu završetka otkupa duvana u odnosu na sva fizička lica - proizvođače duvana sa kojima ima zaključen kooperativni ugovor, najkasnije u roku od pet dana od dana završetka otkupa.

Proizvođač duvana dužan je da obavesti Upravu o fizičkim licima - proizvođačima duvana koji nisu isporučili ugovorene količine duvana u roku od deset dana od dana završetka otkupa duvana, uz prateću dokumentaciju i obrazloženje za svaki konkretni slučaj.

Obaveštenja iz st. 9. i 10. ovog člana mogu se dostaviti Upravi i u elektronskoj formi.

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana upisanom u Registar obrađivača duvana, odnosno izvozniku, koji je upisan u Registar izvoznika.

Izuzetno od stava 12. ovog člana, registrovani proizvođač duvana može duvan da preda na uslužnu obradu registrovanom obrađivaču duvana.

Registrovani proizvođač duvana koji daje duvan na uslužnu obradu kod registrovanog obrađivača duvana, dužan je da ispunjava uslove u pogledu odgovarajućeg prostora za smeštaj obrađenog duvana i da tako uslužno obrađeni duvan skladišti u tom prostoru.

Proizvođač duvana dužan je da odvojeno skladišti proizvedeni duvan od uslužno obrađenog duvana.

Na prevoznom sredstvu kojim se vrši prevoz duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana mora biti vidno označeno da se to prevozno sredstvo koristi za prevoz duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Proizvođač duvana dužan je da uslužno obrađen duvan prodaje isključivo registrovanom prerađivaču duvana, odnosno proizvođaču duvanskih proizvoda, odnosno registrovanom izvozniku.

Duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 6 - 8. i st. 12, 13. i 18. ovog člana, smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuju akcize.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 14. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 16. ovog člana.”.

Član 12.

U članu 17. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

“5) da ima zaključene ugovore sa registrovanim proizvođačima duvana, odnosno uvoznicima;”.

U tački 6) reči: “duvanom ili obrađenim duvanom” zamenjuju se rečima: “čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi”.

Stav 2. menja se i glasi:

“Na prevoznom sredstvu kojim se vrši prevoz duvana, odnosno obrađenog duvana mora biti vidno označeno da se to prevozno sredstvo koristi za prevoz duvana, odnosno obrađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.”.

U stavu 4. tačka 3) menja se i glasi:

“3) svi ugovori zaključeni sa registrovanim proizvođačima duvana, odnosno uvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno Registar uvoznika;”.

Stav 8. briše se.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 8, broj: “8” zamenjuje se brojem: “7”.

Posle dosadašnjeg stava 9. dodaje se novi stav 9, koji glasi:

“Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 8. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.”.

Dosadašnji st. 10. i 11. brišu se.

Dosadašnji st. 12 - 14. postaju st. 10 - 12.

Član 13.

U članu 19. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, broj: “4” zamenjuje se brojem: “3”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 14.

U članu 21. stav 1. tačka 3) reči: “duvanom ili obrađenim duvanom” zamenjuju se rečima: “čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

“Obrađivač duvana kojem je oduzeta dozvola za obradu duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana.”.

Član 15.

U članu 25v stav 1. tačka 6) reči: “obrađeni duvan i prerađeni duvan” zamenjuju se rečima: “duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi”.

U stavu 3. reč: “uprava” zamenjuje se rečju: “Uprava”.

Stav 6. briše se.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 6, dodaju se novi st. 7. i 8. koji glase:

“Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 6. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.

Na prevoznom sredstvu kojim se vrši prevoz obrađenog, odnosno prerađenog duvana mora biti vidno označeno da se to prevozno sredstvo koristi za prevoz obrađenog, odnosno prerađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.”.

St. 8 - 10. brišu se.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 9, posle reči: “namenjena za prevoz” dodaju se reči: “obrađenog, odnosno”.

Dosadašnji stav 12. postaje stav 10.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 11, broj: “10” zamenjuje se brojem: “8”.

Član 16.

U članu 25e stav 1. tačka 3) reči: “obrađeni duvan i prerađeni duvan” zamenjuju se rečima: “duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi”.

U stavu 5. reči: “osim u slučaju iz stava 1. tačka 1)” zamenjuju se rečima: “ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tačka 3)”.

Član 17.

U nazivu glave V. “PROIZVODNjA I PROMET DUVANSKIM PROIZVODIMA” posle reči: “duvanskim” dodaju se zapeta i reči: “odnosno srodnim”.

Član 18.

Naziv odeljka “1. Proizvođači” menja se i glasi: “1. Proizvođači duvanskih proizvoda”.

Član 19.

U članu 37. stav 3. menja se i glasi:

“Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) akt nadležnog organa o registraciji robne marke duvanskog proizvoda, ako je donet;

1a) ukoliko akt iz tačke 1) ovog stava nije donet, izjava vlasnika robne marke duvanskog proizvoda, kojom potvrđuje da je vlasnik robne marke za koju se podnosi zahtev za upis u registar;

2) ugovor o uvozu duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda ili ovlašćenim distributerom da može da vrši distribuciju duvanskih proizvoda na tržište Republike;

2a) ovlašćenje od strane vlasnika žiga da je inostrani proizvođač ovlašćen za proizvodnju duvanskih proizvoda, ukoliko se kao dokaz podnosi ugovor sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda koji nije vlasnik žiga;

2b) ovlašćenje da je distributer inostranog proizvođača ovlašćen za distribuciju duvanskih proizvoda od strane tog proizvođača ili vlasnika žiga ukoliko se kao dokaz podnosi ugovor sa ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača;

3) ugovor o licencnoj/podlicencnoj proizvodnji duvanskih proizvoda, zaključen između domaćeg proizvođača duvanskih proizvoda i nosioca žiga, kada se podnosi zahtev za upis duvanskih proizvoda koji će se licencno proizvoditi na teritoriji Republike.”.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, posle reči: “zahteva” dodaju se zapeta i reči: “koje je konačno u upravnom postupku”.

St. 7 - 9. brišu se.

Član 20.

Član 37a menja se i glasi:

“Član 37a

Upis u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku vrši se na zahtev privrednog subjekta koji je upisan u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku.

Na zahtev iz stava 1. ovog člana, Uprava izdaje potvrdu o upisu u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, odnosno potvrdu da je robna marka već upisana u Registar o markama duvanskih proizvoda.”.

Član 21.

U članu 38. stav 1. tačka 5) reči: “duvanskim proizvodima” zamenjuju se rečima: “čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi”.

U stavu 5. reči: “u roku od 15 dana od dana prijema zahteva” brišu se.

Stav 6. briše se.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 6, broj: “6” zamenjuje se brojem: “5”.

Posle dosadašnjeg stava 7, dodaje se novi stav 7, koji glasi:

“Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 6. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.”.

St. 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji st. 10 - 12. postaju st. 8 - 10.

Član 22.

U članu 42. stav 1. tačka 3) reči: “duvanskim proizvodima” zamenjuju se rečima: “čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi”.

U stavu 5. reči: “osim u slučaju iz stava 1. tačka 1)” zamenjuju se rečima: “ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tačka 3)”.

Član 23.

U članu 44. stav 1. reči: “trgovcima na malo duvanskim proizvodima” zamenjuju se rečima “trgovcima na malo”.

Član 24.

Naziv odeljka “3.Trgovci na malo duvanskim proizvodima” menja se i glasi: “3. Trgovci na malo”.

Član 25.

Član 45. menja se i glasi:

“Uslovi

Član 45.

Trgovinom na malo može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski i srodni proizvodi;

3) da je uplatio naknadu u visini od 25.000,00 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 3) ovog člana, usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom na kom je vidno označeno da se koristi za prevoz duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno - higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Na zahtev privrednog subjekta Uprava utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, tako da uslove iz tač. 1) i 2) iz stava 1. ovog člana utvrđuje po službenoj dužnosti, a ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana utvrđuje nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Uz zahtev iz stava 6. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

2) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 6. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor).

Privredni subjekt iz stava 10. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora, odnosno dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i ako ne ostvaruju direktan kontakt.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.”.

Član 26.

U članu 46. stav 1. menja se i glasi:

“Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na malo) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.”.

Član 27.

U nazivu iznad člana 47. reči: “duvanskim proizvodima” brišu se.

U članu 47. st. 1. i 4. menjaju se i glase:

“Trgovac na malo može da obnovi dozvolu za trgovinu na malo podnošenjem zahteva najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja važeće dozvole.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na malo ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo u skladu sa važećom dozvolom.”.

Član 28.

U nazivu iznad člana 48. reči: “duvanskim proizvodima” brišu se.

U članu 48. stav 1. u uvodnoj rečenici reči: “duvanskim proizvodima” brišu se.

U tački 3) reči: “duvanskim proizvodima” zamenjuju se rečima: “čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski i srodni proizvodi”

U stavu 3. reči: “duvanskim proizvodima” brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 6. i 7, koji postaju st. 5. i 6, menjaju se i glase:

“Trgovac na malo kome je u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana oduzeta dozvola za trgovinu na malo ne može podneti zahtev za obavljanje te delatnosti u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana.

 Trgovcu na malo kome je oduzeta dozvola, ne vraća se naknada koja je uplaćena za dobijanje te dozvole.”.

Član 29.

Naziv iznad člana i član 49. menjaju se i glase:                                            

“Obaveze trgovaca na malo

Član 49.

Trgovac na malo koji prodaje duvanske proizvode dužan je da ima zaključene ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima.

Trgovac na malo koji prodaje duvanske proizvode dužan je da na zahtev Uprave dostavi ugovor iz stava 1. ovog člana, u roku koji Uprava odredi.”.

                                               

Član 30.

Naziv iznad člana i član 50. menjaju se i glase:

“Evidenciona lista o trgovcima na malo

Član 50.

Trgovci na malo koji su dobili dozvolu za trgovinu na malo upisuju se u Evidencionu listu o trgovcima na malo, koju vodi Uprava.

Izdavanjem dozvole za trgovinu na malo i upisom u Evidencionu listu iz stava 1. ovog člana, trgovac na malo može da otpočne da obavlja delatnost trgovine na malo.”.

Član 31.

U članu 51. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

“Trgovac na malo kome je izdata dozvola za trgovinu na malo, dužan je da istakne posebnu oznaku “Zabranjena prodaja duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima”, na vidnom mestu objekta u kome obavlja tu delatnost, odnosno na svakom hjumidoru.

Trgovac na malo koji obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost (HORECA), dužan je da posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana istakne na vidnom mestu u objektu u kome obavlja delatnost trgovine na malo, odnosno na svakom hjumidoru.”.

Član 32.

U članu 52. stav 4. tačka 2) menja se i glasi:

“2) svi zaključeni ugovori o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana sa inostranim dobavljačem, odnosno svi zaključeni ugovori sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenje od strane inostranog proizvođača ili ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;”.

U stavu 5. posle reči: “zahteva” dodaju se reči: “koje je konačno u upravnom postupku”.

St. 6 - 8. brišu se.

Član 33.

U članu 56. stav 5. reči: “osim u slučaju iz stava 1. tačka 1)” zamenjuju se rečima: “ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tačka 3)”.

Član 34.

U članu 59. stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

“3) da ima zaključene ugovore o kupovini duvana odnosno obrađenog duvana, ako je predmet izvoza duvan odnosno obrađeni duvan.”.

Stav 2. menja se i glasi:

“Na zahtev privrednog subjekta Uprava utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, tako da ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana utvrđuje Uprava po službenoj dužnosti.”.

Stav 3. menja se i glasi:

“Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se, kao dokazi izjava odgovornog lica o neosuđivanosti i svi zaključeni ugovori o kupovini duvana, odnosno obrađenog duvana sa registrovanim proizvođačem duvana, odnosno registrovanim obrađivačem duvana, osim ako je podnosilac zahteva istovremeno upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno Registar obrađivača duvana.”.

U stavu 4. posle reči: “rešenje” dodaju se reči: “u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.”.

St. 5 - 7. brišu se.

Član 35.

U članu 63. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

“Izvoznik kojem je oduzeta dozvola za izvoz, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana.”.

Član 36.

U članu 64. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

“2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili”.

U tački 3) broj: “15” zamenjuje se rečju: “pet”.

U stavu 2. posle reči: “izvoznika” dodaju se reči: “koje je konačno u upravnom postupku”.

Stav 3. briše se.

Član 37.

Član 64b menja se i glasi:

“Član 64b

Otpremanjem, odnosno smeštanjem duvanskih proizvoda u carinsko skladište radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, ili radi otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, može da se bavi privredni subjekt koji je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju i u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) ugovor o nabavci duvanskih proizvoda sa inostranim dobavljačem, osim ukoliko je podnosilac zahteva upisan u registar proizvođača duvanskih proizvoda;

2) ugovor zaključen sa držaocem carinskog skladišta, osim ako je podnosilac zahteva istovremeno i držalac carinskog skladišta;

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

4) dokaz o uplati naknade u visini od 2.580.617,50 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Dokaz iz stava 2. tačka 3) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 4) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona može da plati naknadu iz stava 2. tačka 4) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 1. i podatke iz izjave iz stava 2. tačka 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana, Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Upisom u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona, privredni subjekt može da otpočne otpremanje, odnosno smeštanje duvanskih proizvoda u carinsko skladište, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, ili radi otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona dužan je da vrši promet robnih maraka duvanskih proizvoda razvrstanih i upisanih u Registar o markama duvanskih proizvoda, odnosno u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, posle izdavanja potvrde iz člana 37a ovog zakona.”.

Član 38.

U članu 64g stav 1. tačka 3) posle reči: “izvršenja” dodaju se reči: “duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno”.

Tačka 4) briše se.

U tački 5) broj: “6” zamenjuje se brojem “7”.

U stavu 2. reči: “tač. 3) i 4)” zamenjuju se rečima: “tačka 3)”.

Stav 3. menja se i glasi:

“Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra koje je konačno u upravnom postupku.”.

Stav 4. menja se i glasi:

“Privredni subjekt koji je brisan iz registra iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona, ne može podneti zahtev za upis u navedeni registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

“U slučaju da je privredni subjekt brisan iz registra iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u taj registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je privredni subjekt brisan na zahtev iz Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz tog registra.”.

Član 39.

Posle člana 64d dodaju se glava: “VA REGISTRI PROIZVOĐAČA I UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA”, nazivi iznad čl. 64đ, 64e,64ž, 64z, 64i i 64j i čl. 64đ, 64e,64ž, 64z, 64i i 64j, koji glase:

“Registar proizvođača srodnih proizvoda

Član 64đ

Obavljanjem delatnosti proizvodnje srodnih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je upisan kod organa nadležnog za registraciju i u Registar proizvođača srodnih proizvoda.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) izjava da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi;

2) dokaz o uplati naknade u visini od 5.000.000,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike;

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 2) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 3. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda može da plati naknadu iz stava 2. tačka 2) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 1. ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Obnova upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda

Član 64e

Proizvođač srodnih proizvoda može da obnovi upis u registar, podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja važećeg rešenja o upisu u registar.

Obnavljanje upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda vrši se na način propisan članom 64đ ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje upisa u registar, a najkasnije do dana isteka roka važenja važećeg rešenja o upisu u registar, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, proizvođač srodnih proizvoda ostaje upisan u registar.

Brisanje iz Registra proizvođača srodnih proizvoda

Član 64ž

Proizvođač srodnih proizvoda briše se iz registra, i to:

1) na zahtev proizvođača srodnih proizvoda;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

3) ako je odgovorno lice privrednog subjekta koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje odnosno trgovine, čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi, odnosno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako privredni subjekt upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 64đ stav 6. ovog zakona.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka. 3) ovog člana, o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je brisan iz Registra proizvođača srodnih proizvoda, ne može podneti zahtev za upis u taj registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da je privredni subjekt koji obavlja delatnost proizvodnje srodnih proizvoda brisan iz Registra proizvođača srodnih proizvoda na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u taj registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je registrovani privredni subjekt brisan na zahtev iz registra, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz registra.

Registar uvoznika srodnih proizvoda

Član 64z

Obavljanjem delatnosti uvoza srodnih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je upisan kod organa nadležnog za registraciju i u Registar uvoznika srodnih proizvoda.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) izjava da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi;

2) dokaz o uplati naknade u visini od 5.000.000,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 2) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 3. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda može da plati naknadu iz stava 2. tačka 2) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 1. ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Obnova upisa u Registar uvoznika srodnih proizvoda

Član 64i

Uvoznik srodnih proizvoda može da obnovi upis u registar, podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja važećeg rešenja o upisu u registar.

Obnavljanje upisa u Registar uvoznika srodnih proizvoda vrši se na način propisan članom 64z ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje upisa u registar, a najkasnije do dana isteka roka važenja važećeg rešenja o upisu u registar, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik srodnih proizvoda ostaje upisan u registar.

Brisanje iz Registra uvoznika srodnih proizvoda

Član 64j

Uvoznik srodnih proizvoda briše se iz Registra uvoznika srodnih proizvoda, i to:

1) na zahtev uvoznika srodnih proizvoda;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

3) ako je odgovorno lice privrednog subjekta koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje odnosno trgovine, čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi, odnosno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako privredni subjekt upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 64z stav 6. ovog zakona.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana, o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je brisan iz Registra uvoznika srodnih proizvoda, ne može podneti zahtev za upis u taj registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da je privredni subjekt koji obavlja delatnost uvoza srodnih proizvoda brisan iz Registra uvoznika srodnih proizvoda na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u taj registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je registrovani privredni subjekt brisan na zahtev iz registra, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz tog registra.”.

Član 40.

U članu 65. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

“Izuzetno od stava 2. ovog člana, privredni subjekt prilikom upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda, plaća naknadu za upis u registar, bez obzira na visinu plaćene naknade i upis u druge registre.”.

Član 41.

U članu 66a u stavu 4. posle reči: “zakona” dodaju se reči: “uništiće se na mestu uzgajanja u prisustvu fitosanitarnog inspektora odnosno”.

Član 42.

Posle člana 67. dodaju se naziv iznad člana 67a i član 67a, koji glase:

“Promet srodnih proizvoda

Član 67a

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja propisuju kriterijume zdravstvene ispravnosti i bezbednosti srodnih proizvoda i druga pitanja od značaja za puštanje u promet srodnih proizvoda.

Registrovani proizvođač srodnih proizvoda odnosno registrovani uvoznik srodnih proizvoda dužan je da puštanje u promet srodnih proizvoda vrši u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana.”.

Član 43.

U nazivu iznad člana 68a posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “i srodnih”.

U članu 68a posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “i srodnih”.

Član 44.

U nazivu iznad člana 68b i u članu 68b reč: “specijalizovano” briše se.

Član 45.

Naziv glave VIII. ZABRANA PRODAJE DUVANSKIH PROIZVODA, SADRŽAJ POJEDINAČNOG PAKOVANjA CIGARETA, VRSTE PODATAKA NA PAKOVANjU I OBELEŽAVANjE PAKOVANjA DUVANSKIH PROIZVODA U REPUBLICI, menja se i glasi:

“VIII. ZABRANA PRODAJE DUVANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, SADRŽAJ POJEDINAČNOG PAKOVANjA, VRSTE PODATAKA NA PAKOVANjU I OBELEŽAVANjE PAKOVANjA DUVANSKIH I SRODNIH PROIZVODA U REPUBLICI”.

Član 46.

U nazivu iznad člana 71. posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “i srodnih”.

U članu 71. tač. 1) - 3) posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “i srodnih”.

Tačka 4) menja se i glasi:

“4) proizvodnja i prodaja slatkiša, grickalica, igračaka, odnosno kozmetičkih i drugih proizvoda u obliku duvanskih proizvoda;”.

Posle tačke 4) dodaju se tač. 5) - 13), koje glase:

“5) ponuda i prodaja duvanskih i srodnih proizvoda upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu, kao i ličnim nuđenjem;

6) prodaja cigareta i nikotinskih vrećica na komad;

7) usluga korišćenja vodene lule (nargile) u ugostiteljskim objektima, ukoliko se uz uslugu ne vrši prodaja duvana za vodenu lulu i proizvoda za vodenu lulu;

8) prodaja duvanskih i srodnih proizvoda u apotekama i specijalizovanim prodavnicama medicinskih sredstava;

9) prodaja i uvoz duvana za oralnu upotrebu (snusa);

10) proizvodnja i promet duvanskih i srodnih proizvoda koji u svom sastavu sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance;

11) prodaja elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda i elektronskih cigareta maloletnim licima;

12) prodaja tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, biljnih proizvoda za pušenje odnosno zagrevanje i nikotinskih vrećica koji imaju ispise, ilustracije, odnosno elemente na pakovanju koji se odnose na slatkiše, bombone, deserte ili npr. na igračke, likove iz crtanih filmova, akcione figure i sl;

13) prodaja elektronskih cigareta i elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda, čiji oblik je identičan ili podseća na oblik igračaka, hrane i pića.”.

Član 47.

Naziv iznad člana 73. menja se i glasi:

“Podaci o sastavu i obeležavanje duvanskih i srodnih proizvoda”.

U članu 73. stav 1. menja se i glasi:

“Svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje duvanskih i srodnih proizvoda mora biti obeleženo i sadržati podatke u skladu sa ovim zakonom, odnosno propisima o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet.”.

U stavu 2. reči: “iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog zakona” brišu se.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

“Obeležavanje srodnih proizvoda vrše proizvođači, odnosno uvoznici srodnih proizvoda.”.

Član 48.

Posle člana 74. dodaje se član 74a, koji glasi:

“Član 74a

Dozvoljena je prodaja potrošačima tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sa nikotinom:

1) u odgovarajućim posudama za ponovno punjenje, zapremine do 10 ml;

2) u rezervoarima elektronskih cigareta za jednokratnu upotrebu, zapremine do 2 ml;

3) u ulošcima za jednokratnu upotrebu, zapremine do 2 ml.

Tečnost za punjenje elektronskih cigareta može da sadrži najviše 20 mg/ml nikotina.

Pojedinačno pakovanje nikotinskih vrećica sadrži najviše 20 komada vrećica.

Nikotinska vrećica može da sadrži najviše 17 mg nikotina.

Nikotin koji se koristi u srodnim proizvodima, mora da zadovoljava standarde koji su jednaki standardima za nikotin koji se koristi u farmaceutskim proizvodima. Svi drugi sastojci u nikotinskim vrećicama moraju da zadovoljavaju standarde koji su jednaki standardima koji se primenjuju na prehrambene proizvode.”.

Član 49.

Posle člana 77. dodaju se nazivi iznad čl. 77a, 77b, 77v, 77g, 77e i 77ž i čl. 77a, 77b, 77v, 77g, 77d, 77đ, 77e i 77ž, koji glase:

“Obeležavanje i pakovanje duvanskih proizvoda

Član 77a

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda koje se stavlja u promet u Republici, mora da bude obeleženo zdravstvenim upozorenjem koje se odnosi na štetna dejstva po život i zdravlje ljudi ili druge štetne posledice njegove upotrebe. Zdravstvena upozorenja mogu biti tekstualna upozorenja, kombinovana zdravstvena upozorenja, opšte upozorenje i informativna poruka, u skladu sa ovim zakonom.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda mora da sadrži zdravstveno upozorenje, koje je utisnuto:

1) na srpskom jeziku;

2) na celoj površini dela pakovanja određenog za zdravstvena upozorenja;

3) bez posebnih komentara i pojašnjenja;

4) tako da:

(1) ga nije moguće ukloniti;

(2) bude neizbrisivo;

(3) bude u celosti vidljivo;

(4) nije delimično ili u celosti skriveno ili prekinuto kontrolnom akciznom markicom, oznakom cene, sigurnosnim obeležjima, omotima, košuljicama, kutijama ili drugim natpisima i simbolima;

(5) ne zaklanja i ne prekida kontrolnu akciznu markicu, oznaku cene, oznake za praćenje ili sigurnosna obeležja na pojedinačnim pakovanjima.

Zdravstveno upozorenje mora da ostane nepromenjeno prilikom otvaranja pakovanja duvanskog proizvoda, osim pakovanja sa preklopnim poklopcem, kod koga zdravstveno upozorenje može da se pocepa otvaranjem, na način koji obezbeđuje grafičku celovitost i vidljivost teksta, fotografija, odnosno ilustracija i podataka o prestanku pušenja.

Zdravstveno upozorenje na pojedinačnom pakovanju duvanskog proizvoda, osim cigareta i rezanog duvana koji se stavlja u promet u kesicama, može da bude utisnuto i na nalepnici, pod uslovom da nalepnica ne može da se odstrani.

Dimenzije zdravstvenih upozorenja određuju se u odnosu na površinu zatvorenog pakovanja duvanskog proizvoda.

Zdravstveno upozorenje na pojedinačnom pakovanju cigareta, rezanog duvana u kesicama i duvana za vodenu lulu mora da bude uokvireno linijom crne boje, širine 1 mm, unutar površine određene za zdravstveno upozorenje.

Opšte upozorenje i informativna poruka

Član 77b

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1) - (3) ovog zakona mora da sadrži sledeće opšte upozorenje: “Pušenje ubija - prestanite odmah”.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1) - (3) ovog zakona mora da sadrži sledeću informativnu poruku: “Duvanski dim sadrži više od 70 supstanci koje uzrokuju rak”.

Na svakom pojedinačnom pakovanju cigareta i rezanog duvana koje je u obliku kvadra, opšte upozorenje se nalazi na donjem delu jedne od bočnih površina, a informativna poruka na donjem delu druge bočne površine.

Na pakovanju cigareta i rezanog duvana koje je u obliku kutije sa zglobnim poklopcem koji se otvara kidanjem bočnih površina i razdvajanjem na dva dela, opšte upozorenje i informativna poruka u celosti se nalaze na većim delovima razdeljenih površina, a opšte upozorenje mora da bude utisnuto i na unutrašnjoj strani gornje površine koja ostaje vidljiva i posle otvaranja pakovanja.

Visina bočnih površina pakovanja duvanskih proizvoda iz stava 4. ovog člana ne sme da bude manja od 16 mm.

Na pakovanju rezanog duvana koji se stavlja u promet u kesicama, opšte upozorenje i informativna poruka nalaze se na površinama koje obezbeđuju njihovu potpunu vidljivost.

Na pakovanju rezanog duvana koji se nalazi u prometu u pakovanju cilindričnog oblika, opšte upozorenje nalazi se na spoljašnjoj, a informativna poruka na unutrašnjoj površini poklopca.

Opšte upozorenje i informativna poruka moraju da zauzimaju 50% površine na kojima su utisnuti.

Opšte upozorenje i informativna poruka moraju da budu utisnuti:

1) na srpskom jeziku;

2) crnim, boldovanim slovima fonta helvetika na beloj podlozi;

3) na sredini propisane površine, a na pojedinačnom pakovanju u obliku kvadra i svim grupnim pakovanjima paralelno sa bočnom ivicom pojedinačnog, odnosno grupnog pakovanja duvanskog proizvoda.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje tačan položaj opšteg upozorenja i informativne poruke na pojedinačnom pakovanju rezanog duvana koji se prodaje u različitim oblicima kesica.

Kombinovana zdravstvena upozorenja

Član 77v

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1) - (3) ovog zakona mora da sadrži kombinovano zdravstveno upozorenje.

Kombinovana zdravstvena upozorenja:

1) sadrže tekstualna upozorenja kao i odgovarajuće fotografije u boji;

2) sadrže i informacije o prestanku pušenja (broj telefona, internet adresa za informisanje korisnika o dostupnim programima pomoći licima koja žele da prestanu da puše);

3) pokrivaju po 65% prednje i zadnje spoljašnje površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja, a cilindrično pakovanje mora da sadrži i kombinovana zdravstvena upozorenja, međusobno jednako udaljena, i svako mora da pokriva 65% svoje polovine zakrivljene površine;

4) prikazuju isto tekstualno upozorenje i odgovarajuću fotografiju u boji na obe strane pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja;

5) se nalaze na gornjoj ivici pojedinačnog i grupnog pakovanja i okrenuta su u istom smeru kao i svi drugi podaci koji se nalaze na toj površini pakovanja, osim u slučaju:

(1) ako se akcizna markica pričvršćuje na gornju ivicu pojedinačnog pakovanja od kartonskog materijala, kombinovano zdravstveno upozorenje koje treba da se nalazi na zadnjoj površini može da bude postavljeno direktno ispod akcizne markice;

(2) ako je pojedinačno pakovanje izrađeno od mekog materijala, pravougaona površina visine do 13 mm između gornje ivice pakovanja i gornjeg kraja kombinovanih zdravstvenih upozorenja može biti rezervisana za akciznu markicu.

6) moraju biti pozicionirana iznad naziva maraka odnosno logotipa.

Upozorenja iz stava 1. ovog člana dele se u tri grupe i svaka grupa se koristi u datoj godini i rotira na godišnjem nivou. Svako upozorenje u datoj godini treba da bude prikazano, koliko je to moguće, jednaki broj puta na svakoj robnoj marki duvanskih proizvoda.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na pojedinačna pakovanja duvanskih proizvoda zaobljenih ili kosih ivica.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje položaj, dizajn i oblik kombinovanih zdravstvenih upozorenja, sadržaj tekstualnih upozorenja, zbirku fotografija u boji, kao i druga pitanja od značaja za isticanje kombinovanih zdravstvenih upozorenja.

Obeležavanje duvanskih proizvoda, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu

Član 77g

Duvanski proizvodi iz člana 2. tačka 3) podtač. (1) - (3) ovog zakona, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu, mogu da se stavljaju u promet bez informativne poruke iz člana 77b stav 2. ovog zakona i kombinovanih zdravstvenih upozorenja iz člana 77v ovog zakona.

Na pojedinačnom i grupnom pakovanju duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1) - (3) ovog zakona, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu, mora da bude utisnuto opšte upozorenje iz člana 77b stav 1. ovog zakona, koje obuhvata i informaciju o prestanku pušenja iz člana 77v stav 2. tačka 2) ovog zakona i jedno od tekstualnih upozorenja.

Opšte upozorenje iz stava 2. ovog člana nalazi se na najvidljivijoj površini, a tekstualna upozorenja na drugoj najvidljivijoj površini pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskog proizvoda i moraju da se menjaju na način da se svako tekstualno upozorenje pojavi na podjednakoj količini proizvedenih, odnosno prodatih duvanskih proizvoda, na svakoj robnoj marki u toku godine.

Druga najvidljivija površina pojedinačnog pakovanja duvanskog proizvoda sa zglobnim poklopcem je površina koja postaje vidljiva kada se pakovanje otvori.

Opšte upozorenje iz stava 2. ovog člana, mora da pokriva najmanje 30% odgovarajuće površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja duvanskih proizvoda na kojima je utisnuto.

Tekstualno upozorenje iz stava 2. ovog člana mora da zauzima najmanje 40% odgovarajuće površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja duvanskih proizvoda na kojima je utisnuto.

Zdravstvena upozorenja iz st. 1. i 2. ovog člana koja se nalaze na površini grupnog pakovanja većoj od 150 cm2 moraju da pokrivaju površinu od najmanje 45 cm2.

Zdravstvena upozorenja iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da:

1) budu utisnuta u skladu sa članom 77b stav 9. ovog zakona;

2) zauzimaju paralelan položaj sa glavnim tekstom na površini rezervisanoj za ta upozorenja;

3) budu uokvirena linijom crne boje širine najmanje 3 mm, a najviše 4 mm, koja se nalazi izvan površine rezervisane za ta upozorenja.

Član 77d

Zdravstvena upozorenja iz čl. 77a - 77g i čl. 77đ - 77e ovog zakona na duvanskim proizvodima, koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, na proizvodima koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola, radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima, kao i radi otpremanja i prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, odnosno potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, kao i međunarodnih organizacija, shodno međunarodnim ugovorima, mogu biti na stranom jeziku.

Član 77đ

Na pakovanju i u nazivu marke duvanskih proizvoda zabranjena je upotreba teksta, naziva, žigova i simboličkih i drugih znakova na srpskom ili drugom jeziku, koji sugerišu da je taj duvanski proizvod manje štetan od drugih duvanskih proizvoda, naročito isticanjem reči “nizak procenat katrana”, “lak”, “ultra-lak”, “blag” i sl.

Obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda

Član 77e

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje ostalih duvanskih proizvoda u prometu u Republici, mora imati odštampano sledeće zdravstveno upozorenje: “Ovaj duvanski proizvod šteti Vašem zdravlju i izaziva zavisnost.”.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana mora da bude u skladu sa članom 77b stav 9. ovog zakona. Tekst upozorenja mora biti paralelan sa glavnim tekstom na površini rezervisanoj za ta upozorenja.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana mora da:

1) bude utisnuto na najmanje jednoj najvećoj strani pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja;

2) pokriva najmanje 30% površine na kojoj je utisnuto.

Obeležavanje srodnih proizvoda

Član 77ž

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda u prometu u Republici, mora imati odštampano zdravstveno upozorenje.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana, za srodne proizvode koji sadrže nikotin, glasi: “Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu zavisnost.”.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana, za srodne proizvode koji ne sadrže nikotin, glasi: “Ovaj proizvod može sadržati supstance štetne po Vaše zdravlje.”.

Zdravstveno upozorenje iz st. 2. i 3. ovog člana mora da:

1) bude postavljeno na najmanje jednoj najvećoj površini pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja, tako da se ne može odstraniti;

2) pokriva najmanje 30% površine na kojoj je utisnuto;

3) bude na srpskom jeziku, crnim, boldovanim slovima fonta helvetika na beloj podlozi, na propisanoj površini na pojedinačnom pakovanju i svim grupnim pakovanjima i paralelno sa bočnom ivicom pojedinačnog, odnosno grupnog pakovanja srodnog proizvoda.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) podtačka (1) ovog zakona mora da sadrži informacije o sastojcima proizvoda, sadržaju nikotina, zapremini tečnosti iz člana 74a ovog zakona, datumu proizvodnje, odnosno roku upotrebe i kontakt podacima o proizvođaču, odnosno uvozniku, kao i uputstvo za upotrebu i čuvanje.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) podtačka (3) ovog zakona mora da sadrži informacije o sastojcima proizvoda, sadržaju nikotina u nikotinskoj vrećici iz člana 74a ovog zakona, neto masi sadržanoj u jednoj nikotinskoj vrećici odnosno neto masi sadržaja nikotinskih vrećica u pakovanju, datumu proizvodnje, odnosno roku upotrebe i kontakt podacima o proizvođaču, odnosno uvozniku, kao i uputstvo za upotrebu i čuvanje.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) ovog zakona ne sme da sadrži informaciju (tekst, naziv, žig i simbolički i drugi znak na srpskom ili drugom jeziku) koja sugeriše da je manje štetan od duvanskih i drugih srodnih proizvoda.”.

Član 50.

U članu 79. tačka 7) briše se.

Tačka 8) menja se i glasi:

“8) proizvođača duvana, kao i procese proizvodnje sorti i tipova duvana na parcelama zasađenim duvanom, proces sušenja i skladištenje duvana;”.

Tačka 10) menja se i glasi:

“10) vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja koji se odnose na proizvodnju duvana, u svim fazama proizvodnje duvana, propisanih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;”.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 11), koja glasi:

“11) uništenje duvana na katastarskoj parceli.”.

Član 51.

U članu 80. stav 1. tačka 7) posle reči: “oduzme i uništi” dodaju se reči: “obran, odnosno osušen”.

U tački 8) posle reči: “proizvodnju duvana,” dodaju se reči: “u svim fazama proizvodnje duvana,”.

Tačka 9) briše se.

Član 52.

U članu 80a posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

“1a) proces proizvodnje srodnih proizvoda, kvalitet i kvantitet, odnosno sastav srodnih proizvoda u unutrašnjem prometu;

1b) evidenciju koju vodi proizvođač srodnih proizvoda;”.

Tačka 6) menja se i glasi:

“6) važenje dozvole za obradu duvana, preradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja, u skladu sa ovim zakonom;”.

Posle tačke 6) dodaju se tač. 7) i 8), koje glase:

“7) kvalitet i kvantitet uslužno obrađenog duvana kod registrovanog proizvođača duvana;

8) uslove za smeštaj uslužno obrađenog duvana kod registrovanog proizvođača duvana.”.

Član 53.

U članu 80b u tački 3) posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “i srodnih”.

U tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

“5) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.”.

Član 54.

U članu 81. tačka 1) menja se i glasi:

“1) prostorija u kojima se proizvode, obrađuju, čuvaju i prodaju duvan, obrađen duvan, prerađeni duvan i duvanski odnosno srodni proizvodi;”.

U tački 2) posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “odnosno srodnih”.

Tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

“3) lica koja na radnim mestima u proizvodnji i prometu, dolaze u dodir sa duvanom i proizvodima od duvana, kao i srodnim proizvodima;

4) zdravstvenu ispravnost i sastav duvana i duvanskih odnosno srodnih proizvoda prilikom proizvodnje, uvoza i prometa na teritoriji Republike Srbije;”.

U tački 5) posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “odnosno srodnih”.

Član 55.

U članu 82. stav 1. menja se i glasi:

“U vršenju sanitarnog nadzora iz člana 81. ovog zakona republički sanitarni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe i zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor.”.

U stavu 2. reči: “trgovinu na veliko i malo duvanskim proizvodima” zamenjuju se rečima: “trgovinu na veliko duvanskim proizvodima i trgovinu na malo”.

Član 56.

U članu 83. u tački 1) posle reči: “duvanski” dodaju se reči: “i srodni”.

Tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

“2) vrši pregled poslovnih knjiga, dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, uvoz i izvoz, kao i upis u registar uvoznika srodnih proizvoda i dozvola za trgovinu na malo, evidencija i druge dokumentacije o poslovanju privrednog subjekta, kao i drugih podataka koji se odnose na promet duvanskih i srodnih proizvoda;

3) vrši kontrolu cena duvanskih proizvoda, posebnih oznaka iz člana 51. ovog zakona, ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima i trgovine na malo;”

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

“3a) vrši kontrolu ispunjenosti uslova u pogledu obeležavanja duvanskih i srodnih proizvoda iz čl. 73, 76, 77, 77a-77g i 77đ - 77ž ovog zakona;”.

U tački 4) posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “odnosno srodnih”.

Član 57.

U članu 84. stav 1. posle reči: “utvrđene” dodaju se reči: “ovim zakonom i”.

Stav 2. menja se i glasi:

“Republički tržišni inspektor je dužan da pokrene postupak za oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, trgovinu na malo, kao i dozvolu za uvoz i izvoz ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

“Ako se u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika, Registar izvoznika, Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, Registar uvoznika srodnih proizvoda, odnosno Evidencionu listu o trgovcima na malo, ne poseduju isprave o robi u skladu sa propisima kojima se uređuje trgovina, roba će se oduzeti rešenjem.”

Član 58.

U članu 86. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

“6) vrši proizvodnju i prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 9. stav 1. i člana 16a st. 16. i 17. ovog zakona;”.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

“10a) uništi duvan suprotno članu 16a stav 3. ovog zakona;”.

U tački 11) broj: “3” zamenjuje se brojem: “5”.

U tački 12) broj: “4” zamenjuje se brojem: “6”.

U tački 13) broj: “5” zamenjuje se brojem: “7”.

U tački 14) broj: “6” zamenjuje se brojem: “8”.

U tački 15) reči: “st. 7. i 8.” zamenjuju se rečima: “ st. 9. i 10.”.

U tački 16) broj: “10” zamenjuje se brojem: “12”.

U tački 17) reči: “stav 11.” zamenjuju se rečima: “st. 14. i 15.”.

U tački 18) broj: “12” zamenjuje se brojem: “18”.

U stavu 4. tačka 3) posle reči: “stav” broj: “9” zamenjuje se brojem: “7”.

U tački 5) broj: “4” zamenjuje se brojem: “6”.

U tački 6) broj: “5” zamenjuje se brojem: “7”.

Član 59.

U članu 87a stav 1. tačka 4) reči: “stav 10.” zamenjuju se rečima: “st. 8. i 9.”.

Član 60.

U članu 88. stav 1. tačka 8) broj: “5” zamenjuje se brojem: “4”.

Posle tačke 11) dodaju se tač. 11a) i 11b), koje glase:

“11a) ne vrši obeležavanje duvanskih proizvoda u skladu sa čl. 77a - 77g i članom 77đ ovog zakona;

11b) ne vrše obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda u skladu sa članom 77e ovog zakona;”.

Član 61.

U nazivu iznad člana 90. reči: “duvanskim proizvodima” brišu se.

U članu 90. stav 1. tačka 1) reči: “trgovaca na malo duvanskim proizvodima” zamenjuju se rečima: “o trgovcima na malo”.

U tački 3) reči: “duvanskim proizvodima” brišu se.

U tački 6) posle reči: “duvanskih” dodaju se reči: “i srodnih”.

U tački 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8) - 10), koje glase:

“8) prodaje srodne proizvode suprotno članu 74a ovog zakona;

9) prodaje duvanske proizvode suprotno čl. 77a - 77g ovog zakona;

10) prodaje ostale duvanske i srodne proizvode suprotno čl. 77e - 77ž ovog zakona.”.

Član 62.

U članu 91. stav 1. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

“8a) vrši uvoz suprotno članu 71. tačka 9) ovog zakona;”.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

“10a) ne vrši obeležavanje duvanskih proizvoda u skladu sa čl. 77a - 77g i članom 77đ ovog zakona;”.

Tačka 11) menja se i glasi:

“11) uvozi cigarete koje nisu u skladu sa propisanim sastavom iz člana 74. ovog zakona;”.

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a), koja glasi:

“11a) ne vrše obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda u skladu sa članom 77e ovog zakona.”.

Član 63.

U članu 92a stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

“2) obavlja promet robnih maraka duvanskih proizvoda po posebnom postupku koji nisu kao njegovi razvrstani i upisani u registar iz člana 5. stav 1. tačka 7), odnosno u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 3) ovog zakona (član 64b stav 12);”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

“3) obavlja promet duvanskih proizvoda koji su obeleženi suprotno čl. 77a - 77e ovog zakona.”.

Član 64.

Posle člana 92a dodaju se nazivi iznad čl. 92b i 92v i čl. 92b i 92v, koji glase:

“Prekršaji proizvođača srodnih proizvoda

Član 92b

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača srodnih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) vrši promet srodnih proizvoda suprotno članu 67a ovog zakona;

4) svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73. i 77ž);

5) proizvodi, radi stavljanja na tržište Republike, srodne proizvode suprotno članu 74a ovog zakona;

6) vrši proizvodnju i promet srodnih proizvoda suprotno članu 71. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji uvoznika srodnih proizvoda

Član 92v

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar uvoznika srodnih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši promet srodnih proizvoda suprotno članu 67a ovog zakona;

4) svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73. i 77ž);

5) vrši uvoz srodnih proizvoda suprotno članu 74a ovog zakona;

6) vrši uvoz i promet srodnih proizvoda suprotno članu 71. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.”.

Član 65.

U članu 93. stav 1. menja se i glasi:

“Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako nabavi i vrši promet semena duvana, odnosno rasada duvana, proizvodi rasad duvana, proizvodi, obrađuje, prerađuje, odnosno vrši promet duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, obavlja delatnost proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda, vrši delatnost proizvodnje, uvoza i trgovine na malo srodnih proizvoda bez upisa u odgovorajući registar, odnosno odgovarajuću evidencionu listu (član 8. st. 4. i 7. i čl. 11, 19, 25d, 32, 40, 45, 54, 61, 64b, 64đ i 64z).”.

Član 66.

U članu 14. stav 1, članu 22. stav 1, članu 25ž stav 1, članu 43. stav 1. i članu 57. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

“2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili”.

U članu 14. stav 1. tačka 3), članu 22. stav 1. tačka 3), članu 25ž stav 1. tačka 3), članu 43. stav 1. tačka 3) i članu 57. stav 1. tačka 3) broj: “15” zamenjuje se rečju: “pet”.

U članu 14. stav 2, članu 22. stav 2. i članu 25ž stav 2. posle reči: “duvana” dodaju se zapeta i reči: “koje je konačno u upravnom postupku”.

U čl. 14, 22. i 25ž st. 3. i 4. brišu se.

U čl. 43. i 57. stav 4. briše se.

Član 67.

Privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i evidencione liste iz čl. 5. i 6. Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), dužni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Član 68.

Privredni subjekti koji se bave delatnostima proizvodnje odnosno uvoza srodnih proizvoda, mogu da nastave da obavljaju te delatnosti pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za upis u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda.

Član 69.

Privredni subjekt koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljao delatnost trgovine na malo isključivo srodnim proizvodima, može da nastavi da obavlja tu delatnost pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev za dobijanje dozvole za trgovinu na malo.

Član 70.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima kome je izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima u skladu sa odredbama Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), može da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim i srodnim proizvodima u skladu sa važećom dozvolom do isteka roka na koji je izdata.

Član 71.

Privredni subjekt koji se upisuje u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda, dužan je da na dan upisa u registar izvrši popis zaliha srodnih proizvoda i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Član 72.

Proizvođači odnosno uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, na ostalim duvanskim proizvodima: duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje i zagrevani duvanski proizvodi odnosno nesagorevajući duvan, usklade zdravstvena upozorenja sa odredbama člana 49. ovog zakona u delu kojim se propisuje obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda.

Član 73.

Registrovani proizvođač duvana dužan je da postupi u skladu sa rokovima iz člana 9. stav 1. i člana 12. ovog zakona, počev od proizvodne 2024. godine.

Član 74.

Prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 25d stav 3, člana 32. stav 3, člana 40. stav 3. i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19) i iznosa naknada iz člana 37. ovog zakona izvršiće se u 2024. godini sa indeksom potrošačkih cena u 2023. godini.

Prvo godišnje usklađivanje iznosa naknada iz člana 25. i člana 39. ovog zakona, izvršiće se u 2025. godini sa indeksom potrošačkih cena u 2024. godini.

Član 75.

Odredbe čl. 76. i 77. Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19) primenjuju se do dana početka primene odredbi člana 49. ovog zakona.

Član 76.

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom, primenjuju se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o duvanu (“Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19).

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, podzakonski akti iz člana 49. ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 77.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim odredbi člana 48. i odredbi člana 49. u delu kojim se propisuje obeležavanje srodnih proizvoda, koje se primenjuju od 1. januara 2025. godine i odredbi člana 49. u delu kojim se propisuje obeležavanje duvanskih proizvoda, i to: cigara, cigarilosa, cigareta, rezanog duvana, duvana za lulu i duvana za vodenu lulu, koje se primenjuju od 1. januara 2027. godine.

 


Izvor: Vebsajt Vlade, 06.10.2023.