Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA: PROIZVOđAč čELIKA ZA ARMIRANJE BETONA DUżAN DA PRE ISPORUKE NA TRżIšTE REPUBLIKE SRBIJE SAčINI DEKLARACIJU O USAGLAšENOSTI SA PRILOżENIM IZVEšTAJEM O ISPITIVANJU


Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015 - dalje: Uredba) stupila je na snagu 15. maja 2015. godine i propisuje da je u prelaznom periodu od prve godine, proizvođač čelika za armiranje betona dužan da pre isporuke na tržište Republike Srbije sačini Deklaraciju o usaglašenosti sa priloženim Izveštajem o ispitivanju.

Izveštaj o ispitivanju čelika za armiranje betona (hemijski sastav, zavarivost i mehaničke osobine) izdaje akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, koje ispunjava uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17025.

Prilikom utvrđivanja ispunjenosti zahteva u pogledu kvaliteta koje mora da ispuni čelik za armiranje betona (betonski čelik, zavarena mreža, rešetkasti nosač) iz Uredbe, nadzor ne prihvata upotrebu čelika za armiranje betona bez Deklaracije o usaglašenosti. 

Izvor: Vebsajt Inženjerska komora Srbije, 10.09.2015.