Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PARAGRAFOVA JEDNODNEVNA RADIONICA O IZDAVANJU GRAĐEVINSKE DOZVOLE, OZAKONJENJU I UPISU U KATASTAR NEPOKRETNOSTI: 13. jun 2019. godine Novi Sad


Kompanija Paragraforganizuje jednodnevnu radionicu - "Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti, u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018 i 31/2019), Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/2019) i Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83/2018)"

Učesnici na Paragraf seminaru - radionici imaće priliku da se upoznaju sa novinama u postupcima planiranja i izgradnje i postupcima ozakonjenja kao i novinama koje su donele izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Na samoj radionici će svaka izmena u ovim upravnim postupcima biti posebno objašnjena.

Radionica se održava u Novom Sadu, 13. juna (četvrtak) 2019. godine, Hotel Aleksandar, Bulevar cara Lazara 79.

Predavači:

 • Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu

 • Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Od tema izdvajamo:

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:

 • Novine koje uvodi;

 • Upis u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti);

 • Obveznici dostave kroz e-šalter;

 • Postupak po žalbi;

 • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 30. aprila 2019. godine.

Zakon o planiranju i izgradnji:

 • Upis prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine;

 • Zakonski okvir: trenutno stanje i dosadašnje promene;

 • Inicijalni problemi prilikom upisa u katastar;

 • Razvoj prakse: bitne odluke i stavovi;

 • Upis javne svojine na građevinskom zemljištu;

 • Dileme koje ostaju;

 • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 30. aprila 2019. godine.

Zakon o ozakonjenju objekata:

 • Najznačajnije izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata;

 • Obaveze organa nadležnog za postupak ozakonjenja;

 • Obaveze organa nadležnost za poslove državnog premera i katastra;

 • Zabrana otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja;

 • Rok za ozakonjenje.

Na radionici će se polaznicima omogućiti da steknu uvid u važeću zakonsku regulativu koja se odnosi na postupke upisa u katastar i postupak ozakonjenja. Ukazaćemo na osnovne novine u postupcima planiranja i izgradnje. Takođe ćemo skrenuti pažnju na prava i obaveze građana u ovim upravnim postupcima i ukazati na prednosti sistema e-uprave.

Radionica je namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Detaljne informacije o radionici (teme, prijavu i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici radionice "Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti, u skladu sa najnovijim izmenama zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, o planiranju i izgradnji i o ozakonjenju objekata".

Izvor: Redakcija, 10.06.2019.