Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU: TURISTIčKI VODIč, LOKALNI TURISTIčKI VODIč I TURISTIčKI PRATILAC MORAJU DA IMAJU POLOżEN STRUčNI ISPIT


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu (u daljem tekstu: Nacrt Zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja od strane državnih organa.

Nacrtom zakona predviđene su izmene i dopune osnovnih pojmova, preciziranje novih pojmova koji se odnose na definisanje predstavnika na turističkoj destinaciji, turističke delatnosti, destinacijske menadžment organizacije, destinacijske menadžment kompanije, turističkog klastera i turističkog putovanja.

Kada je u pitanju planiranje i razvoj turizma, odnosno strategija razvoja turizma Republike Srbije, odredbama Nacrta zakona predviđeno je da strategija, pored već određenih elemenata, sadrži i akcioni plan i da se rok njenog donošenja skrati sa 10 na najmanje 5 godina. Bitna izmena postojećeg Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012 - u daljem tekstu: Zakon), odnosi se na odredbu Nacrta zakona kojom se upravljanje turističkim prostorom može poveriti i destinacijskoj menadžment organizaciji, u kojoj je jedan od osnivača javno preduzeće, odnosno Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili grad Beograd i u kome je kapital tog osnivača većinski.

Takođe, kada su u pitanju poslovi od posebnog značaja za razvoj turizma, Nacrtom zakona se uvodi novina kojom se omogućava i pravnim licima koja nisu u većinskom vlasništvu Republike Srbije, autonomne pokrajine, opštine, grada ili grada Beograda da obavljaju ove poslove po sprovedenom postupku javnog oglašavanja ili prikupljanjem ponuda.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da se u budžetu Republike Srbije radi podsticanja i usmeravanja razvoja turizma, između ostalog, obezbeđuju i sredstva za učešće u finansiranju programa edukacije i usavršavanja veština zaposlenih u turizmu, učešće u finansiranju izrade projekata uvođenja standarda obnovljive energije i energetske efikasnosti i podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista i organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije.

Odredbama Nacrta zakona se precizira da Turistička organizacija Srbije (u daljem tekstu: TOS) obavlja i poslove istraživanja medđunarodnog i domaćeg tržišta u oblasti turizma, obezbeđivanja informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti Srbije i poslove izrade, učešća u izradi i realizacije domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma i oblasti komplementarnih turizmu.

Nacrtom zakona predviđa se da direktora TOS-a imenuje i razrešava Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo), precizno se definišu obaveze i odgovornosti direktora TOS-a i uslovi koje mora da ispunjava direktor TOS-a u smislu znanja engleskog jezika, stepena i vrste obrazovanja i radnog iskustva.

Takođe, Nacrtom zakona proširuju se i preciznije definišu poslovi turističke organizacije autonomne pokrajine i definišu se uslovi koje mora da ispuni direktor turističke organizacije autonomne pokrajine. Odredbama Nacrta zakona predviđa se da se za teritoriju lokalne samouprave može osnovati turistička organizacija, preciznije se definišu i proširuju poslovi turističke organizacije lokalne samouprave i uslovi koje mora da ispunjava direktor turističke organizacije. Takođe, Nacrtom zakona omogućava se da poslove turističke organizacije lokalne samouprave može obavljati pravno lice koje je osnovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma.

Odredbama Nacrta zakona se precizno definiše delatnost koju obavlja turistička agencija, dužnosti i obaveze turističke agencije i propisuje se da delatnost turističke agencije može obavljati privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Takođe, precizno su definisana prava i obaveze sindikalne organizacije, udruženja penzionera, ferijalne, studentske, izviđačke i planinarske organizacije i ustanove socijalne i dečije zaštite prilikom organizovanja turističkog putovanja ili izleta za sopstvene potrebe i precizno je definisan sadržaj evidencije koje su navedene organizacije u obavezi da vode za svako putovanje.

Kada su u pitanju uslovi za obavljanje poslova turističke agencije, Nacrtom zakona se preciznije definišu odredbe koje se odnose na kadrovsku opremljenost, uslove za izdavanje licence koje mora ispunjavati privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica i slučajevi kada se licenca oduzima. Takođe, Nacrtom zakona predviđene su i izmene i dopune odredaba koje se odnose na prava i obaveze organizatora putovanja i obaveze posrednika koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje organizatora putovanja.

Značajne izmene i dopune postojećeg Zakona predviđene su u odredbama kojima se reguliše ugostiteljska delatnost. Nacrtom zakona definiše se delatnost koju pruža ugostitelj, propisuje se da delatnost ugostitelja može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica i preciziraju se obaveze ugostitelja. Takođe, odredbama Nacrta zakona se jasno definiše koja lica i pod kojim uslovima mogu pružati ugostiteljske usluge u objektu domaće radinosti i u objektu seoskog domaćinstva.

Odredbama Nacrta zakona preciznije se definiše nautička delatnost, precizira se da nautičku delatnost može obavljati privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica, kao i obaveze pružaoca nautičkih usluga. Takođe, odredbama kojima se uređuje lovnoturistička delatnost pored postojećih objekata lovnog turizma uvodi se i lovački dom i precizira se način kategorizacije lovačke vile kao objekta lovnog turizma.

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na usluge turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora i predstavnika na turističkoj destinaciji uređuje se oblast turističkih profesija i propisuje da turistički vodič, lokalni turistički vodič i turistički pratilac moraju da imaju položen stručni ispit i preciziraju se uslovi pod kojima turistički vodič može biti zaposlen kao rukovodilac turističke agencije. Takođe, odredbama Nacrta zakona preciziraju se uslovi koje moraju ispunjavati turistički animator i predstavnik na turističkoj destinaciji.

Kada su u pitanju usluge iznajmljivanja vozila odredbama Nacrta zakona definiše se "rent-a-car" i "limo service" iznajmljivanje putničkih vozila, kao i obaveze i dužnosti pružaoca navedenih usluga. Nacrtom zakona predviđeno je da se sredstva od naplaćene boravišne takse, pored već propisanih namena, mogu koristiti i za finansiranje poslova turističkih organizacija jedinica lokalne samouprave. Takođe, predviđeno je i da jedinica lokalne samouprave koja je proglašena za turističko mesto I i II kategorije može svojim aktom da utvrdi turističke zone, turističke destinacije i turističke lokacije, odnosno prostorne celine, pri čemu je precizirana sadržina akta lokalne samouprave.

Odredbama Nacrta zakona precizira se da registar turizma vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), kao i ovlašćenja Agencije pri utvrđivanju vrste, visine i načina plaćanja naknade za registraciju i obaveze Agencije kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti.

Nadzor nad primenom odredaba Nacrta zakona i propisa donetih na osnovu Nacrta zakona vrši Ministarstvo, dok inspekcijski nadzor nad primenom Nacrta zakona vrši Ministarstvo preko turističkih inspektora čija prava, dužnosti i ovlašćenja su precizno definisana Nacrtom zakona.

Odredbama Nacrta zakona su definisane i kaznene odredbe za načinjene prekršaje. Konačno, u prelaznim i završnim odredbama predviđeno je da TOS, turistička organizacija autonomne pokrajine i turistička organizacija jedinice lokalne samouprave, u delu koji se odnosi na uslove koje treba da ispune direktori, usklade svoje poslovanje sa odredbama Nacrta zakona do 1. januara 2017. godine.

Takođe, predviđeno je da danom stupanja na snagu Nacrta zakona prestaje da važi Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2011 i 90/2011). Konačno, predviđeno je da odredbe predloženih zakonskih rešenja stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS". 

Izvor: Redakcija, 10.06.2015.