Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEđU ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTVA I DRżAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE


U Domu Narodne skupštine 10. juna 2015. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstva i Državne revizorske institucije (DRI), koji ima za cilj unapređenje međusobnih odnosa u oblasti finansijske kontrole vlasti, uz promovisanje principa odgovornosti, transparentnosti i svrsishodnosti u trošenju javnih sredstava.

Predsednik Odobra i potpredsednik Narodne skupštine, Veroljub Arsić istakao je da je potpisivanjem Memoranduma napravljen korak ka uspostavljanju jedne od ustavnih obaveza Narodne skupštine, a to je da Narodna skupština i njena radna trela vrše nadzor nad sprovođenjem zakona.

"Narodna skupština, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i DRI su čuvari javnih sredstava, koja su poverena od strane građana Srbije. To znači, da ih oni koji trenutno njima raspolažu, troše isključivo u skladu sa zakonom, a takođe moraju da opravdaju zakonitost i svrsishodnost trošenja tih sredstva", zaključio je Arsić.

Radoslav Sretenović, predsednik Saveta DRI naveo je da se Memorandumom unapređuju odnosi DRI i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstva, kao i saradnja u kontroli trošenja javnih sredstava. DRI će, kao i do sada, obaveštavati Odbor o trošenju javnih sredstava subjekata revizije i budžetskih korisnika i najavio podnošenje izveštaja i inicijativa, koje će zajedno sa članovima Odbora razmatrati, kako bi se došlo do izmena odgovarajućih propisa. 

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 10.06.2015.