Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OSIGURANJU SA OSVRTOM NA PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA


U organizaciji Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, a u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Srbije "Poslodavac", 2. juna 2014. godine održana je Javna rasprava po objavljenom Nacrtu zakona o osiguranju, sa osvrtom i na predložene Izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U radu skupa učestvovali su predstavnici Narodne banke Srbije-predlagača zakona, predstavnici finansijskog sektora, pre svega osiguravajućih kompanija, posrednici i zastupnici u osiguranju, privrednici, predstavnici Univerziteta, Ministarstva finansija i drugih institucija. Skup je organizovan sa ciljem da kroz diskusiju i razmenu mišljenja doprinese kreiranju zakona koji će sistemski unaprediti stanje na tržištu osiguranja i unaprediti položaj i zaštitu korisnika finansijskih usluga.

Novine i intencije Nacrta zakona o osiguranju predstavio je mr Srđan Milovanović, viši supervizor za investicije, praćenje rizika i izveštavanje u Narodnoj banci Srbije, a aktivan doprinos u diskusiji dali su Aleksandra Miletić, savetnik za pitanja usklađivanja sa međunarodnim propisima u delatnosti osiguranja, Nikola Rodić, aktuar statističar, Radica Dimitrijević, direktor Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga i mr Dejan Dević, zamenik generalnog direktora Direkcije za zakonodavno - pravne poslove Narodne banke Srbije. Obrazlažući ključne oblasti novog Zakona o osiguranju, sistematizovane u deset tačaka, mr Srđan Milovanović je istakao da se predloženim rešenjima u Nacrtu zakona o osiguranju, stvaraju neophodne pretpostavke za dalji razvoj i unapređenje delatnosti osiguranja, efikasnije i kvalitetnije poslovanje društava za osiguranje, povećanje finansijske discipline na tržištu osiguranja, kao i adekvatna zaštita korisnika usluga osiguranja i trećih oštećenih lica.

Nova zakonska rešenja donose prilagođavanje direktivama EU, s tim što će se pojedine odredbe, koje se tiču ogranaka i slobodnog pružanja usluga, primenjivati nakon ulaska Srbije u Evropsku Uniju, odnosno u STO. U skladu sa rešenjima iz EU direktiva, društva za osiguranje koja se osnivaju mogu se baviti ili životnim ili neživotnim osiguranjem, a kompozitna društva za osiguranje, tj. društva koja danom stupanja na snagu novog zakona imaju dozvolu da u okviru svog poslovanja obavljaju delatnosti životnog i neživotnog osiguranja, moći će da nastave sa obavljanjem obe grupe poslova, uz uslov da obezbede odvojeno upravljanje imovinom, kapitalom i obavezama. Kroz koncept adekvatnosti kapitala uvode se višestruki nivoi kontrole solventnosti u osiguravajućim kompanijama, što treba da doprinese većoj stabilnosti učesnika i zaštiti korisnika usluga osiguranja. Unapređuju se odredbe o korporativnom upravljanju, izdavanju dozvola i saglasnosti, kanalima prodaje, investicionoj aktivnosti, upravljanju rizicima, ali i informisanosti ugovarača osiguranja. Takođe, uvodi se pojačan nadzor Narodne banke Srbije prema institucijama koja obavljaju delatnost osiguranja uključujući i mogućnost javne opomene ili novčane kazne ukoliko društva ne postupaju shodno pravilima utvrđenim Zakonom.

U diskusiji je izraženo pozitivno mišljenje po predloženom Nacrtu zakona o osiguranju, sa očekivanjem da će nova regulativa povećati disciplinu na tržištu osiguranja i značajno unaprediti delatnost, kako sa aspekta razvoja usluga tako i uloge osiguravajućih kompanija kao investitora na finansijskom tržištu. Ipak, diskusija je ukazala da je za donošenje sistemskih zakona neophodno obezbediti duži rok za javnu raspravu. U tom pravcu, Narodnoj banci Srbije upućena je zajednička inicijativa učesnika, da se rok za javnu raspravu po Nacrtu zakona o osiguranju produži, kako bi bi sve zainteresovane institucije mogle dostaviti svoje predloge i primedbe.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 10.6.2014.