Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU


Republički geodetski zavod izradio je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru (dalje: Nacrt zakona) i dostavio isti na mišljenje organima državne uprave.

Nacrt zakona predviđa značajne izmene i dopune važećeg Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US - dalje: Zakon). Nacrtom zakona prvenstveno se predlažu izmene u delu kojim su definisani geodetski radovi i poslovi državne uprave koji spadaju u delokrug Republičkog geodetskog zavoda (dalje: Zavod), kojima se ne proširuju nadležnosti Zavoda već se njegov delokrug usaglašava sa drugim odredbama Zakona, kao i Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014 i 14/2015).

Nacrtom zakona predviđeno je da Zavod pored stručnog nadzora nad geodetskim radovima vrši i stručni nadzor nad katastarskim klasiranjem, bonitiranjem i komasacionom procenom zemljišta. Umesto vođenja evidencije o geografskim imenima i predlaganje Vladi Republike Srbije članova Komisije za standardizaciju geografskih imena, Nacrtom zakona predviđa se da Zavod vodi Registar geografskih imena.

Predviđeno je i da se inspekcijski nadzor vrši ne samo nad radom geodetske organizacije nego i nad radom pravnog subjekta koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija. U delokrug Zavoda će, umesto overe geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima, kako predlaže Nacrt zakona, spadati poslovi u oblasti geomagnetizma i aeronomije. Nacrtom zakona predviđeno je i da poslove iz delokruga Zavoda obavljaju geodetsko - katastarski stručnjaci.

Nacrtom zakona predviđena je izmena kojom se propisuje da je Zavod nadležan za rešavanje u drugostepenom postupku u oblasti katastra nepokretnosti i katastra vodova. Nacrtom zakona predviđa se da postupak osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, u prvom stepenu rešava komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, koju obrazuje Zavod, a da postupak održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova u prvom stepenu rešava uža unutrašnja jedinica Zavoda obrazovana za teritoriju opštine, grada, odnosno gradske opštine - Služba za katastar nepokretnosti (dalje: Služba).

Nacrtom zakona vrši se dopuna odredbe u kojoj se taksativno navodi koje radove može da obavlja geodetska organizacija i dodaje se da geodetska organizacija može obavljati i radove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta, s obzirom na to da su Zakonom propisani uslovi pod kojima se mogu obavljati ovi radovi.

Nacrt zakona predviđa i izmenu kada su u pitanju uslovi za izdavanje licence za rad na taj način što propisuje da geodetska organizacija mora imati zakonom propisan broj zaposlenih lica geodetske, odnosno poljoprivredne struke koja moraju biti zaposlena sa punim radnim vremenom i koja ne mogu biti starija od 65 godina života.

Nacrtom zakona vrši se usklađivanje Zakona sa Zakonom o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014) i Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014) u pogledu uslova za izvođenje geodetskih radova i uslova za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta koji se tiču stepena obrazovanja, kako bi ti uslovi za zaposlene u geodetskoj organizaciji bili isti kao i za zaposlene u Republičkom geodetskom zavodu. Takođe je propisano da geodetska organizacija ne sme da za izvođenje radova angažuje lice koje ne ispunjava zakonom propisane uslove za te radove.

Nacrtom zakona proširuje se dužnost geodetske organizacije obavezom da prijavi Zavodu promenu adrese radnog prostora van sedišta, kao i da dostavi Službi jedan primerak overenih geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima koje je izradila, u roku od 15 dana od dana overe.

Nacrtom zakona predviđa se izmena vremenskog perioda za koji se licu sa geodetskom licencom mogu oduzeti geodetska licenca, pečat i legitimacija i zabraniti izvođenje geodetskih radova, tako da se period od "tri meseca do jedne godine" zamenjuje periodom od "tri meseca" i precizira se odgovornost lica poljoprivredne struke za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta. Takođe, propisano je da će se i licu poljoprivredne struke koje izvodi radove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta zabraniti izvođenje radova pod istim uslovima koji su odredbama Zakona propisani za lica geodetske struke.

Nacrtom zakona menjaju se uslovi pod kojima se geodetskoj organizaciji oduzima licenca za rad, tako da je predviđeno da se ista oduzima, između ostalog, ako posle izrečene zabrane geodetska organizacija nastavlja da izvodi radove i ako nakon prve izrečene zabrane, u periodu od tri godine od dana izricanja zabrane, nastavlja da krši propise.

Kada su u pitanju žalbe na rešenja o oduzimanju licence, Nacrtom zakona se precizira da se žalba izjavljuje ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva i smanjuje se rok za žalbu sa 15 na osam dana.

Nacrtom zakona predviđene su izmene nadležnosti za vršenje stručnog nadzora nad geodetskim radovima tako što će stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom vršiti isključivo Zavod, a ne i geodetska organizacija, kako je to sada propisano, dok će geodetska organizacija vršiti stručni nadzor nad izradom geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima.

Nacrtom zakona dopunjuje se važeća odredba koja uređuje katastarski premer posebnih delova objekata tako što se definiše da u situaciji kada se podaci o posebnom delu objekta prikupljaju prema faktičkom stanju, da se površina i struktura utvrđuju prema važećem standardu u oblasti izgradnje objekata.

Nacrtom zakona propisuje se da se pri vršenju katastarskog klasiranja zemljišta, prirodne osobine zemljišta utvrđuju laboratorijskim ispitivanjem zemljišnih uzoraka u ovlašćenoj pedološkoj laboratoriji. Predviđene su izmene odredaba koje se odnose na premer vodova tako što u postupku premera vodova neće biti obavezno prikupljanje podataka o stvarnim pravima na njima. Takođe je precizirano koji uređaji spadaju u pripadajuće uređaje i postrojenja tako što je dodata odredba da su to uređaji koji se ne mogu odvojiti od voda bez uništenja ili značajnog oštećenja (potpuno inkorporisani delovi voda). Uređaji koji se mogu odvojiti od voda bez uništenja ili značajnog oštećenja, smatraju se pokretnim stvarima i nisu predmet premera, odnosno upisa u katastar vodova.

Nacrtom zakona predviđa se promena načela obaveznosti u načelo dispozicije i predviđeno je, kao pravilo, da se upis u katastar nepokretnosti vrši po zahtevu stranke, a samo izuzetno po službenoj dužnosti u slučajevima propisanim zakonom.

Takođe, Nacrtom zakona na drugačiji način je formulisano načelo zakonitosti, kao i utvrđivanje reda prvenstva za upis u katastar nepokretnosti. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), Nacrtom zakona je predviđeno taksativno navođenje podataka o imaocu prava na nepokretnosti koji se upisuju u bazu podataka, kao i koje podatke o ličnosti može sadržati list nepokretnosti. Odredbe koje se odnose na upis objekata i posebnih delova objekata u katastar nepokretnosti izmenjene su i dopunjene Nacrtom zakona i precizirane su odredbe koje propisuju kada se elaborat geodetskih radova može koristiti kao osnov za upis posebnih delova u katastar nepokretnosti. Takođe, propisano je da se upis objekata vrši i ako nema saglasnosti imaoca prava na parceli.

Odredbama Nacrta zakona na drugačiji način se definiše upis prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima bez bitnijih suštinskih promena, osim što je predviđeno da predmet upisa može biti i uslovno pravo, uz navođenje da li je uslov odložni ili raskidni i u čemu se sastoji, kao i to  da se stvarnim pravom smatra pravo zakupa građevinskog zemljišta radi izgradnje. Dopunom Zakona uređuje se upis hipoteke i navodi se koji se podaci o hipoteci i koja obligaciona prava upisuju u katastar nepokretnosti.

Takođe, Nacrtom zakona izvršeno je preciziranje odredaba i detaljnije uređivanje predbeležbe, opravdanja i brisanja predbeležbe. Definisane su i nove zabeležbe koje se upisuju u katastar nepokretnosti: postojanje ugovora o doživotnom izdržavanju, postojanje odluke o sprovođenju komasacije i druge zabeležbe propisane zakonom, odnosno podzakonskim aktom. Nacrtom zakona detaljno su opisane zabeležba upravnog spora, zabeležba spora, zabeležba prevenstvenog reda i zabeležba zabrane otuđenja i opterećenja, kao i način upisa i brisanja navedenih zabeležbi iz katastra nepokretnosti.

Precizirane su vrste isprava na osnovu kojih se vrši upis u katastar nepokretnosti i propisano je da za upis zabeležbe prvenstvenog reda ne mora da postoji posebna isprava za upis i da podaci o površini posebnog dela objekta sadržani u ugovoru o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sačinjenom u skladu sa zakonom mogu odstupiti od podataka katastra nepokretnosti, u kom slučaju se upisuje površina iz ugovora. Usklađivanje Zakona sa Zakonom o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) izvršeno je u pogledu forme pravne isprave i odluke nadležnog organa, da bi bile podobne za upis u katastar nepokretnosti. Izvršeno je i usklađivanje Zakona sa Zakonom o visokom obrazovanju u pogledu uslova za postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, a koji se tiču stepena obrazovanja predsednika komisije za izlaganje i člana komisije geodetske struke.

Takođe, odredbe Zakona su usklađene sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014) u pogledu dokazivanja svojstva graditelja objekta i upisa imaoca prava, odnosno držaoca na objektu bez saglasnosti imaoca prava na parceli. Nacrtom zakona precizira se sastav i sadržaj katastra nepokretnosti po sprovedeom i završenom postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, kao i sadržaj adresnog registra i utvrđena je nadležnost Službe za označavanje zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima i nadležnost jedinice lokalne samouprave za označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova.

Predložene su i dopune odredaba važećeg Zakona kojima se regulišu promene u postupku održavanja katastra nepokretnosti u pogledu promena razlika u površini parcela i objekata nastalih u postupku prevođenja postojećeg analognog katastarskog plana u digitalni oblik, kao i u postupku prelaska na prostorni referentni sistem "ETRS 89" i "UTM" projekciju, a propisan je i način obaveštavanja imaoca prava o navedenim promenama, o postupku provođenja promena kada razlika površina nije u propisanim granicama, kao i o postupku promena naziva ulica i trgova. Prikupljanje podataka o nastalim promenama na nepokretnostima i izvođenje radova na terenu, kao i obnavljanje granica parcele i identifikaciju parcele, obavljaju geodetska organizacija i Zavod. Predviđeno je da imalac prava na nepokretnosti u roku od 30 dana od nastanka promene na nepokretnostima i stvarnim pravima Službi podnese zahtev za provođenje promene, pri čemu se precizira da se izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, uklanjanje objekta i formiranje posebnih delova objekta prijavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, ako je kod nadležnog organa pokrenut postupak za izdavanje upotrebne dozvole.

Nacrtom zakona preciziran je i detaljnije razrađen postupak dostavljanja, pregleda i prijema elaborata geodetskih radova; dostavljanje elaborata geodetskih radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata kada se geodetski radovi izvode za potrebe izdavanje upotrebne dozvole; obaveze geodetske organizacije koja obavlja radove; nadležnost Službe da vrši kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih geodetskih radova, nalaže geodetskoj organizaciji da dostavi elaborat geodetskih radova u propisanom roku o čemu se obaveštava i podnosilac zahteva i nalaže otklanjanje eventualnih nedostataka u precizno definisanim rokovima. Preciziran je i postupak podnošenja zahteva za upis u katastar nepokretnosti koji obuhvata oblik u kom se podnosi zahtev za upis, postupak podnošenja zahteva za upis zajedničkih prava i prava deljivih srazmerno celini, odustanak od zahteva i mogućnost proširenja ili izmene zahteva. Dopunama odredaba Zakona propisuje se sadržaj urednog zahteva za provođenje promene u katastru nepokretnosti, obaveza dostavljanja dokaza o uplaćenoj taksi, kao i mogućnost dostavljanja rešenja poštom preporučeno na zahtevanu adresu, neposredno u prostorijama Službe ili putem internet aplikacije. Nacrtom zakona precizira se redosled rešavanja zahteva za provođenje promene u katastru nepokretnosti, postupak odlučivanja o zahtevu za upis u katastar nepokretnosti i sadržina rešenja o upisu, odbijanju i odbacivanju, kao i način dostavljanja rešenja. Predviđena je i mogućnost izjavljivanja žalbe Zavodu protiv rešenja donetog u prvom stepenu u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Nacrtom zakona definiše se postupanje Službi do konačnosti rešenja i pokretanje upravnog spora po pitanju:

- odlučivanja po novom zahtevu;

- upisa i brisanja zabeležbe radi činjenja vidljivim da rešenje o upisu nije konačno i zabeležbe da rešenje nije pravnosnažno;

- dostavljanja dokaza o pokretanju upravnog spora i upis zabeležbe pokretanja upravnog spora;

- prekidanja postupka po novom zahtevu za upis na istoj nepokretnosti, odnosno ponovnog postupka u skladu sa drugostepenim rešenjem do okončanja upravnog spora.

Služba je u obavezi da u postupku održavanja katastra nepokretnosti, po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, ispravlja sve utvrđene greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima i da o tome donese rešenje.

Kada je u pitanju katastar vodova, Nacrtom zakona preciziraju se podaci na osnovu kojih se osniva, kao i postupak upisa kojim je propisana teritorija za koju se vrši osnivanje katastra vodova, obaveza investitora, nadležnost Službe, pravo na žalbu i rok za izjavljivanje žalbe i primena odredaba Zakona koje se odnose na upis stvarnih i obligacionih prava i zabeležbi na objektu u katastru nepokretnosti u pogledu upisa stvarnih i obligacionih prava i zabeležbi na vodovima.

Odredbama Nacrta zakona propisan je postupak generalne procene i određivanje vrednosti pojedinačne nepokretnosti i preciznije se definiše generalna procena vrednosti nepokretnosti, model za vrednovanje nepokretnosti; vrednosne zone, dinamika određivanja modela za vrednovanje nepokretnosti i upis i objavljivanje podataka iz postupka masovne procene vrednosti nepokretnosti. Izmenama odredaba postojećeg Zakona predviđa se vođenje Registra cena nepokretnosti od strane Zavoda i propisuje se sadržaj registra, preuzimanje i čuvanje podataka i obaveza organa nadležnog za sastavljanje, odnosno overu kupoprodajnih ugovora i ugovora o zakupu nepokretnosti, da unosi u registar cena nepokretnosti podatke iz ugovora i dodatne podatke o nepokretnosti propisane podzakonskim aktom i da dostavi skenirane ugovore putem internet aplikacije koju obezbeđuje Zavod. Predloženim odredbama Nacrta zakona definiše se topografsko - kartografska baza podataka, način formiranja, sadržaj i postupak ažuriranja baze, kao i sadržina osnovnog topografskog modela. Dopunom postojećeg Zakona uvodi se i definiše registar geografskih imena i propisuje se način vođenja registra, upis geografskih imena, obaveze subjekata u Republici Srbiji koji u svom radu koriste geografska imena, način objavljivanja registra, kao i način obrazovanja Komisije za standardizaciju geografskih imena i pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške.

Nacrtom zakona predviđena je dopuna odredbi kojima se regulišu geodetski radovi u inžinjersko tehničkim poslovima u smislu da se poslovi pregleda i overe geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat poveravaju geodetskoj organizaciji koja ispunjava Zakonom definisane uslove po pitanju broja zaposlenih lica geodetske struke sa geodetskom licencom prvog reda, pri čemu geodetska organizacija ne može da pregleda i overava geodetske podloge koje je ona izradila.

Kada je u pitanju uvid i izdavanje podataka Zavoda, Nacrtom zakona predviđa se usklađivanje odredaba Zakona sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) tako što je propisan:

- način vršenja uvida u podatke geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentaciju u analognom obliku;

- vrste isprava koje se u analognom obliku izdaju iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentacije;

- izdavanje listova nepokretnosti koji sadrže sve podatke o nepokretnostima i imaocima prava i listova nepokretnosti u kojima su izostavljeni jedinstveni matični broj građanina, ime roditelja, prebivalište i adresa upisanog imaoca prava;

- podaci koji se mogu izdavati državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i geodetskim organizacijama, kao i

- način izdavanja podataka.

Predviđeno je da se odredbe kojima se regulišu takse za pružanje usluga Zavoda dopune odredbom koja propisuje da se za usluge Zavoda, kao i za podnošenje zahteva i izjavljivanje pravnog leka ne plaćaju takse propisane zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse, već takse propisane ovim zakonom i podzakonskim aktom koji donosi direktor Zavoda. Prema Nacrtu zakona, propisuju se obveznici takse za pružanje usluga Zavoda i određuje se da je obveznik takse za pružanje usluga (po zahtevu ili po službenoj dužnosti) podnosilac zahteva, odnosno lice u čiju korist se provodi promena ili izdaju podaci, dok je geodetska organizacija obveznik takse za podatke premera i katastra koji se izdaju za potrebe izvođenja geodetskih radova. Takođe, propisana su i oslobođenja od plaćanja takse, odnosno precizirani su slučajevi u kojima se omogućava oslobađanje plaćanja takse. Nacrtom zakona definišu se javni prihodi koje ostvaruje Zavod, odnosno načini ostvarivanja prihoda i namenske upotrebe.

Odredbama Nacrta zakona preciziraju se ovlašćenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora nad radom geodetske organizacije. Takođe, predviđeno je i usklađivanje Zakona sa Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o visokom obrazovanju, u pogledu uslova za izvođenje poslova inspektora u inspekcijskom nadzoru nad radom geodetske organizacije i poslova inspektora u inspekcijskom nadzoru nad izdavanjem kartografskih publikacija, koji se tiču stepena obrazovanja lica koje vrši inspekcijski nadzor.

Nacrtom zakona predviđene su izmene i dopune kaznenih odredaba za učinjene prekršaje. Tekstom Nacrta zakona propisuje se i da će se prvostepeni i drugostepeni postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu zakona, završiti po odredbama zakona, da će se dostavljanje zahteva i rešenja donetih u skladu sa odredbama zakona, vršiti u papirnoj formi do uspostavljanja elektronskog kancelarijskog poslovanja i odgovarajuće internet aplikacije, da će postupci stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova koje je obavljala geodetska organizacija ugovorene pre stupanja na snagu zakona, završiti ta geodetska organizacija u skladu sa ugovorom i da je geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za rad dužna da uskladi svoje poslovanje sa uslovima u pogledu broja zaposlenih lica geodetske, odnosno poljoprivredne struke u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu odredaba predloženih Nacrtom zakona, dok će joj u protivnom Zavod poništiti rešenje o ispunjenosti uslova za rad. Predviđeno je da predložene izmene i dopune Zakona stupe na snagu osmog dana od objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 10.5.2015.