Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: €� PREDLOżENO JE DA JE ZA USLOVNI OTPUST PORED DVE TREćINE IZDRżANE KAZNE DOVOLJNO DA SE U TOKU IZDRżAVANJA KAZNE OSUđENI TAKO VLADAO DA SE SA OSNOVOM MOżE OčEKIVATI DA ZA VREME DOK TRAJE USLOVNI OTPUST NEćE IZVRšITI NOVO KRIVIčNO DELO €�


Osuđenici u srpskim zatvorima uskoro bi mogli da budu uslovno pušteni na slobodu nakon što izdrže dve trećine kazne i to bez posebnog procenjivanja da li je "ispunjena svrha kažnjavanja", kao što je to sada slučaj, ali pod uslovom da u toku izdržavanja kazne nisu više od jednom disciplinski kažnjeni, kao i da im nisu oduzete prethodno dodeljene pogodnosti.

Ovo rešenje predviđeno je Nacrtom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je u celosti objavljen na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave.

Ukoliko se ovo rešenje usvoji, sud bi mogao da uslovno otpusti sa izdržavanja osuđenog koji je "izdržao dve trećine kazne zatvora, ako se u toku izdržavanja kazne tako vladao da se može sa osnovom očekivati da do isteka vremena za koje je kazna izrečena neće učiniti novo krivično delo".

Nacrt predviđa da se "ne može uslovno otpustiti osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta disciplinski kažnjavan i kome su oduzete dodeljene pogodnosti".

Predviđeno je da sud u odluci o uslovnom otpustu može da odredi da je osuđeni dužan da ispuni određene obaveze, kao i da će se smatrati da je osuđeni izdržao kaznu ukoliko ne učini novo krivično delo, odnosno ako uslovni otpust ne bude opozvan.

Kako su predlagači izmena obrazložili, u praksi je primećeno da sudovi uslovni otpust retko koriste, odnosno da je u Srbiji znatno niži procenat uslovnih otpusta osuđenih na kaznu zatvora u poređenju sa drugim evropskim zemljama (pa i bivšom SFRJ).

Tome je najviše doprinela važeća odredba koja zahteva ispunjavanje uslova koje je teško utvrditi, da bi se primenio uslovni otpust, kao što je na primer uslov - procena da li je postignuta svrha kažnjavanja.

Zato se, kako se navodi, u Nacrtu zakona odustaje od tog uslova i polazi od toga da je za uslovni otpust, pored dve trećine izdržane kazne, dovoljno da se u toku izdržavanja kazne osuđeni tako vladao da se sa osnovnom može očekivati da za vreme dok traje uslovni otpust neće izvršiti novo krivično delo.

"Takode, propisana je i odredba koja predviđa da uslovno može da se otpusti i osuđeni na doživotni zatvor, jer je to rešenje uobičajeno u krivičnom zakonodavstvu evropskih zemalja, i eksplicitan stav Evropskog suda za ljudska prava iz 2013. godine", navode predlagači izmena zakona.

Izvor: Vebsajt Blic, 8.5.2015.