Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU IZMENJENOG STATUTA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA: Rasprava će trajati 20 dana


Upravni odbor AK Beograda je na 24 sednici održanoj 15.01.2018. godine usvojio Plan rada Upravnog odbora za 2018. godinu u okviru kojeg je pod tačkama 4.3 i 4.4. predviđeno da će se održati redovna sednica Skupštine AK Beograda na kojoj će pored usvajanja izveštaja o radu Upravnog odbora, revizorskog izveštaja i finansijskih izveštaja za protekli period, jedna od tačaka dnevnog reda biti i sprovođenje izmene Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016 i Sl. glasnik RS", br. 30/2017 - odluka US - dalje: Statut), pri čemu će se izmene Statuta ograničiti samo na sledeća ključna pitanja:

-umanjenje ovlašćenja predsednika Komore

-onemogućavanje zloupotrebe ovlašćenja predsednika Komore i Upravnog odbora

-uređenje postupka za utvrđivanje odgovornosti organa Komore za rezultate njihovog rada

-uspostavljanje principa smenjivosti organa Komore i statutarnih mehanizama za smenu

-uređenje transparentnog izbornog postupka kojim se obezbeđuje verodostojnost rezultata

-završne odredbe Statuta koje predviđaju organizovanje novih izbora u roku od 6 meseci

Upravni odbor AK Beograda smatra da postoji opšti konsenzus advokata Beograda da je uređenje napred navedenih pitanja neophodno kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje organa Komore i uspostavile normativne pretpostavke za sprovođenje kvalitetnog izbornog postupka, kao i da sve druge izmene mogu biti predmet rada organa nakon održanih izbora

Predložene izmene predviđaju:

1. ukidanje prava "veta" predsednika Komore da zadrži od izvršenja odluke Upravnog odbora,

2. ukidanje mogućnosti predsedniku Komore da zloupotrebljava svoja ovlašćenja za sazivanje i rukovođenje sednicama Upravnog odbora i sednicama Skupštine i da opstruiše rad organa,

3. ukidanje mogućnosti Upravnog odbora da zloupotrebljava svoja ovlašćenja za organizovanje izbornog postupka i opstruiše održavanje sednice Skupštine kao najvišeg organa Komore,

4. precizno uređenje postupka sazivanja i načina održavanja sednice Skupštine komore u slučaju opstrukcije i zloupotrebe ovlašćenja predsednika Komore ili Upravnog odbora,

4. precizno uređenje postupka opoziva članu organa Komore ili nosioca funkcije u Komori,

5. precizno uređenje postupka izglasavanja nepoverenja organu Komore i uspostavljanje principa odgovornosti svih organa Komore za rezultate rada pred Skupštinom kao najvišim organom,

6. precizno uređenje izbornog postupka koji podrazumeva transparentnu izbornu proceduru i uspostavljanje poverenja u verodostojnost izbornog rezultata,

7. završne odredbe koje propisuju da se novi izbori za sve organe AK Beograda moraju održati u roku od 6 meseci od usvajanja izmenjenog Statuta, na kojima će se pružiti mogućnost da se kroz izborni postupak preispita legitimitet postojećih organa AK Beograda.

Upravni odbor AK Beograda je na 29 sednici održanoj 05.04.2018.godine doneo odluku da javna rasprava povodom nacrta predloga izmenjenog Statuta traje 20 dana, kao i da će se konačan predlog dostaviti svim advokatima Beograda kao dopunski materijal za redovnu sednicu Skupštine AK Beograda koja će se održati u subotu 12.05.2018. u 11,00 časova u Sava Centru.

Preuzmite:

Predlog izmenjenog Statuta AK Beograda

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 06.04.2018.
Naslov: Redakcija