Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: DIREKTOR JAVNOG PREDUZEćA MORA DA IMA FAKULTETSKU DIPLOMU, PET GODINA RADNOG ISKUSTVA I NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA KOJIM SE JAVNO PREDUZEćE BAVI. PREDVIđENO JE UKIDANJE IZVRšNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEćA, KAO SUVIšNOG KOLEKTIVNOG ORGANA, DOK ćE DIREKTOR OD ZAPOSLENIH BIRATI IZVRšNE DIREKTORE, NAJVIšE NJIH SEDAM


Direktori javnih preduzeća u Srbiji biraće se na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri, predviđeno je Predlogom zakona o javnim preduzećima koji je ušao u skupštinsku proceduru.

Direktora javnog preduzeća imenuje Vlada Republike Srbije, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, da ima najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi.

Predlog zakona predviđa da direktor javnog preduzeća nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.

Direktor javnog preduzeća se imenuje nakon javnog konkursa, koji sprovodi komisija od pet članova, od kojih dva imenuje Vlada, jednog odbor Narodne skupštine Republike Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog Vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora.

Direktor javnog preduzeća neće moći da ima zamenika, a mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem. Predviđeno je da predlog za razrešenje podnosi Ministarstvo privrede.

Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, a ista osoba ne može biti dva puta imenovana za vršioca dužnosti direktora.

Predloženi zakon predviđa i da Nadzorni odbor javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija ima pet članova, koje imenuje Vlada, na period od četiri godine. Oni moraju imati stečeno visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva.

Predlogom zakona predviđeno je ukidanje izvršnog odbora javnog preduzeća, kao suvišnog kolektivnog organa, dok će direktor od zaposlenih birati izvršne direktore, najviše njih sedam.

Predlog zakona predviđa i novčanu kaznu za odgovorno lice u javnom preduzeću od 50.000 do 150.000 dinara ukoliko javno preduzeće ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima, utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene godišnjim, odnosno trogodišnjim programom ili ne dostavi tromesečni izveštaj u roku.

Kazne su predviđene i ukoliko javno preduzeće ne sprovodi usvojen godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u delu koji se odnosi na zarade ili zapošljavanja, vrši isplatu zarada bez overe obrazaca ili ne objavi na internet stranici podatke.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.02.2016.
Naslov: Redakcija