Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: OD 01. JANUARA 2016. GODINE PRINUDNO IZVRšENJE NA TERET SUDOVA I JAVNIH TUżILAšTAVA VRšI SE NA ISTI NAčIN KAO I KADA SU IZVRšNI DUżNICI DIREKTNI KORISNICI BUDżETSKIH SREDSTAVA NA NIVOU REPUBLIKE, ODNOSNO SA RAčUNA IZVRšENJA BUDżETA RS


Povodom obraćanja pojedinih advokata, sa pitanjem kako označiti izvršnog dužnika i sa kog računa tražiti izvršenje kada je sud izvršni dužnik, s obzirom na to da su u sudu dobili informaciju da su postali direktni korisnici budžetskih sredstava i da im je dosadašnji račun ukinut Narodna banka Srbije uputila je sledeći dopis.

Ministarstvo finansija - Uprava za trezor u skladu sa članom 2. tačka 51 Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015), članom 42. Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 83/2010, 53/2012 i 20/2014) i Programom reforme javnih finansija za period 2016.–2020. Ministarstva finansija iz oktobra meseca 2015. godine, sprovodi postupak uvođenja sistema izvršenja budžeta za indirektne budžetske korisnike Ministarstva pravde (pravosudne organe i javna zužilaštva), čiji početak primene je predviđen za 1. januar 2016. godine. Shodno navedenom Uprava za trezor je svim sudovima i javnim tužilaštvima ugasila račune.

Počev od 01.01.2016. godine prinudno izvršenje na teret sudova i javnih tužilaštava vrši se na isti način kao i kada su izvršni dužnici direktni korisnici budžetskih sredstava na nivou Republike, odnosno sa računa Izvršenja budžeta Republike Srbije.

Shodno navedenom, kada je izvršni dužnik sud ili javno tužilaštvo, u predlogu za izvršenje kao račun dužnika treba navesti račun broj 840- 1620–21 Izvršenje budžeta Republike Srbije, PIB broj 100279223 i izvedeni matični broj na osnovu JB KJS (Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) dužnika.

Takođe, NBS navodi i da je spisak svih korisnika javnih sredstava dat u Pravilniku o spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 08.02.2016.
Naslov: Redakcija