Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Narodna banka Srbije demantuje da razmatra mogućnost ustupanja dugovanja građana nedepozitnim kreditnim institucijama. Prodaja potraživanja od građana moguća samo ako je kupac druga banka. U slučaju prodaje potraživanja, uslovi koje klijent ima kao korisnik tog kredita ne smeju biti promenjeni i klijenti ne mogu biti stavljeni u nepovoljniji položaj od onoga u kojem već jesu


Povodom informacije da je Narodna banka Srbije (NBS) blizu odluke o prodaji dugovanja građana fondovima i agencijama, u NBS- u kažu da to nije tačno i da ostaju na stanovištu da banke mogu ustupiti potraživanja od građana samo drugim bankama.

- U cilju izbegavanja dovođenja u zabludu građana koji imaju kredite u bankama, ističemo da banke trenutno ne mogu da prodaju potraživanja od fizičkih lica bilo kakvim fondovima i firmama čije osnivanje i poslovanje nije pod nadzorom nekog regulatornog tela i koji ne potpadaju pod odredbe Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014 - dalje: Zakon). Trenutno su to samo banke. Takođe, nije ni planirano omogućavanje ovakve vrste prodaje potraživanja - ističu u NBS.

Banke su od 2011, kada je ukinuta mogućnost prodaje dugova građana agencijama i fondovima, isključivo bile u mogućnosti da prodaju dug drugoj banci.

- Mogućnost ustupanja kredita fizičkim licima dodatno je uređena Zakonom i ograničena je na ustupanje drugoj banci. Takođe, u okviru člana 39 Zakona precizno je definisano da "u slučaju ustupanja potraživanja banke iz ugovora o kreditu drugoj banci, korisnik zadržava sva prava koja su ugovorena, kao i pravo isticanja prigovora prema drugoj banci koje je imao i prema prvoj banci, a druga banka ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj od položaja koji bi imao da to potraživanje nije preneto, i korisnik zbog toga ne može biti izložen dodatnim troškovima - rekli su u NBS-u.

U maju 2016. godine NBS je saopštila da su formirali Radnu grupu sa zadatkom da izradi predlog regulatornog okvira za nedepozitne finansijske institucije po ugledu na EU.

- Institucije definisane novim regulatornim okvirom bile bi obuhvaćene definicijom finansijskih institucija, i u njihovom radu bi se u potpunosti primenjivao Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kao i Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), tako da okvir funkcionisanja ugovornog odnosa poverilac-dužnik ničim ne bi bio izmenjen - rekli su tada u NBS-u.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014)

6. Ustupanje potraživanja

Član 39

U slučaju ustupanja potraživanja banke iz ugovora o kreditu drugoj banci, korisnik zadržava sva prava koja su ugovorena, kao i pravo isticanja prigovora prema drugoj banci koje je imao i prema prvoj banci, a druga banka ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj od položaja koji bi imao da to potraživanje nije preneto i korisnik zbog toga ne može biti izložen dodatnim troškovima.

Banka potraživanje iz jednog ugovora može ustupiti samo jednoj banci.

Banka je dužna da obavesti korisnika o ustupanju potraživanja iz stava 1. ovog člana.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na potraživanja iz ugovora o lizingu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa i ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice.

Pružalac platnih usluga i izdavalac elektronskog novca koji nisu banka mogu potraživanja iz ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa ili ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice ustupiti samo banci ili drugom pružaocu platnih usluga, odnosno izdavaocu elektronskog novca.

Na ustupanje iz stava 5. ovog člana shodno se primenjuju odredbe st. 1. do 3. ovog člana.

Na ustupanje potraživanja banke prema preduzetnicima i poljoprivrednicima primenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje upravljanje rizicima banke.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Gavrić, 09.01.2017.
Naslov: Redakcija