Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA - TEKST PROPISA


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA

Član 1.

U Zakonu o zdravlju bilja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), u članu 3. tačka 5) reči: "u prometu" zamenjuju se rečima: "koji se premeštaju".

Posle tačke 12) dodaje se tačka 12a), koja glasi:

"12a) izjava ili mera jeste službena ako je sačinjena ili je donosi:

(1) nadležni organ za zdravlje bilja druge države ili javni službenik pod odgovornošću tog organa koji je stručno osposobljen i ovlašćen od nadležnog organa za donošenje izjava ili mera, odnosno za izdavanje fitosanitarnog sertifikata i/ili fitosanitarnog sertifikata za reeksport ili njihog elektronskog oblika;

(2) nadležni organ za zdravlje bilja u Republici Srbiji ili stručno lice u pravnom licu ovlašćenom u skladu sa ovim zakonom, pod odgovornošću nadležnog organa i koje nema lični interes u vezi sa ishodom mera koje preduzima;".

Posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

"13a) lot jeste broj jedinica iste vrste robe identifikovane kao homogene po sastavu i poreklu, koje čine deo pošiljke ili celu pošiljku;".

Posle tačke 14) dodaje se tačka 14a), koja glasi:

"14a) mesto ulaska jeste granični prelaz ili mesto preko koga se pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata prvi put unose na carinsko područje Republike Srbije i na kojem je uspostavljen carinski nadzor i fitosanitarni inspekcijski nadzor;".

Posle tačke 16) dodaje se tačka 16a), koja glasi:

"16a) premeštanje jeste svako prenošenje ili prevoženje bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, van mesta proizvodnje, na teritoriji Republike Srbije, osim premeštanja unutar mesta proizvodnje;".

Tačka 18) menja se i glasi:

,,18) tranzit jeste svaki transport pošiljke pod carinskim nadzorom preko teritorije Republike Srbije;"

U tački 21) posle reči: "transportuje" dodaju se reči: "i koju prati fitosanitarni sertifikat ili drugi jedinstveni dokument ili oznaka, potreban za sprovođenje carinskih ili drugih postupaka, a koja se može sastojati iz više partija ili lotova".

Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a), koja glasi:

"21a) sadnja ili setva je bilo koji postupak kojim se obezbeđuje dalji rast, razmnožavanje ili umnožavanje bilja;".

U tački 23) posle reči: "poslove od javnog interesa" dodaju se reči: "i ostale stručne poslove u oblasti zaštite zdravlja bilja;".

U tački 25) reč: "provoza"zamenjuje se rečima: "tranzita".

U tački 28. posle reči:,,fitosanitarnim propisima" dodaju se reči:

,,koju vrši fitosanitarni, odnosno šumarski inspektor"

Posle tačke 28) dodaje se tačka 28a), koja glasi:

"28a) službena kontrola jeste svaka provera usaglašenosti sa propisima u oblasti zadravlja bilja;"

Tačka 29) menja se i glasi:

"29) fitosanitarni sertifikat (u daljem tekstu: fitosertifikat) jeste međunarodno uverenje o zdravstvenom stanju pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata izdato pod odgovornošću nadležnog organa za zdravlje bilja zemlje porekla pošiljke i koje prati pošiljku pri izvozu, uvozu ili tranzitu;".

Tačka 30) menja se i glasi:

"30) fitosanitarni sertifikat za reeksport (u daljem tekstu: fitosertifikat za reeksport) jeste međunarodno uverenje o zdravstvenom stanju pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata izdato pod odgovornošću nadležnog organa za zdravlje bilja zemlje koja nije zemlja porekla, a na čijoj teritoriji je pošiljka uvezena, skadištena, prepakovana ili podeljena i mora da prati pošiljku koja se reeksportuje;".

U tački 31) posle podtačke (6) dodaje se podtačka (6a), koja glasi:

"(6a) listovi, lišće,".

Podtačka (10) menja se i glasi:

"(10) drugi delovi bilja, u skladu sa ovim zakonom;".

Član 2.

 

U članu 11. stav 1. u zagradi reči: (" u daljem tekstu: Registar") zamenjuju se rečima: ("u daljem tekstu: Fitoregistar").

U stavu 2. posle reči: "Listi VA deo II" dodaju se reči: "za koje su propisane posebne fitosanitarne mere", a reči: "Registar iz stava 1. ovog člana" zamenjuje se rečju: " Fitoregistar".

Stav 4. menja se i glasi:

"Proizvodnjom određenog bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata iz stava 2. ovog člana koji su namenjeni prometu, može da se bavi i fizičko lice koje je upisano u Fitoregistar."

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

"Izuzetno od stava 4. ovog člana proizvodnjom određenog bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata može da se bavi fizičko lice koje nije upisano u Fitoregistar, ako je ukupna proizvodnja tog lica namenjena ličnim potrebama ili prodaji na lokalnom tržištu, fizičkom licu kao krajnjem korisniku (u daljem tekstu: mali proizvođač).

Ministar bliže propisuje kriterijume za određivanje malog proizvođača, kao i lokalnog tržišta, u zavisnosti od određene vrste bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i rizika od širenja štetnih organizma."

Član 3.

U članu 12. st. 1, 2. i 4. reč: "Registar" zamenjuje se rečju: "Fitoregistar".

Stav 5. menja se i glasi:

Ministarstvo donosi rešenje o upisu u Fitoregistar na osnovu zapisnika o utvrđivanju ispunjnosti uslova od fitosanitarnog odnosno šumarskog inspektora u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva."

U stavu 6. reči: "u roku od 15 dana " zamenjuju se rečima: "u roku od 30 dana".

Član 4.

U nazivu člana 13. i u članu 13. st.1, 2. i 3. i u nazivu člana 14. i u članu 14. stav 1. reč: "Registar" u određenom padežu zamenjuje se rečju:

"Fitoregistar" u odgovarajućem padežu.

Član 5.

U nazivu člana 15. i u članu 15. stav 1. reč: "Registra" u zamenjuje se rečju: "Fitoregistra"

U tački 1) reč: "Registar" zamenjuje se rečju. "Fitoregistar"

U tački 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) ako je rešenjem fitosanitarnog, odnosno šumarskog inspektora utvrđeno da ne izvršava obaveze iz člana 14. stav 1. ovog zakona."

U stavu 2. reč: "Registra" zamenjuje se rečju: "Fitoregistra".

Član 6.

Naziv odeljka: "1. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije" i član 16. menjaju se i glase:

"1. Pravna lica koja vrše poslove od javnog interesa i

ostale stručne poslove u oblasti zdravlja bilja

Član 16.

Poslove od javnog interesa i ostale stručne poslove u oblasti zaštite zdravlja bilja mogu da obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registru privrednih subjekata da u okviru svoje delatnosti obavljaju stručne poslove u oblasti zaštite bilja (u daljem tekstu: poljoprivredne stručne službe), kao i naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, ako ispunjavaju uslove u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega."

Član 7.

Naziv člana i član 17. menjaju se i glase:

"Poslovi od javnog interesa i ostali stručni poslovi u oblasti zdravlja bilja

Član 17.

Poslovi od javnog interesa jesu:

1) praćenje i provera zdravstvenog stanja bilja tokom njegovog rasta i razvoja na poljima, u zasadima, objektima i drugim površinama i vođenje evidencije o tome, uključujući i samoniklo bilje;

2) prikupljanje bioloških, meteoroloških i drugih podataka radi prognoze pojave štetnih organizama;

3) izveštavanje o prisustvu, pojavi i širenju štetnih organizama i prognoza pojave štetnih organizama, razvoja i kretanja njihove populacije i utvrđivanje optimalnih rokova za njihovo suzbijanje;

4) sprovođenje Programa mera zaštite zdravlja bilja u skladu sa ovim zakonom;

5) informisanje i edukacija držaoca bilja, pružaoca usluga i drugih lica o štetnim organizmima i propisanim fitosanitarnim merama;

6) priprema naučne osnove za donošenje preventivnih mera zaštite zdravlja bilja;

7) primenjena i druga istraživanja u oblasti zaštite zdravlja bilja.

Poslove iz stava 1. tač. 1) - 5) ovog člana kao poverene poslove obavljaju poljoprivredne stručne službe.

Poslove iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog člana obavljaju naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove.

Poslove iz stava 1. tačka 4) ovog člana mogu da obavljaju i naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Poslove iz stava 1. ovog člana u oblasti zdravlja bilja u šumarstvu obavljaju naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove u šumarstvu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Poslovi iz stava 1. ovog člana sprovode se u skladu sa programima zaštite zdravlja bilja u skladu sa ovim zakonom i programima kojima se uređuje zaštita bilja u skladu sa zakonom kojim se uređuju šume.

Ostali stručni poslovi u oblasti zdravlja bilja jesu:

1) praćenje i provera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata namenjenih izvozu, radi izdavanja fitosanitarnih sertifikata, odnosno fitosertifikat za reeksport;

2) praćenje i provera zdravstvenog stanja semena, rasada i sadnog i materijala na prisustvo štetnih organizama;

 

 

 

3) laboratorijsko ispitivanje službenih uzoraka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata radi utvrđivanja prisustva štetnih organizama i davanje stručnih mišljenja u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja bilja;.

Stručne poslove u oblasti zdravlja bilja iz stava 7. tač. 1) i 2) ovog člana obavljaju poljoprivredne stručne službe, a poslove iz stava 7. tačka 3) ovog člana obavljaju poljoprivredne stručne službe, naučno-istraživačke organizacije i visokoškolske ustanove, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Poslove iz stava 7. tačka 2) ovog člana u oblasti zdravlja bilja u šumarstvu obavljaju naučno-istraživačke organizacije i visokoškolske ustanove u šumarstvu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Član 8.

Posle člana 17. dodaju se nazivi članova i čl. 17a, 17b, 17v i 17g, koji glase:

"Uslovi za obavljanje poslova od javnog interesa i

ostalih stručnih poslova u oblasti zdravlja bilja

Član 17a

Za obavljanje poslova iz člana 17. stava 1. tač. 1)-5) i stava 7. ovog zakona pravno lice iz člana 16. ovog zakona mora da ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme i kadra.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava pravno lice u pogledu objekta, opreme i kadra za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.

Spisak ovlašćenih pravnih lica

 

Član 17b

 

Od pravnih lica koja ispunjavaju propisane uslove iz člana 17a ovog zakona, ministar rešenjem ovlašćuje potreban broj pravnih lica za obavljanje poslova iz člana 17a stav 1. ovog zakona (u daljem tekstu: ovlašćeno pravno lice).

Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana donosi se na pet godina, konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Spisak ovlašćenih pravnih lica sa navedenim poslovima za koje su ovlašćena objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Obaveze ovlašćenih pravnih lica

Član 17v

Ovlašćeno pravno lice dužno je da vodi evidencije i da na zahtev Ministarstva dostavi podatke u vezi sa poslovima koje obavlja, kao i da obezbedi kontinuirano obavljanje, nepristrasnost i kvalitet u radu i zaštitu poverljivih podataka u vezi sa poslovima koje obavlja, kao i nepostojanje sukoba interesa između poslova za koje je ovlašćeno i drugih poslova koje obavlja.

Oduzimanje ovlašćenja

Član 17g

Ako ovlašćeno pravno lice prestane da ispunjava propisane uslove iz člana 17a ovog zakona ili ne izvršava poslove za koje je ovlašćeno, ministar rešenjem može da mu oduzme izdato ovlašćenje.

Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Član 9.

Član 18. menja se i glasi

 

 

"Član 18.

 

Obavljanje poslova iz člana 17. stav 1. tač. 6) i 7) ovog zakona Ministarstvo dodeljuje putem konkursa koji se objavljuje u "Sl. glasniku RS".

Ako za obavljanje pojedinih poslova iz člana 17. stav 1. tač. 1)-3) i stav 7. tač. 3) ovog zakona ne postoji potreban broj ovlašćenih pravnih lica iz člana 17b ovog zakona, Ministarstvo može putem konkursa da dodeli obavljanje tih poslova drugim pravnim licima koja ispunjavaju propisane uslove.

Konkurs iz st. 1. i 2. ovog člana naročito sadrži:

1) vrstu poslova za koji se konkurs raspisuje;

2) period za koji se dodeljuju poslovi;

3) dokaz o ispunjenosti odgovarajućih standarda u pogledu objekata, opreme i kadra;

4) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

5) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz st. 1. i 2. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru pravnog lica za obavljanje poslova iz st. 1. i 2. ovog člana, na predlog komisije iz stava 4. ovog člana, donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva."

Član 10.

U nazivu člana 19. reči: "od javnog interesa" brišu se.

U članu 19. stav1. reči: "u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja bilja" zamenjuju se rečima: "iz člana 18. st. 1.i 2. ovog zakona"

U tač. 1) i 6) reči: "od javnog interesa" brišu se..

Član 11.

Naziv člana i član 20. menja se i glasi:

" POSLOVI NACIONALNE REFERENTNE FITOSANITARNE LABORATORIJE

Član 20

Pojedine poslove laboratorijskog ispitivanja i s njima povezane stručne poslove u oblasti zdravlja bilja obavlja ovlašćeno pravno lice za laboratorijska ispitivanja (u daljem tekstu: Nacionalna referentna laboratorija).

 

Nacionalna referentna laboratorija mora biti akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i kalibraciju".

U okviru Nacionalne referentne laboratorije obavljaju se sledeći poslovi:

1) laboratorijska ispitivanja;

2) potvrdna laboratorijska ispitivanja primenom referentnih metoda;

3) provera rezultata ispitivanja, primenjenih testova i metoda;

4) čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa;

5) priprema, održavanje i distribucija referentnog materijala;

6) uvođenje, razvijanje i validacija novih metoda i protokola testiranja u skladu sa međunarodno prihvaćenim strandardima i davanje preporuka u skladu sa tim;

7) učešće u međunarodno organizovanim međulaboratorijskim uporednim testovima kompetentnosti;

8) saradnja sa referentnim laboratorijama drugih zemalja i referentnim laboratorijama Evropske unije;

9) kada je to potrebno, organizovanje međulaboratorijskih uporednih ispitivanja na nacionalnom nivou, obrada dobijenih rezultata međulaboratorijskih uporednih testiranja u skladu sa međunarodno priznatim protokolima, sastavljanje izveštaja i davanje preporuka;

10) obuke i edukacije u skladu sa programima Ministarstva;

11) priprema vodiča za preglede, uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

12) obezbeđivanje naučne i tehničke pomoći Ministarstvu.

Poslovi iz stava 3. ovog člana obavljaju se kao povereni poslovi.

Poslove iz stava 3. ovog člana obavlja naučno-istraživački institut koji je registrovan za obavljanje poslova naučnoistraživačke delatnosti u oblasti zaštite bilje i životne sredine u odgovarajućem registru u skladu sa propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost čiji je osnivač Republika Srbija.

 

Ministar može rešenjem da odredi i drugo ovlašćeno pravno lice za pojedine vrste laboratorijskog ispitivanja, odnosno poslove iz stava 3. ovog člana.

Ukoliko Nacionalna referentna laboratorija ne može da izvrši pojedinu vrstu ili grupu ispitivanja, ministar može da odredi i laboratoriju sa teritorije druge države kao referentnu za ta ispitivanja.

Ministarstvo sa Nacionalnom referentnom laboratorijom zaključuje ugovor o obavljanju poslova, kojim se naročito utvrđuju poslovi koji su predmet ugovora, odgovorna lica koja će obavljati određene poslove, metode, način i postupak obavljanja određenih poslova međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

Sredstva za obavljanje poslova iz stava 3. ovog člana obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 12.

Član 21. menja se i glasi:

"Usluge u oblasti zaštite bilja u smislu ovog zakona jesu:

1) suzbijanje štetnih organizama primenom drugih postupaka tretiranja osim poslova suzbijanja štetnih organizama primenom sredstava za zaštitu bilja na koje se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju sredstva za zaštitu bilja;

2) vizuelni pregledi i determinacija štetnih organizama i utvrđivanje optimalnih rokova za njihovo suzbijanje i davanje preporuka u skladu sa tim;

3) usluge tretiranja i označavanje drvnog materijala za pakovanje (u daljem tekstu: DMP) u skladu sa međunarodnim standardom za fitosanitarne mere (ISPM 15)."

Član 13.

U članu 22. stav 1. menja se i glasi:

"Usluge u oblasti zaštite zdravlja bilja držaocu bilja može da pruža pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u Registar privrednih subjekata i Registar pružalaca usluga u oblasti zaštite zdravlja bilja (u daljem tekstu: Registar pružalaca usluga) koji vodi Ministarstvo."

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje uslove iz stava 2. ovog člana u zavisnosti od vrste usluga, način i postupak vršenja usluge tretiranja i označavanja DMP, kao i sadržaj i izgled oznake iz člana 21. tačka 3). ovog zakona."

 

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 14.

U članu 24. stav 1. reči: " st. 2. i 3." zamenjuju se rečima: " stav 2.".

Član 15.

U članu 28. u stavu 1. reči:,,i podležu propisanoj proveri znanja" brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Lica koja u ovlašćenim pravnim licima obavljaju poslove iz člana 17. ovog zakona usavršavaju se u okviru programa koje donosi Ministarstvo."

St. 3. i 4. brišu se.

Član 16.

U članu 32. posle stava 1. dodaje se nov stav 2, koji glasi:

"Posebni programi zaštite zdravlja bilja donose se i kao razvojni programi i programi prognozno-izveštajnih poslova radi prikupljanja bioloških, meteoroloških i drugih podataka u cilju prognoze pojave štetnih organizama i izveštavanja o prisustvu, pojavi i širenju štetnih organizama, razvoju i kretanju njihove populacije sa ciljem utvrđivanja optimalnih rokova za njihovo suzbijanje."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reč: "programom" zamenjuje se rečju: "programima".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 17.

Posle člana 32. dodaju se naziv člana i član 32a, koji glase:

 

"Praćenje i provera zdravstvenog stanja semena, rasada i sadnog materijala

 

Član 32a

Usevi za proizvodnju semena poljoprivrednog bilja, kao i objekti za proizvodnju šumskog semena, objekti za proizvodnju rasada, i objekti za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka (u daljem tekstu: usevi i objekti) podležu obaveznom zdravstvenom pregledu u cilju provere zdravstvenog stanja.

Zdravstveni pregled useva i objekata, kao i zdravstveni pregled proizvodnje na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala i zemljišta na nematode vrši pravno lice ovlašćeno za poslove iz člana 17. stav 7. tačka 2) ovog zakona.

Zdravstveni pregled useva i objekata, kao i zdravstveni pregled proizvodnje na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala i zemljišta na nematode, prijavljuje se Ministarstvu.

Ovlašćeno pravno lice iz stava 2. ovog člana izdaje uverenje o zdravstvenom stanju useva i objekata ako je usev, odnosno objekat zdrav i obaveštava Ministarstvo o utvrđenom zdravstvenom stanju useva i objekata.

Ako se prilikom zdravstvenog pregleda utvrdi prisustvo štetnog organizma sa listi štetnih organizama iz člana 34. ovog zakona ili prisustvo drugih regulisanih štetnih organizama propisanih merilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja useva i objekata u procentu iznad dozvoljenog ili drugim propisima donetim na osnovu ovog zakona, fitosanitarni odnosno šumarski inspektor, nalaže odgovarajuće mere, u skladu sa ovim zakonom.

Ministar bliže propisuje grupe i vrste bilja, vreme i način vršenja zdravstvenog pregleda iz st. 1. i 3. ovog člana, kao i merila za utvrđivanje zdravstvenog stanja useva i objekata, obrazac prijave za zdravstveni pregled useva i objekata, obrazac zapisnika o zdravstvenom pregledu i obrazac uverenja o zdravstvenom stanju useva i objekata.

Član 18.

U članu 36. stav 2. menja se i glasi:

"Ministar može da odredi sprovođenje posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja određenog štetnog organizma na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima, kao i fitosanitarne mere radi sprečavanja unošenja, širenja i suzbijanja određenog štetnog organizma."

 

Član 19.

U članu 38. stav 1. menja se i glasi:

"U slučaju sumnje na pojavu štetnih organizama iz člana 37. stav 1. ovog zakona fitosanitarni inspektor uzima službeni uzorak i dostavlja ga ovlašćenom pravnom licu za laboratorijska ispitivanja.".

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 20.

U članu 40. u stavu 2. posle reči: "sadnju" dodaju se reči: "i semenu"

Stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 21.

U članu 46. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

"Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana Ministarstvo može dozvoliti unošenje bilja na kojem je utvrđen nizak nivo prisustva štetnih organizama sa Liste IA deo II, pod uslovom da ono nije namenjeno sadnji ili setvi ili ako su na osnovu procene rizika za određeno bilje namenjeno sadnji ili setvi utvrđene granice tolerancije za štetne organizme sa Liste IIA deo II.

Ministar bliže propisuje uslove i granice tolerancije iz stava 4. ovog člana."

Dosadašnji član 4. postaje stav 6.

Član 22.

U članu 49. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3) koje ima odobrenje za uvoz pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, odnosno odobrenje za unošenje štetnih organizama, u skladu sa međunarodnim standardom;"

U tački 4) posle reči: "fitosertifikat" dodaju se reči: "za pošiljku bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata".

U stavu 4. posle reči: "uvoza" dodaje se reč: "pošiljke", a reči: "tačka 1)" brišu se.

 

Stav 6. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje uslove u pogledu tehničke osposobljenosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana, obrazac zahteva iz stava 3. ovog člana i obrazac odobrenja za unošenje štetnih organizama iz stava 1. tačke 3) ovog člana".

Član 23.

Član 56. menja se i glasi:

"Član 56.

Biljni pasoš izdaje se za bilje, biljne proizvode i propisane objekte sa liste Va deo I i liste VA deo II, za seme sa liste IVA deo I i liste IVA deo II ako su ispunjeni uslovi iz člana 54. st. 2. i 3. ovog zakona, kao i za druge vrste bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata za koje je propisana obaveza izdavanja biljnog pasoša u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Biljni pasoš izdaje pravno lice, odnosno preduzetnik koji je upisan u Fitoregistar i kome je izdata dozvola za izdavanje biljnog pasoša za određeno bilje biljne proizvode i propisane objekte iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: obveznik izdavanja biljnog pasoša)."

Član 24.

Posle člana 56, dodaju se naziv člana i član 56a koji glasi:

"Dozvola za izdavanje biljnog pasoša

Član 56a

Dozvola za izdavanje biljnog pasoša izdaje se obvezniku izdavanja biljnog pasoša ako ima zaposleno lice odgovorno za zdravlje bilja koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), iz oblasti zaštite bilja ili fitomedicine, odnosno biljne proizvodnje (voćarsko-vinogradarski, ratarski ili hortikultura), odnosno šumarstva sa položenim ispitom iz zaštite bilja; najmanje godinu dana radnog iskustva i izdato uverenje o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša.

 

Dozvolu za izdavanje biljnog pasoša izdaje ministar na zahtev obveznika izdavanja biljnog pasoša.

Dozvola za izdavanje biljnog pasoša izdaje se rešenjem na period od pet godina, i to za određenu vrstu ili grupu bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.

Rešenje ministra kojim se odlučuje po zahtevu za izdavanje dozvole za izdavanje biljnog pasoša konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Član 25.

Naziv člana i član 57. menjaju se i glase:

,,Obuka za izdavanje biljnog pasoša

Član 57.

Obuku za izdavnje biljnog pasoša za lica iz člana 56a stav 1. ovog zakona organizuje i sprovodi Ministarstvo.

O završenoj obuci iz stava 1. ovog člana izdaje se uverenje o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša.

Ministar propisuje sadržaj programa obuke za izdavanje biljnog pasoša iz stava 1. ovog člana, kao i obrazac uverenja o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša."

Član 26.

Član 58. menja se i glasi:

"Član 58.

Zahtev za obnovu dozvole za izdavanje biljnog pasoša obveznik izdavanja biljnog pasoša podnosi najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja dozvole za izdavanje biljnog pasoša.

Dozvola za izdavanje biljnog pasoša obnavlja se ako:

1) obveznik izdavanja biljnog pasoša ispunjava uslove iz člana 56a stav 1. i člana 64. stav 1. ovog zakona;

 

2) se odgovorno lice za zdravlje bilja kontinuirano stručno usavršavalo u skladu sa članom 57. ovog zakona."

Član 27.

U članu 59. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

,,2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje."

Član 28.

Naziv člana 61. menja se i glasi: "Vrste i način izdavanja biljnog pasoša".

U članu 61. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

,,Biljni pasoš izdaje obveznik izdavanja biljnog pasoša za bilje, biljne proizvode i propisane objekte iz člana 56. stav 1. ovog zakona koje proizvodi, prerađuje, dorađuje, uvozi, skladišti ili prometuje i za koje je upisan u Fitoregistar.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, fitosanitarni ili šumarski inspektor može da izda biljni pasoš za propisane vrste ili grupe bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje."

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Obveznik izdavanja biljnog pasoša dužan je da vodi evidenciju o izdatim biljnim pasošima i da tu evidenciju čuva tri godine.".

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 6.menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje sadržinu, obrazac biljnog pasoša po vrstama bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, postupak i način izdavanja biljnog pasoša, posebne slučajeve izdavanja biljnog pasoša, kao i sadržinu i način vođenja evidencije i obrazac evidencije."

Član 29.

Naziv člana i član 62. brišu se.

Član 30.

U članu 63. stav 1. zapeta i reči: "na zahtev pravnog lica, preduzetnika, odnosno fizičkog lica upisanog u Registar" brišu se.

 

Stav 2. menja se i glasi:

"Ako se zdravstveno stanje pošiljke iz stava 1. ovog člana menja fitosanitarni, odnosno šumarski inspektor na zahtev obveznika izdavanja biljnog pasoša izdaje zamenu biljnog pasoša posle izvršenog fitosanitarnog pregleda."

Član 31.

Naziv člana 64. menja se i glasi: "Obaveze u vezi sa izdavanjem biljnog pasoša".

U članu 64. stav 1. reči:,,Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice upisano u registar dužno" zamenjuju se rečima: "Obveznik izdavanja biljnog pasoša dužan".

U tački 2) posle reči: "fitosanitarnom" dodaje se zapeta i reči:

"odnosno šumarskom ".

U tački 3) reč: "pet" zamenjuje se rečju: "tri".

Član 32.

U članu 66. stav 2. reči: "provoz i izvoz" brišu se.

Član 33.

U članu 69. stav 2. menja se i glasi:

"Pošiljku bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata iz stava 1. ovog člana mora da prati odobrenje za uvoz koje izdaje Ministarstvo, kao i odgovarajući fitosertifikat, a pošiljku štetnih organizama iz stava 1. ovog člana mora da prati odobrenje za unošenje štetnog organizma."

Član 34.

U članu 71. stav 3. reči: "srpskom jeziku i" brišu se.

Posle stava 9. dodaje se stav 10. koji glasi:

,,Obrazac fitosertifikata i fitosertifikata za reeksport izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca,,Topčider"."

 

Član 35.

Naziv člana 74. i u članu 74. stav 1. menjaju se i glase:

"Odobrenje uvoza

Fitosanitarni inspektor posle izvršenog fitosanitarnog pregleda pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata pri uvozu, odnosno posle dobijanja rezultata laboratorijske analize, ako su ispunjeni uslovi iz člana 67. st. 2-4. ovog zakona, dozvoljava uvoz pošiljke izdavanjem rešenja o dozvoli uvoza ili overom carinske dokumentacije, pečatom četvrtastog oblika, pri čemu overava i kopiju fitosertifikata ili fitosertifikata za reeksport pečatom fitosanitarne inspekcije sa navedenim datumom ulaska."

Član 36.

U članu 76. stav 1. posle reči: "Srbije" stavlja se zapeta, a reči: "sa fitosertifikatom koji zamenjuje biljni pasoš" zamenjuje se rečima: "a pošiljku prati overena kopija fitosertifikata koja zamenjuje biljni pasoš".

Član 37.

U članu 78. stav 1. menja se i glasi:

"Ako država uvoznica zahteva fitosertifikat za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koje se izvoze, vrši se pregled pošiljke radi izdavanja fitosertifikata."

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Pregled pošiljke iz stava 1. ovog člana radi izdavanja fitosertifikata vrši fitosanitarni inspektor, odnosno stručno lice u pravnom licu ovlašćenom za poslove iz člana 17. stav 7 tačka 1) ovog zakona.

Ako pošiljka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata odgovara fitosanitarnim zahtevima zemlje uvoznice, fitosanitarni inspektor, odnosno stručno lice iz stava 2. ovog člana, na osnovu pregleda, sačinjava službenu izjavu i izdaje fitosertifikat, kojim se potvrđuje da pošiljka odgovara fitosanitarnim zahtevima zemlje uvoznice."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

 

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Pregled drvenog materijala koji se koristi za pakovanje ili kao pomoćno sredstvo u transportu onih pošiljaka koje ne podležu fitosanitarnom pregledu, obavlja carinski organ, koji utvrđuje da li drvni materijal ispunjava standard ISPM 15."

Član 38.

U članu 79. stav 1. reč: "Ministarstvu" briše se.

U stavu 3. posle reči: "pregleda" dodaje se zapeta i reči: "odnosno provere zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata".

U stavu 4. posle reči: "pregledu" dodaje se zapeta i reči: "odnosno proveri zdravstvenog stanja ".

Stav 5. menja se i glasi:

"Ako se pregledom iz stava 4. ovog člana utvrdi da nisu ispunjeni specifični fitosanitarni uslovi zemlje uvoznice fitosanitarni inspektor, odnosno stručno lice iz člana 78. stav 2. ovog zakona naložiće mere, radi ispunjenja specifičnih fitosanitarnih uslova ili odbiti izdavanje fitosertifikata."

U stavu 6. reč: "fitosanitarnog" briše se.

Član 39.

U članu 85. stav 2. menja se i glasi:

"Nacionalna referentna laboratorija, ovlašćena pravna lica koja sprovode poslove iz člana 17. ovog zakona i pružaoci usluga u oblasti zdravlja bilja dužni su da vode evidencije i baze podataka usklađene i povezane sa informacionim sistemom Ministarstva i u obavezi su da ih čuvaju i ažuriraju."

Član 40.

U članu 88. stav 1. menja se i glasi:

,,Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice plaća taksu za:

 

1) izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata prilikom uvoza;

2) izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata namenjenih izvozu;

3)izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata namenjenih reeksportu;

4) izdavanje fitosertifikata;

5) izdavanje fitosertifikata za reeksport;

6) izvršen fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u proizvodnji, doradi, preradi, skladištenju i prometu radi izdavanja biljnog pasoša;

7) izdavanje biljnog pasoša;

8) dozvolu za izdavanje biljnog pasoša;

9) izvršene fitosanitarne preglede radi upisa u Registar pružalaca usluga ;

10) korišćenje oznake ISPM 15;

11) izvršene fitosanitarne preglede radi upisa u Fitoregistar;

12) obuku u vezi izdavanja biljnog pasoša i izdavanje uverenja o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša.

U stavu 2. reč:,,naknada" zamenjuju se rečju:,,taksi" Stav 3. menja se i glasi:

,,Ministar utvrđuje visinu taksi iz stava 1. ovog člana."

Član 41.

Član 89. menja se i glasi:

"Član 89

Podnosilac zahteva plaća administrativnu taksu, i to za izdavanje rešenja:

1) za upis u Registar pružalaca usluga;

2) za upis u Fitoregistar;

 

3) o odobrenju za uvoz odnosno unošenje pošiljki za potrebe ogleda, naučno-istraživačkog rada i rada na klonskoj selekciji."

Član 42.

U članu 90. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, inspekcijski nadzor koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i reprodukcioni materijal, osim šumskog bilja i šumskog reprodukcionog materijala koji se uvozi, izvozi ili je u tranzitu, vrši Ministarstvo preko šumarskih inspektora, u skladu sa zakonom.

Poslove fitosanitarnog inspektora može da obavlja lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke - odsek zaštita bilja, odnosno fitomedicina ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili agroekonomski odsek na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine i položen državni stručni ispit.

Član 43.

U članu 92. stav 1. tačka 2) reč: "Registar" zamenjuje se rečju: "Fitoregistar".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) kontroliše ispunjavanje obaveza po osnovu ovlašćenja ministra odnosno ugovornih obaveza dodeljenih putem konkursa;"

U tački 8) zapeta i reči: "kao i dostavljanja izveštaja" brišu se, a reči: "st. 1. i 2." zamenjuju se rečima: "stav 1."

U tački 21. reči:,,član 62. st. 3. i 4" zamenjuju se rečima:,,član 61. stav 3. i član 63. stav 2."

Tačka 22) menja se i glasi:

"22) kontroliše da li obveznik izdavanja biljnog pasoša ispunjava obaveze iz člana 64. ovog zakona;"

U tački 33) reč: "naknade"zamenjuje se rečju: "taksu", a reči: "pošiljke u proizvodnji i prometu " brišu se.

 

U stavu 2. tač. 1), 2), 3) i 4) reči: "koji nisu navedeni u listama iz člana 33. ovog zakona" brišu se.

U tački 5) reči:,,član 62. st. 3." zamenjuju se rečima:,,član 61. st. 4. i član 63. stav 2."

U tački 6) reči: "koji nisu navedeni u listama iz člana 34. ovog zakona" brišu se.

Član 44.

U članu 93. u stavu 2. tač. 1) i 2) reči "koji nisu navedeni u listama iz člana 34. ovog zakona" brišu se.

Član 45.

U članu 96. stav 1. tač. 1) i 2) reč: "Registar" zamenjuje se rečju: "Fitoregistar".

Tač. 3) i 5) brišu se.

U tački 9) posle reči: "uveze" zapeta i reči: "proveze ili izveze" brišu se.

Član 46.

U članu 97. tačka 2) reči: "u roku od 15 dana" zamenjuju se rečima "u roku od 30 dana "

Tačka 14) menja se i glasi:

"14) izda biljni pasoš suprotno odredbama čl. 56. i 56a;"

U tački 15) reči: "pet godina (član 61. stav 3)"zamenjuju se rečima: "tri godine (član 61. stav 5)".

Tačka 16) briše se.

Član 47.

U članu 98. posle broja: "10)" briše se zapeta, a reči: "14) i 16)" zamenjuju se rečima: "i 14)".

 

Član 48.

U članu 100. u stavu 1. brišu se reči: " st.1. i" a reč "Registar" zamenjuje se rečju "Fitoregistar".

Član 49.

U članu 101. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) ne prijavi Ministarstvu promenu podataka u roku od 30 dana (člana 12. stav 6) ovog zakona."

Član 50.

U nazivu člana 50. i u članu 50, članu 68. stav 1. tačka 3), članu 72. stav 2, u nazivu člana 80. i članu 80. st.1. i 3 i u nazivu člana 81. i članu 81. reč: "provoz" u određenom padežu zamenjuje se rečju: "tranzit" u odgovarajućem padežu.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Pravno lice i preduzetnik koji pružaju usluge u oblasti zaštite zdravlja bilja dužni su da usklade svoje poslovanje i rad sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lica koje je upisani u Registar u skladu sa Zakonom zdravlju bilja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) danom stupanje na snagu ovog zakona postaju upisani u Fitoregistar u skladu sa ovim zakonom.

Pravno lice za koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona utvrđeno da ispunjava uslove za obavljanje poslove od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizima i zaštite zdravlja bilja nastavlja da obavlja te poslove do donošenja rešenja o ovlašćivanju, odnosno odluke o izboru pravnog lica, za obavljanje poslova iz člana 17. ovog zakona.

 

Član 52.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

IZ OBRAZLOŽENJA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja (u daljem tekstu: Zakon) sadržan je u članu 97. tačka 9) Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija obezbeđuje sistem zaštite i unapređivanja životne sredine i zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta.

II.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ovim izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja (u daljem tekstu: Zakon) dopunjuju se i vrši se pravno-tehnička redakcija teksta važećeg Zakona o zdravlju bilja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) i otklanjaju nedostaci tog zakona koji su uočeni u njegovoj primeni.

Sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama je od strateškog značaja za Republiku Srbiju. Veliki broj štetnih organizama može da ugrozi, a često i dovede u pitanje opstanak neke biljne vrste, što može imati velike ekonomske posledice za poljoprivredu i šumarstvo Republike Srbije.

Da bi se trgovalo sa državama članicama Svetske trgovinske organizacije (STO), Republika Srbija mora svojom regulativom i implementacijom iste da garantuje primenu međunarodnih standarda o fitosanitarnim merama donetih pod okriljem Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC).

U skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja i EU osnovnom direktivom koja reguliše oblast zdravlja bilja (Direktiva Saveta 2000/29EC), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine kao organ nadležan za poslove zdravlja bilja dužno je da uspostavi nadzor u proizvodnji, uvozu i izvozu, samim tim i operativan i efikasan fitosanitarni sistem, sa jasnom definisanom strukturom, (ko, gde i kako vrši preglede), operativnim dijagnostičkim servisom i time obezbedi punu implementaciju propisa u oblasti zdravlja bilja.

S tim u vezi neophodno je organizovati sistem operativnih laboratorija koje će raditi na uvođenju, razvoju i validaciji referentnih metoda za identifikaciju štetnih organizama, u kojima su uvedeni posebni protokoli rada i koja ima najkvalifikovanije osoblje.

Takođe, usled velikog broja nadzora nad štetnim organizmima i potrebnih istraživanja kao i velikog broja pregleda potrebno je jasno definisati subjekte, kao i uslove pod kojima im mogu biti povereni navedeni poslovi uključujući i oblast šumarstva.

Obzirom na stalni rast obima međunarodnog prometa bilja i nove rizike od unošenja štetnih organizama, kao i obavezu nadležnog organa po pitanju garantovanja statusa određenih štetnih organizama, potrebno je da se propisi stalno inoviraju prateći aktuelne promene, kao i nova naučna i tehnička saznanja u oblasti zdravlja bilja.

Iz navedenih razloga predložene su prve izmene Zakona koje omogućavaju Republici Srbiji da nesmetano učestvuje u međunarodnom prometu bilja i biljnih proizvoda.

 

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ovog zakona izvršene su odgovarajuće izmene odnosno dopune značenja pojedinih izraza upotrebljenih u postojećem zakonu.

Čl. 2. - 5. uređuju se kriterijumi, postupak i način upisa pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica u Fitoregistar proizvođača, prerađivača, dorađivača, uvoznika, skladištara i prometnika određenog bilja i biljnih proizvoda i propisanih objekata upisa (u daljem tekstu: Fitoregistar), obaveze lica upisanih u Registar, izueće od upisa u Fitoregistar za male proiuzvođače odnosno fizička lica čija je celokupna proizvodnja namenjena ličnim potrebama ili prodaji na lokalnom tržištu fizičkom licu, kao krajnjem korisniku kao i slučajevi brisanja iz Fitoregistra.

Čl. 6.-11. Zakona definišu se poslovi od javnog interesa i ostali stručni poslovi u oblasti zdravlja bilja, kao i uslovi za ovlašćivanje pravnih lica koja na osnovu uslova u pogledu objekata, opreme i kadrova mogu da obavljaju navedene poslove. Na osnovu donetih rešenja o ovlašćenju objavljuje se spisak ovlašćenih pravnih lica. Za obavljanje pojedinih poslova od javnog interesa, kao i u slučaju kada ne postoji potreban broj ovlašćenih pravnih lica, Ministarstvo može putem konkursa da ovlasti pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tih poslova. Istovremeno uređuje se poslovi Nacionalne referentne laboratorije u oblasti zdravlja bilja kao i da te poslove može da obavlja ovlašćeno pravno lice za laboratorijska ispitivanja, kao poverene poslove. Nacionalna referentna laboratorije mora biti akreditovana u skladu sa određenim standardom. Ukoliko Nacionalna referentna laboratorija ne može da izvrši pojedinu vrstu ili grupu ispitivanja ministar može da odredi i drugo ovlašćeno pravno lice ili laboratoriju sa teritorije druge države kao referentnu u skladu sa ovim zakonom. Ministarstvo sa Nacionalnom referentnom laboratorijom zaključuje ugovor o obavljanju poslova, kojim se naročito utvrđuju poslovi koji su predmet ugovora, odgovorno lice koje će obavljati određene poslove, metode, način i postupak obavljanja određenih poslova, međusobna prava, obaveze i odgovornosti, način finansiranja i cena za obavljanje određenih poslova.

Čl. 12.-14. Zakona uređuju se vrste usluga u oblasti zaštite zdravlja bilja, uslovi koje treba da ispunjavaju subjekti u zavisnosti od vrste usluga koje obavljaju, kao i način pružanja tih usluga. Istovremeno utvrđuje se sadržina Registra pružalaca usluga, kao i brisanje iz tog registra.

Članom 15. menja se član 28. Zakona kojim se se uređuje da program stručnog usavršavanja lica koja u ovlašćenim pravnim licima obavljaju poslove od javnog interesa i ostale stručne poslove u oblasti zdravlja bilja donosi Ministarstvo.

Članom 16. Zakona definisani su posebni programi zaštite zdravlja bilja.

Članom 17. Zakona uređuje se praćenje i provera zdravstvenog stanja semena, rasada i sadnog materijala kao vršenje obaveznih zdravstvenih pregleda useva za proizvodnju semena poljoprivrednog bilja, kao i objekata za proizvodnju šumskog semena, objekata za proizvodnju rasada i objekata za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka, kao i zdravstveni pregled proizvodnje na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala i zemljišta na nematode.

Čl. 18.-22. Zakona uređuju se mere za sprečavanje unošenja, otkrivanja, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnih organizama, mogućnost određivanja posebnih fitosanitarnih pregleda za otkrivanje novih štetnih organizama, zabrane unošenja i uslovi za određena izuzeća od zabrana kao i izuzeća za potrebe ogleda i naučnoistraživački rad.

Čl. 23.-31. Zakona propisuje se obaveza izdavanje biljnog pasoša za bilje, biljne proizvode i propisane objekte sa listi koje su utvrđene ovim zakonom. Biljni pasoš može da izda pravno lice, odnosno preduzetnik koji je upisan u Fitoregistar i kome je izdata dozvola za izdavanje biljnog pasoša za određeno bilje biljne proizvode i propisane objekte (u daljem tekstu: obveznik izdavanja biljnog pasoša). Dozvola za izdavanje biljnog pasoša izdaje se obvezniku izdavanja biljnog pasoša ako ima zaposleno lice odgovorno za zdravlje bilja koje ima stečeno visoko obrazovanje odgovarajuće struke, koje je završilo obuku za izdavanja biljnog pasoša kao i druge uslove predviđene ovim zakonom. Dozvolu za izdavanje biljnog pasoša izdaje ministar na pet godina, po zahtevu obveznika izdavanja biljnog pasoša. Obuku za izdavnje biljnog pasoša organizuje i sprovodi Ministarstvo, a ministar propisuje sadržaj programa obuke za izdavanje biljnog pasoša. Istovremeno uređuje se pitanje obnove dozvole za izdavanje biljnog pasoša.Izuzetno biljni pasoš može da izda fitosanitarni, odnosno šumarski inspektor za posebne slučajeve propisane ovim zakonom..Obveznik izdavanja biljnog pasoša dužan je da vodi evidenciju o izdatim biljnim pasošima i da tu evidenciju čuva tri godine.

Čl. 32.-38 ovog zakona uređuje se fitosanitarna kontrola u međunarodnom prometu, obrazac odobrenja za unošenje štetnih organizama u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardom, mogućnost da pored fitosanitarnog inspektora pregled pošiljki namenjenih izvozu može da vrši i ovlašćeno pravno lice, kao i štampanje obrasca fitosertifikata sa odgovarajućim nivoom zaštite od strane Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca- "Topčider".

Članom 39. Zakona uređuje se da subjekti koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja bilja dužni su da vode evidenciju i baze podataka usklađene i povezane sa informacionim sistemom Ministarstva i da ih čuvaju.

Čl. 40. i 41 propisuju se vrsta takse i ovlašćenje da ministar propisuje visinu tih taksi, a članom 41. uređuje se obaveza plaćanja admiistrativne takse za izdavanja određenih rešenja.

Čl. 42-44. ovog zakona izvršeno je usklađivanje pojedinih rešenja u pogledu uslova, prava i dužosti, kao i ovlašćenja fitosanitarnog, odnosno šumarskog inspektora, u skladu sa izvršenim izmenama i dopunama ovoga zakona i drugim zakonima.

Čl. 45. - 48 ovog zakona izmenjene su kaznene odredbe u skladu sa izvršenim izmenama i dopunama ovog zakona, kao i usklađivanje sa Zakonom o prekršajima.

Članom 49. vrše se izmene istih reči u više članova ovog zakona u odgovarajućem padežu.

Čl. 50. - 52. uređuju se prelazne i završne odredbe.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Zakon o izmenama dopunama Zakona o zdravlju bilja usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2014. - 2024. godine ("Sl. glasnik RS", br. 85/2014).

VII. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva će biti obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Dodatna finansijska sredstva u iznosu od 40. 000 000,00 dinara biće obezbeđena u skladu sa bilansnim mogućnostima u okviru limita utvrđenih za naredne godine na razdelu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja bilja.

VIII. STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 09.11.2015.