Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE MEĐUNARODNE SPECIJALIZOVANE IZLOŽBE EXPO BELGRADE 2027 - Tekst propisa


Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 i drugih sadržaja u okviru Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona, Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona - druga faza, odnosno drugih faza Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona, drugim prostornim celinama van obuhvata Prostornog plana, a koje su u funkciji realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, kao i izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona i stambenih objekata za smeštaj učesnika i posetilaca.

Izgradnja sadržaja van granica Prostornog plana uključuje izgradnju infrastrukture, neophodne za funkcionisanje sadržaja u okviru Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona, Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona - druga faza, odnosno drugih faza Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona, drugim prostornim celinama van obuhvata Prostornog plana, a koje su u funkciji realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, organizovanje pratećih manifestacija izvan obuhvata ovog plana, obnovu fasada u određenim urbanističkim zonama i celinama, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju navedenog projekta.

Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, primenjivaće se i odredbe zakona kojim se uređuje eksproprijacija, zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, zakona kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 2.

Realizacija projekta EXPO BELGRADE 2027 predstavlja opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Republike Srbije.

Svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama ovog zakona smatraju se hitnim i svi državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, kao i drugi organi i institucije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odlaganja izdaju akte iz svoje nadležnosti.

Projekat EXPO BELGRADE 2027 realizuje se po fazama.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         EXPO BELGRADE 2027 jeste projekat koji obuhvata sve faze realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, drugih sadržaja u okviru Prostornog plana i sadržaja koji nisu obuhvaćeni Prostornim planom, a u funkciji su realizacije projekta EXPO BELGRADE 2027, i odnosi se na projekat u celini i na pojedinačne lokacije i radnje koje su određene za realizaciju;

2)         Prostorni plan jeste Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona i Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona - druga faza, odnosno drugih faza prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona sa svim kasnijim izmenama i dopunama, drugim prostornim celinama van obuhvata prostornog plana, a koje su u funkciji realizacije projekta EXPO BELGRADE 2027, kao i svi ostali dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja koji se odnose na ovaj projekat;

3)         Infrastrukturni objekat podrazumeva komunalni objekat definisan u članu 2. stav 1. tačka 35) i linijski infrastrukturni objekat-linijsku infrastrukturu definisan u članu 2. stav 1. tačka 37) Zakona o planiranju i izgrdnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23);

4)         Investitor u smislu ovog zakona je Republika Srbija ili privredno društvo koje osniva Republika Srbija, koje ima prava i obaveze investitora u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izgradnja objekata;

5)         Upravljač EXPO BELGRADE 2027 je privredno društvo koje angažuje investitor i koje vrši savetodavne i konsultantske usluge u svim aspektima planiranja i izgradnje, uključujući pravni aspekt, upravlja projektovanjem i izvođenjem radova, vrši kontrolu dinamike napretka radova, po potrebi organizuje sastanke sa izvođačima i stručnim nadzorom, o čemu izveštava investitora, kao i predlaže sprovođenje eventualnih korektivnih aktivnosti;

6)         Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole jeste ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i izgradnje objekata (u daljem tekstu: Ministarstvo);

7)         Pojedinačna lokacija jeste kompleks zemljišta na kome je planirana izgradnja stambenog kompleksa ili kompleksa druge namene, u cilju realizacije EXPO BELGRADE 2027, koja je određena u skladu sa odredbama ovog zakona i koja se sastoji od jedne ili više katastarskih parcela;

8)         Stambeni kompleks jeste kompleks zemljišta sa jednom ili više stambenih zgrada za kolektivno stanovanje na pojedinačnoj lokaciji, koje imaju pretežno stambenu namenu, koja je određena u skladu sa ovim zakonom i koji predstavlja stambeni blok u smislu propisa o izgradnji objekata;

9)         Privredno društvo iz tačke 4) ovog stava je privredno društvo koje osniva Republika Srbija, a koje posluje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, koje ima prava i obaveze investitora u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, a koje se osniva za svaku pojedinačnu lokaciju (u daljem tekstu: društvo posebne namene);

10)       Posebno privredno društvo jeste privredno društvo koje osniva Republika Srbija radi ispunjenja obaveze preuzete u skladu sa Konvencijom o međunarodnim izložbama, u cilju realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, a koje posluje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

11)       Registrovano privredno društvo jeste privredno društvo Beogradski sajam d.o.o. osnovano od strane Republike Srbije u cilju obavljanja osnovne delatnosti organizacije sajmova i sastanaka;

12)       Akreditovani učesnik je učesnik koji ispunjava uslove za izlagača u okviru međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027;

13)       Kompleks paviljona u smislu ovog zakona je prostorno - funkcionalna celina koja je planirana kao izložbeni prostor sa paviljonima i pratećim sadržajima, u skladu sa Prostornim planom.

Član 4.

U fazi izrade ili izmene planskog dokumenta, izlaganje planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole.

Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid oglašava se u dnevnom listu i traje 15 dana od dana oglašavanja.

Imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije nadležne za izdavanje uslova za izradu ili izmenu prostornog plana su u obavezi da iste izdaju u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva.

Postupak i rokovi navedeni u ovom članu primenjuju se u fazi izrade novog ili izmene postojećeg planskog dokumenta, bez obzira na vrstu planskog dokumenta koji se donosi, odnosno menja.

Član 5.

Svi postupci za realizaciju projekta EXPO BELGRADE 2027 sprovode se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Član 6.

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju izgradnje objekata u skladu sa Prostornim planom, kao i sa dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja.

Svi postupci eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje infrastrukturnih objekata u funkciji realizacije projekta EXPO BELGRADE 2027 sprovode se u skladu sa ovim zakonom na osnovu odluke Vlade kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju ifrastrukturnih objekata koji su u funkciji projekta EXPO BELGRADE 2027.

Korisnik eksproprijacije je Republika Srbija.

Član 7.

Zahtevi za formiranje katastarskih parcela, na osnovu projekta parcelacije i preparcelacije koji je izrađen za potrebe eksproprijacije ili na osnovu plana eksproprijacije za građevinske parcele javne namene sadržanom u planskom dokumentu iz člana 3. ovog zakona, kao i za infrastrukturne objekte i druge objekte u funkciji realizacije projekta EXPO BELGRADE 2027 u skladu sa odlukom Vlade iz člana 6. stav 2. ovog zakona, a koji su u skladu sa članom 67. Zakona o planiranju i izgradnji, podneti Republičkom geodetskom zavodu - Služba za katastar nepokretnosti, imaju prvenstvo u rešavanju i nije potrebna saglasnost prethodnih podnosilaca zahteva za prekoredno rešavanje.

Član 8.

Lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, prijava radova i rešenje o upotrebnoj dozvoli izdaju se investitoru, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Rešenje o građevinskoj dozvoli izdaje se investitoru ili investitoru i finansijeru.

Organ nadležan za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli, može izdati lokacijske uslove, odnosno izdati rešenje o građevinskoj dozvoli i prijavu radova za više katastarskih parcela, odnosno delova katastarskih parcela, što predstavlja građevinsku parcelu, uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole izvrši spajanje tih katastarskih parcela, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata.

Površina građevinske parcele iz stava 3. ovog člana utvrđuje se na osnovu kopije plana parcele sa ucrtanom osnovom budućeg objekta.

U okviru stambenog kompleksa se formira više građevinskih parcela pri čemu je neophodno da se urbanistički parametri definišu i ostvare na nivou celog stambenog kompleksa, a ne na nivou pojedinačne građevinske parcele.

Kada je investitor izgradnje u skladu sa ovim zakonom privredno društvo osnovano od strane Republike Srbije, Vlada, pre izdavanja građevinske dozvole, prenosi pravo svojine Republike Srbije na katastarskoj, odnosno katastarskim parcelama, odnosno građevinskoj parceli na privredno društvo, bez naknade.

Stanovi i drugi posebni delovi u stambenom kompleksu koji su izgrađeni za potrebe javne namene, odnosno smeštaj učesnika manifestacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, po završetku manifestacije mogu se, po komercijalnim uslovima, otuđiti trećim licima, na način, u postupku i pod uslovima koje propisuje Vlada.

Održavanje i upravljanje unutar stambenog bloka za vreme održavanja međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 vrši investitor ili lice koje on ovlasti, a po završetku manifestacije EXPO BELGRADE 2027, održavanje i upravljanje sprovodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata i stanovanje.

Po završetku međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 i donošenju podzakonskog akta iz stava 6. ovog člana, građevinsko zemljište u otvorenom stambenom bloku koje je u javnom korišćenju prenosi se, bez naknade na jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi.

Član 9.

Po završetku međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, u skladu sa odredbama Opštih pravila o specijalizovanim izložbama, Kompleks paviljona iz člana 3. tačka 13) ovog zakona, Republika Srbija ili Investitor ustupaju na upravljanje i korišćenje Registrovanom privrednom društvu iz člana 3. tačka 11) ovog zakona.

Član 10.

Za izgradnju objekata visokogradnje u obuhvatu Prostornog plana, rešenja o građevinskoj dozvoli se mogu, zbog složenosti objekta i tehnologije izvođenja radova, po zahtevu investitora, izdavati po fazama izgradnje koje definiše investitor, u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izgradnja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, prva faza za koju se izdaje posebna građevinska dozvola obuhvata izvođenje radova na izgradnji temeljne jame i temelja objekta, uključujući postavljanje i izvođenje šipova, dok druga faza obuhvata radove na izgradnji preostalog dela objekta.

Uz zahtev za izdavanje posebne građevinske dozvole iz stava 2. ovog člana prilažu se idejni projekat sa tehničkom kontrolom i dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu.

Posebna građevinska dozvola izdaje se na osnovu izdatih lokacijskih uslova, pozitivnog izveštaja o stručnoj kontroli Revizione komisije i dokaza iz stava 3. ovog člana, u roku od pet radnih dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Na osnovu konačnog rešenja iz stava 4. ovog člana, investitor vrši prijavu radova, u skladu sa članom 148. Zakona o planiranju i izgradnji, bez obaveze upisa predbeležbe objekta u izgradnji.

Po završetku radova po posebnoj građevinskoj dozvoli, investitor je u obavezi da podnese zahtev za lokacijske uslove za izgradnju druge faze objekta, čiji sastavni deo je idejni projekat prve faze izgradnje sa pozitivnim Izveštajem Revizione komisije, kao integralni deo tehničke dokumentacije za izgradnju druge faze objekta.

Po dobijanju lokacijskih uslova iz stava 6. ovog člana, izrađuje se Idejni projekat koji obuhvata prvu i drugu fazu izgradnje.

Rešenje o građevinskoj dozvoli, po pribavljanju pozitivnog izveštaja Revizione komisije izdaje se za objekat u celini, odnosno objekat koji čini jednu građevinsku i funkcionalnu celinu.

Član 11.

U postupku koji prethodi izdavanju rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata koji ne spadaju u objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji, u okviru projekta EXPO BELGRADE 2027 i infrastrukture u funkciji tog projekta, kao i za izgradnju komunalne i ostale infrastrukture u funkciji stambenog kompleksa, unutar stambenog kompleksa ne sprovodi se stručna kontrola idejnog projekta, odnosno ne pribavlja se izveštaj Revizione komisije, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata.

Privredno društvo koje učestvuje u postupcima iz stava 1. ovog člana, ne mora posedovati rešenje o ispunjenosti uslova za projektovanje, stručni nadzor i izvođenje radova, a koje se zahteva za izgradnju objekata iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji.

Član 12.

Sva akta potrebna za izgradnju objekata u okviru projekta EXPO BELGRADE 2027 donosi Ministarstvo.

Svi podnesci u postupcima koji se sprovode u realizaciji projekta EXPO BELGRADE 2027 i prateće infrastruktre oslobođeni su plaćanja taksi i naknada, po bilo kom osnovu.

Investitor ne plaća naknade, uključujući i plaćanja imaocima javnih ovlašćenja u objedinjenoj proceduri, posebne naknade za priključenje stambene zgrade na komunalnu i ostalu infrastrukturu.

Investitor ne plaća doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta.

Član 13.

Upotrebna dozvola za izgradnju paviljona izdaje se u stepenu završenosti objekta do nivoa “sive faze”, odnosno potrebno je da je završena konstrukcija objekta, fasada, krov, fasadna stolarija, spoljna hidro i termoizolacija, svi potrebni priključci i primarni razvod instalacija unutar objekta.

Na osnovu konačnog rešenja iz stava 1. ovog člana, posebno privredno društvo, u ime i za račun investitora, podnosi Ministarstvu zahtev u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, za opremanje pojedinačnih paviljona, po dostavljenom i odobrenom zahtevu akreditovanog učesnika.

Pre podnošenja zahteva iz stava 2. ovog člana, akreditovani učesnik podnosi posebnom privrednom društvu tehničku dokumentaciju za opremanje opredeljenog paviljona, u skladu sa posebnim propozicijama.

Na predlog posebnog privrednog društva, pravila za opremanje paviljona utvrđuje Vlada.

Član 14.

Posebno privredno društvo, kao i društvo posebne namene neće primenjivati odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke.

Privredna društva iz stava 1. ovog člana će pravila postupaka nabavki i obavezu obezbeđivanja transparentnosti postupka, bliže urediti posebnim aktom.

Član 15.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 16.

Rok za dostavljanje tehničke dokumentacije iz člana 13. stav 3. ovog zakona je 30. avgust 2026. godine.

Na predlog posebnog privrednog društva, akt iz člana 13. stav 4. ovog zakona Vlada donosi do 30. decembra 2024. godine.

Član 17.

Dokumentacija koja je pribavljena na osnovu zakona koji su bili u primeni do stupanja na snagu ovog zakona može se koristiti u daljim postupcima po ovom zakonu.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Republika Srbija se kandidovala za organizovanje međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine sa predloženom temom “Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve” (Play for Humanity - Sport and Music for All). Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama (“Službeni glasnik RS”, broj 105/09), Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju o međuanrodnim izložbama koja je sačinjena u Parizu dana 22. novembra 1928. godine, i članica je Međunarodnog biroa za izložbe (Bureau International of Exhibitions) od 2010. godine, a njeno redovno učešće na Svetskim i Specijalizovanim izložbama datira još od 19. veka. EXPO izložbe su globalni događaji koji istražuju odabranu temu kroz zanimljiva i impresivna otkrića. Među različitim kategorijama sajmova, specijalizovane izložbe su dizajnirane da odgovore na precizan izazov sa kojima se čovečanstvo suočava. Održavaju se u intervalu između dve svetske izložbe i ograničene su u trajanju do tri meseca.

Na Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) održanoj u Parizu dana 21. juna 2023. godine, Republika Srbija je, pobedivši u sva četiri kruga glasanja, izabrana za domaćina međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u realizaciji projekata, došlo se do zaključka da u procesu realizacije projekata puno vremena oduzima rešavanje imovinskopravnih odnosa pre izdavanja potrebnih dozvola i da zbog toga radovi često kasne sa realizacijom. Tu se misli na izradu Projekata parcelacije i preparcelacije, zatim sprovođenje procedura u katastru po tim projektima i na kraju sam proces eksproprijacije, koji je dugotrajan, jer se ti objekti planiraju, projektuju i grade na više katastarskih parcela.

Imajući u vidu rokove preuzete u skladu sa međunarodno-preuzetim obavezama Republike Srbije kao domaćina međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, usvajanjem ovakvog zakonskog rešenja, ubrzala bi se realizacija projekata i time bi Republika Srbija bila u situaciji da na vreme ispuni svoje međunarodno-preuzete obaveze i uspešno organizuje navedenu manifestaciju, neophodnost za donošenje posebnog zakona ogleda se u tome da će se sa realizacijom Projekta početi istovremeno na više različitih lokacija, što zahteva sistemsko rešavanje svih pitanja i prevazilaženje svih eventualnih problema koji se mogu javiti u samoj realizaciji.

Svi projekti planirani u cilju realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 imaće pozitivne efekte, koji će se ogledati kroz razvoj nove oblasti u okviru plana posebne namene, razvoja putne i pružne infrastrukture i poboljšanja pristupačnosti lokacije i iz svih delova Republike Srbije.

Osim pozitivnih efekata kroz razvoj nove oblasti, doći će i do povećanja potražnje za smeštajnim kapacitetima kako neposredno za vreme trajanja međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, tako i posredno nakon isteka iste, kako od strane državljana Republike Srbije, tako i iz svih susednih država, i država Evrope i sveta, što će za rezultat imati veći prihod u budžetu Republike Srbije i intenziviranje komplementarnih komercijalnih aktivnosti.

Imajući u vidu odredbe Ustava Republike Srbije pravno je moguće donošenje ovog posebnog zakona, kojim bi realizacija projekta bila uređena na delimično drugačiji način od opštih propisa, a bez narušavanja osnovnih principa propisanih drugim zakonima i zakonitosti. Sa aspekta ustavnosti, donošenje ovakvog zakona, koji je po svojoj pravnoj prirodi lex specialis u odnosu na druge zakone, je moguće budući da je ovo projekat od značaja za Republiku Srbiju, a pritom se donošenjem istog nije odstupilo od osnovnog ustavnog načela o zaštiti imovine, koje je propisano članom 58. Ustava Republike Srbije.

Odredbe ovog zakona ne ugrožavaju ustavna i ljudska prava građana Republike Srbije, a sa druge strane stvaraju uslove za efikasniju realizaciju projekata od značaja za Republiku Srbiju.

Zbog svega napred navedenog predlaže se donošenje ovog zakona, kojim će omogućiti brža i efikasnija realizacija projekata od značaja za Republiku Srbiju.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona utvrđeni su predmet uređivanja, kao uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, kao i izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona i stambenih objekata za smeštaj učesnika i posetilaca, izgradnja sadržaja van granica prostornog plana uključuje izgradnju nedostajuće infrastrukture, organizovanje pratećih manifestacija izvan obuhvata Prostornog plana, obnovu fasada u određenim urbanističkim zonama i celinama, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju navedenog projekta. Takođe, predviđeno je da će se, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, primenjivaće se i odredbe zakona kojim se uređuje eksproprijacija, zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, zakona kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

U članu 2. Predloga zakona propisano je da realizacija projekta predstavlja opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Republike Srbije, predviđeno da se svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama ovog zakona smatraju hitnim i svi državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, kao i drugi organi i institucije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odlaganja izdaju akte iz svoje nadležnosti, kao i da se Projekat EXPO BELGRADE 2027 realizuje se po fazama.

Članom 3. Predloga zakona uređuje se značenje izraza, i to: projekat EXPO BELGRADE 2027, Prostorni plan, Linijski infrastrukturni objekat, Investitor, Upravljač projekta EXPO BELGRADE 2027, Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, Izgradnja, Pojedinačna lokacija, Stambeni kompleks, Privredno društvo, Posebno privredno društv, Akreditovani učesnik i Kompleks paviljona.

Članom 4. Predloga zakona propisano je da se u fazi izrade ili izmene planskog dokumenta, izlaganje planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole, izlaganje planskog dokumenta na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu i traje 15 dana od dana oglašavanja, da su imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije nadležne za izdavanje uslova za izradu ili izmenu prostornog plana, u obavezi da iste izdaju u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva, kao i da se postupak i rokovi navedeni u ovom članu primenjuju u fazi izrade novog ili izmene postojećeg planskog dokumenta, bez obzira na vrstu planskog dokumenta koji se donosi, odnosno menja.

Članom 5. Predloga zakona propisano je da se svi postupci za realizaciju projekta EXPO BELGRADE 2027, sprovode se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

U članu 6. Predloga zakona utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju izgradnje objekata u skladu sa Prostornim planom, kao i da se svi postupci eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata u funkciji realizacije projekta EXPO BELGRADE 2027, sprovode u skladu sa ovim zakonom na osnovu odluke Vlade kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju ifrastrukturnih objekata koji su u funkciji projekta EXPO BELGRADE 2027, kao i da je korisnik eksproprijacije Republika Srbija.

Članom 7. Predloga zakona propisuje da zahtevi za formiranje katastarskih parcela, na osnovu projekta parcelacije i preparcelacije koji je izrađen za potrebe eksproprijacije ili na osnovu plana eksproprijacije za građevinske parcele javne namene sadržanom u planskom dokumentu iz člana 3. ovog zakona, kao i za linijske infrastrukturne objekte i druge objekte u funkciji realizacije projekta EXPO BELGRADE 2027 u skladu sa odlukom Vlade iz člana 6. stav 2. ovog zakona, a koji su u skladu sa članom 67. Zakona o planiranju i izgradnji, podneti Republičkom geodetskom zavodu - Služba za katastar nepokretnosti, imaju prvenstvo u rešavanju i nije potrebna saglasnost prethodnih podnosilaca zahteva za prekoredno rešavanje.

U članu 8. Predloga zakona propisano je da se lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, prijava radova i rešenje o upotrebnoj dozvoli izdaju investitoru, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, ako ovim zakonom nije drugačije propisano, dok se rešenje o građevinskoj dozvoli izdaje se investitoru ili investitoru i finansijeru. Propisano je da organ nadležan za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli, može izdati lokacijske uslove, odnosno izdati rešenje o građevinskoj dozvoli i prijavu radova za više katastarskih parcela, odnosno delova katastarskih parcela, što predstavlja građevinsku parcelu, uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole izvrši spajanje tih katastarskih parcela, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, definisano je da se površina odnosne građevinske parcele utvrđuje na osnovu kopije plana parcele sa ucrtanom osnovom budućeg objekta, takođe je propisano da kada se u okviru stambenog kompleksa formirano više građevinskih parcela pri čemu je neophodno da se urbanistički parametri definišu i ostvare na nivou celog stambenog kompleksa, a ne na nivou pojedinačne građevinske parcele. Takođe je propisano da kada je investitor izgradnje u skladu sa ovim zakonom privredno društvo osnovano od strane Republike Srbije, Vlada, pre izdavanja građevinske dozvole, prenosi pravo svojine Republike Srbije na katastarskoj, odnosno katastarskim parcelama, odnosno građevinskoj parceli na privredno društvo, bez naknade. Stanovi i drugi posebni delovi u stambenom kompleksu koji je izgrađen za potrebe javne namene, odnosno smeštaj učesnika manifestacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, po završetku manifestacije mogu se, po komercijalnim uslovima, otuđiti trećim licima, na način, u postupku i pod uslovima koje propisuje Vlada, dok se održavanje i upravljanje unutar stambenog bloka za vreme održavanja međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 vrši investitor ili lice koje on ovlasti, a po završetku manifestacije EXPO BELGRADE 2027, održavanje i upravljanje sprovodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata i stanovanje. Po završetku međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 i donošenju podzakonskog akta iz stava 6. ovog člana, građevinsko zemljište u otvorenom stambenom bloku koje je u javnom korišćenju prenosi se, bez naknade na jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi.

U članu 9. Predloga zakona predviđeno je da po završetku međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, u skladu sa odredbama Opštih pravila o specijalizovanim izložbama, Kompleks paviljona iz člana 3. tačka 13) ovog zakona, Republika Srbija ili Investitor ustupaju na upravljanje i korišćenje Registrovanom privrednom društvu iz člana 3. tačka 11) ovog zakona.

U članu 10. Predloga zakona predviđeno je da se za izgradnju objekata visokogradnje u obuhvatu Prostornog plana, rešenja o građevinskoj dozvoli može, zbog složenosti objekta i tehnologije izvođenja radova, po zahtevu investitora, izdavati po fazama izgradnje. Definisane su prva i druga faza za koje se izdaje posebna građeviska dozvola, dokumentacija koja se prilaže, postupak izdavanja posebne građevinske dozvole, postupak po završtku radova po posebnoj građevinskoj dozvoli podnošenje zahteva za loakcijske uslove za izgradnju druge faze i njegove sastavne delove, idejni projekat koji obuhvata prvu i drugu fazu izgradnje i rešenje o građevinskoj dozvoli i izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli koje se, po pribavljanju pozitivnog izveštaja Revizione komisije, izdaje za objekat u celini, odnosno objekat koji čini jednu građevinsku i funkcionalnu celinu.

U članu 11. Predloga zakona propisano je da se u postupku koji prethodi izdavanju rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata koji ne spadaju u objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji, u okviru projekta EXPO BELGRADE 2027 i infrastrukture u funkciji tog projekta, kao i za izgradnju komunalne i ostale infrastrukture u funkciji stambenog kompleksa, unutar stambenog kompleksa ne sprovodi stručna kontrola idejnog projekta, odnosno ne pribavlja se izveštaj Revizione komisije, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, dok Privredno društvo koje učestvuje u postupcima, ne mora posedovati rešenje o ispunjenosti uslova za projektovanje, stručni nadzor i izvođenje radova, a koje se zahteva za izgradnju objekata iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji.

U članu 12. Predloga zakona propisano je da sva akta potrebna za izgradnju objekata u okviru projekta EXPO BELGRADE 2027 donosi Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, dok su svi podnesci u postupcima koji se sprovode u realizaciji projekta EXPO BELGRADE 2027 i prateće infrastruktre oslobođeni plaćanja taksi i naknada, po bilo kom osnovu. Predviđeno je i da Investitor ne plaća naknade, uključujući i plaćanja imaocima javnih ovlašćenja u objedinjenoj proceduri, posebne naknade za priključenje stambene zgrade na komunalnu i ostalu infrastrukturu, kao ni doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta.

U članu 13. Predloga zakona propisano je da se upotrebna dozvola za izgradnju paviljona izdaje u stepenu završenosti objekta do nivoa “sive faze”, odnosno potrebno je da je završena konstrukcija objekta, fasada, krov, fasadna stolarija, spoljna hidro i termoizolacija, svi potrebni priključci i primarni razvod instalacija unutar objekta, da na osnovu konačnog rešenja iz stava 1. ovog člana, posebno privredno društvo, u ime i za račun investitora, podnosi Ministarstvu zahtev u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, za opremanje pojedinačnih paviljona, po dostavljenom i odobrenom zahtevu akreditovanog učesnika, da pre podnošenja ovog zahteva, akreditovani učesnik podnosi posebnom privrednom društvu tehničku dokumentaciju za opremanje opredeljenog paviljona, u skladu sa posebnim propozicijama, i da na predlog posebnog privrednog društva, pravila za opremanje paviljona utvrđuje Vlada.

U članu 14. Predloga zakona propisano je da posebno privredno društvo, kao i Društvo posebne namene neće primenjivati odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke, dok će privredna društva iz stava 1. ovog člana pravila postupaka javnih nabavki i obavezu obezbeđivanja transparentnosti postupka, bliže urediti posebnim aktom.

U članu 15. Predloga zakona predviđeno je da nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

U članu 16. Predloga zakona propisano je da je rok za dostavljanje tehničke dokumentacije iz člana 13. stav 3. ovog zakona 30. avgust 2026. godine, kao i da na predlog posebnog privrednog društva, akt iz člana 13. stav 4. ovog zakona, Vlada donosi do 30. decembra 2024. godine.

U članu 17. Predloga zakona propisano je da se dokumentacija koja je pribavljena na osnovu zakona koji su bili u primeni do stupanja na snagu ovog zakona može se koristiti u daljim postupcima po ovom zakonu.

U članu 18. Predloga zakona predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sredstva za sprovođenje ovog zakona će biti obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Ključna pitanja za analizu postojećeg stanja i pravilno definisanje promene koja se predlaže

1)         Koja promena se predlaže?

Osnivaju se privredna društva za sprovođenje projekta EKSPO: privredno društvo koje će koordinirati sve aktivnosti u realizaciji projekta EKSPO kao i pojedinačna društva posebne namene koja će biti zadužena za izgradnju stambenih objekata. Svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama ovog zakona smatraju se hitnim i svi državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, kao i drugi organi i institucije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odlaganja izdaju akte iz svoje nadležnosti. Organizacijom međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 Republika Srbija bi se jasno pozicionirala kao ekonomski, kulturni, ali i politički centar ovog dela Evrope.

2)         Na koje ciljne grupe će uticati predložena promena? Utvrditi i predstaviti ciljne grupe na koje će promena imati neposredan odnosno posredan uticaj

Republika Srbija, grad Beograd, navedena privredna društva, Beogradski sajam, drugi privredni subjekti u Srbiji. Svi projekti planirani u cilju realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 imaće pozitivne efekte, koji će se ogledati kroz razvoj nove oblasti u okviru plana područja posebne namene, razvoja putne i pružne infrastrukture i poboljšanja pristupačnosti lokaciji iz svih delova Republike Srbije.

3)         Šta se predmetnom promenom želi postići? (odgovorom na ovo pitanje definišu se posebni ciljevi, čije postizanje treba da dovede do ostvarenja opšteg cilja. U odnosu na posebne ciljeve, formulišu se mere za njihovo postizanje)

Imajući u vidu rokove preuzete u skladu sa međunarodno-preuzetim obavezama Republike Srbije kao domaćina međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, usvajanjem ovakvog zakonskog rešenja, ubrzala bi se realizacija projekata i time bi Republika Srbija bila u situaciji da na vreme ispuni svoje međunarodno-preuzete obaveze i uspešno organizuje navedenu manifestaciju.

4)         Na osnovu kojih pokazatelja učinka će biti moguće utvrditi da li je došlo do ostvarivanja opštih odnosno posebnih ciljeva?

Pokazatelj učinka je izgrađenost objekata i prateće infrastrukture u skladu sa preuzetim obavezama Republike Srbije na osnovu (Bid Dossier i Recognition Dossier), u smislu da će se upotrebna dozvola za izgradnju paviljona izdavati u stepenu završenosti objekta do nivoa “sive faze”, odnosno potrebno je da je završena konstrukcija objekta, fasada, krov, fasadna stolarija, spoljna hidro i termoizolacija, svi potrebni priključci i primarni razvod instalacija unutar objekta, te da će akreditovani učesnici zahteve za opremanje pojedinačnih paviljona, dostaviti u rokovima propisanim Predlogom zakona. Da bi se takav vremenski raspored poštovao, lokacije će biti predate učesnicima do 1. decembra 2026. godine, a unošenje predmeta koji će biti izloženi biće dozvoljeno od 1. marta 2027. godine u skladu sa dokumentima (Bid Dossier i Recognition Dossier) koji se pripremaju u postupku kandidature i potvrde kandidature, i izveštajem o sprovedenim aktivnostima u skladu sa ovlašćenjem iz člana 15. Predloga zakona.

5)         Da li su u okviru razmatranih opcija identifikovane institucionalno upravljačko organizacione mere koje je neophodno sprovesti da bi se postigli posebni ciljevi?

U postupku pripreme zakonskog rešenja razmatrane su i druge opcije npr. formiranje samo jednog privrednog društva, ali se imajući u vidu potrebe efikasnosti i celishodnosti, raznorodnosti zadataka, pravila koja uređuju korporativno upravljanje za društvo upravljača projektom EKSPO, i delokruga aktivnosti kao i operacionalizacije zadataka, a u cilju što efikasnijeg postupanja, stalo na stanovište da je potrebno osnovati posebne entitete, jedno privredno društvo koje će koordinirati sve aktivnosti u realizaciji projekta EKSPO kao i pojedinačna društva posebne namene koja će biti zadužena za izgradnju stambenih objekata.

6)         Koja opcija je izabrana za sprovođenje i na osnovu čega je procenjeno da će se tom opcijom postići željena promena i ostvarenje utvrđenih ciljeva?

Imajući u vidu potrebe efikasnosti i celishodnosti, raznorodnosti zadataka, pravila koja uređuju korporativno upravljanje za društvo upravljača projektom EKSPO, i delokruga aktivnosti kao i operacionalizacije zadataka a u cilju što efikasnijeg postupanja, stalo na stanovište da je potrebno osnovati posebne entitete, i to jedno privredno društvo koje će koordinirati sve aktivnosti u realizaciji projekta EKSPO kao i pojedinačna društva posebne namene koja će biti zadužena za izgradnju stambenih objekata.

Ključna pitanja za analizu finansijskih efekata

7)         Kakve će efekte izabrana opcija imati na javne prihode i rashode u srednjem i dugom roku?

Direktan pozitivan uticaj na nacionalnu ekonomiju kroz rashode koje generišu inostrani i domaći posetioci (tj. troškovi prevoza, smeštaja, hrane i pića, kupovine i drugih povezanih usluga), mereno kroz bruto rashode na direktne usluge i proizvode, procenjuje se na približno 600 miliona evra.

8)         Da li je finansijske resurse za sprovođenje izabrane opcije potrebno obezbediti u budžetu, ili iz drugih izvora finansiranja i kojih?

Rashodi i izdaci će se finansirati iz sredstava budžeta, kao i iz domaćih i inostranih izvora finansiranja.

9)         Koje troškove i koristi (materijalne i nematerijalne) će izabrana opcija prouzrokovati privredi, pojedinoj grani, odnosno određenoj kategoriji privrednih subjekata?

Pored direktnog efekta, veoma je važno i rešavanje indirektnih ekonomskih efekata koji se dešavaju po osnovu potrošnje i korišćenja usluga u indirektno povezanim oblastima, kao što su proizvodnja hrane, proizvodnja nameštaja, građevinarstvo, proizvodnja eko-papirnih proizvoda, logistika i drugo.

I na kraju, možemo govoriti o indukovanom efektu. Indukovani efekti su ekonomski efekti koji se generišu angažovanjem zaposlenih na EKSPO 2027 na svim nivoima (upravljački, operativni)

Ukupan ekonomski efekat je, dakle, procenjen na nivou od približno 1,1 milijardu evra.

10)       Da li se izabranom opcijom uvode organizacione, upravljačke ili institucionalne promene i koje su to promene?

Osnivaju se privredna društva za sprovođenje projekta EKSPO: privredno društvo koje će koordinirati sve aktivnosti u realizaciji projekta EKSPO kao i pojedinačna društva posebne namene koja će biti zadužena za izgradnju stambenih objekata. Zaključkom Vlade 05 Broj: 02-6026/2023-1 od 6. jula 2023. obrazovan je Koordinacioni tim za praćenje realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, u cilju ostvarivanja efikasne saradnje i koordinacije poslova nadležnih organa na realizaciji ovog projekta, sa zadacima:

1) praćenje aktivnosti vezanih za izradu planova kojima se detaljno razrađuje svaki element realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027;

2) koordinacija u postupku pripreme, izrade i praćenja planova finansiranja celokupnog projekta međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027;

3) sprovođenje pripremnih aktivnosti u cilju osnivanja, finansiranja, imenovanja generalnog direktora i utvrđivanja minimalnog broja zaposlenih privrednog društva (EKSPO BEOGRAD 2027) kao Organizatora zaduženog za planiranje, izvođenje i demontiranje međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027;

4) praćenje dinamike realizacije i praćenje izgradnje objekata i pratećih sadržaja u funkciji realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027;

5) analiza najznačajnijih pitanja i praćenje aktivnosti učesnika u realizaciji međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, a naročito praćenje ispunjenja ugovornih obaveza, poštovanja ugovorenih rokova, troškova, nivoa kvaliteta pruženih usluga, odnosno kvaliteta izgrađenih objekata i ispunjenja drugih obaveza, kao i priprema izveštaja o realizaciji projekta međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027;

6) praćenje komunikacije sa Međunarodnim biroom za izložbe (BIE) i međunarodnim partnerima u vezi sa realizacijom međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027;

7) učestvovanje u pripremi predloga akta i donošenju radnih zaključaka na osnovu kojih se daje predlog Vladi za donošenje zaključaka i drugih akta;

8) obavljanje drugih poslova od značaja za praćenje realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

11)       Da li postojeća javna uprava ima kapacitet za sprovođenje izabrane opcije (uključujući i kvalitet i kvantitet raspoloživih kapaciteta) i da li je potrebno preduzeti određene mere za poboljšanje tih kapaciteta?

Ideja je da se u najvećoj mogućoj meri iskoriste raspoloživi resursi i kapaciteti, u skladu sa čim je kao upravljač i vršilac stručnog nadzora na projektu izabrana Građevinska direkcija Srbije d.o.o. koja će rukovoditi izgradnjom objekata, kao i pojedinačnim društvima posebne namene koja će biti zadužena za izgradnju stambenih objekata. Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 02-6026/2023-1 od 6. jula 2023. obrazovan je Koordinacioni tim za praćenje realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. koji vrši poslove 1) praćenje aktivnosti vezanih za izradu planova kojima se detaljno razrađuje svaki element realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027; 2) koordinacija u postupku pripreme, izrade i praćenja planova finansiranja celokupnog projekta međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027; 3) sprovođenje pripremnih aktivnosti u cilju osnivanja, finansiranja, imenovanja generalnog direktora i utvrđivanja minimalnog broja zaposlenih privrednog društva (EKSPO BEOGRAD 2027) kao Organizatora zaduženog za planiranje, izvođenje i demontiranje međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027; 4) praćenje dinamike realizacije i praćenje izgradnje objekata i pratećih sadržaja u funkciji realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027; 5) analiza najznačajnijih pitanja i praćenje aktivnosti učesnika u realizaciji međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, a naročito praćenje ispunjenja ugovornih obaveza, poštovanja ugovorenih rokova, troškova, nivoa kvaliteta pruženih usluga, odnosno kvaliteta izgrađenih objekata i ispunjenja drugih obaveza, kao i priprema izveštaja o realizaciji projekta međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027; 6) praćenje komunikacije sa Međunarodnim biroom za izložbe (BIE) i međunarodnim partnerima u vezi sa realizacijom međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027; 7) učestvovanje u pripremi predloga akta i donošenju radnih zaključaka na osnovu kojih se daje predlog Vladi za donošenje zaključaka i drugih akta, kao i 8) obavljanje drugih poslova od značaja za praćenje realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.


Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.10.2023.