Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: NA RAST POTROšAčKIH CENA U PRVOM POLUGODIšTU UTICALI SEZONSKI FAKTORI


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena je, od početka godine zaključno s junom, iznosio 0,9%, od čega 0,4% u toku prvog i 0,5% u toku drugog tromesečja. Pritom, kretanje potrošačkih cena je u oba slučaja bilo velikim delom vođeno sezonskim faktorima.

Primera radi, najveći pozitivan doprinos inflaciji u prvom tromesečju potekao je od sezonskog rasta cena voća i povrća, a značajan negativan doprinos od sezonskog pada cena svežeg mesa, odeće i obuće i turističkih paket-aranžmana. U drugom tromesečju ovi sezonski faktori imali su uglavnom obrnut uticaj. Cene turističkih paket-aranžmana i cene odeće i obuće ostvarile su sezonski rast i dale najveći pozitivan doprinos rastu inflacije, dok je, s druge strane, najveći negativan doprinos potekao od sezonskog pada cena povrća.

Slično tome, nije neuobičajeno, tačnije sezonski je uobičajeno da u letnjim mesecima, odnosno u trećem tromesečju poraste cena svežeg mesa. U proteklih deset godina tokom letnjih meseci cene mesa su rasle, pri čemu je sam rast zavisio od vremenskih prilika u zemlji i okruženju, troškovnih pritisaka u proizvodnji hrane usled kretanja cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i cena nafte, kao i ostalih faktora koji utiču na ponudu svežeg mesa. Istorijski posmatrano, sezonski faktori potom nastavljaju da deluju i u naredna dva tromesečja, kada prvo dolazi do stabilizacije cene mesa, a zatim i do njenog pada.

Kada je reč o cenama voća i povrća, sezonski faktor je još izraženiji i cene ovih proizvoda su još podložnije vremenskim uslovima, što je ove godine naročito izraženo kod voća. Ipak, cene voća su u ovom trenutku u proseku niže za oko 10% u odnosu na isti period prethodne godine, dok su cene povrća u proseku na sličnom nivou.

Povodom pisanja pojedinih medija o indeksaciji plata i penzija ostvarenom inflacijom, napominjemo da Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) ne predviđa automatsko usklađivanje plata sa inflacijom.

Narodna banka Srbije očekuje da će se međugodišnja inflacija postepeno približavati donjoj granici cilja do kraja godine, a da će se u granicama ciljanog koridora naći sledeće godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 09.08.2016.
Naslov: Redakcija