Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA: JAVNA RASPRAVA ćE TRAJATI DO 22. JULA 2015. GODINE


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Član 1.

U Zakonu o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012), u članu 5. stav 1. menja se i glasi:

"Šuma je prostor obrastao šumskim drvećem, minimalne površine 5 ari, sa minimalnom pokrivenošću krunama drveća od 30%.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pod šumom se takođe smatraju i mlade prirodne i veštačke sastojine, kao i ljudskim delovanjem ili iz prirodnih razloga privremeno neobrasle površine na kojima se očekuje da će se prirodno ili veštački ponovo uspostaviti šuma."

U stavu 3. koji postaje stav 4. reči: "odvojene grupe šumskog drveća na površini manjoj od 5 ari," brišu se.

Član 2.

U članu 6. stav 7. reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečju: "šumske oblasti".

Član 3.

U članu 8. stav 1. tačka 10) briše se.

Član 4.

U članu 9. stav 2. briše se. Stav 3. menja se i glasi:

,,Čista seča šuma može da se vrši radi izgradnje objekata koji služe gazdovanju šumama u skladu s planovima gazdovanja šumama."

U stavu 4. posle reči: "vrši" dodaju se reči: "uz saglasnost Ministarstva".

Stav 4. menja se i glasi:

,, Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, čista seča šuma koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama kao redovan vid obnavljanja šuma, može da se vrši uz saglasnost Ministarstva radi:

1) prosecanja prolaza za izvršenje geodetskih radova, geoloških istraživanja, naučnoistraživačkih ogleda, postavljanja cevovoda, PTT, elektro i drugih vodova i sličnih radova, ako se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šume;

2) otvaranja protivpožarnih linija pri gašenju visokog šumskog požara, suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, sprovođenja aktivnosti u cilju sprečavanja pojave i otklanjanja posledica ekoloških akcidenata, ponovnog korišćenja kopova i odlagališta pepela na površinama koje su pošumljene po projektima rekultivacije, kao i kada je usled drugih prirodnih pojava ugrožena većina šumskog drveća, ako se time ne ugrožavaju priritetne funkcije šume utvrđene planovima gazdovanja šumama.".

Član 5. U članu 10. stav 1. tačka 1. reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečju: "šumske oblasti".

U stavu 2. posle reči: "šuma" dodaju se reči: "i šumskog zemljišta", posle reči "Ministarstva" briše se zapeta i stavlja tačka, i reči:,,a na teritoriji autonomne pokrajine uz saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine" brišu se.

U stavu 3. tačka 1) menja se i glasi:

"1) dokaz o vlasništvu, pravu korišćenja, odnosno zakupu šuma ili šumskog zemljišta za koje se traži saglasnost;"

Stav 4. menja se i glasi:

"Promenom namene šuma ne smatra se čista seča šuma radi izvođenja radova iz člana 9. st. 3. i 4."

Član 6.

Posle člana 10. dodaje se novi član 10a, koji glasi:

"Član 10a

Za zemljište u svojini sopstvenika površine do 50 ari, koje se u službenoj evidenciji vodi kao šuma ili šumsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju, na zahtev sopstvenika može se izvršiti promena namene korišćenja šumskog zemljišta uz saglasnost Ministarstva.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o vlasništvu šumskog zemljišta koje se menja u poljoprivredno zemljište,

2)zapisnik  šumarskog  i  poljoprivrednog  inspektora  o  postojećem stanju u pogledu načina korišćenja,

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi."

Član 7.

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

"Za promenu namene šuma i šumskog zemljišta, osim za promenu namene šuma i šumskog zemljišta iz člana 10. stav 1. tač. 3) do 5) ovog zakona, plaća se naknada.

U stavu 2. posle reči: "jednokratno" dodaju se reči: "pre krčenja šume".

U stavu 3. posle reči: "šuma" dodaju se reči: "i šumskog zemljišta".

Član 8.

U članu 12. stav 2. posle reči: "šuma" dodaju se reči: "i šumskog zemljišta", i posle reči: "šume" dodaju se reči: "i šumskog zemljišta".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Utvrđivanje osnovice i obračun vrednosti šume i šumskog zemljišta za promenu namene iz st. 1. i 2. ovog člana vrši stručna služba korisnika šuma, sopstvenika šuma, odnosno ovlašćeni sudski veštak za poslove šumarstva, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije.

Rešenje o visini naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta iz stava 1. ovog člana donosi ministar."

U stavu 4. koji postaje stav 6. reči: "stava 1." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2.", a posle reči: "zakona" dodaje se reč: "prioritetno".

Član 9.

U članu 14. stav 1. reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečju: "šumske oblasti".

Član 10.

Naziv iznad člana 15. i član 15 menja se i glasi:

"Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja

Član 15.

"Praćenje uticaja prekograničnog aerozagaćenja jeste sistem stalnog praćenja i analize ukupnog stanja šumskih ekosistema izazvanog uticajem prekograničnog aerozagađenja, u skladu sa međunarodno prihvaćenom metodologijom.

Poslove iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo.

Poslove iz stava 1. ovog člana Ministarstvo može da poveri organizaciji koja je registrovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti šumarstva u odgovarajućem registru, u skladu sa propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Poslovi iz stava 1. ovog člana finansiraju se iz budžeta Republike Srbije."

Član 11.

U članu 16. stav 1. brišu se reči: "šume pošumljavanjem" i reči: "u slučajevima iz člana 9. stav 4. i člana 10. stav 2. ovog zakona po prestanku namene".

U stavu 2. posle reči: "u roku" reči: "od tri godine od dana utvrđivanja potrebe za sanacijom" zamenjuju se rečima: "predviđenom planskim dokumentom gazdovanja šumama".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3 - 6. koji glase:

"Sanacija površine koja je oštećena dejstvom elementarnih nepogoda, a koja nije planirana planskim dokumentom gazdovanja šumama, vrši se na osnovu sanacionog plana.

Sanacioni plan donosi sopstvenik, odnosno korisnik za šume za koje se izrađuje osnova.

Sanacioni plan za šume za koje se izrađuje program donosi pravno lice iz člana 70. stav 1.

Sanacioni plan donosi se najkasnije tri meseca nakon prestanka štetnog dejstva, a sadrži naročito: mesto; potrebno vreme za sanaciju; površinu; istorijat nastanka šteta; vrstu drveta; zapreminu; plan gajenja; plan korišćenja; plan zaštite; plan izgradnje šumskih saobraćajnica; dinamiku izvođenja radova; tehnologiju izvođenja radova na gajenju i korišćenju šuma; evidenciju izvršenih radova; šumske karte; zapisnik nadležnog šumarskog inspektora i drugo.

Ministarstvo daje saglasnost na sanacioni plan iz stava 3. ovog člana."

Dosadašnji stav 3. briše se. U stavu 4. koji postaje stav 8. posle reči: "koriste" dodaje se reč: "šumska".

Član 12.

U tački 1. poglavlja III reč: "Teritorijalne" zamenjuje se rečju "Prostorne".

Naslov iznad člana 17. menja se i glasi: "Šumska oblast".

U članu 17. stav 1. reči: "šumska područja" zamenjuju se rečima "šumske oblasti".

Stav 2. menja se i glasi:

"Šumska oblast jeste geografska, prirodna i planska celina koja obuhvata šume i šumska zemljišta šumskih područja i nacionalnih parkova."

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Šumske oblasti su:

Jugoistočna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Južnomoravskog, Jablaničkog, Nišavskog, Moravskog i Topličkog šumskog područja;

2. Istočna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Timočkog, Severnokučajskog i Južnokučajskog šumskog područja, Nacionalnog parka "Đerdap" i Nastavne baze "Majdanpečka domena" Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

3. Jugozapadna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Rasinskog, Donjeibarskog i Gornjeibarskog šumskog područja, Nacionalnog parka "Kopaonik", Nastavne baze "Goč" Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i zaštitne šume Vrnjačke banje;

4. Zapadna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Golijskog, Tarsko – zlatiborskog i Limskog šumskog područja i Nacionalnog parka "Tara";

5. Centralna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Šumadijskog, Posavsko – podunavskog i Podrinjsko – kolubarskog šumskog područja;

6. Severna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Sremskog, Banatskog, Severnobačkog i Južnobačkog šumskog područja i nacionalnog parka Fruška gora;

7. Južna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Pomoravskog, Nerodimsko-lepenačkog, Šarsko-podrimskog, Prokletijsko-bistričkog, Kosovskog, Ibarskog šumskog područja i Nacionalnog parka Šar planina."

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: "područjima" dodaju se reči: "i nacionalnim parkovima".

Dosadašnji stav 5. briše se.

Član 13.

U članu 18. stav 1. reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečima: "šumske oblasti".

Stav 2. menja se i glasi:

"Gazdinska jedinica po pravilu čini teritorijalnu celinu šuma i šumskog zemljišta, a obuhvata čitav šumski kompleks ili samo njegov deo."

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Gazdinska jedinica obuhvata šume i šumsko zemljište istog vlasnika ili korisnika, izuzev šuma sopstvenika - fizičkog lica, površine pod šumom do 5000 hektara."

Dosadašnji stav 3. briše se.

Član 14.

U članu 19. stav 1. menja se i glasi:

,,Program razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije je strateški planski dokument kojim se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa akcionim planom za njegovo sprovođenje.".

U stavu 3. reči: "Narodna skupština" zamenjuju se rečju: "Vlada". St. 5, 6. i 8. brišu se.

Dosadašnji stav 9. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

,,Izveštaj o sprovođenju Programa iz stava 3. ovog člana Ministarstvo podnosi Vladi svake pete godine."

Dosadašnji stav 11. briše se.

Član 15.

U članu 20. stav 1. tačka 1) reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečima: "šumske oblasti", briše se zapeta i reči: "odnosno plan razvoja šuma u nacionalnom parku".

Tač. 4) - 7) brišu se.

Član 16.

U članu 21. stav 1. menja se i glasi:

"Plan razvoja šumske oblasti (u daljem tekstu: plan razvoja) je planski dokument kojim se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa planom za njegovo sprovođenje za šumsku oblast."

Stav 2. menja se i glasi:

"Plan razvoja naročito sadrži: zakonski, strateški i planski okvir; prikaz i analizu stanja šuma i dosadašnjeg gazdovanja; funkcije šuma i ciljeve gazdovanja šumama; program mera i aktivnosti i smernice za realizaciju planiranih radova; projekciju očekivanih efekata; indikatore za praćenje realizacije plana razvoja; priloge i dr."

Stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reč: "programima" zamenjuje se rečju: "programom", a zapeta iza reči: "zakona" i reči: "kao i sa Prostornim planom Republike Srbije" brišu se.

Stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 4. brišu se reči: "a za šumska područja na teritoriji autonomne pokrajine izvršni organ autonomne pokrajine,".

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 5. iza reči: "fonda" briše se zapeta i reči: "a plana razvoja za šumska područja na teritoriji autonomne pokrajine iz Budžetskog pokrajinskog fonda".

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 6. menja se o glasi: "Ministar bliže propisuje sadržinu plana razvoja, način I postupak njegovog donošenja i izrade."

Član 17.

U članu 22. u stavu 1. posle reči: "jeste" briše se reč: "operativni", a posle reči: "jedinicu" stavlja se zapeta i dodaju reči: "osim za šume sopstvenika - fizičkih lica."

U stavu 5. posle reči:,,osnove" stavlja se zapeta i dodaju se reči:,,način i postupak njenog donošenja i izrade, bitne nedostatke ili izmenjene okolnosti zbog kojih se vrši izmena i dopuna osnove, sadržaj i izgled obrazaca".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Ako se izmene i dopune osnove rade zbog postupanja po zahtevu ili aktu drugog organa, troškove izmene i dopune snosi taj organ.".

Član 18.

U članu 23. stav 1. menja se i glasi:

"Program gazdovanja šumama (u daljem tekstu: Program) jeste planski dokument gazdovanja šumama koji se donosi za šume većeg broja sopstvenika šuma - fizičkih lica."

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. posle reči:,,programa" stavlja se zapeta i dodaju se reči:,,način i postupak njegovog donošenja i izrade, bitne nedostatke ili izmenjene okolnosti zbog kojih se vrši izmena i dopuna programa, sadržaj i izgled obrazaca".

Član 19.

U članu 24. stav 2. briše se.

Član 20.

U članu 25. stavu 2. posle reči: "a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine" dodaju se reči: "uz saglasnost Ministarstva".

Stav 4. briše se i dodaje novi stav 4. koji glasi:

"Osnove za šume koje obuhvataju zaštićena područja nacionalnog nivoa donose se i uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove životne sredine."

Član 21.

Posle člana 25. dodaje se novi član 25a, koji glasi: "Član 25a

Ako se u toku sprovođenja planova gazdovanja šumama izmene okolnosti ili utvrde bitni nedostaci na kojima su zasnovani, izvršiće se njihova izmena i dopuna u roku od godinu dana od dana utvrđivanja izmenjenih okolnosti, odnosno bitnih nedostataka, na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.

Izradu izmena i dopuna planova gazdovanja šumama iz stava 1. ovog člana rešenjem nalaže ministar."

Član 22.

Naslov iznad člana 26. i član 26. menja se i glasi:

"Izrada plana razvoja, osnove i programa

Član 26.

Plan razvoja može da izrađuje pravno lice koje je stručno i tehnički osposobljeno za obavljanje tih poslova i ispunjava uslove utvrđene bližim propisom iz člana 21. stav 6. ovog zakona.

Osnovu i program može da izrađuje pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima zaposleno stručno lice koje poseduje odgovarajuću licencu."

Član 23.

U članu 27. stav 2. reč: "pre" zamenjuje se rečju: "posle". Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"U periodu od isteka roka važenja osnove, odnosno programa, do dobijanja saglasnosti na novu osnovu, odnosno program, zabranjena je seča šume, osim sanitarne seče i seče predviđene sanacionim planom.

U periodu od isteka roka važenja osnove, odnosno programa, do dobijanja saglasnosti na novu osnovu, odnosno program, korisnik, odnosno sopstvenik šuma dužan je da sprovodi mere zaštite šuma."

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. brišu se.

Član 24.

U članu 29. stav 2. tač. 3) i 4) brišu se.

Član 25.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

"Godišnji plan gazdovanja šumama (u daljem tekstu: Godišnji plan) za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovom donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma, a za šume sopstvenika kojima se gazduje u skladu sa programom donosi pravno lice iz člana 70. stav 1, odnosno pravno lice iz člana 73, najkasnije do 30. novembra tekuće za narednu godinu."

U stavu 2. posle reči "infrastrukture" zapeta i reči: "a za šume  u državnoj svojini i sredstva za izvršenje tih radova" brišu se.

U stavu 3. posle reči: "izvođački projekti" brišu se reči: "i  projekti korišćenja ostalih šumskih proizvoda, odnosno i projekti korišćenja ostalih funkcija šuma".

Stav 4. briše se.

Stav 5. menja se i glasi:

"Godišnji plan mora biti usklađen sa osnovama, odnosno programima i sanacionim planovima."

Stav 6. briše se.

U stavu 7. reč: "elementarnih" zamenjuje se rečju: "prirodnih".

U stavu 8. posle reči: "plana" dodaju se reči: "način i postupak njegovog donošenja i izrade, sadržaj i izgled obrazaca."

Član 26.

U članu 31. stav 1. posle reči: "osnove" dodaju se reči: "i programi".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, u slučaju kada planirani radovi nisu izvršeni u periodu od jedne kalendarske godine, izvođački projekat može da važi najduže dve kalendarske godine."

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom, i dodaju reči: "izuzev izvođačkog projekta koji se izrađuje na osnovu sanacionog plana i izvođačkog projekta za realizaciju slučajnog prinosa."

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. posle reči: "projekta" stavlja se zapeta i dodaju se reči: "način i postupak njegovog donošenja i izrade, period važenja, sadržaj i izgled obrazaca."

Član 27.

Naslov iznad člana 32. i član 32. brišu se.

Član 28.

Član 38. menja se i glasi:

"Član 38.

Nacionalna inventura šuma obavlja se radi utvrđivanja stanja šuma za potrebe strateškog planiranja, drugih državnih organa, drugih privrednih grana, odbrane zemlje, naučnoistraživačke delatnosti, po pravilu svakih deset godina.

Poslove nacionalne inventure šuma vrši Ministarstvo. Ministarstvo može da poveri poslove iz stava 1. ovog člana putem konkursa koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije". Konkurs iz stava 3. ovog člana naročito sadrži:

  1. vrste poslova za koje se konkurs raspisuje;
  2. period na koji se dodeljuju poslovi;
  3. dokaz o ispunjenosti dokaza u pogledu iskustva i rezultata u obavljanju poslova;
  4. rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru po konkursu;
  5. način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 3. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru po konkursu donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na osnovu nacionalne inventure šuma Ministarstvo sastavlja izveštaj o sprovedenoj inventuri šuma koji dostavlja Vladi, najkasnije šest meseci po završetku nacionalne inventure.

Inventura šuma se finansira iz budžeta Republike Srbije."

Član 29.

članu 39. st. 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 2. posle reči:

"Korisnik" stavlja se zapeta i dodaju reči: "odnosno sopstvenik šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom," i reči: "st. 1. do 3." zamenjuju se rečima: "stava 1."

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. brišu se.

Član 30.

 U članu 40. stav 1. zapeta posle zagrade i reči: "položeni stručni ispit i koje ispunjava i druge uslove utvrđene posebnim propisima" brišu se.

U stavu 2. posle reči: "Čuvar šuma" dodaju se reči: "je službeno lice koje".

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

"Čuvar šuma može obavljati i ostale čuvarske poslove propisane drugim propisima iz oblasti lovstva, ribarstva, zaštite prirode i dr, ako ispunjava uslove propisane tim propisima.

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji organizuje čuvarsku službu, propisuje izgled službenog odela čuvara šuma."

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. posle reči: "legitimacije" reči: "i izgled službenog odela" brišu se.

Član 31.

U članu 41. stav 1. tačka 2) posle reči: "prekršaja" stavlja se zapeta i dodaju reči: "kao i dokumentaciju koja prati drvo u prometu (propratnicu i otpremnicu)".

U stavu 1. tački 4) posle reči: "drvo" dodaju se reči: "i drvo bespravno stavljeno u promet".

U stavu 1. tački 6) posle reči: "korisnika" dodaju se reči: "i sopstvenika".

U stavu 1. tačka 7) menja se i glasi:

"7) sačini zapisnik o protivpravnoj radnji i utvrđenom činjeničnom stanju i dostavi ga korisniku, odnosno sopstveniku šuma;"

Posle tačke 7) dodaje se nova tačka 8) koja glasi:

"8) prati i obaveštava o bitnim promenama zdravstvenog stanja šuma, štetama nastalim od abiotičkih i biotičkih činilaca i dr.".

Dosadašnji stav 3. menja se i glasi:

,,O utvrđenim nezakonitim radnjama u gazdovanju šumama sopstvenika - fizičkog lica, pravno lice iz člana 70. stav 1. dužno je da odmah obavesti nadležni inspekcijski organ."

Član 32.

U članu 42. stav 1. menja se i glasi:

"Korisnik. odnosno sopstvenik šume koji gazduje šumom u skladu sa osnovom dužan je da prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i blagovremeno preduzima mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta."

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2.- 4. koji glase:

"Sopstvenik šuma koji gazduje šumom u skladu sa programom, dužan je da postupa u skladu sa preporukama i uputstvima pravnog lica iz člana 70. stav 1. i pravnog lica iz člana 44. stav 2. ovog zakona.

Korisnik, odnosno sopstvenik šume koji gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese godišnji izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.

Nadležni organ autonomne pokrajine izveštaj iz stava 4. ovog člana dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu."

Član 33.

Naslov iznad člana 43. i član 43. brišu se.

Član 34.

U članu 44. stav 1. posle reči: "Ministarstvo" briše se zapeta, stavlja tačka i reči:,,a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine" brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

,,Poslove iz stava 1. ovog člana Ministarstvo, na osnovu sprovedenog konkursa, poverava naučno istraživačkoj ustanovi iz oblasti šumarstva, u skladu s propisom kojim se uređuje zdravlje bilja."

Stav 4. menja se i glasi:

,,Sopstvenik, odnosno korisnik šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom dužan je da pravnom licu iz stava 2. ovog člana dostavlja uzorke materijala u roku i po postupku utvrđenom u preporukama i predlozima iz stava 3. ovog člana.

Član 35.

Posle člana 44. dodaje se naslov i novi član 44a, koji glasi: "Prirodna nepogoda

Član 44a

Prirodna nepogoda u šumama, u smislu ovog zakona, predstavlja značajan poremećaj biološke ravnoteže i nastanak ozbiljnih šteta u šumskim ekosistemima izazvanih pre svega požarima, sušenjem, biljnim bolestima i štetočinama, vetrolomima i vetroizvalama, snegolomima i snegoizvalama, poplavama, bujičnim tokovima, klizištima i drugim nepredviđenim činiocima na velikim površinama šuma i šumskog zemljišta.

Prirodnu nepogodu iz stava 1. ovog člana proglašava ministar."

Član 36.

U članu 45. reč: "elementarnih" zamenjuje se rečju: "prirodnih".

Član 37.

U članu 46. stav 1. menja se i glasi:

,,U cilju zaštite šuma od požara donosi se plan zaštite šuma od požara za period od deset godina".

Stav 2. menja se i glasi:

,,Plan zaštite šuma od požara donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovom".

Stav 3. menja se i glasi:

,,Plan zaštite šuma od požara kojima se gazduje u skladu sa programom donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. i sastavni je deo plana zaštite šuma od požara koji donosi za državne šume."

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da prikuplja podatke o šumskim požarima, vodi evidenciju dostavlja ih Ministarstvu."

U stavu 6. koji postaje stav 7. posle reči: "Korisnik" stavlja se  zapeta i dodaju reči: "odnosno sopstvenik".

Stav 7. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

,,Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da dostavi Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, izveštaj o nastaloj šteti, najkasnije 30 dana od dana gašenja požara."

Posle dosadašnjeg stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

"U slučaju bitnih promena stanja šuma za koje je donet plan zaštite šuma od požara, izvršiće se izmene i dopune plana u roku od tri meseca od dana utvrđenih promena."

Član 38.

Posle člana 46. dodaje se naslov: "Protivpožarna infrastruktura" i novi član 46a koji glasi:

"46a

Sopstvenik, odnosno korisnik šuma je dužan da održava i obezbedi funkcionisanje protivpožarne infrastrukture (protivpožarnih pruga, osmatračnica, vodozahvata i dr.). "

Član 39.

U članu 57. reč: "stabala" zamenjuje se rečju: "šume".

Član 40.

U članu 59. stav 1. menja se i glasi:

"Seče  prirodnog  obnavljanja  vrše  se  u  vreme  mirovanja vegetacije."

U stavu 2. reč: "odnosno" briše se, a posle reči: "programom" stavlja se zapeta i dodaju reči: "godišnjim planom i izvođačkim projektom, odnosno sanacionim planom."

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Korisnik je dužan da korišćenje (seču, izradu i prodaju) drvnih sortimenata u državnim šumama vrši po principu maksimalnog kvalitativnog i kvantitativnog iskorišćenja."

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reč: "stabala" zamenjuje se rečju: "šume".

Dosadašnji stav 4. briše se.

Član 41.

U članu 60. stav 1. menja se i glasi:

"Zabranjeno je da se posečeno drvo iz šume i drvo iz člana 5. stav 3. ovog zakona stavlja u promet, kupuje, prodaje, poklanja, skladišti i prevozi saobraćajnim sredstvima, dok se ne žigoše šumskim žigom i izda propratnica, odnosno otpremnica, koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu."

U stavu 2. posle reči: "sortimenata" dodaju se reči: "i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice" a posle reči: "šuma" stavlja se zapeta i dodaju reči: "koji šumom gazduje u skladu sa osnovom".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. - 5. koji glase:

"Žigosanje posečenog drveta, odnosno proizvedenih drvnih sortimenata iz šume sopstvenika - fizičkog lica i izdavanje propratnice vrši pravno lice iz člana 70. stav 1.

Žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice za šumsko drveće koje potiče sa površine koja se u smislu ovog zakona ne smatra šumom vrši pravno lice iz člana 70. stav 1. uz nadoknadu troškova koje snosi podnosilac zahteva.

Pravo na žig ima lice zaposleno kod korisnika, odnosno sopstvenika šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom, odnosno lice koga angažuje sopstvenik šuma, a koje ima najmanje srednju stručnu spremu (IV stepen obrazovanja) šumarskog smera – šumarski tehničar."

Dosadašnji stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. brišu se reči: "Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana,", a reč: "žigosanje" piše velikim početnim slovom.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 7. menja se i glasi:,,Zabranjeno je vršiti preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za preradu drveta ako drvo nije žigosano šumskim žigom i ako za isto nije izdata otpremnica odnosno propratnica na način propisan ovim zakonom."

Posle stava 5. koji postaje stav 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

"Ministarstvo dodeljuje broj žiga za žigosanje posečenog drveta korisniku, sopstveniku šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom i pravnom licu iz člana 70. stav 1. i člana 73. "

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 10. posle reči: "žiga" dodaju se reči: "obrazac propratnice, odnosno otpremnice,".

Član 42.

Posle člana 60. dodaje se novi član 60a, koji glasi: "60a

Zabranjena je seča stabala i delova stabala za novogodišnje i druge praznike.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, seča može da se vrši:

1) kada se vrši čišćenje i proreda u podmlađenim šumama predviđena osnovom ili programom;

2) kada su stabla iz stava 1. ovog člana namenski uzgajana u šumskim rasadnicima, šumskim čistinama ili na zemljištu ispod vodova (elektro i PTT).

Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na vrhove četinarskih stabala posečenih putem redovnih seča obnavljanja i prorednih seča predviđenih osnovom ili programom.

U slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana, četinarska stabla mogu da se stavljaju u promet ako su na mestu seče žigosana, odnosno obeležena na propisani način.

Za četinarska stabla namenjena za novogodišnje i druge praznike izdaje se propratnica, odnosno otpremnica.

Ministar donosi bliži propis o načinu žigosanja, odnosno obeležavanja četinarskih stabala iz stava 4. ovog člana."

Član 43.

U članu 62. posle reči: "šuma" stavlja se tačka i reči:,,a u skladu s projektom korišćenja ostalih šumskih proizvoda" brišu se.

Član 44.

U članu 65. stav 1. menja se i glasi:

"Otvorenost šumske oblasti saobraćajnicama utvrđuje se planom razvoja, a planiranje i izgradnja puteva detaljno se razrađuju osnovom."

Član 45.

U članu 66. stav 5. menja se i glasi:

,,Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje šumama u skladu sa osnovom dužan je da u osnovi vodi evidenciju šumskih puteva koji se koriste za potrebe gazdovanja šumama. "

U stavu 6. reč: "katastra" zamenjuje se rečju: "evidencije" a posle reči: "člana" stavlja se zapeta i dodaju reči: "sadržaj i izgled obrazaca".

Član 46.

U članu 67. stav 1. brišu se zagrade i tekst u zagradama. Stav 4. briše se.

Član 47.

U članu 70. st. 2, 3. i 4. menjaju se i glase:

"Izuzetno od odredbe stava 1, šumama u državnoj svojini može da gazduje i ustanova koja je gazdovala tim šumama do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Šumama u državnoj svojini može da gazduje i javno preduzeće ili privredno društvo, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona gazdovalo tim šumama, a koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Zaštitnim pojasevima drveća i šuma koje su nastale pošumljavanjem neobraslih površina nakon stupanja na snagu ovog zakona, može da gazduje javno preduzeće ili privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a koja ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima."

Stav 5. briše se.

Član 48.

Članu 71. menja se i glasi:

,,Član 71.

Pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona pruža sopstvenicima šuma za koje se donosi program stručnu i savetodavnu podršku i vrši sledeće poslove:

1) izradu godišnjeg plana gazdovanja šumama;

2) izradu programa podizanja novih šuma i unapređenja stanja  postojećih šuma;

3) izradu plana zaštite šuma od požara;

4) doznaku stabala za seču;

5) prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma;

6) žigoše posečene drvo i izdaje propratnicu;

7) premer, obračun i evidenciju bespravno posečenog drveta;

8) evidenciju izvršenih radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma u programu;

9) obaveštava nadležnog šumarskog inspektora o bespravnim radnjama,

10) vrši i druge stručno-savetodavne poslove.

Poslove iz stava 1. ovog člana može da vrši i udruženje sopstvenika šuma iz člana 73. ovog zakona ako ima zaposleno stručno lice.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se kao povereni.

Poslovi iz stava 1. ovog člana u šumama sopstvenika za koje se donosi program finansiraju se iz sredstava budžeta Republike Srbije, a za teritoriju autonomne pokrajine iz budžeta autonomne pokrajine."

Član 49.

U članu 72. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Poslove iz člana 71. stav 1. sopstvenik šuma može da poveri drugom pravnom licu koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima."

Član 50.

U članu 73. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Ministarstvo vodi registar udruženja iz stava 1. ovog člana."

Član 51.

Naslov iznad člana 74. i član 74. briše se.

Član 52.

članu 80. stav 1. tačka 2) reč: "četinara" briše se.

tački 3) reč: "konverzija" zamenjuje se rečju: "prevođenje". Posle tačke 4) dodaju se nove tač. 5) – 10) koje glase:

5) zaštitu šuma;

6) negu i obnavljanje prirodnih sastojina;

7) izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumskih kamionskih  puteva;

8) korišćenje ostalih potencijala šuma;

9) sanaciju površina oštećenih dejstvom prirodne nepogode;

10) izradu i realizaciju razvojnih planova u šumarstvu."

 U stavu 2. reči: "srednjoročnim i" brišu se. Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljuju se na osnovu sprovedenog javnog konkursa."

Član 53.

U članu 82. stav 2. brišu se tač. 1) i 2).

Član 54.

U članu 85. stav 2. reči: "gazdovanjem šumama" zamenjuju se rečima: "korišćenjem šuma".

Posle stava 10. dodaje se stav 11. koji glasi:

"Ne plaća se naknada za korišćenje šuma sa površina na kojima se vrši sanacija šteta u skladu sa sanacionim planom."

Član 55.

U članu 88. stav 1. reč: "programima" zamenjuje se rečju: "programom".

Stav 2. briše se.

U stavu 3. reči: "osnivanje novih šuma" zamenjuju se rečima: "namene utvrđene u članu 80. stav 1. ovog zakona".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Izveštaj o trošenju sredstava iz stava 3. ovog člana jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Neutrošena sredstva za namene utvrđene u članu 80. stav 1. vraćaju se u budžet Republike Srbije, odnosno budžet autonomne pokrajine, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu."

Posle dosadašnjeg stava 5. dodaje se novi stav koji glasi: "Dodelu sredstava vrši Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa."

Član 56.

U članu 90. stav 3. brišu se reči: "promene namene šuma".

Član 57.

U članu 94. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Sredstva za osnivanje i početak rada komore obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije."

Član 58.

U članu 99. stav 2. menja se i glasi:

"Šumsko zemljište u državnoj svojini može da se da u zakup za namene utvrđene planovima gazdovanja šumama i radove iz člana 9. st. 3. i 4. tačka 1), kao i iz člana 10. stav 1. tačka 6."

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Šumskom zemljištu iz stava 2. ovog člana koje se daje u zakup ne može se menjati namena za vreme trajanja zakupa, osim za namene iz člana 10. stav 1. tačka 6."

Član 59.

Posle člana 99. dodaje se novi član 99a, koji glasi: "99a

Za šume u državnoj svojini kojima nije određen korisnik i za šume u državnoj svojini čiji korisnik ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, korisnika određuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Do okončanja postupka iz stava 1. ovog člana, čuvanje i zaštitu šuma vrši pravno lice iz člana 70. ovog zakona, koga odredi Ministarstvo."

Član 60.

Član 108. menja se i glasi:

"Član 108.

U vršenju poslova šumarske inspekcije šumarski inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje i proverava:

1) da li se promena namene šuma vrši u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnog propisa kojim se uređuje promena namene šume i šumskog zemljišta;

2) da li se šumom koja je prostornim ili urbanističkim planom određena da bude građevinsko zemljište (bez obzira da li je utvrđen opšti interes) gazduje do njenog privođenja planiranoj nameni u skladu sa ovim zakonom;

3) izradu i sprovođenje planova gazdovanja šumama;

4) sprovođenje godišnjeg plana gazdovanja šumama, izvođačkog

5) projekta gazdovanja šumama i sanacionog plana; 5) da li se u planovima gazdovanja šumama vodi evidencija

6) izvršenih radova u šumi i šumska hronika u skladu sa čl. 34. i 35; 6) sprovođenje mera zaštite šuma u skladu sa odredbama čl. 39 -44;

7) sprovođenje mera zaštite šuma od požara u skladu sa odredbama čl. 46. i 46a;

8) da li se odabiranje, obeležavanje, evidentiranje stabala za seču, odnosno doznaka stabala sprovodi u skladu sa odredbama čl. 57. i 58;

9) da li se seča šuma vrši u skladu sa odredbama člana 59; 10) da li se promet, žigosanje drvnih sortimenata i izdavanje

10) propratnice, odnosno otpremnice vrši u skladu sa odredbama člana 60; 11) da li se na postrojenjima za preradu drveta skladišti,

11) evidentira i prerađuje žigosano drvo, i da li je za isto izdata otpremnica odnosno propratnica u skladu sa ovim zakonom;

12) da li se promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike vrši u skladu sa odredbama člana 60a;

13) održavanje i uspostavljanje šumskog reda;

14) da li se šumske saobraćajnice izgrađuju u skladu sa odredbama člana 64;

15) da li se radovi u šumama sopstvenika - fizičkih lica sprovode u skladu sa odredbama člana 71;

16) obračun i plaćanje naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta;

17) da li se sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta koriste u skladu sa ovim zakonom;

18) sprovođenje mera koje se finansiraju sredstvima Budžetskog fonda, odnosno Budžetskog pokrajinskog fonda;

19) da li se na postrojenjima za preradu drveta skladišti, evidentira i prerađuje žigosano drvo, i da li je za isto izdata otpremnica odnosno propratnica u skladu sa ovim zakonom;

20) da li su ispunjeni uslovi za obavljanje poslova u šumarstvu u skladu sa odredbom članom 97;

21) da li se šumsko zemljište daje u zakup i koristi u skladu sa odredbama člana 99;

22) poslovne knjige i ostalu dokumentaciju, radi kontrole primene ovog zakona;

23) da li se sprovode i druge odredbe propisane ovim zakonom."

Član 61.

U članu 109. stav 1. tač. 3) i 6) brišu se.

Član 62.

Član 111. menja se i glasi:

"Član 111.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) vrši ili dozvoli pustošenje i krčenje šuma (član 9. stav 1. tačka 1);

2) vrši ili dozvoli čistu seču šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma (član 9. stav 1. tačka 2);

3) vrši seču koja nije u skladu s planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 3);

4) vrši ili dozvoli seču stabala retkih i zaštićenih vrsta drveća (član 9. stav 1. tačka 4);

5) vrši ili dozvoli podbeljivanje stabala (član 9. stav 1. tačka 5);

6) vrši ili dozvoli seču semenskih sastojina i semenskih stabala koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 8);

7) vrši promenu namene šuma i šumskog zemljišta suprotno odredbi člana 10. stav 1. ovog zakona;

8) pre izvršene seče ne uplati naknadu za promenu namene šuma (član 11. stav 2.);

9) vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća, utvrđenih posebnim propisom (član 13. stav 1);

10) ne izvrši sanaciju u skladu sa članom 16. stav 1;

11) ne vrši sanaciju oštećenih šuma u skladu sa sanacionim planom (član 16. stav 3.);

12) ako ne donese sanacioni plan u skladu sa odredbama člana 16. stav 6;

13) ne izvrši rekultivaciju zemljišta na kojem se nalazi odlagalište jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija pod uslovima i na način propisan odredbom člana 16. stav 8;

14) ne donese osnovu, odnosno program u skladu sa članom 25;

15) ne izvrši izmene i dopune osnove, odnosno programa (član 25a);

16) ako ne donese osnovu u skaladu sa članom 27. stav 2;

17) ako se vrši seča šuma posle isticanja roka važenja osnove odnosno programa (član 27. stav 3.);

18) ako ne sprovodi mere zaštite šuma u skladu sa odredbama član 27. stav 4;

19) ne sprovodi planove gazdovanja šumama u skladu sa odredbom člana 29;

20) ne donese godišnji plan u skladu sa odredbama člana 30;

21) ne donese izvođački projekat u skladu sa odredbama člana 31;

22) ne vrši poslove čuvanja šuma u skladu sa članom 39. stav 1;

23) ne organizuje službu čuvanja šuma u skladu sa članom 39. stav 2;

24) ne prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i ne preduzima blagovremeno mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta (član 42. stav 1);

25) ne izgradi i održava protivpožarnu infrastrukturu u skladu sa odredbama člana 46a. stav 1;

26) vrši ili dozvoli seču šume suprotno odredbi člana 57;

27) ako vrši seču šume suprotno odredbi člana 59;

28) vrši ili dozvoli izgradnju objekata u šumama suprotno članu 63;

29) planiranje, gradnju, održavanje i korišćenje tehničke infrastrukture vrši suprotno članu 64;

30) ne izdvaja sredstva za reprodukciju šuma, odnosno sredstva za amortizaciju intenzivnih šumskih zasada u skladu sa osnovom (čl. 77. stav 2. I 78.);

31) koristi sredstva za obnovu - reprodukciju šuma suprotno odredbi člana 77. stav 3. ovog zakona;

32) ne vrši obračun i evidenciju sredstava iz člana 77. ovog zakona, odnosno ne vodi evidenciju korišćenja tih sredstava (član 79);

33) ne vrši obračun i uplatu naknade u skladu sa članom 85;  

34) koristi sredstva budžetskog fonda, odnosno budžetskog pokrajinskog fonda suprotno članu 88. ovog zakona;

35) vrši otuđivanje šume i šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 1;

36) vrši zamenu šume ili šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 2. ovog zakona;

37) ako šumu i šumsko zemljište daje u zakup suprotno odredbama člana 99.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom zakonom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, u trajanju od šest meseci do pet godina.

Za privredni prestup iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), i 9) ovog člana pravnom licu, pored novčane kazne, može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa.

Član 63.

Član 112. menja se i glasi:

"Član 112.

1) vrši ili dozvoli pašu, brst stoke, kao i žirenje u šumi (član 9. stav 1. tačka 6);

2) vrši ili dozvoli sakupljanje ostalih šumskih proizvoda (gljive, plodovi, lekovito bilje, puževi i drugo) iz člana 9. stav 1. tačka 7);

3) koristi kamen, šljunak, pesak, humus, zemlju i treset, osim za izgradnju infrastrukturnih objekata za gazdovanje šumama (član 9. stav 1. tačka 9);

4) vrši ili dozvoli samovoljno zauzimanje šuma, uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada, oznaka i graničnih znakova, kao i izgradnju objekata koji nisu u funkciji gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 10);

5) vrši ili dozvoli odlaganje smeća i štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način (član 9. stav 1. tačka 11);

6) preduzima druge radnje kojima se slabi prinosna snaga šume ili ugrožavaju funkcije šume (član 9. stav 1. tačka 12);

7) ne donese projekat za podizanje zasada kratkog proizvodnog ciklusa (član 33.);

8) ne vrši evidentiranje radova, odnosno ne vodi knjigu šumske hronike, u skladu sa odredbama čl. 34. i 35. ovog zakona;

9) ne sprovodi mere zaštite šuma u skladu sa odredbama člana 44. st. 3 i 4;

10) ne donese plan zaštite šuma od požara u skladu sa članom 46. st. 2 i 3;

11) ne prikuplja podatke o šumskim požarima, ne vodi evidenciju i ne dostavlja ih nadležnom ministarstvu (član 46. stav. 6);

12) ne dostavi izveštaj o nastaloj šteti u skladu sa članom 46. stav 8;

13) pali otvorenu vatru u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume (član 47. stav 1);

14) ne nadoknadi štetu sopstveniku, odnosno korisniku šume za štetu nanesenu šumi (član 48.);

15) u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume vrši odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje (član 49. stav 1);

16) ne spreči odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada u šumi i neposrednoj blizini šume i ne obavesti o tome ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine (član 49. stav 2);

17) ne spreči u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje i ako ne preduzme sve mere sanacije oštećene šume (član 49. stav 3);

18) vrši odvodnjavanje i izvođenje drugih radova kojima se vodni režim u šumi menja tako da se ugrožava opstanak i vitalnost šume (član 50. stav 1);

19) pri izradi i sprovođenju projekata uređivanja izvorišta voda u šumskim ekosistemima postupa suprotno odredbi člana 50. stav 2;

20) za radove iz člana 50. st. 1. i 2. ovog zakona nije pribavio saglasnost ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine (član 50. stav 3.);

21) postupi suprotno zabranama iz člana 51. stav 1. ovog zakona;

22) ne obeleži deo šume sa ograničenim pristupom vidljivim znakovima upozorenja (član 51. stav 4);

23) vrši pašu, brst ili žirenje u šumi suprotno odredbama člana 52;

24) ne održava brojnost i vrste divljači na takvom nivou da se ne narušava biološka ravnoteža šumskog ekosistema i ako ne sprečava sprovođenje ciljeva gazdovanja šumom (član 53. stav 1);

25) donosi planske dokumente u lovstvu koji nisu u skladu sa planom razvoja, osnovama i programima (član 53. stav 2);

26) vrši intenzivno gajenje krupne divljači u ograđenim površinama u šumama u kojima je u toku proces obnavljanja (podmlađivanja) (član 53. stav 3);

27) vrši gazdovanje semenskim objektima suprotno odredbi člana 54;

28) vrši radove u semenskim objektima suprotno odredbi člana 55;

29) ne obezbeđuje šumski reproduktivni materijal autohtonih vrsta drveća u skladu sa bilansom (član 56. stav 1);

30) vrši doznaku suprotno odredbama člana 58;

31) vrši ili dozvoli promet kupovinu, podaju, poklanjanje, skladištenje i prevoz saobraćajnim sredstvima drveta posečenog u šumi i van šume, odnosno proizvedenih drvnih sortimenata koji nisu žigosani jasno vidljivim šumskim žigom i za koje nije izdata otpremnica, odnosno propratnica. koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu (član 60. stav 1);

32) žigosanje posečenog drveta ne vrši stručno lice iz člana 60. stav 5;

33) vrši preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano i ako za isto nije izdata otpremnica odnosno propratnica na način propisan ovim zakonom (član 60. stav 7.);

34) ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 8.);

35) vrši seču četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60a. st. 1 i 2;

36) vrši ili dozvoli promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60a. st. 4. i 5;

37) ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1. i 2);

 

38) vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi člana 62. ovog zakona;

39) koristi i održava šumske puteve suprotno odredbama člana 66;

40) koristi šumske puteve za sportska takmičenjasuprotno odredbi člana 66. stav 4;

41) ne vodi evidenciju šumskih puteva koji se koriste za potrebe gazdovanja šumama (član 66. stav 5);

42) ne vodi i ne održava evidenciju šuma i šumskog zemljišta u skladu sa članom 67. st. 1. i 2;

43) ne sprovodi radove u predviđene u članu 71;

44) ne sprovede mere gazdovanje šumama utvrđene programom (član 73. stav 3);

45) vrši ili dozvoli izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1. ovog zakona;

46) proda šumu koju nije prethodno ponudio na prodaju korisniku šume, ako se ona graniči sa šumom u državnoj svojini (član 100. st. 1. i 2);

47) ne dozvoli slobodan pristup licima koja snimaju stanje šuma radi izrade planova gazdovanja šumama, odnosno projekata komasacije ili arondacije zemljišta i šuma (član 102. stav 3);

48) ne uspostavi i ne vodi evidenciju propisane dokumentacije o sticanju prava svojine (član 102. stav 4);

49) ne donese program ograničavanja i ne izvrši ograničavanje svojih šuma u skladu sa tim programom (član 103. st. 1. i 2);

50) ne pribavi saglasnost ministarstva, a na teritroriji autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine na godišnji program ograničavanja šuma (član 103. stav 3.);

51) ne postupi po rešenju šumarskog inspektora u skladu sa ovim zakonom;

52) onemogući šumarskom inspektoru vršenje radnji iz člana 107;

53) postupi suprotno propisima donetim na osnovu člana 119.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3), 30), 31), 32), 33), 34), 35) i 37)

ovog člana pored novčane kazne može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Član 64.

Dodaje se novi član 112a koji glasi:

"Član 112a

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) vrši seču stabala suprotno odredbi člana 57;

2) vrši ili dozvoli promet, kupovinu, podaju, poklanjanje, skladištenje i prevoz saobraćajnim sredstvima drveta posečenog u šumi i van šume, odnosno proizvedenih drvnih sortimenata koji nisu žigosani jasno vidljivim šumskim žigom i za koje nije izdata otpremnica, odnosno propratnica. koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu (član 60. stav 1)

3) vrši preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano na način propisan ovim zakonom (član 60. stav 6);

4) ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 7);

5) ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1 i 2);

6) vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi  člana 62. ovog zakona;

7) vrši izgradnju objekata suprotno odredbama člana 63. stav 2;

8) vrši izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a  ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1.;

9) vrši seču četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60a;

10) vrši promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60a. st.4 i 5.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 6), 8), i 9) ovog člana, pored novčane kazne može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Član 65.

Član 113. menja se i glasi:

"Član 113.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako onemogući izvršenje radnji iz člana 41. i 107. I izvrši radnje iz člana 111. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 22), 26) 27), 28), i 33) člana 112. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 13), 15), 16) 17) 18), 19), 20), 21), 22), 23), 31), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 44), 45), 49), I 50),

Za prekršaj iz člana 111. stav 1. tač. 1), 2), 3),, 4), 5), 6), 8), 9), 26), 27), i člana 112. tač 2), 3), 31), 33), 35), 36), i 38), ovog zakona, pored novčane kazne, može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja."

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 9. – 20. Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93 - ispr., 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon).

Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" dužno je da svoje poslovanje uskladi sa odredbama Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 67.

Planovi razvoja šumskih oblasti biće doneti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja planova razvoja iz stava 1. ovog člana primenjuju se planovi razvoja doneti na osnovu Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012).

Planovi razvoja šumskih područja, čija je izrada započeta pre stupanja na snagu ovog zakona, biće doneti u skladu sa odredbama Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012).

Član 68.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odredba člana 57. ovog zakona primenjuje se od 1. januara 2016. godine, a odredbe člana 66. stav 1. ovog zakona primenjuju se istekom roka od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 08.07.2015.