Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: ZA POJEDINE PREKRšAJE PREDVIđENE OVIM ZAKONOM UTVRđUJU SE KAZNENI POENI OD 1 DO 18 U ZAVISNOSTI OD TEżINE PREKRšAJA. U SLUčAJU STICAJA PREKRšAJA, KAZNENI POENI SE ODREđUJU ZA SVAKI PREKRšAJ POJEDINAčNO I IZRIčE JEDINSTVENA KAZNA KOJA PREDSTAVLJA ZBIR POJEDINAčNO IZREčENIH KAZNENIH POENA


Na internetu se poveo pravi pravi rat oko toga da li će vozačka dozvola biti trajno oduzeta kada vozač prikupi 18 ili 25 kaznenih poena.

Veliki problem problem je u tome što su naši zakoni često nejasno definisani, tako da običan čovek često može samo da nagađa šta je zakonodavac želeo da kaže, a u ovom slučaju se čak i preklapaju dva zakona.

Kada vozač prikupi 18 ili više poena, dozvola će mu biti trajno oduzeta. Dakle, ne sa 25, već sa 18 poena. Drugo pitanje koje se postavlja je to odakle uopšte u ovoj priči 25 poena?

Limit od 25 poena je uveden iz praktičnih razloga kako bi se omogućilo usaglašavanje Zakona o bezbednostisaobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) i Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016).

Zaključak, u pitanju je obična tehnička stvar koja ne utiče na krajnji ishod. Dozvola se oduzima sa 18 poena, a bahati vozač može da prikupi maksimalno 25 poena.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 08.06.2016.
Naslov: Redakcija