Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE: DRżAVNO VEćE TUżILACA DA RASFORMIRA KOMISIJU ZA IZBOR ZAMENIKA TUżILACA U OSNOVNIM JAVNIM TUżILAšTVIMA I NASTAVI SA SPROVOđENJEM IZBORA NAKON USVAJANJA NOVOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUčNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA U POSTUPKU PREDLAGANJA I IZBORA NOSILACA JAVNOTUżILAčKE FUNKCIJE


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije obratilo se Državnom veću tužilaca Povodom oglasa DVT objavljenog u "Sl. glasniku RS" br.12/2016 od 12.02.2016. godine i oglasa DVT objavljenog u "Službenom glasniku RS" br. 32/2016 od 30.03.2016. godine, navodeći da:

- Navedene oglase sprovodi Komisija formirana od strane prethodnog saziva DVT, a na osnovu odredaba Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015), u pogledu kojeg su relevantne domaće i međunarodne institucije iznela niz ozbiljnih kritika, naročito u pogledu formiranja zasebnih Komisija koje direktno utiču na ishod konkursa i onemogućavaju članove DVT da uzmu aktivno učešće u procesu selekcije kanidata

- Prihvatajući nesporne nedostatke Pravilnika, novi saziv DVT je formirao radnu grupu za izradu Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja zamenika javnih tužilaca koji se prvi put biraju, a koji pravilnik uređuje prvi izbor na javnotužilačku funkciju na potpuno drugi način u odnosu na Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije, naročito imajući u vidu prethodno usvojene odredbe Zakona o dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), koji je stupio na snagu 29.12.2015. godine.

- Radna grupa koja radi na novom Pravilniku to čini uz učešće predstavnika Misije OEBS u Srbiji i Nacrt pravilnika će biti predstavljen DVT do 20.06.2016. godine.

Bez obzira na prethodno navedeno, Komisija koju je imenovao prethodni saziv DVT, zakazuje testiranje i razgovore sa kandidatima po objavljenim oglasima, iako je u potpunosti svesna da će novi saziv DVT pred sobom imati Nacrt novog Pravilnika, mnogo pre nego što proces selekcije kanidata koji se predlažu za prvi izbor bude okončan, pri čemu je nejasno zbog čega Komisija interventno sprovodi postupak izbora, kada je svakako upoznata sa činjenicom da je važećim zakonskim propisom u potpunosti izmenjen postupak prelaganja kandidata, a sve to u vreme kada je velika većina kandidata, koji dolaze iz redova državnih službenika, u obavezi da iskoristi dane godišnjeg odmora iz prethodne godine i koje će telefonski ili elektronski poziv na testiranje ostaviti bez bilo kakve šanse da se na vreme pojave na testiranju, navodi se u saopštenju Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.

Nadalje, u pogledu formiranja i rada Komisije, ukazuju na sledeće okolnosti :

- Komisija je formirana u mandatu prethodnog saziva DVT i ukoliko je novi saziv DVT taj koji treba da svojim legitimitetom i autoritetom stane iza eventualnih predloga Komisije, prethodno je morao da bude upoznat sa metodologijom i rezultatima rada Komisije

- Novi saziv DVT bi morao, nakon što se upozna sa metodologijom i rezultatima rada Komisije, da oceni da li su pisani i usmeni test koje je izradila Komisija sastavljeni na način da se stručnost i osposobljenost kandidata koji treba da budu testirani na nesumnjiv način može utvrditi, pri čemu napominjemo da su u pitanju kandidati koji se predlažu za javnotužilačku funkciju, zbog čega bi eventualno korišćenje bilo kakvih ispitnih materijala koji su u vezi sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015) od strane Komisije, a u pogledu testiranja kandidata, bilo neprihvatljivo. Ovo stoga što je nakon odluke Ustavnog suda Srbije, polaganje prijemnog ispita u Pravosudnoj akademiji isključivo uslov za upis na Pravosudnu akademiju, dakle jednu instituciju za obuku koja ne garantuje izbor na javnotužilačku funkciju svojim polaznicima, zbog čega se navedena metodologija testiranja više ne može primenjivati ekstenzivno kao merilo na sve kandidate, već DVT mora osmisliti zasebnu metodologiju testiranja i to onu koja, po nalaženju sadašnjeg saziva DVT, garantuje da će predloženi kandidati biti stručni i osposobljeni za obavljanje javnotužilačke funkcije

- Odlukom o sadržini i formi testa koji se polaže u postupku predlaganja kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije predviđa da Komisija u nepromenjenom sastavu sastavlja i ocenjuje pisani test, odlučuje o prigovorima na rezultate pisanog testa i sprovodi usmeni test, dok je član navedene Komisije – stručno lice, ovlašćen i da utvrđuje i ocenjuje profesionalni integritet kandidata (!?), dakle, čitav postupak testiranja je pod direktnom i potpunom kontrolom istih lica, bez ikakvih efikasnih kontrolnih i zaštitinih mehanizama, pri čemu su imena članova Komisije već mesecima poznata javnosti, zbog čega je, bez obzira na njihov lični interitet koji se ni jednog trenutka ne dovodi u pitanje, ostavljena mogućnost različitim zainteresovanim stranama da sve vrste eventualnih pritisaka usmere direktno na članove Komisije, koji su ostavljeni bez bilo kakve stvarne zaštite. U konkretnom slučaju, proces testiranja, po našem mišljenju, nije obezbeđen kontrolnim i zaštitnim mehanizmima, a koji će biti predloženi u nacrtu novog pravilnika, poput držanja u tajnosti identiteta članova DVT koji će direktno učestvovati u testiranju kandidata, propisivanja obaveze da pisani test i razgovore sa kandidatima ocenjuju i sprovode komisije različitog sastava, obavezu da o prigovorima na pisani test odlučuje komisija različitog sastava u odnosu na komisiju koja sprovodi testiranje, posebnu zaštitu pisanog testa i odgovornost lica koji je zadužen za čuvanje tajnosti testa i sl.

- U nedostatku odgovarajućih kontrolnih i zaštitnih mehanizama, sadašnji saziv DVT ne može sa sigurnošću garantovati da proces selekcije kanidadata nije kompromitovan.

Zbog svega navedenog, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije predlaže da DVT, nakon uvida u metodologiju i način rada Komisije, podrobno ispitujući sve okolnosti na koje su ukazali, donese odluku da istu rasformira i nastavi sa sprovođenjem oglasa nakon usvajanja novog pravilnika.

Smatraju da bi takva odluka DVT-a imala višestuko pozitivne efekte, koji se prevashodno ogledaju u tome što bi DVT :

- imao direktnu i aktivnu ulogu u postupku predlaganja kandidata i na taj način izbegao krajnje pasivnu ulogu koja mu je dodeljena postojećim Pravilnikom, koja je osnovni predmet kritike stručne javnosti, posebno imajući u vidu da Nacrt novog Pravilnika predviđa da Komisiju čine članovi DVT, a u postojećoj Komisiji nema ni jednog člana DVT

- mogao da primeni kontrolne i zašitne mehanizme i tako u potpunosti otkloni mogućnost eventualnih pritisaka na ishod oglasa

- izbegao primenu odredaba koje su očigledno diskriminatorne, poštujući svoiju ustavnu i zakonsku obavezu, obzirom na očigledan i drastično različit tretman pojedinih kategorija kandidata u postojećem pravilniku.

Naposletku, ukazuju da u procesnom smislu, primena novog Pravilnika ne bi bila bez osnova, imajući u vidu da su navedeni oglasi raspisani isključivo u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014 i 106/2015), Poslovnikom o radu Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 55/2009, 43/2015 i 4/2016) i Odlukom o broju zamenika javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013, 94/2015 i 114/2015), odnosno da sami oglasi nisu direktno vezani za primenu određenog podzakonskog akta, pri čemu treba imati u vidu da kratkotrajno odlaganje procesa izbora, pored svih pobrojanih prednosti, ne bi imalo štetnog odraza na efikasnost tužilačke organizacije, imajući u vidu sezonu godišnjih odmora, kao i predstojeći premeštaj beogradskih tužilaštava, koji će svakako dovesti do određenog zastoja u radu tokom letnjih meseci, zaključuje se u saopštenju Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.

Izvor: Facebook Udruženje sudijskih i tužilackih pomoćnika Srbije, 08.06.2016.