Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o političkim strankama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 61/15 - odluka US) u članu 10. dodaju se stavovi 2,3,4,5 i 6 koji glase:

 "Osnivačku skupštinu saziva inicijativni odbor koji čine najmanje tri osnivača.

Inicijativni odbor donosi inicijativu o osnivanju političke stranke (u daljem tekstu: inicijativa) koja sadrži naziv i osnovna politička načela i ciljeve političke stranke. Inicijativu potpisuju svi članovi inicijativnog odbora.

Inicijativu sa pozivom za prikupljanje izjava osnivača o osnivanju političke stranke, saglasno članovima 8. i 9. ovog zakona, inicijativni odbor objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama. Inicijativni odbor organizuje prikupljanje izjava osnivača o osnivanju političke stranke i priprema predloge akata koje usvaja osnivačka skupština. Inicijativni odbor može obavestiti Ministarstvo o pokrenutoj inicijativi u cilju rezervacije naziva i simbola vizuelnog identiteta političke stranke.

Osnivačka skupština održava se najkasnije u roku od 12 meseci od dana objavaljivanja inicijatve iz stava 3. ovog člana.

Osnivači moraju biti upoznati od strane inicijativnog odbora, najkasnije u roku od 15 dana pre dana održavanja osnivačke skupštine, sa vremenom i mestom održavanja osnivačke skupštine i sa predlozima akata koje usvaja osnivačka skupština. Osnivačima može biti omogućeno da učestvuju u odlučivanju elektronskim putem ili na drugi pogodan način koji opredeli inicijativni odbor.".

Član 2.

U članu 12. u stavu 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "koja ne može biti starija više od 12 meseci u trenutku održavanja osnivačke skupštine.".

Član 3.

U članu 16. reči "putem interneta", zamenjuju se rečima: "na svojoj veb prezentaciji", tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o upisu u Registar ili rešenja o upisu promene podataka u Registar, odnosno od dana donošenja opšteg akta.".

Član 4.

U članu 18. u stavu 2. posle tačke dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Naziv političke stranke nacionalne manjine mora da sadrži naziv nacionalne manjine čije interese predstavlja i zastupa.".

Član 5.

U članu 19. stav 1. menja se i glasi:

"Naziv političke stranke ne može biti identičan nazivu druge političke stranke koja je upisana u Registar, odnosno uredno prijavljena za upis u Registar ili za upis promene podataka u Registar, ili ako je Ministarstvo obavešteno o pokrenutoj inicijativi u smislu člana 10. stav 4. ovog zakona, ili koja je brisana iz Registra pod uslovom da od dana brisanja iz Registra nije proteklo više od četiri godine, odnosno takav da izaziva zabunu u javnosti ili povređuje moralna osećanja građana.".

Član 6.

U članu 20. stav 2. menja se i glasi:

"Simboli vizuelnog identiteta ne mogu biti identični simbolima druge političke stranke koja je upisana u Registar, odnosno uredno prijavljena za upis u Registar ili za upis promene podataka u Registar, ili ako je Ministarstvo obavešteno o pokrenutoj inicijativi u smislu člana 10. stav 4. ovog zakona, ili koja je brisana iz Registra pod uslovom da od dana brisanja iz Registra nije proteklo više od četiri godine.".

Član 7.

U članu 21. stav 5. reči: "u pisanom obliku i" brišu se, tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.".

Član 8.

U članu 24. stav 4. menja se i glasi:

"Uz prijavu se obavezno podnose: zapisnik sa osnivačke skupštine; osnivački akt; izjave osnivača o osnivanju političke stranke, na propisanom obrascu, koje sadrže overu potpisa; po dva primerka programa i statuta; akt o izboru zastupnika političke stranke i fotokopija lične karte zastupnika političke stranke, a ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu i adresi podnosi se i odštampan podatak očitane elektronske lične karte.".

Član 9.

U članu 25. u stavu 1. uvodna rečenica i tačka 1) menjaju se i glase:

,,Ministarstvo u roku predviđenom za donošenje rešenja o upisu u Registar poziva podnosioca prijave da u roku koji ne može biti duži od 30 niti kraći od 15 dana od dana dostavljanja otkloni nedostatke ako:

1)         je naziv političke stranke identičan nazivu političke stranke koja je upisana u Registar, odnosno uredno prijavljena za upis u Registar ili za upis promene podataka u Registar, ili ako je Ministarstvo obavešteno o pokrenutoj inicijativi u smislu člana 10. stav 4. ovog zakona, ili koja je brisana iz Registra pod uslovom da od dana brisanja iz Registra nije proteklo više od četiri godine, odnosno takav da izaziva zabunu u javnosti ili povređuje moralna osećanja građana;".

Član 10.

U članu 27. u stavu 1. reč,,nastale" zamenjuje se rečju: "nastanka", a reč,,promenu" zamenjuje se rečima:,,upis promene".

U članu 27. u stavu 2. posle tačke dodaje se nova rečenica koja glasi:,,Uz prijavu za upis promene podataka koji se odnose na izmene i dopune programa i statuta obavezno se podnose po dva primerka programa i statuta. Prilikom podnošenja prijave za upis promene podataka koji se odnose na zastupnika dostavlja se fotokopija lične karte zastupnika političke stranke, a ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu i adresi podnosi se i odštampan podatak očitane elektronske lične karte.".

U članu 27. u stavu 3. reč,,promenu" zamenjuje se rečima:,,upis promene".

Član 11.

U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

,,Ako promena podataka koji se upisuju u Registar nije u skladu sa odredbama ovog zakona, programa i statuta političke stranke, Ministarstvo, u roku predviđenom za donošenje rešenja o upisu promene podataka, poziva zastupnika političke stranke da, u roku koji ne može biti duži od 30 niti kraći od 15 dana od dana dostavljanja, otkloni nedostatke.".

Član 12.

U članu 29. posle stava 2. dodaju se novi stavovi 3. i 4. koji glase:

"Promene počinju da proizvode pravno dejstvo od trenutka upisa u Registar.

Uz rešenje na osnovu kog se upisuje promena podatka o izmenama i dopunama programa i statuta političkoj stranci dostavlja se po jedan primerak programa i statuta koje Ministarstvo overava svojim pečatom i potpisom određenog službenog lica, čime se potvrđuje njihova istovetnost sa primerkom programa i statuta koji se čuvaju u Ministarstvu.".

Član 13.

Član 31. Zakona briše se.

Član 14.

U članu 34. stav 2. menja se i glasi:

,,Prijavu za upis političke stranke koja je nastala spajanjem dve ili više političkih stranaka podnosi lice ovlašćeno za podnošenje prijave za upis u Registar (u daljem tekstu: podnosilac prijave), u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o spajanju političkih stranaka."

U članu 34. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

,,Uz prijavu za upis podnosi se: odluka o spajanju političkih stranaka; izjave članova političke stranke o članstvu u političkoj stranci koja je nastala spajanjem dve ili više političkih stranaka, na propisanom obrascu, koje sadrže overu potpisa najmanje u broju koji je potreban za osnivanje političke stranke u smislu ovog zakona; izveštaj o objedinjenoj imovini (bilans stanja); po dva primerka programa i statuta; akt o izboru zastupnika političke stranke i fotokopija lične karte zastupnika političke stranke, a ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu i adresi podnosi se i odštampan podatak očitane elektronske lične karte.".

Član 15.

U članu 35. u stavu 3. posle tačke 2) dodaje se nova tačka 3) koja glasi:

"3) kad se utvrdi da politička stranka ne obavlja aktivnosti u skladu sa zakonom, programom ili statutom i ne učestvuje na izborima, u periodu dužem od osam godina, odnosno njeno najviše telo se ne sastaje u rokovima dvostruko dužim od rokova koji su predviđeni statutom i/ili ako u roku od jedne godine od isteka mandata organa utvrđenog statutom novi organi stranke nisu izabrani;", a postojeća tačka 3) postaje tačka 4).

U članu 35. stav 4. menja se i glasi:

,,U slučajevima iz stava 3. tač. 1) i 3) ovog člana brisanje iz Registra vrši se nakon sprovedenog postupka, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje položaj udruženja.".

U članu 35. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"U slučajevima iz stava 3. tač. 1), 2), i 3) ovog člana ovlašćeno lice podnosi, u roku od 30 dana od dana nastanka uslova za prestanak političke stranke, prijavu za brisanje političke stranke iz Registra i dokaze na osnovu kojih se utvrđuju te činjenice.".

U članu 35. stav 6. nakon reči,,stav 3. tač. 1)" veznik,,i" se zamenjuje zapetom, a posle tačke 2) dodaju se reči:,,i 3)".

Član 16.

U članu 39. stav 1. menja se i glasi:

,,Ministarstvo je dužno da u slučajevima iz člana 35. stav 3. tač. 1), 2), i 3) ovog zakona donese rešenje o brisanju političke stranke iz Registra u roku od 30 dana od dana predaje uredne prijave za brisanje političke stranke iz Registra, odnosno dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a u slučaju iz člana 38. stav 2. ovog zakona danom dostavljanja odluke ustavnog suda o zabrani rada političke stranke.".

Član 17.

U članu 41. stav 1. u tački 1) reči: "putem interneta" zamenjuju se rečima: "na svojoj veb prezentaciji".

U članu 41. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

,,3) u propisanom roku ne prijavi Ministarstvu promenu podataka koji se upisuju u Registar, odnosno ne podnese prijavu za brisanje iz Registra (član 27. stav 1. i član 35. stav 5).".

Član 18.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Ministar donosi propise za izvršavanje ovog zakona.

Član 19.

Političke stranke dužne su da u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje statute sa odredbama ovog zakona.

Član 20.

Postupci upisa, promene podataka i brisanja iz Registra političkih stranaka, započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama Zakona o političkim strankama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 61/15 US).

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje izmena i dopuna ovog zakona mogu se svrstati u više posebnih grupa.

Radi obaveze usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje) nastala je potreba da se izvrše izmene i dopune u tekstu Zakona imajući u vidu obavezu organa da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom i u zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, ustupaju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, kada je to neophodno za rešavanje o određenom pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke, odnosno da Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja podatke kojima se dokazuje da su osnivači političke stranke punoletni, poslovno sposobni državljani Republike Srbije. U tom smislu, predloženim izmenama planirano je da se ukine obaveza podnošenja potvrda o upisu osnivača političke stranke u birački spisak uz prijavu za upis u Registar političkih stranaka (u daljem tekstu: Registar).

Razlozi za donošenje ovog zakona oličeni su i u potrebi preciziranja pojedinih rešenja i bližeg normativnog uređivanja pojedinih pitanja za kojima se u praksi primene Zakona ukazala potreba. U tom smislu, treba istaći da su predložene izmene i dopune koje imaju za cilj preciziranje postupka osnivanja političke stranke, i to bliže uređujući postupak od pokretanja inicijative do održavanja osnivačke skupštine, uz ostavljanje mogućnosti inicijativnom odboru da obavesti registracioni organ o pokrenutoj inicijativi u cilju rezervacije naziva i simbola vizuelnog identiteta stranke, kao i da su predložene izmene i dopune koje se odnose na javnu dostupnost podataka, naziv političke stranke nacionalne manjine, razlikovanje i upotrebu naziva i simbola vizuelnog identiteta, bliže definisanje rokova za postupanje kako podnosioca prijava tako i registracionog organa, obaveznu dokumentaciju koja se podnosi uz prijavu za upis promene podataka koji se odnose na izmene i dopune programa, statuta i zatupnika, kao i prestanak rada političke stranke i brisanje iz Registra.

Pored toga, razlozi za donošenje ovog zakona oličeni su i u potrebi tehničkog usklađivanja Zakona sa Odlukom Ustavnog suda IUz-479/2014 od 9. aprila 2015. godine. Naime, povodom većeg broja inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona Ustavni sud je svojom Odlukom iz aprila 2015. godine kasirao dve odredbe Zakona.          

III OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona, dodaju se novi stavovi u članu 10. važećeg zakona, što je posledica potrebe da se postupak osnivanja političke stranke preciznije uredi.U tom smislu, predviđeno je da inicijativni odbor, koji čine najmanje tri osnivača, saziva osnivačku skupšinu. Naime, inicijativni odbor donosi inicijativu o osnivanju političke stranke, koja sadrži naziv i osnovna politička načela i ciljeve, a koju potpisuju svi članovi inicijativnog odbora i objavljuje je sa pozivom za prikupljanje izjava osnivača o osnivanju političke stranke u najmanje jednim dnevnim novinama. Inicijativni odbor organizuje prikupljanje izjava osnivača o osnivanju političke stranke, priprema predloge akata koje usvaja osnivačka skupština, može obavestiti Ministarstvo o pokrenutoj inicijativi u cilju rezervacije naziva i simbola vizuelnog identiteta. Uređeno je da se najkasnije u roku od dvanaest meseci od objavljivanja inicijative održava osnivačka skupština, a propisan je rok u kom osnivači moraju biti upoznati sa vremenom i mestom održavanja osnivačke skupštine, kao i predlozima akata koja se usvajaju na osnivačkoj skupštini. Izmena i dopuna Zakona predviđa mogućnost da osnivači učestvuju u odlučivanju elektronskim putem ili na drugi pogodan način koji opredeli inicijativni odbor.

Članom 2. Nacrta zakona vrše se izmene člana 12. stav 2. važećeg zakona koje su posledica usklađivanja sa dopunom člana 10. važećeg zakona (član 1. Nacrta zakona) kojom je predviđeno da se osnivačka skupština održava najkasnije u roku od dvanaest meseci od dana objavljivanja inicijative. Iz tog razloga, dopunom u članu 12. stav 2. važećeg zakona propisano je da izjava ne može biti starija više od dvanaest meseci u trenutku održavanja osnivačke skupštine.

 Članom 3. Nacrta zakona vrše se izmene i dopune člana 16. važećeg zakona, tako što je preciziran rok u kom je politička stranka dužna da učini javno dostupnim osnivački akt, lično ime zastupnika, program, statut i druge opšte akte na svojoj veb prezentaciji.

Dopunom člana 18. stav 2. važećeg zakona (član 4. Nacrta zakona) dodatno se reguliše pitanje naziva političke stranke nacionalne manjine i predviđa da naziv političke stranke nacionalne manjine mora da sadrži naziv nacionalne manjine čije interese predstavlja i zastupa kako bi se izbeglo izazivanje zabune u javnosti na šta se često u praksi ukazivalo.

Članom 5. Nacrta zakona vrše se izmene i dopune člana 19. stav 1. važećeg zakona i predstavljaju nužno ograničenje, neophodno u cilju pravne sigurnosti tako da se pored važećih odredbi koje se odnose na nemogućnost da se u Registar upiše politička stranka čiji je naziv identičan nazivu druge političke stranke koja je upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar, odnosno brisana iz Registra pod uslovom da od dana brisanja iz Registra nije proteklo više od četiri godine, odnosno takav da izaziva zabunu u javnosti ili povređuje moralna osećanja građana, predviđeno je da se takva nemogućnost odnosi i na naziv identičan nazivu druge političke stranke koja je uredno prijavljena za upis promene podataka u Registar, ili ako je Ministarstvo obavešteno o pokrenutoj inicijativi u smislu člana 1. Nacrta zakona.

Takođe, vrši se izmena i dopuna odredbi člana 20. stav 2. važećeg zakona u pogledu nemogućnosti postojanja identičnih simbola vizuelnog identiteta, tako da su predviđena rešenja u članu 6. Nacrta zakona logičan pandan rešenjima propisanim odredbama člana 5. Nacrta zakona, odnosno uređeno je da simboli vizuelnog identiteta ne mogu biti identični simbolima druge političke stranke koja je upisana u Registar, odnosno uredno prijavljena za upis u Registar ili za upis promene podataka u Registar, ili ako je Ministarstvo obavešteno o pokrenutoj inicijativi u smislu člana 1. Nacrta zakona, ili koja je brisana iz Registra pod uslovom da od dana brisanja nije proteklo više od četiri godine.

Članom 7. Nacrta zakona vrši se izmena člana 21. stav 5. važećeg zakona u smislu olakšavanja vođenja evidencije o članovima političke stranke tako što se precizira da politička stranka vodi evidenciju o svojim članovima kao jedinstvenu centralnu elektronsku bazu podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Izmene člana 24. stav 4. važećeg zakona (član 8. Nacrta zakona) posledica su usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Naime, prema važećem članu 24. stav 4. Zakona uz prijavu za upis u Registar, između ostalog, obavezno se podnose potvrde o upisu osnivača političke stranke u birački spisak. Imajući u vidu da su organi obavezni da po službenoj dužnosti, pribavljaju podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, odnosno da Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja podatke kojima se dokazuje da su osnivači političke stranke punoletni, poslovno sposobni državljani Republike Srbije, predloženim izmenama planirano je ukidanje obaveze podnošenja potvrda o upisu osnivača političke stranke u birački spisak. Takođe, prema važećem članu 24. stav 4. Zakona uz prijavu za upis u Registar obavezno se podnosi i overena fotokopija lične karte zastupnika političke stranke, a ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu i adresi i potvrda o prebivalištu. Iz već navedenog razloga bilo je nužno preformulisati odredbe važećeg člana 24. stav 4. tako da je propisano da se uz prijavu za upis u Registar obavezno podnosi fotokopija lične karte zastupnika političke stranke, a ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu i adresi i odštampan podatak očitane elektronske lične karte. Izvršenim izmenama osnivači političkih stranaka oslobađaju se nepotrebnih troškova, a proces osnivanja stranke ubrzava i olakšava.

Članom 9. Nacrta zakona vrše se izmene člana 25. stav 1. važećeg zakona ta ko da preciziran je rok u kom Ministarstvo poziva podnosioca prijave da otkloni nedostatke, odnosno rok u kojem je podnosilac prijave obavezan da otkloni nedostatke. Takođe, izvršene su izmene i dopune tačke 1) stava 1. člana 25. važećeg zakona (član 9. Nacrta zakona) u skladu sa izmenama i dopunama člana 19. stav 1. važećeg zakona (član 5. Nacrta zakona).

Članom 10. Nacrta zakona izvršene su izmene u članu 27. važećeg zakona odnosno terminološko usklađivanje naziva prijave kojom je politička stranka dužna da obavesti o svakoj promeni podataka, kao i dodatno preciziranje dokumentacije koja se podnosi uz prijavu za upis promene podataka u Registar kada se radi o izmenama i dopunama programa i statuta političke stranke, odnosno o promeni podataka koji se odnose na zastupnika političke stranke.

Članom 11. Nacrta zakona izvršene su izmene u članu 28. stav 1. važećeg zakona u smislu predviđenih izmena člana 25. stav 1. važećeg zakona (član 9. Nacrta zakona).

Članom 12. Nacrta zakona, dodaju se novi stavovi u članu 29. važećeg zakona, kojima se uređuje od kad promene počinju da proizvode pravno dejstvo, kao i obaveza dostavljanja političkoj stranci, uz rešenje o upisu promene podataka, i programa i statuta overenog od strane Ministarstva.

Izmenama člana 34. stav 2. važećeg zakona (član 14. Nacrta zakona) preformulisan je navedeni stav tako što je u stavu 2. člana 14. Nacrta zakona precizirano koje lice podnosi prijavu za upis u Registar političke stranke koja je nastala spajanjem dve ili više političkih stranaka i u kojem roku. U novom stavu navedena je potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu za upis (stav 3. člana 14. Nacrta zakona).

Članom 15. Nacrta zakona vrši se izmena člana 35. važećeg zakona tako što se pored postojećih opštih uslova za prestanak političke stranke propisuje i da se politička stranka briše iz Registra ukoliko ne obavlja aktivnosti u skladu sa zakonom, programom ili statutom i ne učestvuje u periodu dužem od osam godina na izborima, kao i ako njeno najviše telo se ne sastaje u rokovima dvostruko dužim od rokova koji su predviđeni statutom i/ili ako nakon isteka mandata organa novi organi stranke nisu izabrani. U vezi sa navedenom izmenom propisano je da Ministarstvo po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje političke stranke iz Registra.

Određen broj izmena važećeg zakona proističu iz Odluke Ustavnog suda iz 2015. godine kojom su prestali da važe član 30. i član 36. važećeg zakona. U vezi sa tom odlukom članom 13. Nacrta zakona briše se član 31. važećeg zakona, a članom 16. i članom 17. Nacrta zakona vrše se izmene člana 39. stav 1. i člana 41. stav 1. tačka 3) važećeg zakona.

Kako se prelazne i završne odredbe važećeg zakona u potpunosti brišu (članovi 43-47) propisano je članom 18. Nacrta zakona da se u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona imaju doneti propisi za njegovo izvršavanje.

Članom 19. Nacrta zakona uređeno je da se političke stranke obavezuju da u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje statute sa odredbama ovog zakona, a članom 20. Nacrta zakona da će se postupci upisa, promene podataka i brisanja iz Registra političkih stranaka koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončati po odredbama važećeg zakona.

U skladu sa članom 196. stav 4. Ustava propisuje se da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u republičkom službenom glasilu (član 21. Nacrta zakona).

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08.05.2019.