Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAZLIKE PRAVNIH INSTITUTA KUĆNI ZATVOR I KUĆNI PRITVOR: KUćNI ZATVOR JE VRSTA SANKCIJE KOJA SE IZRIčE SUDSKOM PRESUDOM, ZA KAZNU DO JEDNE GODINE ZATVORA, A OSUđENI MOżE DA JE IZDRżAVA U PROSTORIJAMA U KOJIMA STANUJE. KUćNI PRITVOR SE NAJčEšćE ODREđUJE KAO BLAżA MERA OD KLASIčNOG PRITVORA, NA POčETKU KRIVIčNOG POSTUPKA ILI NAKON UKIDANJA PRITVORA


Kućni zatvor i sudska mera zabrane napuštanja stana – kao kućni pritvor, dva su različita pravna instituta, koji se često mešaju i poistovećuju u javnosti. Neko ko čeka prvostepenu ili pravosnažnu presudu pod merom zabrane napuštanja stana nije zapravo osuđen, nego je tim statusom obezbeđeno njegovo prisustvo za vreme trajanja krivičnog postupka, dakle u vremenu pre donošenja presude, kojom se izriče kazna, što je jedna od preporuka Saveta Evrope.

Kućni pritvor se najčešće određuje kao blaža mera od klasičnog pritvora, na početku krivičnog postupka ili nakon ukidanja pritvora i predviđeno je da bude sa ili bez elektronskog nadzora – nanogice, uz pomoć koje se prati kretanje okrivljenog.

Tu meru sve više koriste naši sudovi, jer su nas poslednjih godina u više navrata međunarodne institucije kritikovale zbog predugog trajanja pritvora.

Po odluci suda kućni pritvor traje do upućivanja okrivljenog na izdržavanje kazne u zatvor, a sud je dužan da na svaka tri meseca proverava da li i dalje važe razlozi zbog kojih je određen.

Prema podacima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, trenutno se u kućnom pritvoru nalaze 182 osobe, sa i bez nanogice.

Kućni zatvor, za razliku od pritvora, vrsta je sankcije, koja se izriče sudskom presudom. To je kazna koju prema odluci suda osuđeni može da izdržava u svom stanu ili kući. Prema Zakonu o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 - dalje: Zakon), kućni zatvor predstavlja zamenu za kaznu "klasičnog zatvora" i to kada sud dozvoli okrivljenom da kaznu do jedne godine zatvora izdržava u prostorijama u kojima stanuje.

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kažu da ovakav način izvršenja zatvorske kazne ima velikih prednosti, jer osuđenom daje mogućnost da ne naruši porodične odnose i ne bude "inficiran" kriminalnim ponašanjem a i kućni zatvor je velika ušteda za državni budžet. Iznose i podatak da trenutno 323 osobe služe kaznu u "kućnom zatvoru". Nanogica se montira iznad zgloba noge, a samo u jednom slučaju do sada, iz medicinskih razloga, stavljena je osuđenom na ruku.

Broj zahteva za izdržavanje kazne zatvora u kućnim uslovima uz elektronsku narukvicu je u porastu ali sudije ove zahteve često odbijaju jer osuđeni ne ispunjavaju sve uslove. Naravno da vinovniku porodičnog nasilja sud neće odrediti kućnu robiju.

Osuđeni, prema Zakonu, ima pravo da u toku dana napusti stan na najviše dva sata, a u posebno odobrenim slučajevima i duže. Reč je o stalno zaposlenima koji mogu da odlaze na posao. Operativno bezbednosno odeljenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija prati poštovanje zabrane napuštanja stana putem elektronskog nadzora.

U slučaju nepoštovanja zabrane, odnosno ako okrivljeni ili osuđeni samovoljno napusti prostorije u kojima živi – jednom duže od šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova, sud mu ukida takav način odsluženja i određuje klasičan zatvor ili klasičan pritvor.

Za postavljanje odašiljača neophodno je da kuća ima fiksni telefon i struju, na koje se povezuje crna kutija preko koje ide signal sa narukvice ka operativnom centru. Opseg dozvoljen za kretanje zavisi od veličine stana u kom odseda osuđenik. U prednosti su oni koji imaju kuću i dvorište od onih koji robijaju u jednosobnom stanu. Ako dođe do kraćeg nestanka struje ili privremenog isključenja telefona, aparat sve memoriše, pa se po njihovom povratku podaci sabiraju i vidi se ako je osuđena osoba napuštala stan. Osim toga, i sama baza ima bateriju koja traje 48 sati bez punjenja. U centar za praćenje stižu poruke o svim promenama, od ulaska u nedozvoljenu zonu, pa do poruka tipa "oštećenje kaiša" i "odsustvo tela" što je signal da je pokušano skidanje nanogice.

Kako kažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, do sada je samo u nekoliko slučajeva nanogica zamenjena klasičnom robijom jer je "nosilac" prekršio pravila ponašanja ili je u međuvremenu osuđen na drugu kaznu.

Izvor: Vebsajt Politika, Ozren Milanović, 09.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija