Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), u članu 14a stav 1. reči: "CT 3824 99 92 90" zamenjuju se rečima: "CT 3824 99 56 00 i 3824 99 57 00", a reči: "CT 8543 70 90 90" zamenjuju se rečima: "CT 8543 70 70 00".

Član 2.

U članu 18. stav 2. posle reči: "cigarete" dodaju se zapeta i reči: "kafa namenjena za krajnju potrošnju".

Član 3.

U članu 19. stav 1. tačka 6a) posle reči: "cigarete," dodaje se reč: "kafu,".

Član 4.

Posle člana 19. dodaje se novi član 19a, koji glasi:

"Član 19a

Akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1)         tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2)         tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije."

Član 5.

U članu 20. stav 1. posle reči: "na koje se plaća akciza" dodaju se zapeta i reči: "uključujući i na akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal".

U stavu 3. posle reči: "obračunate" dodaju se zapeta i reči: "odnosno iskazane akcize", a reči: "i plaćene akcize prethodnom učesniku" zamenjuju se rečima: "od strane prethodnog učesnika".

Član 6.

U članu 23. stav 4. reči: "donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija" zamenjuju se rečima: "nadležnog organa u skladu sa zakonom".

Član 7.

U članu 39b stav 1. posle reči: "u proizvodnji električne i toplotne energije ili" dodaju se reči: "kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal".

U stavu 3. reči: "tačka 3) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva za industrijske svrhe, odnosno na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 4), 5) i 6) ovog zakona" zamenjuju se rečima: "tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva ili kao reprodukcioni materijal".

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona, problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu su stvaranje uslova za oslobođenje od plaćanja akcize na pojedine derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, radi stabilnijeg i kontinuiranog obavljanja procesa proizvodnje, a samim tim i obezbeđivanje likvidnih sredstava od strane privrednih subjekata koja su neophodna za investiciona ulaganja u sektoru prerađivačke industrije.

Naime, Zakonom o akcizama bilo je propisano je da se akciza ne plaća do 31. decembra 2017. godine na derivate nafte, između ostalog, na tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00), kao i na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar), odnosno u slučaju kada se isti koriste kao sirovine u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije. S tim u vezi, od 1. januara 2018. godine, privredni subjekti koji pomenute derivate nafte koriste u gore navedene svrhe, mogu u skladu sa važećim propisima da ostvare refakciju plaćene akcize na navedene derivate nafte. S obzirom na to, da postupak refakcije plaćene akcize podrazumeva angažovanje značajnih finansijskih sredstava za nabavku istih, kao i vremenski rok potreban za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize, ovim zakonskim rešenjem predlaže se oslobođenje od plaćanja akcize na navedene derivate nafte, a u cilju nesmetanog obavljanja procesa proizvodnje od strane privrednih subjekata koji iste koriste u industrijske svrhe.

Predloženim zakonskim rešenjem navedeni privredni subjekti, kroz oslobođenje od plaćanja akcize na sirovinu, koja se koristi kao reprodukcioni materijal za proizvodnju idnustrijskih proizvoda, bili bi motivisani da povećaju obim proizvodnje i izvozne poslove, a što je u neposrednoj vezi sa povećanjem prihoda po osnovu direktnih poreza (poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje).

Predloženo zakonsko rešenje direktno utiče i na smanjenje troškova privrednih subjekata koji obavljaju delatnosti u sektoru prerađivačke industrije, što bi trebalo da dovede do niže cene finalnog proizvoda, koji bi kao takav bio konkurentniji na domaćem, kao i na inostranom tržištu.

Takođe, licima koja u skladu sa Zakonom o akcizama vrše proizvodnju kafe u Republici Srbiji, odnosno vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, predloženim zakonskim rešenjem će se omogućiti razvoj poslovnih aktivnosti koji treba da ima pozitivan uticaj i na budžetske prihode po osnovu indirektnih poreza (akcize i poreza na dodatu vrednost), kao i direktnih poreza (poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje).

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se cilj koji ovaj opšti akt treba da postigne ostvari i bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o izmeni zakona kojim se uređuje oporezivanje akcizom, a koji se, saglasno odredbi člana 15. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17), uvodi zakonom, pa se iz tog razloga i izmene ovog zakona mogu vršiti samo zakonom.

Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino moguće menjati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona vrši se usklađivanje tarifnih oznaka nomenklature CT sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 109/17), koja se primenjuje od 1. januara 2018. godine, a kojom su, između ostalih, uvedene nove tarifne oznake u koje se svrstavaju tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

U članu 2. Predloga zakona predlaže se da se, između ostalog, kafa namenjena za krajnju potrošnju koja se uvozi radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), ne mora biti obeležena kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom, čime ovaj akcizni proizvod ima isti tretman kao cigarete i alkoholna pića koja se uvoze za navedene svrhe.

U članu 3. Predloga zakona predlaže se propisivanje oslobođenja od plaćanja akcize kafu koju je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio, a obeležena je kontrolnim akciznim markicama.

U članu 4. Predloga zakona predlaže se dodavanje novog člana 19a Zakona o akcizama, kojim se propisuje da se akciza ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

U članu 5. Predloga zakona predlaže se da obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza, uključujući i na akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona o akcizama oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal.

Pored toga, predlaže se da pri obračunu iznosa akcize na kafu obveznik ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate, odnosno iskazane akcize od strane prethodnog učesnika od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade, čime se svi učesnici koji učestvuju u postupku prometa i proizvodnje kafe stavljaju u ravnopravan položaj.

U članu 6. Predloga zakona predlaže se propisivanje organa nadležnog za donošenje rešenja o obračunu akcize u slučaju kada lice stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama Zakona o akcizama.

U članu 7. Predloga zakona precizira se da pravo refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, može da ostvari kupac - krajnji korisnik koji navedene derivate nafte koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u industrijske svrhe.

U članu 8. Predloga zakona predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1.         Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Ovaj zakon će uticati na:

1) privredne subjekte - obveznike akcize koji:

- obavljaju delatnost u sektoru prerađivačke industrije, na način koji će omogućiti obezbeđivanje likvidnih sredstava od strane navedenih privrednih subjekata, a koja su neophodna za investiciona ulaganja u sektoru prerađivačke industrije. Na taj način pomenuti privredni subjekti, kroz oslobođenje od plaćanja akcize na sirovinu, koja se koristi kao reprodukcioni materijal za proizvodnju industrijskih proizvoda, bili bi motivisani da povećaju obim proizvodnje i izvozne poslove, a što je u neposrednoj vezi sa povećanjem prihoda po osnovu direktnih poreza (poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje);

Predloženo zakonsko rešenje direktno utiče i na smanjenje troškova privrednih subjekata koji obavljaju delatnosti u sektoru prerađivačke industrije, što bi trebalo da dovede do niže cene finalnog proizvoda, koji bi kao takav bio konkurentniji na domaćem, kao i na inostranom tržištu.

- u skladu sa Zakonom o akcizama vrše proizvodnju kafe u Republici Srbiji, kojom se smatra prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe čime se omogućava razvoj poslovnih aktivnosti koji treba da ima pozitivan uticaj i na budžetske prihode po osnovu indirektnih poreza (akcize i poreza na dodatu vrednost), kao i direktnih poreza (poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje).

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim pravnim licima)

Primenom ovog zakona ne stvaraju se dodatni troškovi građanima i privredi. Naime, osnovno rešenje sadržano u ovom zakonu usmereno je ka pospešivanju privrednih aktivnosti od strane privrednih subjekata koji obavljaju delatnosti u sektoru prerađivačke industrije i to kroz proizvodnju finalnog proizvoda u čijem sastavu je sirovina, koja se koristi kao reprodukcioni materijal za proizvodnju istih, oslobođena od plaćanja akcize.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Primenom ovog zakona ne stvaraju se dodatni troškovi, već se stvaraju uslovi za oslobođenje od plaćanja akcize na pojedine derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, a radi stabilnijeg i kontinuiranog obavljanja procesa proizvodnje, a samim tim i obezbeđivanje likvidnih sredstava od strane privrednih subjekata koja su neophodna za investiciona ulaganja u sektoru prerađivačke industrije.

Naime, predloženo rešenje koje se odnosi na oslobođenje od plaćanja akcize na pojedine derivate nafte, koji se koriste kao sirovine u procesu industrijske proizvodnje, a koji su do 31. decembra 2017. godine, bili oslobođeni plaćanja akcize, dovodi direktno do smanjenja troškova poslovanja privrednih subjekata koji obavljaju delatnosti u sektoru prerađivačke industrije u postupku proizvodnje tih proizvoda kao finalnog proizvoda u čijem sastavu se kao reprodukcioni materijal koristi takva sirovina. Samim tim, pomenuti privredni subjekti bili bi motivisani da povećaju obim proizvodnje i izvozne poslove, a što je u neposrednoj vezi sa povećanjem prihoda po osnovu direktnih poreza (poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje).

Predloženo zakonsko rešenje direktno utiče i na smanjenje troškova privrednih subjekata koji obavljaju delatnosti u sektoru prerađivačke industrije, što bi trebalo da dovede do niže cene finalnog proizvoda, koji bi kao takav bio konkurentniji na domaćem, kao i na inostranom tržištu.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Zakon može da utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu koji obavljaju delatnost u sektoru prerađivačke industrije, u smislu angažovanja manjih finansijskih sredstava potrebnih za proizvodnju industrijskih proizvoda, odnosno smanjenih troškova potrebnih za proizvodnju istih.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim organima. Napominjemo, da su privredni subjekti, koji obavljaju delatnosti u sektoru prerađivačke industrije, i na koje posebno ima uticaj uvođenje akcize na pojedine derivate nafte, koji se koriste kao sirovine u procesu proizvodnje industrijskih proizvoda, a koji su do 31. decembra 2017. godine, bili oslobođeni plaćanja akcize, kao zainteresovane strane uputile više obrazloženih inicijativa u kojima su ukazali na probleme koji su nastali kroz obavezu plaćanje akcize na sirovine od 1. januara 2018. godine. Naime, naveli su da važeće zakonsko rešenje dovodi do povećanja troškova proizvodnje industrijskih proizvoda koji nastaje kao finalni proizvod, s obzirom na to da je sirovina (derivat nafte) kao reprodukcioni materijal u postupku proizvodnje industrijskih proizvoda predmet oporezivanja akcizom, a da je postupak refakcije plaćene akcize, shodno Zakonu o akcizama i podzakonskom aktu kojim se bliže uređuje ova materija, podrazumeva duži vremenski okvir za povraćaj na ime plaćene akcize, te su u tom smislu podneli Ministarstvu finansija, u više navrata, navedene inicijative kojima su predložili oslobođenje od plaćanja akcize na određene derivate nafte koji se kao reprodukcioni materijal koriste u industrijske svrhe u proizvodnji proizvoda u okviru Sektora C - prerađivačka industrija u skladu sa Uredbom o Klasifikaciji delatnosti.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za sprovođenje ovog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, a u cilju adekvatnog sprovođenja ovog zakona i za davanje mišljenja u vezi njegove primene.

Posebno ističemo, da će se periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbediti transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.04.2018.