Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Član 1.

U Zakonu o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12-dr.zakon), u članu 117. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica iz stava 1. ovog člana, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti."

Član 2.

Naziv člana 124. i član 124. brišu se.

Član 3.

Pravna lica iz člana 1. ovog zakona dužna su da svoje poslovanje usklade sa tim članom najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o igrama na sreću usvojila je 24. novembra 2011. godine Narodna skupština i objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 88/11. Zakon je stupio na snagu 2. decembra 2011. godine.

Zakonom o igrama na sreću uređuju se pravo na priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, uslovi priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću, ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Razlozi za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću (u daljem tekstu: Predlog zakona) sadržani su u obavezi Republike Srbije da usaglasi svoju zakonsku regulativu sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje - FATF Preporuke) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: FATF).

Navedeni dokument predstavlja osnov na kome počiva rad MANIVAL-a, tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima. Republika Srbija je u periodu decembar 2014. - april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije od strane Komiteta MANIVAL (u daljem tekstu: Komitet), u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U svom Izveštaju, Komitet je konstatovao da nisu u potpunosti ispunjene preporuke FATF-a iz 2012. godine. Pomenuti Izveštaj, između ostalog, sadrži Preporuku 28. koja se odnosi na regulisanje i nadzor nad radom nefinansijskog sektora, a kojom se predlaže i izmena propisa koji regulišu poslovanje subjekata u nefinansijskom sektoru u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim licima i fizičkim licima da budu osnivači i vlasnici privrednih društava na koje Republika Srbija može preneti pravo na priređivanje igara na sreću, odnosno zabrane krivično osuđivanim fizičkim licima da se kao preduzetnici bave ovom delatnošću.

Imajući u vidu sve navedeno, a posebno obavezu Republike Srbije da dokaže konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti, kao i spremnost da kroz izmenu propisa zaštiti finansijski sistem od potencijalnih zloupotreba, te izbegne stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, izrađen je Predlog zakona.

Odredbe Predloga zakona odnosiće se na sva pravna lica iz čl. 19-22. Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12-dr.zakon), u smislu pribavljanja odgovarajućih uverenja o neosuđivanosti za propisana krivična dela.

III. SADRŽINA ZAKONA - OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predloženo je da se dodaje stav 2. u članu 117. Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12-dr.zakon) u smislu da osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava, po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

Odredbama člana 2. Predloga zakona određeno je da se brišu naziv člana i član 124. Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12-dr.zakon), imajući u vidu da je neophodno odrediti jedan organ za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o igrama na sreću. Naime, u Zakonu o igrama na sreću predviđeno je celokupno postupanje po odredbama ovog zakona Uprave za igre na sreću, tako da se Uprava za sprečavanje pranja novca briše u delu sprovođenja nadzora jer ista ne izdaje dozvole, odobrenja i saglasnosti priređivačima igara na sreću.

 Odredbama člana 3. Predloga zakona određen je prelazni period u kojem su pravna lica dužna da usklade svoje poslovanje sa odredbama Predloga zakona (šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona).

Odredbom člana 4. Predloga zakona propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.04.2018.