Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

O MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI (IOSCO)


Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti, osnovana 1983. godine, međunarodno je telo koje udružuje regulatore tržišta hartija od vrednosti u svetu i postavlja standarde za sektor hartija od vrednosti. Ova organizacija razvija, sprovodi i unapređuje međunarodno priznate standarde u regulativi hartija od vrednosti, te blisko sarađuje sa Odborom za finansijsku stabilnost i Grupom od dvadeset ministara finansija i guvernera centralnih banaka (G-20) po pitanjima globalnih regulatornih reformi. Zanimljiv je podatak da, ova organizacija, putem članstva, reguliše više od 95% tržišta hartija od vrednosti u svetu. Jedina je međunarodna organizacija koja za članove ima sva tržišta u razvoju.

IOSCO je 1998. godine usvojio sveobuhvatan paket Ciljeva i principa regulative hartija od vrednosti, priznatih kao međunarodno regulatorno merilo za sva tržišta hartija od vrednosti.

Komisija za hartije od vrednosti RS i IOSCO

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je primljena u Međunarodnu organizaciju regulatora tržišta kapitala, kao redovni član, u maju 2002. godine, na 28. godišnjoj konferenciji IOSCO-a održanoj u Istambulu. Kao redovan član Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrednosti, Komisija sarađuje u razvoju i primeni međunarodno priznatih standarda regulacije, nadzora i zaštite investitora kao i razmeni informacija na globalnom i regionalnom nivou.

Komisija za hartije od vrednosti aktivno učestvuje u radu IOSCO-a, redovno prisustvuje sastancima Odbora za tržišta u razvoju (Growth and Emerging Markets Committee - GEM) čiji je član, a od svog osnivanja redovno je prisustvovala svim godišnjim zasedanjima IOSCO-a.

Memorandum o razumevanju

Od 22. oktobra 2009. godine Komisija je punopravna potpisnica Multilateralnog memoranduma o razumevanju (ONLINE) IOSCO-a. Memorandum o razumevanju uređuje saradnju i razmenu informacija među članicama i smatra se primarnim instrumentom za olakšavanje prekogranične saradnje, smanjenje globalnih rizika, zaštite investitora i obezbeđivanja zakonitog, pravičnog i efikasnog funkcionisanja tržišta hartija od vrednosti. Tako je Komisija postala jedna od 97 potpisnica Memoranduma o razumevanju (koliko ih je bilo u septembru 2013. godine, prema poslednjim raspoloživim informacijama). U skladu sa Memorandumom o razumevanju, u 2012. godini bilo je 2377 zahteva za dostavljanje informacija među potpisnicama.

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 9.4.2014.