Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: OD 15. MARTA 2016. GODINE STARTUJE ELEKTRONSKO PODNOšENJE M-4 OBRASCA PIO FONDU


Od utorka 15. marta 2016. godine svi poslodavci u Srbiji moći će na sajtu PIO Fonda da popune i predaju elektronski obrazac M-4, sa podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini. To znači, da su šalteri u PIO Fondu, za srpsku privredu deo prošlosti.

Godišnje kroz filijale PIO fonda samo po osnovu ovih obrazaca, kako je rekla Dragana Kalinović, direktor PIO fonda, prolazi više od dva i po miliona papira i dodala da je u mesecima kada su primane M-4 prijave, samo Filijala PIO Beograda prosečno dnevno imala 4.000 ljudi na šalterima. Sada toga više neće biti.

Kako je objasnila, poslodavcima se nudi više opcija da sa računara u firmi preko elektronskog servisa na sajt PIO popune zahtev i pošalju prijavu M-4 sa svim podacima. Ukoliko iz bilo kog razloga nekome više odgovara da dođe na šalter Fonda, moći će odmah da preda popunjen zahtev i prijavu u papirnoj formi, bez dodatne dokumentacije.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) je predvideo da za probijanje rokova (do 30. aprila) za predaju M-4 obrasca poslodavac treba da plati kaznu od 10.000 do 800.000 dinara, a za odgovorno lice od 2.500 do 50.000 dinara.

Događalo se da poslodavac uredno uplati doprinose, ali ne dostavi M-4 obrazac pa u matičnoj evidenciji PIO fond o tome nema podataka, a dobro je poznato da Fond samo s kompletnim papirima ima evidenciju o tačno uplaćenim doprinosima i stažu od čega zavisi penzija.

Zbog činjenice da su poslodavci glavni krivci za neažurnost u slanju ovog obrasca Fond je protiv njih podnosio prekršajne prijave. Upravo je neažurnost poslodavaca glavni razlog zbog čega država i ove godine povezuje staž za oko 13.000 onih koji su stekli uslov za penziju, a koji nemaju uplaćene doprinose.

Upitana, da li će elektronski M-4 obrasci uvesti konačno red među poslodavce da redovnije uplaćuju doprinose za svoje radnike, Ranka Savić, predsednik Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata Srbije, kaže, da neće.

Sve dok država ne smanji poreze na zarade i doprinose ne može im pomoći nikakva elektronska razmena podataka. Da mogu da plate sve što im država traži za zaposlene, poslodavcima bi bilo svejedno da li stoje u redu ili M-4 obrazac šalju mejlom. Problem je što nemaju od čega da plate sve te državne nameta, nego sve češće plate daju na ruke - kaže Savić.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

Iz Člana 144

3) prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade koje služe za utvrđivanje visine prava i visine uplaćenih doprinosa - najdocnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a organ nadležan za poslove javnih prihoda - do 30. juna tekuće godine;

Član 213***

Novčanom kaznom od 10.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj obveznik podnošenja prijave podataka za matičnu evidenciju - preduzeće ili drugo pravno lice ako ne podnese prijavu podataka za matičnu evidenciju ili ako tu prijavu podnese posle isteka roka iz člana 144. ovog zakona (član 132).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj obveznik podnošenja prijave podataka za matičnu evidenciju - poslodavac fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 do 400.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj osiguranik, koji je sam obveznik podnošenja prijave podataka za matičnu evidenciju, novčanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u preduzeću, drugom pravnom licu, državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Petrović-Stojanović, 08.03.2016.
Naslov: Redakcija