Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA OBJAVILA SPISKOVE NAJVEĆIH DUŽNIKA NA DAN 20.12.2013. GODINE


Poreska uprava Republike Srbije u skladu sa članom 7. stav 7 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013) objavljuje spisak najvećih dužnika pravnih lica i spisak najvećih dužnika preduzetnika na dan 20.12.2013. godine.

Napomena:

1.Aktivni poreski obveznici kod kojih nema pravnih smetnji za naplatu duga;

2.Spisak preduzetnika - najvećih dužnika;

3.Kad su u pitanju obveznici koji se nalaze u postupku restrukturiranja, kod njih se ne može vršiti prinudna naplata, shodno članu 20ž Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS, broj 38/2001, 18/2003,45/2005,123/2007);

4.Kad su u pitanju obveznici koji se nalaze u postupku stečaja, kod njih se ne može vršiti prinudna naplata, shodno članovima 80. i 88 Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS, broj 104/2009), a dug se namiruje iz stečajne mase;

5.Kad su u pitanju preduzeća koja su ugašena, a koja nisu imala ni sredstava niti imovine iz koje bi mogli da se namire poverioci te je stoga dug ostao nenamiren, nema ni mogućnosti da se dug naplati jer ne postoji ni poreski obveznik niti imovina;

6.Preduzeća kojima je oduzet PIB - neka od ovih preduzeća su fantomi i perači, a nekima je PIB oduzet privremeno dok ne otklone nedostatke koje im je Poreska uprava naložila.

Spisak najvećih dužnika na dan 20.12.2013. godine (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 9.1.2014.