Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima (“Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 103/15, 108/16 i 161/20) u članu 7. stav 1. tačka 8) reč: “predizborne” zamenjuje se rečju: “izborne”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glasi:

            “Javni medijski servisi dužni su da u redovnom informativnom programu, kao i u posebnim emisijama koje su posvećene izbornoj kampanji, postupaju u skladu sa principima nepristrasnog, pravičnog i uravnoteženog predstavljanja političkih subjekata, odnosno izbornih lista i kandidata na izborima.

Javnim medijskim servisima se posebno preporučuje da u cilju obaveštavanja javnosti o predizbornim radnjama kandidata, odnosno podnosilaca izbornih lista organizuju radio i televizijske duele ili sučeljavanja da bi se u vidu diskusije raspravila određena aktuelna politička pitanja.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

2. RAZLOZI DONOŠENjA ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

Članom 37. Sporazuma o unapređenju uslova za održavanje izbora od 29. oktobra 2021. godine, koji je zaključen u Narodnoj skupštini između političkih stranaka učesnica Međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Narodne skupštine (Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Dosta je bilo, Srpskog pokreta Dveri, Demokratske stranke Srbije, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Srpske radikalne stranke, Zdrave Srbije, Srpske stranke Zavetnici), predviđena je dužnost javnih medijskih servisa da u redovnom informativnom programu, kao i u posebnim emisijama koje su posvećene izbornoj kampanji, postupaju u skladu sa principima nepristrasnog, pravičnog i uravnoteženog predstavljanja političkih subjekata, odnosno izbornih lista i kandidata na izborima, a posebno se preporučuje da u cilju obaveštavanja javnosti o predizbornim radnjama kandidata, odnosno podnosilaca izbornih lista organizuju radio i televizijske duele ili sučeljavanja da bi se u vidu diskusije raspravila određena aktuelna politička pitanja.

Polazeći od uloge koju javni medijski servisi imaju u sistemu javnog informisanja Republike Srbije, a naročito njihove uloge u izbornoj kampanji, i imajući u vidu da je dijalog važan deo evropskog puta i perspektive Republike Srbije, kao i da predložene mere doprinose stvaranju klime poverenja i promenama koje bi bile na korist građana i u skladu sa standardima Evropske Unije, Vlada je utvrdila tekst izmene i dopune Zakona o javnim medijskim servisima.

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Predložena izmena i dopuna Zakona o javnim medijskim servisima izvršena je u članu 7. Zakona, kojim je propisan javni interes koji se ostvaruje radom javnih medijskih servisa. U tački 8) navedene odredbe izvršeno je terminološko usaglašavanje tako što je reč: “predizborna” u sintagmi: “predizborna kampanja” zamenjena rečju: “izborna “, čime je ova odredba Zakona usaglašena sa članom 3. stav 2. tačka 3) Zakona o oglašavanju (“Sl. glasnik RS”, br. 6/16 i 52/19 - dr. zakon)), članom 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 43/11, 123/14 i 88/19) i čl. 50. i 100. Zakona o izboru narodnih poslanika (“Sl. glasnik RS”, br. 35/00, 69/02, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05, 101/05, 104/09, 28/11, 36/11, 12/20, 68/20).

Istovremeno je izvršena dopuna istog člana, dodavanjem stava 2, koji sadrži dužnost javnih medijskih servisa da u redovnom informativnom programu, kao i u posebnim emisijama koje su posvećene izbornoj kampanji, postupaju u skladu sa principima nepristrasnog, pravičnog i uravnoteženog predstavljanja političkih subjekata, odnosno izbornih lista i kandidata na izborima, te stava 3. koji sadrži preporuku iz člana 37. Sporazuma o unapređenju uslova za održavanje izbora, prema kojoj se javnim medijskim servisima posebno preporučuje da tokom izborne kampanje u cilju obaveštavanja javnosti o predizbornim radnjama kandidata, odnosno podnosilaca izbornih lista organizuju radio i televizijske duele ili sučeljavanja da bi se u vidu diskusije raspravila određena aktuelna politička pitanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture i informisanja, 23.11.2021.