Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O SUDIJAMA I O JAVNOM TUŽILAŠTVU: Alumni klub Pravosudne akademije predlaže da se do prelaska sudskog budžeta u nadležnost VSS osnovica za obračun plate svake godine utvrđuje Zakonom o budžetu, ali isključivo na osnovu predloga VSS i DVT. Biće predloženo i da se prati koeficijent opterećenosti predmetima svakog pravosudnog organa, te da se u onim sudovima i tužilaštvima u kojima postoji povećan obim posla plata po samom zakonu uvećava za sve vreme trajanja takvog stanja


Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) smatra da je pitanje plata sudija i tužilaca u Srbiji neopravdano zapostavljeno i predlaže preduzimanje niza konkretnih koraka koje bi u kratkom roku morale da dovedu do poboljšanja materijalnog položaja pravosudnih funkcionera i povećanja njihovih plata.

"Već dugi niz godina materijalni položaj nosilaca funkcija u pravosuđu uopšte nije tema kojom se neko u državi ozbiljno bavio, što se mora promeniti, jer je materijalna nezavisnost komponenta sudijske nezavisnosti i kao takva utiče na kvalitet pravosudnog kadra i primenu prava", ističe AKPA u saopštenju i dodaje da još uvek nije kasno da se predloženi ustavni amandmani dopune garancijama materijalne nezavisnosti sudija i tužilaca koje bi mogle u punom smislu da osiguraju pravo na platu u skladu sa dostojanstvom sudijske, odnosno tužilačke funkcije.

AKPA navodi da će u okviru radnih grupa za izmenu Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017) i Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US) predložiti da se do prelaska sudskog budžeta u celini u nadležnost Visokog saveta sudstva (VSS) osnovica za obračun plate svake godine utvrđuje zakonom o budžetu, ali isključivo na osnovu predloga Viskog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT), koji moraju dobiti značajnije uloge po pitanjima materijalne sigurnosti sudija i tužilaca. Osim toga, biće predloženo i da se prati koeficijent opterećenosti predmetima svakog pravosudnog organa, te da se u onim sudovima i tužilaštvima u kojima postoji povećan obim posla plata po samom zakonu uvećava za sve vreme trajanja takvog stanja.

Takođe, AKPA je pozvala VSS i DVT da se uključe u debatu na temu materijalne sigurnosti tako što će izneti svoj stav o visini osnovne plate sudije i tužioca, kao i ocenu da li su ta primanja u skladu sa standardima propisanim zakonom.

"U najvećoj anketi sprovedenoj među nosiocima pravosudnih funkcija 2017. godine blizu 90 odsto sudija i tužilaca navelo je da njihove plate ne mogu osigurati materijalnu sigurnost njihovih porodica, što znači da sami smatraju da zakonske garancije u tom smislu nisu ispunjene. Ako se ima u vidu da su plate srpskih sudija i tužilaca ubedljivo najniže u regionu, da je njihova realna vrednost godinama opadala, kao i da su primanja diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom zaposlenih u privatnom sektoru često veće od primanja sudija i tužilaca, onda je jasno da je predložene mere potrebno sprovesti u kraćem vremenskom roku, kako bi se zaustavile neželjene posledice, među kojima je najvažnija negativna selekcija u pravosuđu", podseća AKPA.

Ukazuju i na to da se materijalni položaj polaznika Pravosudne akademije mora poboljšati.

"Polaznici Akademije u toku obuke primaju naknadu koja je niža od one koju primaju sudijski i tužilački saradnici zaposleni u višim pravosudnim instancama i pored toga nemaju stalan radni odnos, što je nelogično rešenje, imajući u vidu da su time saradnici demotivisani u nastojanju da konkurišu za upis na Pravosudnu akademiju, koja je reformskim programom predviđena kao obavezan uslov za stupanje na pravosudnu funkciju", dodaju u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, 04.09.2019.
Naslov: Redakcija