Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREčAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: PRIMEDBE I SUGESTIJE PODNOSE SE DO 15. JUNA 2015. GODINE


Uprava za sprečavanje pranja novca objavila je izvod iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnosi na obaveze pružalaca platnih usluga da prikupljaju određene podatake o platiocu i primaocu elektronskih transfera.

Primedbe i sugestije mogu se dostaviti na email adresu: misljenje@apml.org.rs ili mmilanovic@apml.org.rs najkasnije do ponedeljka, 15. juna 2015. godine.

Izvod iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Član 3, definicija pojmova:

1. Pružalac platnih usluga je banka, institucija elektronskog novca, platna institucija, Narodna banka Srbije, Uprava za trezor ili drugi organi javne vlasti u Republici Srbiji, u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim zakonom, kao i javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji, osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge.

2. Jedinstvena identifikaciona oznaka označava kombinaciju slova, brojeva i/ili simbola koju pružalac platnih usluga utvrđuje korisniku platnih usluga i koja se u platnoj transakciji upotrebljava za nedvosmislenu identifikaciju tog korisnika i/ili njegovog platnog računa.

3. Elektronski transfer je bilo koja transakcija prenosa novčanih sredstava koju elektronskim putem vrši pružalac platnih usluga, u ime platioca elektronskog transfera, a u cilju da sredstva budu dostupna primaocu tog elektronskog transfera kod pružaoca platnih usluga, bez obzira na to da li su nalogodavac ili korisnik jedno lice.

4. Platilac elektronskog transfera je lice koje ima račun i daje nalog ili saglasnost pružaocu platnih usluga za prenos sredstava sa tog računa, ili (ako račun ne postoji) lice koje daje nalog kojim je iniciran prenos novčanih sredstava putem elektronskog transfera.

5. Primalac elektronskog transfera je lice kome su sredstva putem elektronskog transfera upućena.

6. Posrednik u lancu plaćanja je pružalac platnih usluga koji nije angažovan od strane platioca, niti od strane primaoca elektronskog transfera, a učestvuje u vršenju elektronskog transfera.

Obaveze platiočevog pružaoca platnih usluga

Član 12a

(1) Pružalac platnih usluga platioca elektronskog transfera dužan je da prikupi podatke o platiocu i primaocu elektronskog tranfera i da ih uključi u obrazac ili poruku koji prate elektronski transfer tokom celog puta kroz lanac plaćanja.

(2) Podaci o platiocu elektronskog transfera se prikupljaju ako je transfer u iznosu od 1.000 evra ili više, kao i bez obzira na iznos ako postoji osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma.

(3)Podaci o platiocu elektronskog tranfera su:

- ime i prezime, odnosno naziv i sedište platioca elektronskog transfera;

- broj računa, odnosno druga jedinstvena identifikaciona oznaka, ako se elektronski transfer vrši bez otvaranja računa;

- adresa, odnosno sedište platioca elektronskog transfera.

(4) Ukoliko je nemoguće pribaviti podatke o adresi, odnosno sedištu platioca elektronskog transfera, prikuplja se jedan od sledećih podataka:

- nacionalni identifikacioni broj, odnosno druga identifikaciona oznaka koju daje primaocu platnih usluga

- datum i mesto rođenja

(5) Podaci o primaocu elektronskog transfera su:

 - ime i prezime, odnosno naziv i sedište primaoca elektronskog transfera;

- broj računa primaoca, odnosno druga jedinstvena identifikaciona oznaka, ako se elektronski transfer vrši bez otvaranja računa.

(6) Pružalac platnih usluga dužan je da proveri tačnost prikupljenih podataka, na način propisan u čl. 13. do 18. ovog Zakona, pre vršenja elektronskog transfera, osim u slučaju kada se:

-transfer obavlja sa računa otvorenog kod pružaoca platne usluge;

-transfer manji od 1.000 evra obavlja sa računa otvorenog kod drugog pružaoca platne usluge.

(7) U skladu sa procenom rizika, pružalac platne usluge može proveravati tačnost prikupljenih podataka bez obzira na iznos elektronskog transfera.

Obaveze primaočevog pružaoca platnih usluga

Član 12 b

(1) Pružalac platnih usluga primaoca elektronskog transfera dužan je da proveri da li su podaci o platiocu i primaocu elektronskog transfera uključeni u obrazac ili poruku koje prate elektronski transfer.

(2) Pružalac platnih usluga je dužan da sačini procedure za proveru potpunosti podataka iz čl. 12 a do 12 g ovog zakona.

(3) Ukoliko je elektronski transfer u iznosu od 1.000 evra ili više, pružalac platnih usluga primaoca je dužan da proveri identitet primaoca elektronskog transfera, osim ako identitet nije već proveren u skladu sa čl. 13-18. Zakona, ili ako postoji osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma.

(4) U skladu sa procenom rizika, pružalac platne usluge može proveravati identitet primaoca bez obzira na iznos elektronskog transfera.

Informacije koje nedostaju

Član 12v

(1) Pružalac platnih usluga primaoca dužan je da, koristeći pristup zasnovan na proceni rizika, sačini procedure o postupanju u slučaju da elektronski transfer ne sadrži potpune informacije iz člana 12a st. 3 -5.

(2) Ukoliko dolazeći elektronski transfer ne sadrži podatke propisane članom 12a st.3 i 4, ili su ti podaci nepotpuni, pružalac platnih usluga primaoca može da:

- odbije transfer ili

- privremeno obustavi izvršenje elektronskog transfera i zatraži od pružaoca platnih usluga platioca podatke koji nedostaju.

(3) Način postupanja i rokovi za dostavljanje podataka koji nedostaju uređuju se procedurama pružaoca platne usluge, a u skladu sa procenom rizika.

(4) Ukoliko pružalac platne usluge platioca učestalo ne dostavlja tačne i potpune podatke iz člana 12a stav 3-5. ovog zakona, pružalac platne usluge primaoca će razmotriti prekid poslovne saradnje sa tim licem, ali je dužan da ga o prekidu saradnje prethodno obavesti. Pružalac platnih usluga o prekidu poslovne saradnje obaveštava Upravu.

(5) Pružalac platnih usluga primaoca dužan je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka iz člana 12a stav 3-5. predstavlja osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma. Ukoliko pružalac platnih usluga utvrdi da ne postoji osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma, sačinjava belešku, koju čuva u skladu sa zakonom.

Obaveze posrednika u lancu plaćanja

Član 12g

(1) Pružalac platnih usluga – posrednik u lancu plaćanja dužan je da obezbedi da svi podaci o primaocu i platiocu elektronskog transfera budu sačuvani u obrascu ili poruci koja prati transfer.

(2) Pružalac platnih usluga – posrednik u lancu plaćanja dužan je da, koristeći pristup zasnovan na proceni rizika, sačini procedure o postupanju u slučaju da elektronski transfer ne sadrži podatke iz člana 12a st. 3-5. ovog zakona.

(3) Pružalac platnih usluga – posrednik u lancu plaćanja dužan je da, ukoliko utvrdi da elektronski transfer ne sadrži podatke iz člana 12a st. 3 - 5, a u skladu sa procedurama iz stava 2. ovog člana:

-odbije elektronski transfer

- privremeno obustavi izvršenje elektronskog transfera i zatraži od pružalaca platnih usluga platioca podatke koji nedostaju, u roku određenom procedurama iz stave 2. ovog člana.

(4) Ukoliko pružalac platne usluge platioca učestalo ne dostavlja tačne i potpune podatke iz člana 12a stav 3-5. ovog zakona, pružalac platne usluge primaoca će razmotriti prekid poslovne saradnje sa tim licem, ali je dužan da ga o prekidu saradnje prethodno obavesti.

(5) Pružalac platnih usluga – posrednik u lancu plaćanja dužan je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka iz člana 12a st. 3-5. predstavlja osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma. Ukoliko pružalac platnih usluga utvrdi da ne postoji osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma, sačinjava belešku, koju čuva u skladu sa zakonom.

Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o platiocu i primaocu elektronskog transfera

Član 12d

(1) Pružalac platnih usluga nije dužan da prikupi podatke iz člana 12a st. 3-5. ovog zakona u sledećim slučajevima:

1) kada se elektronski transfer vrši za plaćanje poreza, novčanih kazni i drugih javnih davanja;

2) kada su platilac i primalac elektronkog transfera pružaoci platnih usluga koji deluju u svoje ime i za svoj račun;

3) kada platilac elektronskog transfera podiže novac sa svog računa;

4) prilikom korišćenja kreditnih i debitnih kartica, ili bilo kog drugog platnog instrumenta, pod uslovom da:

-su kartice ili platni instrumenti iskorišćeni za plaćanje robe ili usluga;

-jedinstvena identifikaciona oznaka na osnovu koje se može utvrditi identitet platioca prati sve elektronske transfere. 

Izvor: Vebsajt Uprava za sprečavanje pranja novca, 08.06.2015.