Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Zakonske odredbe koje se odnose na poklone manje vrednosti zdravstvenim radnicima, imaju odobrenje Agencije za borbu protiv korupcije. Lekarska komora ne smatra da se na taj način legalizuje korupcija, niti da se pacijentima otvoreno ukazuje da su takvi pokloni poželjni


Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 - dalje: Zakon) koji je stupio na snagu u aprilu 2019. godine, regulisao je, između ostalog, i "iskazivanje zahvalnosti" lekaru, odnosno ozakonjeno je davanje poklona.

Javnost je ovaj član Zakona u velikoj meri doživela kao svojevrsno ozakonjenje korupcije, ali u Lekarskoj komori Srbije kažu da je ova odredba u sladu sa zakonodavstvom Evropske unije, te da ne predstavlja legalizovanje korupcije i naglašavaju da se njome ne poručuje pacijentima da su pokloni obavezni. Krajnji cilj ove zakonske odredbe je, kako ističu u Lekarskoj komori, da se zakonom uredi običaj donošenja različitih vrsta poklona u znak zahvalnosti, koji je u našem narodu veoma prisutan. Zato smatraju da je uvođenje transparentnosti u taj odnos korisno i za lekare i za pacijente.

U odeljku zakona koji se odnosi na sukob interesa, u stavu pet člana 234, kaže se da zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik u ustanovi u javnoj svojini, kao i članovi njihovih užih porodica, "ne smeju da traže, niti prime novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje dužnosti, odnosno koji se mogu smatrati nagradom u vezi sa vršenjem dužnosti i obavljanjem zdravstvene delatnosti".

- Izuzetno od stava 5. ovog člana, iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti, odnosno reklamnog materijala i uzoraka, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrednosti i čija pojedinačna vrednost ne prelazi 5 odsto, a ukupna vrednost ne prelazi iznos jedne prosečne mesečne plate bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ne smatra se korupcijom, sukobom interesa, odnosno privatnim interesom, u skladu sa zakonom - navodi se u Zakonu.

Direktor Lekarske komore Srbije dr Milan Dinić kaže kako Lekarska komora Srbije ne smatra da se pomenutom odredbom Zakona legalizuje korupcija, niti da se pacijentima time otvoreno ukazuje da su takvi pokloni poželjni.

- Odredbe iz Zakona koje se odnose na poklone manje vrednosti zdravstvenim radnicima, imaju, kako je saopštilo i Ministarstvo zdravlja, odobrenje Agencije za borbu protiv korupcije - kaže dr Drinić.

Prema njegovim rečima, ova odredba usklađena je i sa sličnom odredbom iz Zakona o zaposlenima u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 95/2018) i u skladu je sa zakonodavstvom Evropske unije, gde je takođe regulisana oblast poklona javnim službenicima, pa samim tim i zdravstvenim radnicima. Njen krajnji cilj je da se ta oblast, običaj donošenja različitih vrsta poklona u znak zahvalnosti koji je u našem narodu veoma prisutan, uredi zakonom.

Dr Drinić navodi da su lekari su u svom radu obavezani Hipokratovom zakletvom, ali napominje i da etički kodeks Lekarske komore Srbije kaže da "izuzev redovne nagrade za rad lekara u obliku plate, honorara ili drugih ličnih primanja, kao i zadovoljstva da je pomogao pacijentu, pribavljanje druge materijalne i nematerijalne koristi od rada lekara nije u skladu sa etičkim standardima".

- Lekarska komora Srbije zato smatra da je uređivanje te oblasti bilo potrebno, jer sve dok običaj iskazivanja zahvalnosti poklonima ne počne da jenjava u našem društvu, lekari će, kao i mnogi drugi državni službenici, i dalje dolaziti na loš glas u javnosti upravo zbog poklona koje im građani, po pravilu, samoinicijativno donose. Zato smatramo da je uvođenje transparentnosti u taj odnos korisno i za lekare i za pacijente - naglašava dr Drinić.

- Ministar zdravlja će u narednih 18 meseci doneti podzakonska akta koja će bliže urediti sprovođenje Zakona, pa sigurno i praktičnu primenu ovog člana. Lekarska komora Srbije ponudiće pomoć za sprovođenje ovog člana zakona sa željom suzbijanja korupcije u zdravstvu i vraćanja ugleda lekarskoj profesiji - napomenuo je direktor Lekarske komore Srbije dr Milan Drinić.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Petrović, 03.05.2019.
Naslov: Redakcija