Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca ("Službeni glasnik RS", br. 128/14, 113/17 i 50/18), član 9. stav 1. menja se i glasi:

"Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno."

Član 2.

Posle člana 15. dodaje se novi član 15a koji glasi:

"Član 15a

Radna dozvola izdata na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja izdaje se najduže na period važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja."

Član 3.

U članu 16. stav 2. posle reči: "stranca koji ima" dodaju se reči i zapeta "vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja,".

Član 4.

U članu 19. stav 1. posle reči: "na teritoriji Republike" dodaju se zapeta i reči: "na osnovu zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim poslodavcem,".

U stavu 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1) vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak stranca;".

Tačka 2) briše se.

Dodaje se stav 6. koji glasi:

"Saglasnost i mišljenje iz stava 4. ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja. "

Član 5.

U članu 21. stav 3. posle reči: "na period dok traje" dodaju se reči: "viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili".

Dodaje se stav 5. koji glasi:

"Saglasnost i mišljenje iz stava 4. ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja."

Član 6.

U članu 22. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1) vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak;".

Član 7.

U članu 23. stav 1. posle reči: "stranca koji ima" dodaju se reči: "vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili".

U stavu 2. tačka 4) briše se.

Član 8.

U članu 28. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno, zahtev za produženje radne dozvole iz člana 19. stav 4. i člana 21. stav 4. podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 9.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja usklađuje sa odredbama ovog zakona Pravilnik o dozvolama za rad ("Službeni glasnik RS", broj 63/18), u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što se odredbe čl. 1-3, člana 4. stav 2, člana 5. stav 1, člana 6. i člana 7. stav 1. primenjuju od 1. januara 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste preciziranje odredbi zakona kojim se vrši pojednostavljenje postupka izdavanja dozvole za rad, a u cilju daljeg razvijanja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

Predloženim zakonskim izmenama vrši se pojednostavljenje procedure, tako što se propisuje objedinjeno postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje prilikom produženja radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva. Naime, radna dozvola za upućena lica i radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva može se produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku. Predloženim zakonskim izmenama propisuje se da Nacionalna služba za zapošljavanje, po službenoj dužnosti, pribavlja saglasnost i mišljenje nadležnih ministarstava. Objedinjavanjem postupka pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, kao i prethodnog mišljenja ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavaca, znatno je olakšan i ubrzan postupak produženja pomenutih radnih dozvola.

Naime, podnosilac zahteva za produženje radne dozvole za upućena lica i za kretanje u okviru privrednog društva, pre samog pokretanja postupka produženja dozvole pribavljao je prethodno mišljenje nadležnog ministarstva, nakon čega je podnosio Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahtev za produženje radne dozvole.

Predloženim zakonskim izmenama, teret pribavljanja navedene dokumentacije prebačen je na Nacionalnu službu za zapošljavanje, čime je izvršeno dalje pojednostavljenje postupka, a poslodavcu znatno olakšan postupak produženja radne dozvole.

Dalje, Predlogom zakona se dalje vrši unapređenje postupka izdavanja radne dozvole, tako što se uvodi mogućnost izdavanja radne dozvole strancu kome je odobrena viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odnosno radne dozvole za zapošljavanje, radne dozvole za upućena lica, radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, radne dozvole za nezavisnog profesionalca i radne dozvole za samozapošljavanje.

Naime, Predlog zakona prati istovremene izmene i dopune Zakona o strancima, kojim se vrši pojednostavljenje postupka prilikom pribavljanja odobrenja za privremeni boravak i preciziraju pribavljanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja. Usklađivanjem odredbi Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima, poslodavcu se pruža mogućnost da tokom trajanja postupka odobrenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, koji se vodi pred nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvom, pokrene postupak za izdavanje radne dozvole pred Nacionalnom službom za zapošljavanje. Dakle, dok je stranac još uvek u postupku pribavljanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odnosno dok je još uvek u inostranstvu, poslodavac može preduzeti neophodne aktivnosti pred Nacionalnom službom za zapošljavanje u cilju izdavanja odgovarajuće radne dozvole.

Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje će na osnovu direktne razmene službenih podataka sa diplomatsko-konzularnim predstavništvom, imati saznanja da su se stekli uslovi za izdavanje radne dozvole strancu, na koji način će se znatno ubrzati procedura izdavanja radne dozvole.

Navedene izmene će doprineti boljem pozicioniranju Republike Srbije, u smislu uvećanog obima investicija u Republiku Srbiju, posebno kada je u pitanju angažovanje visokokvalifikovanih stručnjaka koji obavljaju poslove od interesa za Republiku Srbiju. Uvođenjem mogućnosti da se strancu kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, izda radna dozvola, doprinosi se ubrzanju procedure pribavljanja radne dozvole i omogućava se strancu da po dolasku u Republiku Srbiju otpočne sa poslovnom delatnošću.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona menja se član 9. stav 1. tako što se propisuje da se zapošljavanje stranca ostvaruje i pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Članom 2. Predloga zakona uvodi se novi član 15a, kojim se definiše da se radna dozvola izdata na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, izdaje najduže na period važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Članom 3. Predloga zakona precizirano je da se radna dozvola za zapošljavanje može izdati i strancu koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Čl. 4-7. Predloga zakona precizirano je da se radna dozvola za upućena lica, radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva, radna dozvola za nezavisnog profesionalca i radna dozvola za samozapošljavanje može izdati i strancu koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja. Takođe, čl. 4. i 5. Predloga zakona precizirano je da Nacionalna služba za zapošljavanje, po službenoj dužnosti, pribavlja mišljenje i saglasnost nadležnih ministarstava, na koji način je izvršeno znatno pojednostavljenje postupka produženja pomenutih radnih dozvola.

Čl. 8. Predloga zakona preciziran je rok za podnošenje zahteva za produženje radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva.

Čl. 9. i 10. Predloga zakona propisan je rok za usklađivanje akata potrebnih za primenu ovog zakona, kao i stupanje na snagu Predloga zakona osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 1-3, čl. 4. st. 2, čl. 5. st. 1, čl. 6 i čl. 7. st. 1. koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2020. godine. Odložena primena pomenutih odredbi Predloga zakona predviđena je s obzirom da se iste usklađuju sa izmenama i dopunama Zakona o strancima koje će takođe početi sa primenom od 1. januara 2020. godine. Odložena primena pomenutih odredbi Predloga zakona neophodna je zbog potrebe uspostavljanja materijalno-tehničkih uslova za njihovu primenu, odnosno uspostavljanja uslova za razmenu relevantnih podataka između nadležnih organa u postupku izdavanja, odnosno produženja radnih dozvola, i to diplomatsko-konzularnih predstavništava, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za strance, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 − prečišćeni tekst), a radi sprečavanja štetnih posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, odnosno radi pojednostavljenja administrativnih postupaka prilikom izdavanja dozvole za rad strancima, s ciljem stvaranja još povoljnijeg poslovnog okruženja i daljeg privlačenja stranih investicija, kao jednog od prioriteta Vlade.

Kroz uvođenje mogućnosti izdavanja radne dozvole strancu na osnovu odobrene vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, stvaraju se uslovi za efikasnijim postupanjem Nacionalne službe za zapošljavanje, tako što će poslodavcu biti omogućeno da tokom trajanja postupka odobrenja zahteva za izdavanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, pokrene postupak izdavanja radne dozvole pred Nacionalnom službom za zapošljavanje. Na navedeni način, doći će do ubrzanja procedure pribavljanja radne dozvole za zapošljavanje, radne dozvole za upućena lica, radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, radne dozvole za nezavisnog profesionalca i radne dozvole za samozapošljavanje i biće omogućeno stranim državljanima da odmah po dolasku u Republiku Srbiju otpočnu sa obavljanjem poslovne delatnosti.

Takođe, kroz objedinjeno postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje u postupku produženja radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva vrši se pojednostavljenje i ubrzanje samog postupka produženja radnih dozvola.

U vezi sa napred navedenim, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.04.2019.