Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: UGOVOROM O JEMSTVU SE JEMAC OBAVEZUJE PREMA POVERIOCU DA ćE ISPUNITI PUNOVAżNU I DOSPELU OBAVEZU DUżNIKA, AKO TO OVAJ NE UčINI


Biti žirant (jemac) u današnje vreme veliki je rizik. U vremenima kada se preko noći gube radna mesta, ostaje bez prihoda koji osiguravaju osnovnu egzistenciju i pored najbolje volje i savesti korisnika kredita da izmiri svoje obaveze prema banci, neretko ova obaveza padne na teret žiranta. I bankari se slažu da u priči sa kreditima najgore prolaze žiranti.

- Potpisivanjem obrazaca banke o zaposlenju i visini primanja žirant potpisuje i izjavu kojom garantuje da će plaćati kredit ukoliko korisnik kredita prestane. Dakle, u slučaju da dođe do problema u otplati kredita, banka na osnovu potpisane izjave može aktivirati jemstvo, što žiranta automatski stavlja u položaj dužnika - kažu u jednoj banci i napominju da se zbog loše prakse radije opredeljuju za hipoteku nego za žiranta.

Žirant može biti punoletna osoba sa stalnim zaposlenjem od najmanje šest meseci i radnim stažom od najmanje godinu dana. Ne sme biti mlađi od 22 godine i stariji od 65 godina u momentu otplate poslednje rate. Žirant može biti i najbliži rođak.

Obaveze žiranta regulisane su Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja). Za žirante važe ista pravila kao i za korisnike kredita - moraju imati urednu kreditnu istoriju i stalne prihode dovoljne da pokriju iznos rate.

Banka po zakonu može da aktivira žiranta već nakon prve dospele rate, ali u praksi se to najčešće dešava nakon tri neplaćene rate.

Ukoliko žirant neće da plaća obavezu, banka može da pokrene prinudnu naplatu. To znači popis imovine i u roku od dva meseca oduzimanje automobila ili najvrednijih stvari u kući.

Kada korisnik kredita premine, banke prvo kreću u potragu za njegovim naslednicima. Ukoliko se sa njima ne dogovori oko daljeg vraćanja kredita, banka traži žiranta kojem može da aktivira administrativnu zabranu na platu. Žirant ima pravo da tuži banku i glavnog dužnika. Sve dok je sudski proces u toku, žirant ne mora da plaća rate.

Izvor: Vebsajt Blic, Suzana Lakić, 05.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija