Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: ROK ZA UPLATU PRVE RATE POREZA NA IMOVINU 17. FEBRUAR 2016. GODINE


Građani koji još nisu platili prvu akontacionu ratu poreza na imovinu, mogu to da učine do 17. februara 2016. godine, kada ističe rok i počinje obračunavanje zatezne kamate na kašnjenje.

Obveznici tog poreza su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave. Porez na imovinu plaća se u četiri rate, koje dospevaju 15- og u mesecu - februaru, maju, avgustu i novembru.

Međutim, 2016. godine je rok za prvu ratu pomeren dva dana zbog Dana državnosti.

Prva rata poreza na imovinu obračunava se, akontaciono, na osnovu prošlogodišnjih rešenja, dok će rešenja sa iznosom za 2016. godinu stići pred plaćanje druge rate, kojoj rok ističe 15 maja 2016. godine.

Svake godine, poreznici apeluju na građane da na vreme izmire prvu ratu, jer se za svaki dan zakašnjenja plaća zatezna kamata, koja u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015) iznosi deset odsto plus referentna kamatna stopa na godišnjem nivou. Za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara za fizička, odnosno 100.000 dinara za pravna lica.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 08.02.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija