Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2014. GODINI


Ukupne ekonomske aktivnosti u 2014. godini, merene bruto domaćim proizvodom i iskazane u stalnim cenama, imaju realni pad od 2,0% u odnosu na prethodnu godinu.

Posmatrano po aktivnostima, rast bruto dodate vrednosti imaju: sektor poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, sektor informisanje i komunikacije i sektor saobraćaj i skladištenje.

Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, sektoru rudarstvo, sektoru građevinarstvo i sektoru finansijske delatnosti i delatnost osiguranja.

Industrijska proizvodnja u 2014. godini imala je pad fizičkog obima od 6,8%. Ovom padu najviše je doprineo sektor snabdevanje električnom energijom, gasom i parom. Procenjeno je da je poljoprivredna proizvodnja u 2014. godini imala rast fizičkog obima od 1,5%. Vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2014. godini beleži pad od 4,1%. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 2,6%, dok je promet u trgovini na veliko u blagom padu. U sektoru usluge smeštaja i ishrane u 2014. godini zabeležen je realni pad od 0,2%, dok je broj noćenja turista smanjen za 7,0%. Sektor saobraćaj i skladištenje imao je rast fizičkog obima od 24,7%, a oblast telekomunikacija rast od 1,6%. Stopa nezaposlenosti, koja je u trećem kvartalu 2014. godine iznosila 17,6%, dobijena je na osnovu Ankete o radnoj snazi. Zarade bez poreza i doprinosa nominalno su veće u 2014. godini, u odnosu na 2013. za 2,6%, a realno manje za 0,3%.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 08.01.2014.