Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE LICA ODGOVORNIH ZA PREVOZ I REGISTRA LICENCI ZA PREVOZ TERETA I IZVODA LICENCE ZA PREVOZ TERETA I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM PREKRŠAJIMA I PREDUZETIM ADMINISTRATIVNIM MERAMA: Pravilnik će stupiti na snagu 14. decembra 2017. godine


Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama ("Sl. glasnik RS", br. 110/2017 - dalje: Pravilnik) propisuju se sadržina i način vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz tereta, sadržina i način vođenja registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta, kao i način vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama u skladu sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), međunarodnih ugovora i drugih međunarodnopravnih akata koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora.

Ovaj Pravilnik usklađen je sa svim načelima i bitnim zahtevima Uredbe (EZ) Broj 1071/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se odnose na uslove za obavljanje profesije drumskog prevoznika i stavljanju van snage Direktive Saveta 96/26/EK, Službeni list Evropske unije L 300 od 14. novembra 2009. godine, Odluke Komisije Broj 2009/992/EU od 17. decembra 2009. godine o minimalnim zahtevima u pogledu podataka koji se moraju uneti u nacionalni elektronski registar preduzeća registrovanih za drumski prevoz, kao i Uredbe (EZ) 1213/2010 od 16. decembra 2010. godine o utvrđivanju zajedničkih pravila za povezivanje nacionalnih elektronskih registara o drumskim transportnim preduzećima.

Pravilnik će stupiti na snagu 14. decembra 2017. godine.

Izvor: Redakcija. 07.12.2017.