Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

Član 1.

U Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), u članu 2. stav 1. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a)      organi upravljanja su direktor, odnosno odbor direktora, nadzorni odbor, izvršni direktori, odnosno izvršni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka;".

Stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči i zapeta: "međusobno ili sa ciljnim društvom," brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Za sledeća lica se smatra da deluju zajednički:

1)         članovi organa upravljanja društava koja deluju zajednički;

2)         članovi organa upravljanja sa društvima u kojima su članovi tih organa.".

Posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

"Prilikom utvrđivanja zajedničkog delovanja iz stava 1. ovog člana, Komisija naročito uzima u obzir sledeće okolnosti:

1)         vreme ili period sticanja akcija;         

2)         mesto sticanja;

3)         način sticanja;

4)         odredbe ugovora o sticanju;

5)         vrednost stečenih akcija;

6)         transakcije finansiranja sticanja akcija;

7)         predlaganje i glasanje za imenovanje ili razrešenje većine članova organa upravljanja.".

Član 3.

U članu 5. st. 1. i 3, na oba mesta, reči: "sporazumom" i reči: "stav 1." brišu se.

Član 4.

U članu 5a stav 3. menja se i glasi:

"U smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se da su akcije s pravom glasa stečene na jedan od sledećih načina:

1)         danom zaključenja transakcije, kada se akcije stiču na regulisanom tržištu, odnosno MTP-u;

2)         danom upisa na vlasnički račun u Centralnom registru;

3)         kada je to relevantno, danom zaključenja pravnog posla ili nastankom drugog pravnog osnova za prenos akcija, nezavisno od momenta prenosa akcija u Centralnom registru, kao i nezavisno od toga što je pravni posao zaključen pod odložnim uslovom.".

Član 5.

U članu 6. posle stava 1. dodaju se novi st. 2-4, koji glase:

"Nakon prelaska kontrolnog praga i objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu sa stavom 1. ovog člana, odnosno nakon objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu sa članom 8. stav 7. ovog zakona, sticalac je obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada, samostalno ili zajednički delujući, neposrednim ili posrednim sticanjem akcija sa pravom glasa ciljnog društva poveća procenat prava glasa za više od 10% (dodatni prag).

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, sticalac je obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada, samostalno ili zajednički delujući, neposrednim ili posrednim sticanjem akcija sa pravom glasa ciljnog društva poveća učešće za manje od 10%, ako tim sticanjem prelazi prag od 75% prava glasa (konačni prag).

Obavezu objavljivanja ponude za preuzimanje, u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva nema sticalac koji nakon ponude za preuzimanje, objavljene u skladu sa stavom 1. i/ili 2. ovog člana poseduje najmanje 75% akcija sa pravom glasa.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Nakon dosadašnjeg stava 2. koji postaje stav 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Dan sticanja akcija iz st. 1-4. ovog člana određuje se u skladu sa članom 5a stav 3. ovog zakona.".

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 7. reči: "lice iz stava 1." zamenjuju se rečima: "lica iz st. 1-3.", a reči: "bez odlaganja" zamenjuju se rečima: "u roku od dva radna dana".

Dosadašnji st. 4. i 5. brišu se.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 8. reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 9. reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

Član 6.

U članu 7. stav 1. reči: "upućena svim akcionarima ciljnog društva po istoj ceni i ostalim uslovima sticanja (diskriminatorska ponuda)" zamenjuju se rečima: "u skladu sa odredbama ovog zakona".

Stav 2. briše se.

Član 7.

U članu 8. stav 1. tačka 7) menja se i glasi:

"7)        prenosom akcija ciljnog društva nije došlo do promene lica koje ostvaruje kontrolu nad ciljnim društvom u smislu člana 4. st. 4. i 5. ovog zakona ili ako stekne akcije prenosom radi restrukturiranja unutar holdinga;".

U tački 13) posle reči: "osnovnog kapitala" dodaju se reči: "novim ulozima ili".

Stav 3. menja se i glasi:

"Sticalac nije obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada stiče akcije u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija, i to:

1)         od Akcionarskog fonda, samostalno ili zajedno sa akcijama pojedinačnih akcionara koje se zajedno nude na prodaju istovremeno sa akcijama Akcionarskog fonda;

2)         od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

3)         od Fonda za razvoj Republike Srbije;

4)         od Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

5)         od Registra akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije.".

U stavu 4. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a)      na sticanje akcija koje su izdale banke u postupku povećanja kapitala isključivo u slučaju realizacije plana oporavka, restrukturiranja banke, odnosno po nalogu Narodne banke Srbije;".

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a)      na sticanje akcija koje su izdala društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u postupku povećanja kapitala i to isključivo zbog sprovođenja programa mera za obezbeđenje solventnosti, odnosno po nalogu Narodne banke Srbije;".

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

"Lica iz st. 1, 3. i 4. ovog člana koja su izuzeta od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, obavezna su da o korišćenju izuzetka odmah, a najkasnije u roku od četiri dana od dana nastanka okolnosti iz st. 1, 3. i 4. ovog člana, obaveste Komisiju.

Obaveštenje o korišćenju izuzetka iz stava 5. ovog člana mora da sadrži:

1)         osnovne podatke o sticaocu i ciljnom društvu;

2)         izuzetak na koji se sticalac poziva;

3)         opis okolnosti koje se odnose na korišćenje izuzetka;

4)         spisak lica sa kojima sticalac deluje zajednički u odnosu na ciljno društvo;

5)         dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti koje se odnose na korišćenje konkretnog izuzetka.".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

Član 8.

U članu 9. stav 1. menja se i glasi:

"Ako lice nije obavezno da objavi ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona, a ipak namerava da objavi ponudu za preuzimanje, istu može objaviti samo pod uslovima i na način određen ovim zakonom.".

Član 9.

U članu 12. stav 1. reči: "jednog radnog" zamenjuju se rečima: "dva radna".

Član 10.

U članu 13. stav 1. posle broja: "15" dodaje se reč: "radnih".

U stavu 2. reč: "sedam" zamenjuje se rečju: "deset".

U stavu 5. reči: "jednog radnog" zamenjuju se rečima: "dva radna".

Član 11.

U članu 16. stav 1. alineja prva reči: "stav 10." zamenjuju se rečima: "stav 13.".

U stavu 2. reči i zapeta: "Kada se kao ponuđač javlja banka," zamenjuju se rečima: "Ponuđač je dužan da", a reči: "banka je obavezna da" brišu se.

U stavu 5. reči: "stav 10.", na oba mesta, zamenjuju se rečima: "stav 13.".

Član 12.

U članu 19. reči: "upravni odbor", na oba mesta, zamenjuju se rečima: "organ upravljanja".

Član 13.

U članu 20. stav 2. tačka 1) reč: "dve" zamenjuje se rečju: "jedne", a nakon reči: "ponude za preuzimanje" dodaju se zapeta i reči: "a u slučaju sticanja i otuđenja akcija suprotno odredbi člana 36. ovog zakona i isprave o tim pravnim poslovima".

Tačka 7) menja se i glasi:

"7)        potvrdu regulisanog tržišta, odnosno MTP, izdatu na zahtev ponuđača, o prosečnoj ceni akcija, obimu trgovanja i broju trgovačkih dana shodno članu 22. st. 1, 2. i 6. ovog zakona;".

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8)-10), koje glase:

"8)        elaborat o proceni fer vrednosti akcija ciljnog društva, urađen od strane nezavisnog ovlašćenog revizora sa poslednje objavljene liste revizora koju utvrđuje Komisija, u situaciji kada akcije nisu likvidne, shodno članu 22. stav 3, odnosno stav 6. ovog zakona, pri čemu se fer vrednost akcija ciljnog društva procenjuje na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a u slučaju iz člana 22. stav 6. ovog zakona dodatno i na dan podnošenja zahteva;

9)         dokaz o uplati naknade;

10)       ostalu dokumentaciju na zahtev Komisije.".

Član 14.

Član 22. menja se i glasi:

"Član 22.

Kada je obim trgovanja akcijama ciljnog društva u periodu od šest meseci koji prethodi danu nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, i kada se najmanje u tri meseca tog perioda trgovalo u više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou uz ostvaren obim trgovanja koji je iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, akcije ciljnog društva smatraju se likvidnim u smislu ovog zakona.

Kada su akcije s pravom glasa ciljnog društva likvidne u skladu sa stavom 1. ovog člana, ponuđač je obavezan da u ponudi za preuzimanje ponudi najmanje višu cenu od sledećih cena:

1)         prosečna ponderisana cena akcija s pravom glasa u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na regulisanom tržištu, odnosno MTP;

2)         najviša cena po kojoj je ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Kada akcije s pravom glasa ciljnog društva nisu likvidne u skladu sa stavom 1. ovog člana ili nisu uključene u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP, ponuđač je obavezan da ponudi akcionarima najmanje najvišu vrednost od sledećih vrednosti:

1)         najviša cena po kojoj je ponuđač ili lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;

2)         knjigovodstvena vrednost akcija s pravom glasa utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja ciljnog društva;

3)         procenjena fer vrednost akcija s pravom glasa na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Izuzetno od načina određivanja cene u ponudi za preuzimanje iz st. 2. i 3. ovog člana, kada sticalac stekne najmanje 25% akcija sa pravom glasa od lica iz člana 8. stav 3. i stav 4. tač. 3), 4), 5), 6) i 7), u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva u periodu od naredne dve godine, dužan je da objavi ponudu za preuzimanje po ceni koja ne može biti niža od cene po kojoj je kupio navedeni paket akcija.

Ako ponuđač, odnosno lica koja s njim zajednički deluju, suprotno odredbama člana 36. ovog zakona, stekne ili otuđi akcije s pravom glasa ciljnog društva po višoj ceni od cene propisane odredbama ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi višu cenu.

Ako ponuđač zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ne podnese u roku iz člana 13. stav 1. ovog zakona, dužan je da ponudi prosečnu ponderisanu cenu akcija obračunatu za šest meseci koji prethode danu podnošenja zahteva ukoliko su akcije likvidne u navedenom periodu, odnosno procenjenu vrednost na dan podnošenja zahteva kada su akcije nelikvidne, ukoliko su te cene više od cene iz stava 2, odnosno stava 3. ovog člana.

Ako ponuđač ili lice koje s njim zajednički deluje u roku od jedne godine od dana zatvaranja ponude za preuzimanje, stekne akcije s pravom glasa ciljnog društva koje su bile predmet ponude, po ceni koja je viša od cene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u ceni u roku od sedam dana od dana sticanja.

Ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju dužni su da o sticanju akcija ciljnog društva iz stava 7. ovoga člana odmah, a najkasnije sledeći radni dan od dana sticanja, obaveste Komisiju, ciljno društvo i regulisano tržište, odnosno MTP na kome se trguje akcijama ciljnog društva. Obaveštenje mora da sadrži podatke o ponuđaču i licima sa kojima zajednički deluje (poslovno ime, adresa i sedište), period u kome je trajalo deponovanje akcija u sprovedenoj ponudi za preuzimanje, broju deponovanih, isplaćenih i preuzetih akcija u sprovedenom postupku preuzimanja, podatke o apsolutnom i relativnom broju akcija koje poseduju ponuđač i lica sa kojima zajednički deluje pre i nakon sticanja, ceni u sprovedenoj ponudi, razlici u ceni koja će se isplatiti u roku od sedam dana i detaljno obrazloženje okolnosti nastanka obaveze isplate razlike u ceni. Uz obaveštenje dostavljeno Komisiji potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz koje će biti vidljiva cena sticanja i razlika u ceni koja se mora isplatiti akcionarima.

Ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju dužni su da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana isplate, obaveste Komisiju o isplati razlike u ceni akcionarima. Uz obaveštenje mora biti priložena dokumentacija iz koje će biti vidljiva cena sticanja, razlika u ceni koja je isplaćena akcionarima, spisak akcionara kojima je ta razlika isplaćena, kao i dokumentacija iz koje proizlazi da je ta razlika isplaćena akcionarima.

Obaveza iz stava 7. ovog člana ne odnosi se na sticanje akcija s pravom glasa u slučaju statusnih promena, povećanja osnovnog kapitala ciljnog društva novim ulozima i povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine ciljnog društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Ponuđač ne može da snižava ponuđenu cenu niti da menja ponudom određen način i rok plaćanja, ali može da povisi ponuđenu cenu. Za svaku akciju iste klase ponuđač mora da plati istu cenu.

Ako ponuđač povisi ponuđenu cenu, mora da obezbedi i sredstva za pokriće tog dela iznosa, a u skladu sa odredbama člana 16. ovog zakona.

Naknada za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje može biti ponuđena u novcu, odnosno u hartijama od vrednosti koje su predviđene zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i u dužničkim hartijama koje izdaju Republika i Narodna banka Srbije.

U slučaju da se na ime naknade iz stava 13. ovog člana nude i novčana sredstva i hartije od vrednosti, proporcionalni odnos novčanih sredstava i hartija od vrednosti ponuđač može slobodno da strukturira.

Hartije od vrednosti iz stava 13. ovog člana moraju da budu iste vrste i klase kao i akcije koje su predmet ponude za preuzimanje, uključene u trgovanje na odgovarajuće tržište najmanje istog stepena transparentnosti i ne smeju da budu pod teretom.

Kada ponuđač, kome je obaveza nastala u skladu sa odredbama člana 6. ovog zakona, nudi naknadu u hartijama od vrednosti ili kombinaciji hartija od vrednosti i novca, obavezan je da ponudi i novčanu naknadu kao alternativu.

Kada su predmet ponude preferencijalne akcije, na utvrđivanje cene koju je ponuđač obavezan da ponudi akcionarima shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Komisija propisuje bliže uslove pod kojima ponuđač može ponuditi naknadu za preuzimanje i način utvrđivanja naknade."

Član 15.

U članu 30. stav 1. reči: "člana 11. stava 3. člana 25. i člana 41. stava 7." zamenjuju se rečima: "člana 11. stav 3. i člana 25.".

Član 16.

Član 36. menja se i glasi:

"Član 36.

Od trenutka nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka važenja ponude, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju ne smeju steći akcije s pravom glasa ciljnog društva, niti se smeju obavezati da će ih steći na drugi način, osim ponudom za preuzimanje, kao što ne smeju ni otuđivati niti se obavezivati da će otuđiti akcije s pravom glasa ciljnog društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju mogu u skladu sa članom 37. stav 3. ovog zakona da otuđuju akcije ciljnog društva ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1)         ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju obavezni su da najkasnije 30 dana pre nameravanog otuđenja akcija ciljnog društva javno objave obaveštenje da ne nameravaju da sprovedu postupak preuzimanja ciljnog društva, već da imaju nameru da otuđe određeni broj akcija;

2)         obaveštenje iz tačke 1) ovog stava mora da sadrži podatke o broju akcija koje poseduju ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju i podatke o broju akcija koje nameravaju da otuđe;

3)         ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju dužni su da bez odlaganja objave obaveštenje o svakom otuđenju akcija ciljnog društva, koje sadrži podatke o datumu otuđenja, načinu i ceni otuđenja, broju otuđenih akcija i procentu od ukupno izdatih akcija sa pravom glasa ciljnog društva koje poseduju ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju nakon otuđenja.

Formu i sadržinu obaveštenja, kao i način obaveštavanja iz stava 2. ovog člana propisuje Komisija.".

Član 17.

U članu 37. stav 3. menja se i glasi:

"Kada lice iz stava 1. ovog člana proda akcije ciljnog društva tako da učešće tog lica i lica sa kojima zajednički deluje u kapitalu ciljnog društva padne ispod 25% akcija sa pravom glasa, o tome bez odlaganja dostavlja obaveštenje Komisiji, koja rešenjem utvrđuje da ova lica imaju pravo glasa iz preostalih akcija s pravom glasa ciljnog društva od dana dostavljanja urednog obaveštenja i ukida meru kojom je naloženo objavljivanje ponude za preuzimanje, o čemu obaveštava Centralni registar."

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

"O donetom rešenju Komisije iz stava 3. ovog člana lice na koje se rešenje odnosi obaveštava javnost.

Formu i sadržinu obaveštenja, kao i način obaveštavanja iz st. 3. i 4. ovog člana propisuje Komisija."

Član 18.

U članu 38. st. 1, 2. i 3. reči: "upravni odbor", na svim mestima, zamenjuju se rečima: "odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao".

Član 19.

U članu 39. stav 2. reči: "upravnog odbora i direktora" zamenjuju se rečima: "organa upravljanja".

Član 20.

U nazivu člana 40. i članu 40. stav 5. reči: "upravni odbor" u datom padežu zamenjuju se rečima: "odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka" u odgovarajućem padežu.

U st. 1, 2. i 3. reči: "upravni odbor", na svim mestima, zamenjuju se rečima: "odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao".

U stavu 7. reči: "upravni i nadzorni odbor ciljnog društva" zamenjuju se rečima: "odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ciljnog društva, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva".

Član 21.

U članu 41b stav 1. menja se i glasi:

"Ako ponuđač, nakon nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, nezavisno od toga da li je ista utvrđena rešenjem Komisije u skladu sa odredbama ovog zakona, u zakonskom roku ne podnese uredan zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili mu Komisija odbije ili odbaci zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili nakon što mu je Komisija odobrila zahtev za objavljivanje ponude za preuzimanje, ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način iz ovog zakona, ili ukoliko Komisija obustavi postupak preuzimanja, svaki akcionar ciljnog društva može putem mesno nadležnog privrednog suda zahtevati otkup akcija, pod uslovima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.".

Član 22.

U članu 47. stav 1. tač. 1)-3) menjaju se i glase:

"1)        nakon nastanka obaveze ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 5. stav 3. i član 6);

2)         javno objavi ponudu za preuzimanje koja nije u skladu sa odredbama ovog zakona (član 7. stav 1);

3)         u roku od dva radna dana od dana nastanka obaveze preuzimanja ne objavi obaveštenje o nameri preuzimanja i dostavi ga regulisanom tržištu, odnosno MTP, Centralnom registru, Komisiji i ciljnom društvu, pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 6. stav 7. i član 12. stav 1);"

U tački 5) reči: "stav 2." zamenjuju se rečima: "stav 3.".

U tački 12) reči: "st. 4. i 5." zamenjuju se rečima: "st. 4, 5. i 6.".

Posle tačke 18) dodaje se tačka 18a), koja glasi:

"18a)    akcionarima ne isplati razliku u ceni u skladu sa članom 22. stav 7;".

U tački 19) reči: "stav 10" zamenjuje se rečima: "stav 12".

Tačka 25) briše se.

U tački 29) reči: "vlasničkoj poziciji akcionara ili odgovarajuće izvode iz knjige akcija" zamenjuju se rečima: "vlasničkom statusu akcionara".

U tački 31) reči: "u skladu sa članom" zamenjuju se rečima: "po nalogu iz rešenja Komisije izdatom na osnovu člana".

Član 23.

Član 48. menja se i glasi:

"Član 48.

Novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - član odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, odnosno izvršnog i upravnog odbora kod banaka ciljnog društva ako:

1)         preduzme radnje suprotno članu 38. stav 3. ovog zakona;

2)         ne objavi svoje obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje predstavnika zaposlenih na propisani način, odnosno ako donosi odluke kojima se nezakonito sprečava ili otežava preuzimanje ili štetno utiče na poslovanje ciljnog društva (član 40. st. 1, 5. i 7)."

Član 24.

Posle člana 48. dodaje se član 48a, koji glasi:

"Član 48a

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne ispuni obavezu obaveštavanja u roku i na način propisan članom 8. stav 5. i članom 22. st. 8. i 9. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara."

Član 25.

Postupci povodom zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i postupci nadzora koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, dovršiće se u skladu sa odredbama zakona koji je bio na snazi u vreme pokretanja upravnog postupka.

Lica kojima je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06,

107/09 i 99/11), a koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu podnela zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, obavezna su da tada nastalu obavezu izvrše u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, a nisu bila obavezna da objave ponudu za preuzimanje, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona objavila ponudu za preuzimanje i koja su nakon ponude za preuzimanje, objavljene u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), pala do ili ispod praga od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva i prelaska navedenog praga, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa ovim zakonom.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona kontrolni prag od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, prešla smanjenjem osnovnog kapitala ciljnog društva i koja nakon stupanja na snagu ovog zakona steknu akcije s pravom glasa ciljnog društva, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu izvršila obavezu objavljivanja ponude za preuzimanje, nastalu prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), izvršiće nastalu obavezu u skladu sa odredbama ovog zakona nezavisno od toga da li je akcionarsko društvo za koje nije izvršena nastala obaveza, ciljno društvo u smislu ovog zakona.

Komisija je od dana stupanja na snagu ovog zakona ovlašćena da pokrene postupak nadzora u vezi ispitivanja nastanka i izvršenja obaveze nastale prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), nezavisno od toga da li su ispunjeni uslovi da se akcionarsko društvo za koje nije izvršena nastala obaveza smatra ciljnim društvom u smislu ovog zakona.

Član 26.

Komisija će izvršiti usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE NJIME ŽELE OSTVARITI

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", broj 46/06 – u daljem tekstu: Zakon o preuzimanju) stupio je na snagu i počeo sa primenom 10. juna 2006. godine. Cilj donošenja Zakon o preuzimanju bio je da što potpunije uredi tržišno preuzimanje kao oblik promene vlasničke strukture akcionarskih društava, uz nastojanje da se ostvari ravnopravnost akcionara, odnosno zaštita manjinskih akcionara, očuva integritet tržišta hartija od vrednosti i ostvari transparentnost procesa preuzimanja uz odgovarajući nadzor, kao i povećanje konkurentnosti na tržištu kapitala i odgovornosti privrednih subjekata. Izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju iz 2009. godine, objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 107/09, od obaveze objavljivanja ponude isključena je Republika, odnosno lica sa kojima Republika zajednički deluje, a koja imaju status profesionalnog investitora. Poslednjim izmenama Zakona o preuzimanju iz 2011. godine, objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 99/11, izvršene su značajne izmene Zakona o preuzimanju. Ove izmene se, pre svega, odnose na samu definiciju ciljnog društva, pojam lica koja zajednički deluju, izuzetke od obaveze objavljivanja ponude i utvrđivanje cene u ponudi za preuzimanje.

Kako je od donošenja Zakona o preuzimanju prošlo deset godina, a od njegovih poslednjih izmena pet godina, to su se u praksi pokazale izvesne nepreciznosti pri njegovoj primeni. Ove nepreciznosti odnose se pre svega na uspostavljanje odnosa zajedničkog delovanja i nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje po tom osnovu, kao i u vezi sa prestankom obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje. S tim u vezi, predloženim izmenama Zakona o preuzimanju su na značajno precizniji i detaljniji način regulisane odredbe o zajedničkom delovanju, kao i odredbe koje uređuju nastanak i prestanak obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Naime, odredbama koje se odnose na zajedničko delovanje sužen je krug zakonskih pretpostavki zajedničkog delovanja i istovremeno su preciznije regulisane okolnosti za utvrđivanje zajedničkog delovanja, čime je smanjena mogućnost arbitrarnog odlučivanja Komisije, a samim tim i neizvesnost za učesnike u postupku preuzimanja. Obaveza davanja ponude je ograničena na sticanje preko 75% akcija sa pravom glasa ciljnog društva (uveden je konačan prag), čime je isključen naknadni nastanak obaveza davanja ponude, jer su brisani dodatni pragovi koji su zloupotrebljavani za fingiranje obaveznosti ponude kako bi se sproveo prinudni otkup po nižoj ceni. Osim navedenog, precizno je propisana mogućnost prestanka obaveze preuzimanja otuđenjem akcija sa pravom glasa ispod obavezujućeg praga.

Izmenjene su, takođe, i odredbe koje uređuju utvrđivanje cene u ponudi za preuzimanje na način da su prevashodno pooštreni kriterijumi za merenje likvidnosti akcija sa pravom glasa ciljnog društva tako što je uveden, pored obima trgovanja, i dodatni kriterijum koji se odnosi na broj dana trgovanja, čime se sprečavaju eventualne manipulacije sa cenom. Istovremeno, smanjen je broj kriterijuma na osnovu koga se utvrđuje minimalna cena u ponudi za preuzimanje. Osim navedenog, uveden je izuzetak u načinu utvrđivanja cene u ponudi za preuzimanje koji se odnosi na situacije kada većinski paket prodaje Republika Srbija ili Agencija za osiguranje depozita, u kom slučaju je sticalac prilikom daljeg sticanja predmetnih akcija u periodu od naredne dve godine dužan da objavi ponudu za preuzimanje po ceni koja ne može biti niža od cene po kojoj je kupio navedeni paket akcija.

Prelaznim i završnim odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju detaljno je regulisana primena merodavnog zakona, u situaciji kada je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala pre izmena Zakona o preuzimanju, a ista je utvrđena nakon stupanja na snagu izmena i pokrivene su sve situacije koje se mogu javiti u praksi, što uvodi značajno viši nivo pravne sigurnosti u odnosu na prethodno rešenje kojim ove situacije nisu bile precizno regulisane.

Pored navedenog, predloženim izmenama je izvršeno i usklađivanje terminologije sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon i 5/15), a u vezi sa organima upravljanja. Predmetne odredbe nisu u suprotnosti sa Direktivom o preuzimanju (Direktiva 2004/25/EZ).

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH INSTITUTA

OSNOVNE ODREDBE

U prvoj glavi Zakona o preuzimanju – Osnovne odredbe, izvršena su preciziranja u odredbama članova koji se odnose na: definiciju pojmova koji se koriste u zakonu, pojam zajedničkog delovanja, utvrđivanje broja i procenta akcija s pravom glasa, kontrolnog praga prilikom obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, zabranjene ponude, a posebna pažnja posvećena je odredbama člana 8. kojim se regulišu izuzeci od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koje su u dosadašnjoj praksi i najčešće izazivale nedoumice, te je prilikom njihove primene bilo potrebno dodatno tumačenje.

Tako se, između ostalog, članom 1. Predloga zakona vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon i 5/15), kao "krovnim" zakonom kojim se regulišu privredna društva, pa se u članu 2. stav 1. dodaje nova tačka 6a) kojom se definiše pojam organa upravljanja.

Članom 2. Predloga zakona koji se odnosi na odredbe člana 4. Zakona o preuzimanju, u jednom delu su izvršene nomotehničke korekcije, a u jednom delu je ovaj član dopunjen novim stavom 2. kojim je definisano za koja lica se smatra da deluju zajednički, dok su u novododatom stavu 8. utvrđene okolnosti koje Komisija posebno uzima u obzir prilikom utvrđivanja zajedničkog delovanja.

Imajući u vidu iskustva iz prakse, članom 4. Predloga zakona izmenjen je član 5a stav 3. Zakona o preuzimanju, i to tako što je na jasan način određen trenutak koji se smatra momentom sticanja akcija sa pravom glasa.

Članom 5. Predloga zakona, dodatno je regulisano pitanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, i to tako što su u članu 6. Zakona o preuzimanju dodata četiri nova stava kojima je utvrđena obaveza davanja ponude u slučaju povećanja prava glasa od 10% (dodatni prag), ali ujedno je ista obaveza ograničena na sticanje preko 75% akcija sa pravom glasa ciljnog društva (konačan prag), čime je isključen naknadni nastanak obaveza davanja ponude, jer su brisani dodatni pragovi koji su zloupotrebljavani za fingiranje obaveznosti ponude kako bi se sproveo prinudni otkup po nižoj ceni. Istim članom je neprecizna odredba "bez odlaganja", zamenjena preciznijom i jasnom odredbom – "u roku od dva radna dana".

Članom 6. Predloga zakona je regulisan pojam zabranjenih ponuda u članu 7. Zakona na način da je propisano da je zabranjeno svako javno objavljivanje ponude za preuzimanje koja nije u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju.

Članom 7. Predloga zakona, uvedeni su dodatni izuzeci od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a neki od starih precizirani. Pored toga, istim članom, uvedena je obaveza lica koja su izuzeta od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje da prilikom korišćenja izuzetka o tome obaveste Komisiju u roku od četiri dana od dana nastanka okolnosti iz odgovarajućeg izuzetka, te je propisana sadržina obaveštenja koje se dostavlja Komisiji.

PONUDA ZA PREUZIMANJE

U drugoj glavi Zakona o preuzimanju – Ponuda za preuzimanje, izvršene su određene nomotehničke ispravke, produženi su neki od rokova koji su ponuđači imali za dostavljanje određenih podataka Komisiji, ali je najviše pažnje posvećeno preciziranju odredaba kojima je normirano utvrđivanje cene u ponudi za preuzimanje. U sistemu koncentrovanog vlasništva kakav je kod nas, preovlađujući cilj regulative koja se odnosi na preuzimanje jeste da omogući što efikasniju zaštitu manjinskih akcionara, a jedan od najvažnijih instrumenata za to jeste institut pravične cene koji podrazumeva regulisanje minimalne cene koju je ponuđač dužan da ponudi.

Odredbama čl. 9. i 10. Predloga zakona, produženi su rokovi koji se tiču obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, podnošenja Komisiji zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i rok za odlučivanje Komisije po podnetom zahtevu.

Članom 11. Predloga zakona su u članu 16. Zakona o preuzimanju izvršene pravno-tehničke ispravke u smislu pravilnog pozivanja na odgovarajući član Zakona o preuzimanju i precizirana je obaveza ponuđača da obezbeđenje sredstava za kupovinu akcija ugovori sa bankom sa kojom nije povezan.

Članom 13. Predloga zakona precizirane su i dopunjene odredbe člana 20. Zakona o preuzimanju u smislu usklađivanja sa izmenama člana 22. Zakona o preuzimanju koji uređuje cenu u ponudi za preuzimanje.

Članom 14. Predloga zakona, izmenjene su odredbe člana 22. Zakona o preuzimanju koje uređuju utvrđivanje cene u ponudi za preuzimanje, i to na način da su prevashodno pooštreni kriterijumi za merenje likvidnosti u smislu da se, pored obima prometa, uvodi i broj dana trgovanja kao dodatni pokazatelj stepena aktivnosti tržišta, pošto samo na aktivnom tržištu (tržište na kome se redovno i na trajnoj osnovi odvijaju transakcije) postignuta cena odražava fer vrednost akcija društva. Stoga, stavom 1. propisuje se da kada je obim trgovanja akcijama ciljnog društva u periodu od šest meseci koji prethodi danu nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, i kada se najmanje u tri meseca tog perioda trgovalo u više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou uz ostvaren obim trgovanja koji je iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, akcije ciljnog društva smatraju se likvidnim u smislu Zakona o preuzimanju. S tim u vezi, stavom 2. određeno je da kada su akcije s pravom glasa ciljnog društva likvidne, ponuđač je obavezan da u ponudi za preuzimanje ponudi najmanje najvišu cenu od sledeće dve cene: prosečnu ponderisanu cenu akcija s pravom glasa u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ili najvišu cenu po kojoj je ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija. U stavu 3, reguliše i način utvrđivanja cene akcija koje nisu likvidne ili nisu uključene u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP, te se propisuje da je ponuđač obavezan da ponudi akcionarima najmanje najvišu vrednost od tri navedene vrednosti: najviša cena po kojoj je ponuđač ili lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje; knjigovodstvena vrednost akcija s pravom glasa utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja ciljnog društva; procenjena fer vrednost akcija s pravom glasa na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje. U stavu 4. reguliše se način utvrđivanja minimalne cene u ponudi za preuzimanje u situaciji kada sticalac stekne najmanje 25% akcija sa pravom glasa od lica iz člana 8. stav 3. kao i iz stava 4. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o preuzimanju, te se propisuje da je taj sticalac u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva u periodu od naredne dve godine dužan da objavi ponudu za preuzimanje po ceni koja ne može biti niža od cene po kojoj je kupio navedeni paket akcija. Stavom 5. propisano je da ako ponuđač, odnosno lica koja s njim zajednički deluju, suprotno odredbama člana 36. ovog zakona, stekne ili otuđi akcije s pravom glasa ciljnog društva po višoj ceni od cene propisane odredbama ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi višu cenu. U cilju potpunije zaštite manjinskih akcionara, u situacijama kada ponuđač zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ne podnese u roku, a radi osiguranja pravične cene i u takvim situacijama, stavom 6. se utvrđuje da je ponudilac dužan da ponudi prosečnu ponderisanu cenu akcija obračunatu za šest meseci koji prethode danu podnošenja zahteva ukoliko su akcije likvidne u navedenom periodu, odnosno procenjenu vrednost na dan podnošenja zahteva kada su akcije nelikvidne, ukoliko su te cene više od cene iz stava 2, odnosno stava 3. ovog člana. Stav 7. propisuje da ako ponuđač ili lice koje s njim zajednički deluje u roku od jedne godine od dana zatvaranja ponude za preuzimanje, stekne akcije s pravom glasa ciljnog društva koje su bile predmet ponude, po ceni koja je viša od cene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u ceni u roku od sedam dana od dana sticanja. Kao mehanizam kontrole poštovanja napred navedene obaveze, stav 8. uvodi obavezu da ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju prilikom sticanju akcija ciljnog društva iz stava 7. ovoga člana odmah, a najkasnije sledeći radni dan od dana sticanja, obaveste Komisiju, ciljno društvo i regulisano tržište, odnosno MTP na kome se trguje akcijama ciljnog društva. Propisani su i obavezni elementi obaveštenja, pa ono mora da sadrži: podatke o ponuđaču i licima sa kojima zajednički deluje (poslovno ime, adresa i sedište), period u kome je trajalo deponovanje akcija u sprovedenoj ponudi za preuzimanje, broju deponovanih, isplaćenih i preuzetih akcija u sprovedenom postupku preuzimanja, podatke o apsolutnom i relativnom broju akcija koje poseduju ponuđač i lica sa kojima zajednički deluje pre i nakon sticanja, ceni u sprovedenoj ponudi, razlici u ceni koja će se isplatiti u roku od sedam dana i detaljno obrazloženje okolnosti nastanka obaveze isplate razlike u ceni. Uz obaveštenje dostavljeno Komisiji potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz koje će biti vidljiva cena sticanja i razlika u ceni koja se mora isplatiti akcionarima. Stav 9. propisuje da su ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana isplate, obaveste Komisiju o isplati razlike u ceni akcionarima. Uz obaveštenje mora biti priložena dokumentacija iz koje će biti vidljiva cena sticanja, razlika u ceni koja je isplaćena akcionarima, spisak akcionara kojima je ta razlika isplaćena, kao i dokumentacija iz koje proizlazi da je ta razlika isplaćena akcionarima. Stavom 10. se propisuje da se obaveza iz stava 7. ne odnosi na sticanje akcija s pravom glasa u slučaju statusnih promena, povećanja osnovnog kapitala ciljnog društva novim ulozima i povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine ciljnog društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva. Stavom 11. propisuje se da ponuđač ne može da snižava ponuđenu cenu niti da menja ponudom određen način i rok plaćanja, ali može da povisi ponuđenu cenu. Za svaku akciju iste klase ponuđač mora da plati istu cenu. Stavom 12. određeno je da ako ponuđač povisi ponuđenu cenu, mora da obezbedi i sredstva za pokriće tog dela iznosa, a u skladu sa odredbama člana 16. Zakona o preuzimanju. U stavu 13. propisuje se da naknada za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje može biti ponuđena u novcu, odnosno u hartijama od vrednosti koje su predviđene zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i u dužničkim hartijama koje izdaju Republika i Narodna banka Srbije. Stavom 14. propisuje se da u slučaju da se na ime naknade iz stava 13. ovog člana nude i novčana sredstva i hartije od vrednosti, proporcionalni odnos novčanih sredstava i hartija od vrednosti ponuđač može slobodno da strukturira. Stavom 15. određeno je da hartije od vrednosti iz stava 13. moraju da budu iste vrste i klase kao i akcije koje su predmet ponude za preuzimanje, uključene u trgovanje na odgovarajuće tržište najmanje istog stepena transparentnosti i ne smeju da budu pod teretom. Stavom 16. regulisana je situacija kada ponuđač nudi naknadu u hartijama od vrednosti ili kombinaciji hartija od vrednosti i novca, te je propisano da je obavezan da ponudi i novčanu naknadu kao alternativu. U stavu 17. propisano je da kada su predmet ponude preferencijalne akcije, na utvrđivanje cene koju je ponuđač obavezan da ponudi akcionarima shodno se primenjuju odredbe ovog člana. Konačno, stavom 18. propisano je da Komisija propisuje bliže uslove pod kojima ponuđač može ponuditi naknadu za preuzimanje i način utvrđivanja naknade.

OKONČANJE POSTUPKA PREUZIMANJA

U trećoj glavi Zakona o preuzimanju – Okončanje postupka preuzimanja, takođe su izvršena usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (čl. 18, 19. i 20. Predloga zakona). Pored ovoga, precizirane su i odredbe koje uređuju zabranu otuđivanja akcija stečenih bez objavljivanja obavezne ponude za preuzimanje, a uvodi se i obaveza obaveštavanja Komisije i Centralnog registra o posledicama navedenog otuđivanja akcija.

Naime, članom 16. stav 1. Predloga zakona menja se član 36. tako što se dopunjuje odredba člana 36. stav 1. Zakona o preuzimanju na način da se zabrana sticanja i otuđivanja akcija sa pravom glasa, od dana nastanka obaveze objavljivanja ponude do okončanja postupka preuzimanja, odnosi ne samo na ponudioca već i na lica sa kojima on zajednički deluje. U stavu 2. se propisuje da izuzetno od stava 1. člana 36. Zakona o preuzimanju, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju mogu u skladu sa članom 37. stav 3. Zakona o preuzimanju da otuđuju akcije ciljnog društva ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: 1) ponuđač i lica koje sa njim zajednički deluju obavezni su da najkasnije 30 dana pre nameravanog otuđenja akcija ciljnog društva javno objave obaveštenje da ne nameravaju da sprovedu postupak preuzimanja ciljnog društva, već da imaju nameru da otuđe određeni broj akcija; 2) obaveštenje iz tačke 1) ovog stava mora da sadrži podatke o broju akcija koje poseduju ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju i podatke o broju akcija koje nameravaju da otuđe; 3) ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju dužni su da bez odlaganja objave obaveštenje o svakom otuđenju akcija ciljnog društva, koje sadrži podatke o datumu otuđenja, načinu i ceni otuđenja, broju otuđenih akcija i procentu od ukupno izdatih akcija sa pravom glasa ciljnog društva koje poseduju ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju nakon otuđenja. Stavom 3. propisuje se da formu i sadržinu obaveštenja, kao i način obaveštavanja iz stava 2. propisuje Komisija.

Članom 17. Predloga zakona, izmenjene su odredbe člana 37. stav 3. Zakona o preuzimanju tako što je propisano da kada lice iz stava 1. ovog člana proda akcije ciljnog društva tako da učešće tog lica i lica sa kojima zajednički deluje u kapitalu ciljnog društva padne ispod 25% akcija sa pravom glasa, o tome bez odlaganja dostavlja obaveštenje Komisiji, koja rešenjem utvrđuje da ova lica imaju pravo glasa iz preostalih akcija s pravom glasa ciljnog društva od dana dostavljanja urednog obaveštenja i ukida meru kojom je naloženo objavljivanje ponude za preuzimanje, o čemu obaveštava Centralni registar.

Članom 21. Predloga zakona menja se član 41b stav 1. Zakona o preuzimanju i određuje se da ako ponuđač, nakon nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, nezavisno od toga da li je ista utvrđena rešenjem Komisije u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju, u zakonskom roku ne podnese uredan zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili mu Komisija odbije ili odbaci zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili nakon što mu je Komisija odobrila zahtev za objavljivanje ponude za preuzimanje, ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način iz ovog zakona, ili ukoliko Komisija obustavi postupak preuzimanja, svaki akcionar ciljnog društva može putem mesno nadležnog privrednog suda zahtevati otkup akcija, pod uslovima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.

KAZNENE ODREDBE

U četvrtoj glavi Zakona o preuzimanju – Kaznene odredbe, na osnovu iskustva u dosadašnjoj desetogodišnjoj praksi, pooštrene su kazne, te se na ovaj način, pored korektivnog delovanja, nastoji i preventivno delovati na učesnike na tržištu. Ovakva praksa u saglasnosti je i sa najnovijim predloženim izmenama Krivičnog zakonika Republike Srbije, pa se ovim ujedno vrši usklađivanje odredaba Zakona o preuzimanju sa odredbama Krivičnog zakonika. Pored ovoga, izvršene su nomotehničke prepravke ove glave Zakona o preuzimanju.

Članom 22. Predloga zakona, u članu 47. stav 1. menjaju se tač. 1)-3) Zakona o preuzimanju, pa se propisuje novčana kazna za privredni prestup ako pravno lice: 1) nakon nastanka obaveze ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 5. stav 3. i član 6.); 2) javno objavi ponudu za preuzimanje koja nije u skladu sa odredbama ovog zakona (član 7. stav 1.); 3) u roku od dva radna dana od dana nastanka obaveze preuzimanja ne objavi obaveštenje o nameri preuzimanja i dostavi ga regulisanom tržištu, odnosno MTP, Centralnom registru, Komisiji za hartije od vrednosti i ciljnom društvu, pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 6. stav 7. i član 12. stav 1.).

 Članom 24. Predloga zakona, dodaje se novi član 48a kojim se propisuje da će se: novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne ispuni obavezu obaveštavanja u roku i na način propisan članom 8. stav 5. i članom 22. st. 8. i 9. Zakona (stav 1.); za radnje iz stava 1. ovog člana kazniti za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara (stav 2.); za radnje iz stava 1. ovog člana kazniti za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara (stav 3.).

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

U petoj glavi Zakona o preuzimanju – Prelazne i završne odredbe detaljno je regulisana primena merodavnog prava nakon usvajanja ovih izmena i dopuna, i to u situacijama kada je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala pre ovih izmena Zakona o preuzimanju, a ista je utvrđena nakon stupanja na snagu izmena. Takođe, pokrivene su sve situacije koje se mogu javiti u praksi, što uvodi značajno viši nivo pravne sigurnosti. Pored toga, propisani su rokovi u kojima će Komisija uskladiti svoje akte sa predloženim izmenama i dopunama, te stupanje na snagu Zakona o izmenama i dopunama.

Naime, članom 25. Predloga zakona, propisano je da postupci povodom zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje kao i postupci nadzora koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, dovršiće se u skladu sa odredbama zakona koji je bio na snazi u vreme pokretanja upravnog postupka (stav 1.). Dalje, lica kojima je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), a koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu podnela zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, obavezna su da tada nastalu obavezu izvrše u skladu sa odredbama ovog zakona (stav 2.). Takođe je propisano da lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, a nisu bila obavezna da objave ponudu za preuzimanje, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona (stav 3.). Lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona objavila ponudu za preuzimanje i koja su nakon ponude za preuzimanje objavljene u skladu sa važećim zakonom koji uređuje preuzimanje akcionarskih društava pala do ili ispod praga od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva i prelaska navedenog praga, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa ovog zakona (stav 4.). Pored toga, određeno je da lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona kontrolni prag od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, prešla smanjenjem osnovnog kapitala ciljnog društva i koja nakon stupanja na snagu ovoga zakona steknu akcije s pravom glasa ciljnog društva, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona (stav 5). Lica koja do stupanja na snagu ovog zakona nisu izvršila obavezu objavljivanja ponude za preuzimanje nastalu prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), izvršiće nastalu obavezu u skladu sa odredbama ovog zakona nezavisno od toga da li je akcionarsko društvo za koje nije izvršena nastala obaveza, ciljno društvo u smislu ovog zakona (stav 6.). Konačno, stavom 7. Predloga zakona dato je ovlašćenje Komisiji da od dana stupanja na snagu ovog zakona pokrene postupak nadzora u vezi ispitivanja nastanka i izvršenja obaveze nastale prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), nezavisno od toga da li su ispunjeni uslovi da se akcionarsko društvo za koje nije izvršena nastala obaveza smatra ciljnim društvom u smislu ovog zakona.

Članom 26. određen je rok od 30 dana u kome će Komisija izvršiti usklađivanje svojih akata sa izmenama i dopunama.

Članom 27. određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Skupštine, 06.12.2016.