Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Besplatna pravna pomoć može biti u vidu pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane. Neće biti dozvoljena u privrednim sporovima, u postupcima registracije pravnih lica, naknade štete za povredu časti i ugleda, u postupku pred prekršajnim sudom ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora, u postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri s troškovima postupka, kao i u slučaju pokušaja da se ova besplatna usluga zloupotrebi


Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), odnosno o zastupanju socijalno ugroženih građana o trošku države u pravnim poslovima i sudskim postupcima, počela je 1. oktobra 2019. godine.

Građani koji su se zbog skupih advokatskih i notarskih usluga, kao i zbog velikih troškova retko odlučivali da potraže pravdu pred sudom, sada mogu da računaju da će im ovaj ceh platiti država.

Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je više od 300 pravnika u lokalnim samoupravama prošlo obuku i dobilo dozvole od ministarstva. Ona je ukazala da su opštine i do sada, prema Ustavu, pružale besplatnu pravnu pomoć, ali je novina određivanje specijalizovanih stručnjaka koji će, na osnovu podnete dokumentacije, procenjivati ko ima pravo na besplatnog advokata. Građanin koji te uslove ispuni u roku od osam dana dobiće advokata, čije usluge neće plaćati on, nego država. U Srbiji živi oko 500.000 socijalno ugroženih građana, a novi Zakon trebalo bi da im omogući jednakost pred pravdom. Ovaj propis obuhvaćen je pregovorima sa EU u okviru poglavlja 23.

Besplatna pravna pomoć može da se pruži državljaninu Republike Srbije, osobi bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u RS - ako ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili korisnik prava na dečiji dodatak kao i članovima njegove porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva. Isto pravo ima i onaj ko ne ispunjava ove uslove, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda ispunio uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

Članom porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva, ne smatra se osoba protiv koje tražilac besplatne pravne pomoći pokreće postupak zaštite od nasilja u porodici.

Pravo na besplatnog advokata imaće i deca o čijem se pravu, obavezi ili interesu odlučuje pred sudom, osobe kojima je izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja, žrtve porodičnog nasilja, torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, kažnjavanja ili trgovine ljudima.

Isto pravo imaće i oni koji u Srbiji traže azil, izbeglice, interno raseljeni, osobe sa invaliditetom, deca u sistemu socijalne zaštite, kao i oni koji su mimo pristanka smešteni u ustanove socijalne zaštite.

Besplatna pravna pomoć može biti u vidu pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane. Neće biti dozvoljena u privrednim sporovima, u postupcima registracije pravnih lica, naknade štete za povredu časti i ugleda, u postupku pred prekršajnim sudom ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora, u postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri s troškovima postupka, kao i u slučaju pokušaja da se ova besplatna usluga zloupotrebi.

Zakon određuje da se besplatna pravna pomoć koju pruža služba pravne pomoći u jedinici lokalne samouprave finansira iz budžeta te lokalne samouprave. Kada pomoć pružaju advokati ili kad se sastavlja javnobeležnička isprava ili posreduje u rešavanju spora, jedinica lokalne samouprave snosi polovinu troškova, dok drugu polovinu plaća Republika Srbija, preko ministarstva.

Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona obavlja ministarstvo po službenoj dužnosti ili po pritužbi korisnika. Ministarstvo može da zahteva vanredne izveštaje o pružanju besplatne pravne pomoći i upozori na uočene nepravilnosti. Predviđene su i kaznene odredbe, kao i brisanje pružaoca usluga iz registra u slučaju da nepravilnosti ne otkloni.

Prema Zakonu, Ministarstvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi redovan godišnji izveštaj o nadzoru nad sprovođenjem ovog zakona do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvor: Vebsajt Politika, Dorotea Čarnić, 02.10.2019.
Naslov: Redakcija