Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI


Član 1.

U Zakonu o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10), u članu 35. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, Vlada može postaviti direktora posebne organizacije iz reda nastavnika visokoškolske ustanove u Republici Srbiji.

Lice iz stava 3. ovog člana postavlja se na predlog predsednika Vlade, na pet godina, i može nastaviti da obavlja poslove nastavnika visokoškolske ustanove."

Član 2.

U članu 36. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Izuzetno od stava 3. ovog člana, Vlada može postaviti zamenika direktora posebne organizacije iz reda nastavnika visokoškolske ustanove u Republici Srbiji.

Lice iz stava 4. ovog člana postavlja se na predlog direktora, na pet godina, i može nastaviti da obavlja poslove nastavnika visokoškolske ustanove."

Član 3.

U članu 40. stav 3. menja se i glasi:

"Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove uprave."

Član 4.

U članu 84. stav 3. menja se i glasi:

"Za vođenje upravnog postupka i odlučivanje o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica može biti ovlašćen državni službenik koji ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine."

Prelazne i završne odredbe

Član 5.

Načelnici upravnog okruga biće postavljeni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 16. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi sadržani su u potrebi da se položaj direktora posebnih organizacija i njihovih zamenika, kao i položaj načelnika upravnog okruga, uredi u skladu sa značajem njihovih dužnosti i funkcija u sistemu državne uprave.

Polazeći od toga da posebne organizacije obavljaju stručne poslove značajne za sve organe državne uprave, odnosno stručne poslove koji iziskuju primenu posebnih metoda i saznanja i s njima povezane izvršne poslove, radi obezbeđenja potrebnih kapaciteta i unapređenja kvaliteta rada ovih organa državne uprave neophodno je omogućiti stručnjacima koji obavljaju poslove nastavnika visokoškolske ustanove da istovremeno obavljaju i poslove rukovođenja u posebnim organizacijama, odnosno dužnosti direktora i zamenika direktora posebne organizacije. Stoga, kako bi se ova lica podstakla da preuzmu istaknute funkcije u državnoj upravi, potrebno je omogućiti da istovremeno mogu obavljati i poslove nastavnika visokoškolske ustanove, analogno zakonskom uređenju ovog pitanja za sudije Ustavnog suda.

Takođe, imajući u vidu da poslovi načelnika upravnog okruga utvrđeni Zakonom o državnoj upravi imaju, pre svega, koordinativnu ulogu i podrazumevaju aktivnosti koje su usmerene na usklađivanje rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave, saradnju sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje okruga i saradnju sa opštinama i gradovima sa teritorije upravnog okruga, to se u praksi pokazalo da njihov status državnog službenika na položaju nije shodan vrsti ovlašćenja koja mu saglasno zakonu i drugim propisima pripadaju, odnosno ne obezbeđuje potrebnu podršku neophodnu za sprovođenje politike Vlade.

Predložene izmene pandan su funkciji Generalnog sekretara Vlade, koji na centralnom nivou vlasti obavlja istovrsne poslove koje načelnik upravnog okruga izvršava na nivou upravnog okruga.

Izmene u pogledu uslova koje državni službenik mora da ispunjava za davanje ovlašćenja za vođenje upravnog postupka i odlučivanje o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica, predložene su u odnosu na uočene potrebe organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja i preduslov su za obezbeđenje potrebnih kadrovskih kapaciteta. Pri tome, navedeni uslov je opšti zakonski minimum koji ne isključuje mogućnost da se posebnim zakonom, iz naročito opravdanih razloga, mogu predvideti zahtevniji uslovi. Istovremeno, potrebno je naglasiti da predloženo rešenje kompatibilno uporednopravnim rešenjima država Evropske unije.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. - Na način predložen u ovom članu vrši se redefinisanje statusa direktora posebne organizacije tako što se, polazeći od poslova državne uprave koje posebna organizacija obavlja u tom sistemu, omogućava da direktor posebne organizacije postavljen iz reda nastavnika visokoškolske ustanove, istovremeno nastavlja da obavlja i poslove nastavnika na visokoškolskoj ustanovi.

Član 2. - Predloženim rešenjem položaju direktora posebne organizacije, koji je izmenjen ovim zakonom, upodobljava se i položaj zamenika direktora posebne organizacije.

Član 3. - Na način predložen u ovom članu vrši se promena statusa načelnika upravnog okruga tako što načelnik upravnog okruga iz statusa državnog službenika na položaju prelazi u status funkcionera. Načelnika upravnog okruga postavlja i razrešava Vlada.

Član 4. - Predloženim rešenjem prevazilaze se problemi u dosadašnjoj praksi i to tako što se menjaju uslovi za vođenje upravnog postupka i odlučivanje o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica, u pogledu stručne spreme.

Čl. 5. i 6. sadrže prelaznu i završnu odredbu.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku kako bi se otklonile okolnosti koje mogu da prouzrokuju štetne posledice po rad organa i organizacija.

Između ostalog, neophodno je u najkraćem mogućem roku obezbediti potrebne uslove za unapređenje rada i funkcionisanja organa državne uprave, pre svega posebnih organizacija, delotvorno obavljanje poslova načelnika upravnog okruga, kao i zakonito i pravilno vođenje upravnog postupka i odlučivanje o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica pred nadležnim organima državne uprave i imaocima javnih ovlašćenja.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 7.8.2014.