Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: POKRENUT POSTUPAK ZA UTVRđIVANJE NEUSTAVNOSTI I NEZAKONITOSTI ODREDBE čLANA 11. STAV 3. PRAVILNIKA O LIčNOJ KARTI


Ustavni sud je, na 18. sednici I Velikog veća, održanoj 7. jula 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća, u predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredbe člana 11. stav 3. Pravilnika o ličnoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007, 9/2008 i 85/2014) - (predmet IUo-198/2015).

PRAVILNIK O LIČNOJ KARTI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007, 9/2008 i 85/2014)

Član 11

Prilikom prijema zahteva za izdavanje lične karte službeno lice utvrđuje identitet podnosioca zahteva, kao i da li zahtev sadrži propisane podatke, da li je zahtev potpisan i da li su uz zahtev stavljeni na uvid i priloženi propisana dokumenta i dokazi, odnosno vrši proveru podataka pristupanjem podacima u centralnom sistemu za elektronsku obradu i skladištenje podataka i drugim službenim evidencijama.

Ako se proverom ustanovi da je podnesen zahtev nepotpun, odnosno da podnosilac zahteva nije priložio potrebne dokumente i dokaze, zbog čega se po takvom zahtevu ne može postupati, službeno lice će podnosiocu zahteva ukazati na nedostatke u zahtevu, ostavljajući mu primeren rok da ih otkloni.

Ako podnosilac zahteva u određenom roku ne otkloni nedostatke, smatraće se da je odustao od zahteva, o čemu se donosi zaključak i obaveštava podnosilac zahteva.

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 07.07.201
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija