Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOSTUPNA BAZA PODATAKA O FIRMAMA KOJE MOGU DA GRADE VELIKE OBJEKTE


 

U bazi podataka nalazi se spisak svih projektanata i izvođača radova koji imaju takozvanu veliku licencu koju izdaje ministarstvo, što je propisano Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), saopštilo je Ministarstvo.

Predviđeno je da Ministarstvo izdaje građevinsku dozvolu za objekte kao što su visoke brane i akumulacije, aerodromi, luke, državni putevi prvog i drugog reda, naftne rafinerije, regionalne deponija, termoelektrane snage veće od 10 megavata, stadioni kapaciteta većeg od 20.000 gledalaca i drugo.

U narednom koraku, baza podataka će biti integrisana u softverski sistem za elektronsku objedinjenu proceduru, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.06.2016.
Naslov: Redakcija